Voľby

Voľby
do Európskeho parlamentu
na území Slovenskej republiky

Žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu môžete zasielať na e-mail: vatalova@velkalehota.eu

Informácie pre voliča

I

Dátum a čas konania volieb

Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky sa konajú

v sobotu 25. mája 2019 od 7:00 do 22:00 h.

II

Právo voliť

Právo voliť do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku a občan iného členského štátu Európskej únie, ktorý má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Právo voliť do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky má aj občan Slovenskej republiky, ktorý, nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt a ani na území iného členského štátu Európskej únie, najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku a v deň konania volieb sa zdržiava na území Slovenskej republiky.

Voliť do Európskeho parlamentu v tých istých voľbách možno len v jednom členskom štáte Európskej únie.

Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia.

III

Právo byť volený

Za poslanca Európskeho parlamentu môže byť zvolený

-   občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 21 rokov veku a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,

-  občan iného členského štátu Európskej únie, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši
21 rokov veku, nebol zbavený práva byť volený v členskom štáte Európskej únie, ktorého je štátnym občanom, a má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt.

Kandidovať za poslanca Európskeho parlamentu v tých istých voľbách možno len v jednom členskom štáte Európskej únie.

Prekážkou práva byť volený je

-   výkon trestu odňatia slobody,

-   právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,

-   pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

IV

Zápis občana iného členského štátu Európskej únie do zoznamu voličov

Občana iného členského štátu Európskej únie, ktorý má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt, zapisuje do zoznamu voličov obec, v ktorej má občan iného členského štátu Európskej únie trvalý pobyt, na základe jeho žiadosti a vyhlásenia.

Žiadosť spolu s vyhlásením sa musí predložiť najneskôr 40 dní predo dňom konania volieb (najneskôr 15. apríla 2019), inak právo na zápis do zoznamu voličov zaniká.

Volič, ktorý požiada pre voľby do Európskeho parlamentu o zápis do zoznamu voličov
v inom členskom štáte Európskej únie a zároveň požiada o zápis do zoznamu voličov
v Slovenskej republike sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 100 eur.

V

Hlasovací preukaz

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu. Obec na základe žiadosti voličovi vydá hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu.

Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku.

Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu

osobne,

najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb (t.j. najneskôr  24. 5. 2019) v úradných hodinách obce. Obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne.

v listinnej forme tak,

aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr  03. 05. 2019),

elektronicky (e-mailom) tak,

aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr  03. 05. 2019). Obec na tieto účely zverejňuje na svojom webovom sídle elektronickú adresu na doručovanie žiadostí. Ak obec nemá webové sídlo, zverejní elektronickú adresu na doručovanie žiadostí na úradnej tabuli obce.

Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi

-   meno a priezvisko,

-   rodné číslo, ak ide o občana iného členského štátu Európskej únie, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, dátum narodenia, pokiaľ rodné číslo nemá pridelené,

-   štátnu príslušnosť,

-   adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu),

-   korešpondenčnú adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz.

prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom

možno požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr v posledný deň predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr  24. 05. 2019).

Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi

-   meno a priezvisko,

-   rodné číslo, ak ide o občana iného členského štátu Európskej únie, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, dátum narodenia, pokiaľ rodné číslo nemá pridelené,

-   štátnu príslušnosť,

-   adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu).

Obec zašle hlasovací preukaz voličovi na adresu trvalého pobytu, ak v žiadosti neuvedie inú korešpondenčnú adresu, najneskôr tri pracovné dni od doručenia žiadosti. Obec zašle hlasovací preukaz na adresu uvedenú v žiadosti doporučenou zásielkou „Do vlastných rúk“.

Ak volič v písomnej žiadosti alebo elektronickej žiadosti uvedie, že hlasovací preukaz prevezme iná osoba, musí v žiadosti uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu. Táto osoba je povinná prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdiť svojím podpisom.

Volič, ktorému bol vydaný hlasovací preukaz, môže voliť aj vo volebnej miestnosti príslušnej podľa miesta jeho trvalého pobytu, avšak len s hlasovacím preukazom.

Hlasovací preukaz je platný len s občianskym preukazom alebo s pobytovým preukazom občana Európskej únie.

VI

Spôsob hlasovania

Volič môže voliť na území Slovenskej republiky

-  vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný,

- v ktoromkoľvek volebnom okrsku na základe hlasovacieho preukazu alebo

- na základe slovenského cestovného dokladu, ak nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a ani na území iného členského štátu Európskej únie.

Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu alebo pobytového preukazu občana Európskej únie. Ak bol voličovi na jeho žiadosť vydaný hlasovací preukaz, predloží spolu s občianskym preukazom alebo pobytovým preukazom občana Európskej únie hlasovací preukaz, ktorý mu okrsková volebná komisia odoberie. Potom okrsková volebná komisia zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozname voličov a vydá voličovi hlasovacie lístky a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce.

