Voľby

VÝSLEDKY HLASOVANIA VO VOĽBÁCH DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ

V OBCI VEĽKÁ LEHOTA z 10.11.2018

Celkový počet voličov zapísaných v zozname voličov                                                          921

Počet voličov, ktorí hlasovali a odovzdali obálku                                                                  623

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby  do obecného zastupiteľstva   597

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu obce                           616

Kandidáti zvolení za poslancov Obecného zastupiteľstva vo Veľkej Lehote:

 1. Jaroslav Víglaský           SMER – Sociálna demokracia                     368 hlasov
 2. Rozália Garajová           Kresťanskodemokratické hnutie                   327 hlasov
 3. František Čík                  nezávislý kandidát                                       323 hlasov
 4. Marianna Garajová       Kresťanskodemokratické hnutie                   310 hlasov
 5. Vladimír Zduch              SMER – Sociálna demokracia                     304 hlasov
 6. Antónia Garajová, Ing.  nezávislá kandidátka                                    294 hlasov
 7. Peter Víglaský                nezávislý kandidát                                       257 hlasov

Náhradníci – kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov Obecného zastupiteľstva vo Veľkej Lehote:

 1. Mária Benčová, Ing.      SMER – sociálna demokracia                     254 hlasov
 2. Marta Šmondrková      Kresťanskodemokratické hnutie                   227 hlasov

Počet platných hlasov pre jednotlivých kandidátov na funkciu starostu Obce Veľká Lehota, podľa poradia na hlasovacom lístku:

 1. Jozef Mihál                            Kresťanskodemokratické hnutie               475 hlasov
 2. Anna Vatalová, Ing.              nezávislá kandidátka                                   29 hlasov
 3. Igor Víglaský                         nezávislý kandidát                                       66 hlasov
 4. Peter Víglaský                      nezávislý kandidát                                       46 hlasov

Za starostu Obce Veľká Lehota bol na volebné obdobie 2018-2022 bol zvolený:

Jozef Mihál s počtom hlasov 475.


ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV

pre voľby starostu obce - primátora mesta - starostu mestskej časti1)

Veľká Lehota

Obec - Mesto - Mestská časť1) Veľká Lehota  uverejňuje podľa § 178 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby starostu obce - primátora mesta - starostu mestskej časti1):

Poradové, meno, priezvisko,2) titul, vek,   zamestnanie,        názov politickej strany3)

číslo

1.           Jozef Mihál,                    45 r., starosta,                  Kresťanskodemokratické hnutie

2.           Anna Vatalová, Ing.,       29 r., referentka obce,         nezávislá kandidátka

3.           Igor Víglaský,                 54 r., živnostník,                nezávislý kandidát

4.           Peter Víglaský,                47 r., záchranár,               nezávislý kandidát

Vo Veľkej Lehote

Dátum: 17.09.2018

  1) Nehodiace sa prečiarknite (vypustite).

2) Kandidáti sa uvedú v abecednom poradí podľa priezviska.

3) Uvedie sa názov politickej strany, politického hnutia alebo názvy politických strán a politických hnutí tvoriacich koalíciu alebo údaj o tom, že ide o nezávislého kandidáta.


ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV

pre voľby do Obecného - Mestského - Miestneho1) zastupiteľstva

vo Veľkej Lehote

Obec - Mesto - Mestská časť1) Veľká Lehota  uverejňuje podľa § 173 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby do obecného - mestského - miestneho1) zastupiteľstva podľa jednotlivých volebných obvodov:

Volebný obvod č. 1

Poradové, meno, priezvisko,2) titul, vek, zamestnanie,              názov politickej strany3)

