Voľby

E-mailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie, na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu je - obec@velkalehota.eu

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia, môže požiadať obec trvalého pobytu o voľbu poštou, a to e-mailom na adresu - obec@velkalehota.eu

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky

Informácie pre voliča

I

Dátum a čas konania volieb

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 29. 2. 2020 od 7:00 do 22:00 h.

II

Právo voliť

Právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky,
ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕšil 18 rokov veku a nenastala u neho prekážka práva voliť.

Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia.

III

Právo byť volený

Za poslanca Národnej rady Slovenskej republiky môže byť zvolený občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕšil 21 rokov veku a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.

Prekážkou práva byť volený je

Ÿ   výkon trestu odňatia slobody,

Ÿ   právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,

Ÿ   pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

IV

Spôsob voľby

Volič môže voliť na území Slovenskej republiky

Ÿ   vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, alebo

Ÿ   v ktoromkoľvek volebnom okrsku na základe hlasovacieho preukazu.

Volič môže voliť mimo územia Slovenskej republiky poštou, ak

Ÿ   nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a bol na základe žiadosti zapísaný do osobitného zoznamu voličov,

Ÿ   má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia a o voľbu poštou požiada obec, v ktorej má trvalý pobyt.

V

Hlasovací preukaz

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu. Obec na základe žiadosti voličovi vydá hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu.

Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku.

Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu

osobne,

najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb (t.j. najneskôr 28. 2. 2020) v úradných hodinách obce.

Obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne.

v listinnej forme tak,

aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 10. 2. 2020),

elektronicky (e-mailom) tak,

aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 10. 2. 2020). Obec na tieto účely zverejňuje na svojom webovom sídle elektronickú adresu na doručovanie žiadostí. Ak obec nemá webové sídlo, zverejní elektronickú adresu na doručovanie žiadosti na úradnej tabuli obce.

Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi

Ÿ   meno a priezvisko,

Ÿ   rodné číslo,

Ÿ   štátnu príslušnosť,

Ÿ   adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu),

Ÿ   korešpondenčnú adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz.

prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom

možno požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr v posledný deň predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 28. 2. 2020).

Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi

Ÿ   meno a priezvisko,

Ÿ   rodné číslo,

Ÿ   štátnu príslušnosť,

Ÿ   adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu).

Obec zašle hlasovací preukaz voličovi na adresu trvalého pobytu, ak v žiadosti neuvedie inú korešpondenčnú adresu, najneskôr tri pracovné dni od doručenia žiadosti. Obec zašle hlasovací preukaz na adresu uvedenú v žiadosti doporučenou zásielkou „Do vlastných rúk“.

Ak volič v písomnej žiadosti alebo elektronickej žiadosti uvedie, že hlasovací preukaz prevezme iná osoba, musí v žiadosti uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu. Táto osoba je povinná prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdiť svojím podpisom.

VI

Voľba poštou

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia, môže požiadať obec trvalého pobytu o voľbu poštou, a to

písomne (v listinnej forme) tak,

aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená na adresu obce (obecného úradu) najneskôr 50 dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 10. 1. 2020)

Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada.

elektronicky (e-mailom) tak,

aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená na elektronickú adresu obce najneskôr 50 dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 10. 1. 2020).

Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada.

Žiadosť o voľbu poštou musí obsahovať tieto údaje o voličovi:

Ÿ meno a priezvisko,

Ÿ rodné číslo,

Ÿ adresu trvalého pobytu,

Ÿ adresu miesta pobytu v cudzine.

Ak žiadosť spĺňa zákonom ustanovené náležitosti, obec zašle najneskôr 35 dní predo dňom konania volieb voličovi, ktorý požiadal o voľbu poštou, na adresu miesta pobytu v cudzine

Ÿ obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce,

Ÿ hlasovacie lístky,

Ÿ návratnú obálku (označenú heslom „VOĽBA POŠTOU“ vypísanou adresou obce ako adresáta a adresou voliča ako odosielateľa,

Ÿ poučenie o spôsobe hlasovania.

Po vykonaní hlasovania (podľa poučenia o spôsobe hlasovania) vloží volič hlasovací lístok do obálky opatrenej odtlačkom úradnej pečiatky obce a zalepí ju. Zalepenú obálku vloží do návratnej obálky, ktorú odosiela. Výdavky spojené so zaslaním návratnej obálky poštou hradí odosielateľ.

