Kontakt

Adresa:

Obecný úrad Veľká Lehota
Veľká Lehota 52
966 41 Veľká Lehota

IČO: 00 321 061

DIČ: 202 1111 499

- nie sme platcami DPH

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s., pobočka Nová Baňa

IBAN: SK41 0200 0000 0014 3483 7953

BIC/SWIFT: SUBASKBX

Starosta obce: Jozef MihálTel. 045/6726148,

mob. 0908 158 118 

E-mail: obec@velkalehota.eu

Kancelária obecného úradu a matriky: 045/672 61 49

Samostatná referentka: Ing. Mária Benčová, bencova@velkalehota.eu

Ekonómka, účtovníčka a matrikárka: Ing. Katarína Mániková, manikova@velkalehota.eu

ÚRADNÉ HODINY OBECNÉHO ÚRADU:

Pondelok 07:30 hod. -11:30 hod. 12:30 hod. - 15:30 hod.
Utorok nestránkový
Streda 07:30 hod. - 11:30 hod. 12:30 hod. - 17:00 hod.
Štvrtok 07:30 hod. - 11:30 hod. 12:30 hod. - 15:30 hod.
Piatok 07:30 hod. - 11:30 hod. 12:30 hod. - 14:00 hod.

Obec Veľká Lehota je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Oznamovanie protispoločenskej činnosti

Na základe zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov  („zákon“), vydal starosta obce Veľká Lehota internú smernicu č. 3/2019 o podávaní, preverovaní a evidovaní oznámení súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti

Zodpovednou osobou ktorá plní úlohy zamestnávateľa je na základe § 10 ods. 1  zákona hlavný kontrolór obce Veľká Lehota p. Mária Šalková.

Oznámenie v zmysle uvedeného zákona je možné podať:
-  osobne - ústne do záznamu na Obecnom úrade vo Veľkej Lehote, č. 52, 966 41  Veľká Lehota

-   písomne na adresu:

Hlavný kontrolór obce Veľká Lehota

Obec Veľká Lehota

č. 52

966 41  Veľká Lehota

Písomné oznámenie sa podáva v uzatvorenej obálke s označením „Neotvárať - do rúk hlavného kontrolóra“.

-  elektronickou formou na emailovú adresu: obec@velkalehota.eu.

wbx s.r.o.

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.
overovací kód