číslo

1.          Mária Benčová, Ing.,          36 r., ekonómka,                 Smer – sociálna demokracia

2.           František Čík,                  55 r., elektrikár,                   nezávislý kandidát 

3.           Antónia Garajová, Ing.,     41 r., ekonómka,                  nezávislá kandidátka           

4.           Marianna Garajová,          34 r., SZČO – dizajn,            Kresťanskodemokratické hnutie

5.           Rozália Garajová,            63 r., dôchodkyňa                 Kresťanskodemokratické hnutie

6.           Marta Šmondrková,         64 r., dôchodkyňa,                Kresťanskodemokratické hnutie

7.           Jaroslav Víglaský,           59 r., údržbár, inštalatér         Smer – sociálna demokracia

8.           Peter Víglaský,               47 r., záchranár,                    nezávislý kandidát

9.           Vladimír Zduch,               51 r., SBS                            Smer – sociálna demokracia

          

Vo volebnom obvode sa volí 7 poslancov.

Vo Veľkej Lehote

Dátum: 17.09.2018  1) Nehodiace sa prečiarknite (vypustite)

2) Kandidáti sa uvedú v abecednom poradí podľa priezviska.

3) Uvedie sa názov politickej strany, politického hnutia alebo názvy politických strán a politických hnutí tvoriacich koalíciu alebo údaj o tom, že ide o nezávislého kandidáta.


Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

V zmysle § 171 ods. 9 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme počet obyvateľov obce Veľká Lehota, ktorý je 1 071.

Vo Veľkej Lehote, dňa 6.8.2018.

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Lehote na svojom zasadnutí dňa 3.8.2018 schválilo Uznesenie č. 44/2018, ktorým schválilo

1. Jeden volebný obvod pre Obec Veľká Lehota a počet poslancov obecného zastupiteľstva vo Veľkej Lehote na volebné obdobie 2018-2022 na 7 poslancov. 

2. Plný úväzok starostu Obce Veľká Lehota na nasledujúce volebné obdobie 2018-2022.

E-mailová adresa na doručovanie oznámení o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie - manikova@velkalehota.eu


INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV PRE VOLIČOV

PREVÁDZKOVATEĽ

OBEC VEĽKÁ LEHOTA

ZODPOVEDNÁ OSOBA - KONTAKT

t.č.: 045/6726149, e-mail: manikova@velkalehota.eu

ÚČEL A PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA

PRÍPRAVA A ZABEZPEČENIE PRIEBEHU VOLIEB

ZÁKON Č.180/2014 Z.z. O PODMIENKACH VÝKONU VOLEBNÉHO PRÁVA

A O ZMENE A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV

OPRÁVNENÉ ZÁUJMY PREVÁDZKOVATEĽA

NIE SÚ

PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 OKRESNÝ ÚRAD, MINISTERSTVO VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY, ŠTÁTNA KOMISIA PRE VOĽBY A KONTROLU FINANCOVANIA POLITICKÝCH STRÁN, VOLEBNÉ ORGÁNY

PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETEJ KRAJINY

NEBUDE REALIZOVANÝ

DOBA UCHOVÁVANIA

5 ROKOV

PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY

PRÁVO NA PRÍSTUP K OSOBNÝM ÚDAJOM

ÁNO

PRÁVO NA OPRAVU OSOBNÝCH ÚDAJOV

ÁNO

PRÁVO NA VYMAZANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

NIE

PRÁVO NA OBMEDZENIE SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

ÁNO

PRÁVO NA PRENOSNOSŤ OSOBNÝCH ÚDAJOV

NIE

PRÁVO NAMIETAŤ SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

NIE

PRÁVO PODAŤ SŤAŽNOSŤ DOZORNÉMU ORGÁNU

ÁNO

INFORMÁCIA O DRUHU POŽIADAVKY NA POSKYTOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

POSKYTOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV JE ZÁKONNOU POŽIADAVKOU V ZMYSLE ZÁKONA Č.180/2014Z.z.  

- povinnosť voliča preukazovať svoju totožnosť občianskym preukazom alebo preukazom cudzinca;

-  údaje uvedené v zozname voličov, meno a priezvisko voliča, rodné číslo, trvalý pobyt;

- pri vydaní hlasovacích lístkov volič ich prevzatie potvrdzuje podpisom.

AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE VRÁTANE PROFILOVANIA

NIE

INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV PRE KANDIDÁTOV

PREVÁDZKOVATEĽ

OBEC VEĽKÁ LEHOTA

ZODPOVEDNÁ OSOBA - KONTAKT

t.č.: 045/6726149, e-mail: manikova@velkalehota.eu

ÚČEL A PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA

PRÍPRAVA A ZABEZPEČENIE PRIEBEHU VOLIEB

OPRÁVNENÉ ZÁUJMY PREVÁDZKOVATEĽA

NIE SÚ

PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 OKRESNÝ ÚRAD, MINISTERSTVO VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY, ŠTÁTNA KOMISIA PRE VOĽBY A KONTROLU FINANCOVANIA POLITICKÝCH STRÁN, VOLEBNÉ ORGÁNY

PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETEJ KRAJINY

NEBUDE REALIZOVANÝ

DOBA UCHOVÁVANIA

5 ROKOV

PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY

PRÁVO NA PRÍSTUP K OSOBNÝM ÚDAJOM

ÁNO

PRÁVO NA OPRAVU OSOBNÝCH ÚDAJOV

ÁNO

PRÁVO NA VYMAZANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

NIE

PRÁVO NA OBMEDZENIE SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

ÁNO

PRÁVO NA PRENOSNOSŤ OSOBNÝCH ÚDAJOV

NIE

PRÁVO NAMIETAŤ SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

NIE

PRÁVO PODAŤ SŤAŽNOSŤ DOZORNÉMU ORGÁNU

ÁNO

INFORMÁCIA O DRUHU POŽIADAVKY NA POSKYTOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

POSKYTOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV JE ZÁKONNOU POŽIADAVKOU V ZMYSLE ZÁKONA Č.180/2014Z.z.  

 • - meno, priezvisko, titul, dátum narodenia kandidáta, zamestnanie, ktoré kandidát vykonáva v čase podania kandidátnej listiny, adresa

AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE VRÁTANE PROFILOVANIA

NIE


Informácie pre voliča

I

Dátum a čas konania volieb

Voľby do orgánov samosprávy obcí sa konajú

v sobotu 10. novembra 2018 od 7:00 do 22:00 h.

II

Právo voliť

Právo voliť do orgánov samosprávy obcí má obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia.

III

Právo byť volený

Za poslanca obecného (mestského) zastupiteľstva, v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice aj miestneho zastupiteľstva, môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci, v ktorej kandiduje a najneskôr v deň volieb dovŕši 18 rokov veku.

Za starostu obce, primátora mesta, starostu mestskej časti môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku.

Prekážkou práva byť volený je

Ÿ výkon trestu odňatia slobody,

Ÿ právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,

Ÿ pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

IV

Spôsob hlasovania

Volič môže voliť len v obci svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov
je zapísaný.

Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu alebo dokladu o pobyte pre cudzinca.

Potom okrsková volebná komisia zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozname voličov a vydá voličovi dva hlasovacie lístky - hlasovací lístok pre voľby do obecného (mestského) zastupiteľstva a hlasovací lístok pre voľby starostu obce (primátora mesta) a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce (mesta).

Prevzatie hlasovacích lístkov a obálky potvrdí volič v zozname voličov vlastnoručným podpisom.

Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov. Voličovi, ktorý nevstúpi do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov, okrsková volebná komisia hlasovanie neumožní.

Na hlasovacom lístku pre voľby poslancov obecného (mestského alebo miestneho) zastupiteľstva môže volič zakrúžkovať najviac toľko poradových čísiel kandidátov, koľko poslancov má byť v príslušnom volebnom obvode zvolených. (Počet poslancov, ktorý sa volí vo volebnom obvode je uvedený na hlasovacom lístku.)

Na hlasovacom lístku pre voľby starostu obce (primátora mesta alebo starostu mestskej časti) môže volič zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta.