Do výsledku hlasovania sa započítavajú hlasy na hlasovacích lístkoch, ktoré boli doručené obci trvalého pobytu voliča najneskôr v posledný pracovný deň predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 28. 2. 2020).

***

Ďalšie informácie k voľbám do Národnej rady Slovenskej republiky sú uverejnené na webovej stránke

www.minv.sk/?volby-nrsr


VÝSLEDKY HLASOVANIA VO VOĽBÁCH DO EURÓPSKEHO PARLAMENTU Z 25.5.2019

Počet voličov zapísaných v zozname voličov 942

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní 157

Počet platných odovzdaných hlasov 152

Počet platných hlasov za jednotlivé politické strany, hnutie, koalíciu:

Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko 38 hlasov

Kresťanskodemokratické hnutie 26 hlasov

SMER - sociálna demokracia 23 hlasov

Kresťanská únia 17 hlasov

Koalícia Progresívne Slovensko a SPOLU 15 hlasov

Sloboda a Solidarita 9 hlasov

Slovenská národná strana 7 hlasov

SME RODINA - Boris Kollár 5 hlasov

Kresťanská demokracia - Život a prosperita 2 hlasy

OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti 2 hlasy

HLAS ĽUDU 2 hlasy

Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku 2 hlasy

Strana zelených Slovenska 1 hlas

Slovenská konzervatívna strana 1 hlas

DOMA DOBRE 1 hlas

Demokratická strana 1 hlas


VÝSLEDKY HLASOVANIA II. KOLA VO VOĽBÁCH PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ZA OBEC VEĽKÁ LEHOTA z 30.03.2019

Počet voličov zapísaných v zozname voličov 919

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní 363

Počet platných hlasov odovzdaných pre všetkých kandidátov 348

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov:

1. Zuzana Čaputová, Mgr. - 103 hlasov

2. Maroš Šefčovič, JUDr. PhD. - 245 hlasov

VÝSLEDKY HLASOVANIA I. KOLA VO VOĽBÁCH PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ZA OBEC VEĽKÁ LEHOTA zo 16.03.2019

Počet voličov zapísaných v zozname voličov 924

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní 475

Počet platných hlasov odovzdaných pre všetkých kandidátov 471

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov:

    1.   Béla BUGÁR, Ing., 60 r. – 10 hlasov

    2.   Zuzana ČAPUTOVÁ, Mgr., 45 r. – 92 hlasov

    3.   Martin DAŇO, 42 r. – 2 hlasy

    4.   Štefan HARABIN, JUDr., 61 r. – 63 hlasov

    5.   Eduard CHMELÁR, doc. Mgr., PhD., 47 r. – 12 hlasov

    6.   Marian KOTLEBA, Ing. Mgr., 41 r. – 131 hlasov

    7.   Milan KRAJNIAK, Bc., 46 r. – 15 hlasov

    8.   József MENYHÁRT, PaedDr., PhD., 42 r. – 0 hlasov

    9.   František MIKLOŠKO, RNDr., 71 r. – 35 hlasov

  10.   Robert MISTRÍK, Dr. Ing., 52 r. – 1 hlas

  11.   Maroš ŠEFČOVIČ, JUDr., PhD., 52 r. – 100 hlasov

  12.   Róbert ŠVEC, Mgr., 42 r. – 3 hlasy

  13.   Bohumila TAUCHMANNOVÁ, Ing., 60 r. – 3 hlasy

  14.   Juraj ZÁBOJNÍK, Dr. Ing., PhD., 56 r. – 3 hlasy

  15.   Ivan ZUZULA, RNDr., CSc., 64 r. – 1 hlas


VÝSLEDKY HLASOVANIA VO VOĽBÁCH DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ

V OBCI VEĽKÁ LEHOTA z 10.11.2018

Celkový počet voličov zapísaných v zozname voličov 921
Počet voličov, ktorí hlasovali a odovzdali obálku 623
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby  do obecného zastupiteľstva 597
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu obce  616

Kandidáti zvolení za poslancov Obecného zastupiteľstva vo Veľkej Lehote:

