Školstvo

Oznámenie o zápise detí do materskej školy pre školský rok 2016/2017

Zápis sa uskutoční od 02.05.2016 do 16.05.2016 denne od 7,00 hod. do 15,30 hod. v materskej škole  ZŠ s MŠ Veľká Lehota.

Podmienky prijatia dieťaťa do materskej školy:

Prednostne sa prijímajú deti, ktoré majú rok pred plnením povinnej školskej dochádzky a deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou. Ostatné deti sa prijímajú podľa voľnej kapacity materskej školy. Rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do MŠ vydá riaditeľka ZŠ s MŠ do 30.06.2016 od podania žiadosti, ktoré si rodič osobne vyzdvihne.

Všetky potrebné infomrácie Vám budú poskytnuté počas  návštevy našej materskej školy.

Základná škola s materskou školou Veľká Lehota je rozpočtovou organizáciou Obce Veľká Lehota a je samostatný právny subjekt.

Kontakt:

Základná škola s materskou školou vo Veľkej Lehote

č. 433

966 41  Veľká Lehota

t.č.: 045/6896129

e-mail: zsvlehota@gmail.com

Od začiatku školského roka 2013/2014 je v prevádzke nová web stránka školy:

www.zsmsvelkalehota.sk

Počet žiakov ZŠ s MŠ a prognóza vývoja

ročník

2014/2015

2015/2016

2016/2017

2017/2018

2018/2019

2019/2020

2020/2021

1.roč.

11

3

7

9

8

4

7

2.roč.

11

11

3

7

9

8

4

3.roč.

14

11

11

3

7

9

8

4.roč.

9

14

11

11

3

7

9

SPOLU

45

39

32

30

27

28

28

5.roč.

6

9

14

11

11

3

7

6.roč.

7

6

9

14

11

11

3

7.roč.

13

7

6

9

14

11

11

8.roč.

11

13

7

6

9

14

11

9.roč.

7

11

13

7

6

9

14

SPOLU

44

46

49

47

51

48

46

SPOLU
celkom

89

85

81

77

78

76

74

V budove ZŠ s MŠ sa nachádza aj Školská knižnica prístupná pre verejnosť otvorená každý piatok v čase od 16:00 hod. do 18:00 hod.

Venujte  2% z Vašich daní

Vážení rodičia a priatelia školy,

v mene Združenia rodičov pri ZŠ s MŠ vo Veľkej Lehote sa na Vás obraciame so žiadosťou
o poukázanie 2% zo zaplatenej dane z príjmov na účet nášho rodičovského združenia.


Prečo venovať 2% z dane?

Sú to peniaze, ktoré by Vám aj tak nezostali – odviedli by ste
ich štátu. Ich poukázaním o nič neprichádzate. Všetky takto získané prostriedky budú použité
na výlet pre žiakov, kultúrne alebo športové podujatie.

Všetkým za prejavenú ochotu a pomoc vopred ĎAKUJEME.

Postup na poukázanie 2% z daní

1. Do 15. 02. 2015 písomne požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania
zaplatených preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb.
2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo „Potvrdenie o zaplatení dane“.
3. Z „Potvrdenia“ si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej
dane. Táto suma však musí byť minimálne 3,32 Eur.
4. Vyplňte tlačivo nachádzajúce sa na stránke ZŠ : Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane z príjmov fyzickej
osoby.

5. Vyhlásenie spolu s Potvrdením o zaplatení dane od zamestnávateľa odovzdajte do 30. 04.
2015 na príslušný daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Fyzická osoba, ktorá si podáva daňové priznanie sama

Do 31. 03. 2015 je termín na podanie daňového priznania pre fyzické osoby, ktoré si podávajú
daňové priznanie sami – v rámci daňového priznania sa poukazujú aj 2% z dane.

Názov: Združenie rodičov pri ZŠ s MŠ vo Veľkej Lehote
Sídlo: Veľká Lehota 433, 966 41 Veľká Lehota
Právna forma: občianske združenie
IČO: 


3.6.2011 sa oslávilo 50. výročie otvorenia budovy školy, v ktorej sa v súčastnosti vyučuje 84 žiakov.