Volič, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a ani na území iného členského štátu Európskej únie a dostavil sa v deň konania volieb do volebnej miestnosti preukáže svoju totožnosť predložením slovenského cestovného dokladu a súčasne okrskovej volebnej komisii predloží čestné vyhlásenie o trvalom pobyte v cudzine, ktorého vzor zverejní Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky na svojom webovom sídle. Okrsková volebná komisia takéhoto voliča dopíše do zoznamu voličov, čo zaznamená v jeho slovenskom cestovnom doklade a čestné vyhlásenie o trvalom pobyte v cudzine pripojí k zoznamu voličov. Potom okrsková volebná komisia vydá voličovi hlasovacie lístky a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce.

Prevzatie hlasovacích lístkov a obálky potvrdí volič v zozname voličov vlastnoručným podpisom.

Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov. Voličovi, ktorý nevstúpi do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov, okrsková volebná komisia hlasovanie neumožní.

V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič jeden z hlasovacích lístkov bez ďalšej úpravy do obálky alebo na jednom z hlasovacích lístkov vyznačí odovzdanie prednostného hlasu zakrúžkovaním poradového čísla najviac u dvoch kandidátov. Potom hlasovací lístok vloží volič do obálky a následne do volebnej schránky.

Na požiadanie voliča mu okrsková volebná komisia vydá za nesprávne upravené hlasovacie lístky iné. Nesprávne upravené hlasovacie lístky vloží volič do schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov.

Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto,
že nemôže čítať alebo písať a oznámi pred hlasovaním túto skutočnosť okrskovej volebnej komisii, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov inú spôsobilú osobu, aby podľa jeho pokynov a zákona upravila hlasovací lístok a vložila do obálky; takouto osobou nemôže byť člen okrskovej volebnej komisie. Obidve osoby pred vstupom do osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov člen okrskovej volebnej komisie poučí o spôsobe hlasovania a o skutkovej podstate trestného činu marenia prípravy a priebehu volieb.

Volič, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do volebnej schránky, môže požiadať, aby obálku do volebnej schránky v jeho prítomnosti vložila iná osoba, nie však člen okrskovej volebnej komisie.

Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať obec a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky, a to len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená.

Volič je povinný odložiť nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov, inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 33 eur. V prípade hlasovania mimo volebnej miestnosti, volič nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky znehodnotí pred členmi okrskovej volebnej komisie.

***

Ďalšie informácie k voľbám do Európskeho parlamentu sú uverejnené na webovom sídle Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

http://www.minv.sk/?volby-ep


VÝSLEDKY HLASOVANIA II. KOLA VO VOĽBÁCH PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ZA OBEC VEĽKÁ LEHOTA z 30.03.2019

Počet voličov zapísaných v zozname voličov 919

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní 363

Počet platných hlasov odovzdaných pre všetkých kandidátov 348

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov:

1. Zuzana Čaputová, Mgr. - 103 hlasov

2. Maroš Šefčovič, JUDr. PhD. - 245 hlasov

VÝSLEDKY HLASOVANIA I. KOLA VO VOĽBÁCH PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ZA OBEC VEĽKÁ LEHOTA zo 16.03.2019

Počet voličov zapísaných v zozname voličov 924

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní 475

Počet platných hlasov odovzdaných pre všetkých kandidátov 471

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov:

    1.   Béla BUGÁR, Ing., 60 r. – 10 hlasov

    2.   Zuzana ČAPUTOVÁ, Mgr., 45 r. – 92 hlasov

    3.   Martin DAŇO, 42 r. – 2 hlasy

    4.   Štefan HARABIN, JUDr., 61 r. – 63 hlasov

    5.   Eduard CHMELÁR, doc. Mgr., PhD., 47 r. – 12 hlasov

    6.   Marian KOTLEBA, Ing. Mgr., 41 r. – 131 hlasov

    7.   Milan KRAJNIAK, Bc., 46 r. – 15 hlasov

    8.   József MENYHÁRT, PaedDr., PhD., 42 r. – 0 hlasov

    9.   František MIKLOŠKO, RNDr., 71 r. – 35 hlasov

  10.   Robert MISTRÍK, Dr. Ing., 52 r. – 1 hlas

  11.   Maroš ŠEFČOVIČ, JUDr., PhD., 52 r. – 100 hlasov

  12.   Róbert ŠVEC, Mgr., 42 r. – 3 hlasy

  13.   Bohumila TAUCHMANNOVÁ, Ing., 60 r. – 3 hlasy

  14.   Juraj ZÁBOJNÍK, Dr. Ing., PhD., 56 r. – 3 hlasy

  15.   Ivan ZUZULA, RNDr., CSc., 64 r. – 1 hlas


VÝSLEDKY HLASOVANIA VO VOĽBÁCH DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ

V OBCI VEĽKÁ LEHOTA z 10.11.2018

Celkový počet voličov zapísaných v zozname voličov 921
Počet voličov, ktorí hlasovali a odovzdali obálku 623
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby  do obecného zastupiteľstva 597
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu obce  616

Kandidáti zvolení za poslancov Obecného zastupiteľstva vo Veľkej Lehote:

1. Jaroslav Víglaský SMER – Sociálna demokracia 368 hlasov
2. Rozália Garajová Kresťanskodemokratické hnutie 327 hlasov
3. František Čík nezávislý kandidát 323 hlasov
4. Marianna Garajová Kresťanskodemokratické hnutie 310 hlasov
5. Vladimír Zduch SMER – Sociálna demokracia 304 hlasov
6. Antónia Garajová, Ing. nezávislá kandidátka   294 hlasov
7. Peter Víglaský nezávislý kandidát 257 hlasov

Náhradníci – kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov Obecného zastupiteľstva vo Veľkej Lehote:

1. Mária Benčová, Ing. SMER – sociálna demokracia 254 hlasov
2. Marta Šmondrková Kresťanskodemokratické hnutie 227 hlasov

Počet platných hlasov pre jednotlivých kandidátov na funkciu starostu Obce Veľká Lehota, podľa poradia na hlasovacom lístku:

1. Jozef Mihál Kresťanskodemokratické hnutie 475 hlasov
2. Anna Vatalová, Ing. nezávislá kandidátka 29 hlasov
3. Igor Víglaský nezávislý kandidát 66 hlasov
4. Peter Víglaský nezávislý kandidát 46 hlasov

Za starostu Obce Veľká Lehota bol na volebné obdobie 2018-2022 bol zvolený:

Jozef Mihál s počtom hlasov 475.


4.11.2017 sa konali voľby do orgánov Banskobystrického samosprávneho kraja 2017

Výsledky za Obec Veľká Lehota

Počet zapísaných voličov 917

Počet vydaných  a odovzdaných obálok 307

Účasť voličov 33,47 %

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do zastupiteľstva 288

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby predsedu samosprávneho kraja 289

Výsledky hlasovania pre jednotlivých kandidátov na poslancov do zastupiteľstva:

 • Kamil Danko - 149 hlasov,
 • Ján Havran, Mgr.  - 128 hlasov,
 • Marián Šurjanský, PhDr. - 58 hlasov,
 • Rudolf Šniager - 50 hlasov,
 • Ján Tomáš, Ing. 42 hlasov,
 • Juraj Kološka, Mgr. - 22 hlasov,
 • Miroslav Cimra, Mgr. - 18 hlasov,
 • Svetozár Gavora, Ing. - 17 hlasov,
 • Miroslav Karáč - 9 hlasov.

Výsledky hlasovania pre jednotlivých kandidátov na predsedu samosprávneho kraja:

 • Marián Kotleba, Ing. Mgr. - 128 hlasov,
 • Ján Lunter, Ing. - 61 hlasov,
 • Martin Juhaniak, Mgr. - 34 hlasov,
 • Igor Kašper, Ing. - 17 hlasov,
 • Martin Klus, doc. PhDr., PhD., MBA - 12 hlasov,
 • Viliam Baňák, Ing. - 9 hlasov,
 • Miroslav Gálik, PaedDr. - 9 hlasov,
 • Milan Urbáni, MUDr., CSc, MPH - 8 hlasov,
 • Stanislav Mičev, PhDr., PhD. - 3 hlasy,
 • Pavel Greksa, Ing. - 2 hlasy,
 • Michal Kantor, Mgr. - 2 hlasy,
 • Vojtech Kőkény, Mgr. - 1 hlas, 
 • Alena Pivovarčiová, PhDr. - 1 hlas,
 • Jozef Sásik, Ing. - 1 hlas,
 • Jozef Šimko, JUDr. - 1 hlas.


5.2.2016 sa konali voľby do Národnej rady SR

Do zoznamu voličov bolo zapísaných 929 voličov, hlasovania sa zúčastnilo 609 voličov. Platných hlasov bolo 596.

Výsledky hlasovania : SMER – SD 230 hlasov, Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko 96 hlasov, Slovenská národná strana 80 hlasov, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti 59 hlasov, SME RODINA – Boris Kolár 39 hlasov, Kresťanskodemokratické hnutie 39 hlasov, Sloboda a Solidarita 20 hlasov, SIEŤ 11 hlasov,  Strana TIP 5 hlasov, Komunistická strana Slovenska 5 hlasov, Strana zelených Slovenska 4 hlasy, MOST – HÍD 3 hlasy, Slovenská občianska koalícia 3 hlasy, Šanca 1 hlas, SDKÚ – DS 1 hlas.