1. Jaroslav Víglaský SMER – Sociálna demokracia 368 hlasov
2. Rozália Garajová Kresťanskodemokratické hnutie 327 hlasov
3. František Čík nezávislý kandidát 323 hlasov
4. Marianna Garajová Kresťanskodemokratické hnutie 310 hlasov
5. Vladimír Zduch SMER – Sociálna demokracia 304 hlasov
6. Antónia Garajová, Ing. nezávislá kandidátka   294 hlasov
7. Peter Víglaský nezávislý kandidát 257 hlasov

Náhradníci – kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov Obecného zastupiteľstva vo Veľkej Lehote:

1. Mária Benčová, Ing. SMER – sociálna demokracia 254 hlasov
2. Marta Šmondrková Kresťanskodemokratické hnutie 227 hlasov

Počet platných hlasov pre jednotlivých kandidátov na funkciu starostu Obce Veľká Lehota, podľa poradia na hlasovacom lístku:

1. Jozef Mihál Kresťanskodemokratické hnutie 475 hlasov
2. Anna Vatalová, Ing. nezávislá kandidátka 29 hlasov
3. Igor Víglaský nezávislý kandidát 66 hlasov
4. Peter Víglaský nezávislý kandidát 46 hlasov

Za starostu Obce Veľká Lehota bol na volebné obdobie 2018-2022 bol zvolený:

Jozef Mihál s počtom hlasov 475.


4.11.2017 sa konali voľby do orgánov Banskobystrického samosprávneho kraja 2017

Výsledky za Obec Veľká Lehota

Počet zapísaných voličov 917

Počet vydaných  a odovzdaných obálok 307

Účasť voličov 33,47 %

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do zastupiteľstva 288

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby predsedu samosprávneho kraja 289

Výsledky hlasovania pre jednotlivých kandidátov na poslancov do zastupiteľstva:

 • Kamil Danko - 149 hlasov,
 • Ján Havran, Mgr.  - 128 hlasov,
 • Marián Šurjanský, PhDr. - 58 hlasov,
 • Rudolf Šniager - 50 hlasov,
 • Ján Tomáš, Ing. 42 hlasov,
 • Juraj Kološka, Mgr. - 22 hlasov,
 • Miroslav Cimra, Mgr. - 18 hlasov,
 • Svetozár Gavora, Ing. - 17 hlasov,
 • Miroslav Karáč - 9 hlasov.

Výsledky hlasovania pre jednotlivých kandidátov na predsedu samosprávneho kraja:

 • Marián Kotleba, Ing. Mgr. - 128 hlasov,
 • Ján Lunter, Ing. - 61 hlasov,
 • Martin Juhaniak, Mgr. - 34 hlasov,
 • Igor Kašper, Ing. - 17 hlasov,
 • Martin Klus, doc. PhDr., PhD., MBA - 12 hlasov,
 • Viliam Baňák, Ing. - 9 hlasov,
 • Miroslav Gálik, PaedDr. - 9 hlasov,
 • Milan Urbáni, MUDr., CSc, MPH - 8 hlasov,
 • Stanislav Mičev, PhDr., PhD. - 3 hlasy,
 • Pavel Greksa, Ing. - 2 hlasy,
 • Michal Kantor, Mgr. - 2 hlasy,
 • Vojtech Kőkény, Mgr. - 1 hlas, 
 • Alena Pivovarčiová, PhDr. - 1 hlas,
 • Jozef Sásik, Ing. - 1 hlas,
 • Jozef Šimko, JUDr. - 1 hlas.


5.2.2016 sa konali voľby do Národnej rady SR

Do zoznamu voličov bolo zapísaných 929 voličov, hlasovania sa zúčastnilo 609 voličov. Platných hlasov bolo 596.

Výsledky hlasovania : SMER – SD 230 hlasov, Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko 96 hlasov, Slovenská národná strana 80 hlasov, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti 59 hlasov, SME RODINA – Boris Kolár 39 hlasov, Kresťanskodemokratické hnutie 39 hlasov, Sloboda a Solidarita 20 hlasov, SIEŤ 11 hlasov,  Strana TIP 5 hlasov, Komunistická strana Slovenska 5 hlasov, Strana zelených Slovenska 4 hlasy, MOST – HÍD 3 hlasy, Slovenská občianska koalícia 3 hlasy, Šanca 1 hlas, SDKÚ – DS 1 hlas.