Aktuality

Slávnostné otvorenie Multifunkčného ihriska

Dňa 28. novembra 2015 sa uskutočnilo SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE MULTIFUNKČNÉHO IHRISKA pri ZŠ s MŠ.

Verejnú súťaž na zhotovenie Multifunkčného ihriska vyhrala firma UNISTAV NB s.r.o.  so sumou 81 205,32 €.   Výstavba sa začala 24. augusta 2015 a mala byť ukončená 24. októbra 2015, ale z dôvodu nepriaznivého počasia bola ukončená 6. novembra 2015. Po vybavení kolaudačného rozhodnutia, ktoré nadobudlo právoplatnosť 27.11.2015 bolo 28.11.2015 ihrisko slávnostne otvorené.

Schody k novému ihrisku vybudovala obec svojpomocne s aktivačnými pracovníkmi za sumu 1 780,73 €. Materíál na zábradlie na schody darovala firma KOVACO spol. s r.o. a zmontoval p. Bránik z Novej Bane za sumu 565,00 €. Okrem toho p. Bránik zhotovil zábradlie vedľa chodníka za sumu 817,00 € spolu s materiálom. Pred vybudovaním multifunkčného ihriska dala obec premiestniť stĺpy telekomunikačného vedenia, ktoré išli cez plochu ihriska za sumu 1 824,05 €.     

Slávnostné otvorenie ihriska uviedla svojim príhovorom p. riaditeľka Mgr. Jankoveová. Poďakovala p. starostke a poslancom obecného zastupiteľstva za vybudovanie ihriska pri Základnej škole s materskou školou a vyzvala p. starostku s p. Barancom, konateľom firmy UNISTAV NB s.r.o., o slávnostné prestrihnutie stužky na novom ihrisku. Nasledovalo vystúpenie mažoretiek zo Základnej školy s materskou školou pod vedením p. riaditeľky. Po vystúpení p. starostka predniesla príhovor k otvoreniu Multifunkčného ihriska, v ktorom objasnila históriu vzniku ihriska od výberu vhodného miesta a rozmerov ihriska až po samotnú výstavbu ihriska. Na záver poprosila p. Baranca o prvý výkop na novom ihrisku. V rámci programu bol pripravený priateľský futbalový zápas medzi TJ Partizán Veľká Lehota a FK Malá Lehota. Pre hostí bol pripravený poľovnícky guláš, varené víno a pre deti čaj.    

P. starostka poďakovala majiteľovi firmy UNISTAV NB p. Barancovi a jeho pracovníkom za vybudovanie kvalitného ihriska. P. Petrovi Kocianovi za stavebný dohľad, firme KOVACO spol. s r.o. za dodávku materiálu na zábradlie na schody, p. Jozefovi Suchému a  aktivačným pracovníkom za výstavbou schodov k ihrisku a predsedovi Poľovného združenia Kamenica p. Stanislavovi Garajovi za uvarenie chutného guláša. 

Fotografie z výstavby a otvorenia si môžete pozrieť vo fotogalérii.

Zoznam aktualít