V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič do obálky jeden hlasovací lístok pre voľby do obecného (mestského) zastupiteľstva a jeden hlasovací lístok pre voľby starostu obce (primátora mesta).

Na požiadanie voliča mu okrsková volebná komisia vydá za nesprávne upravené hlasovacie lístky iné. Nesprávne upravené hlasovacie lístky vloží volič do schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov.

Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, že nemôže čítať alebo písať a oznámi pred hlasovaním túto skutočnosť okrskovej volebnej komisii, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov inú spôsobilú osobu, aby podľa jeho pokynov a zákona upravila hlasovací lístok a vložila do obálky. Obidve osoby pred vstupom do osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov člen okrskovej volebnej komisie poučí o spôsobe hlasovania a o skutkovej podstate trestného činu marenia prípravy a priebehu volieb. Členovia okrskovej volebnej komisie nesmú voličom upravovať hlasovacie lístky.

Volič, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do volebnej schránky, môže požiadať, aby obálku do volebnej schránky v jeho prítomnosti vložila iná osoba, nie však člen okrskovej volebnej komisie.

Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať obec a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky, a to len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená.

Volič je povinný odložiť nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov, inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 33 eur.


4.11.2017 sa konali voľby do orgánov Banskobystrického samosprávneho kraja 2017

Výsledky za Obec Veľká Lehota

Počet zapísaných voličov 917

Počet vydaných  a odovzdaných obálok 307

Účasť voličov 33,47 %

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do zastupiteľstva 288

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby predsedu samosprávneho kraja 289

Výsledky hlasovania pre jednotlivých kandidátov na poslancov do zastupiteľstva:

Kamil Danko - 149 hlasov,

Ján Havran, Mgr.  - 128 hlasov,

Marián Šurjanský, PhDr. - 58 hlasov,

Rudolf Šniager - 50 hlasov,

Ján Tomáš, Ing. 42 hlasov,

Juraj Kološka, Mgr. - 22 hlasov,

Miroslav Cimra, Mgr. - 18 hlasov,

Svetozár Gavora, Ing. - 17 hlasov,

Miroslav Karáč - 9 hlasov.

Výsledky hlasovania pre jednotlivých kandidátov na predsedu samosprávneho kraja:

Marián Kotleba, Ing. Mgr. - 128 hlasov,

Ján Lunter, Ing. - 61 hlasov,

Martin Juhaniak, Mgr. - 34 hlasov,

Igor Kašper, Ing. - 17 hlasov,

Martin Klus, doc. PhDr., PhD., MBA - 12 hlasov,

Viliam Baňák, Ing. - 9 hlasov,

Miroslav Gálik, PaedDr. - 9 hlasov,

Milan Urbáni, MUDr., CSc, MPH - 8 hlasov,

Stanislav Mičev, PhDr., PhD. - 3 hlasy,

Pavel Greksa, Ing. - 2 hlasy,

Michal Kantor, Mgr. - 2 hlasy,

Vojtech Kőkény, Mgr. - 1 hlas, 

Alena Pivovarčiová, PhDr. - 1 hlas,

Jozef Sásik, Ing. - 1 hlas,

Jozef Šimko, JUDr. - 1 hlas.5.2.2016 sa konali voľby do Národnej rady SR

Do zoznamu voličov bolo zapísaných 929 voličov, hlasovania sa zúčastnilo 609 voličov. Platných hlasov bolo 596.

Výsledky hlasovania : SMER – SD 230 hlasov, Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko 96 hlasov, Slovenská národná strana 80 hlasov, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti 59 hlasov, SME RODINA – Boris Kolár 39 hlasov, Kresťanskodemokratické hnutie 39 hlasov, Sloboda a Solidarita 20 hlasov, SIEŤ 11 hlasov,  Strana TIP 5 hlasov, Komunistická strana Slovenska 5 hlasov, Strana zelených Slovenska 4 hlasy, MOST – HÍD 3 hlasy, Slovenská občianska koalícia 3 hlasy, Šanca 1 hlas, SDKÚ – DS 1 hlas.