Voľby

Štatistický úrad Slovenskej republiky k Sčítaniu obyvateľov, domov a bytov 2021

ROZHODUJÚCIM DÁTUMOM PRE SČÍTANIE JE polnoc z 31.12.2020 na 01.01.2021. V prípade elektronického samosčítania nezabudnite aj na príbuzných, ktorí s Vami k danému dátumu žili v spoločnej domácnosti, aj keď aktuálne to už nie je platné.

Tlačová správa

Bratislava, 19. októbra 2020

Slovensko úspešne pokračuje v sčítaní domov a bytov a aktuálne obce začínajú pracovať na príprave sčítania obyvateľov

Sčítanie domov a bytov sa v mnohých obciach a mestách SR zintenzívnilo. Niektoré mestá a obce dopĺňali premenné, ale byty a domy ponechali v stave rozpracovanosti, iné kompletizovali zber údajov a sústredili sa na nárast počtu úplných a neúplných bytov, ďalšie zaznamenávali nové prírastky od posledného sčítania.

Spolu je na Slovensku editovaných  viac ako 60 % bytov z celkového počtu bytov zaradených aktuálne do systému. Reálne je však posun v sčítaní výraznejší, pretože je vysoký podiel  rozpracovaných bytov,  ktoré si obce nechávajú otvorené k rozhodujúcemu okamihu sčítania, t. j. k  1. 1. 2021. V elektronickom systéme aktívne pracuje 99,6 % obcí. Niekoľko obcí s malým počtom bytov ešte len začína pracovať. Vo všetkých krajoch počet a podiel editovaných bytov vzrástol.

Vďaka zodpovednému prístupu samospráv je sčítanie domov a bytov na Slovensku už teraz v pokročilej etape a plynulo prechádza do fázy prípravy sčítania obyvateľov 2021.  

Výsledky sčítania v Banskobystrickom kraji

V Banskobystrickom kraji je 516 obcí a všetky pracujú v systéme. Mesto Banská Bystrica sčítalo takmer 81 % bytov. Banskobystrický kraj celkovo sčítal viac ako 70 percent bytov. Sčítaniu sa darilo v Hriňovej, kde editovali takmer 100 % bytov, Rimavskej Sobote, kde editovali 11 274 bytov a celkovo majú editovaných 70 % bytov, ďalej Lučencu, kde editovali 13 893 bytov a majú editovaných 81 % bytov, Banskej Štiavnici, ktorá sa blíži k stovke v Revúcej, ktorá sčítala domy a byty na 100 % hneď v úvode projektu.

Čo sa týka obcí, ktoré už sčítali na 100 % alebo sa k sčítaniu blížia, patrí Banskobystrický kraj k prvým v SR. 54 obcí spracovalo byty na 100 % a 43 obcí sa k spracovanosti 100 % blíži stotinami percenta, čo predstavuje 97 obcí v kraji, ktoré sčítali byty takmer na 100 %.

Ing. Zlata Jakubovie, CSc, riaditeľka sekcie zberu a spracovania dát v priemysle a terénnych zisťovaní:

„Ku koncu septembra v Banskobystrickom kraji pracovalo v elektronickom systéme 100% obcí, 78 z nich malo všetky svoje byty spracované celkom, alebo v rozpracovanom stave. To, že Banskobystrický kraj úspešne napreduje, je zásluha všetkých miest a obcí kraja v úzkej spolupráci so Štatistickým úradom SR. V týchto neľahkých časoch, ktorými nás sprevádza rok 2020 aj napriek mimoriadnej situácii naše mestá a obce v sčítaní domov a bytov stále napredujú aj popri množstve svojich iných povinností. Za spoluprácu ďakujeme a patrí im uznanie.“

Hlavným cieľom sčítania domov a bytov je získať vyčerpávajúce, objektívne  a jedinečné dáta, ktoré nemožno získať z iných zdrojov. Výsledkom budú údaje napríklad o vekovej štruktúre domov a bytov, rozlohe obytnej plochy, formách vlastníctva, počte obytných miestností v bytových jednotkách, spôsobe vykurovania, napojení na verejné siete, či o vybavenosti kúpeľnou a záchodom. Novinkou oproti minulosti budú podrobnejšie informácie o obnove domov a bytov z pohľadu obvodového plášťa, strechy, okien či informácií o nadstavbách.

Na sčítanie domov a bytov už tento mesiac nadviaže druhá fáza SODB 2021 vo svojej príprave – sčítanie obyvateľov.

Ing. Zlata Jakubovie, CSc, riaditeľka sekcie zberu a spracovania dát v priemysle a terénnych zisťovaní:

„Súčasná epidemiologická situácia rovnako ako pri školeniach k sčítaniu domov a bytov zmenila naše plány. Vtedy sme museli vo veľmi krátkom čase pristúpiť k dištančnej, pre väčšinu novej forme vzdelávania a obce boli nútené zvládnuť túto situáciu s nami. Tentoraz sa nám podarilo osobnou formou odškoliť zhruba tretinu obcí kraja, no  opäť pristupujeme ku školeniu ostatných obcí dištančne, prostredníctvom videí. Samozrejme ako pri sčítaní domov a bytov aj pre sčítanie obyvateľov sme a budeme obciam k dispozícii pri akýchkoľvek problémoch, otázkach, navigáciách v systémoch, alebo metodickom usmernení. Veríme, že spoločne zvládneme obidve fázy sčítania.“

Jasmína Stauder, hovorkyňa pre Sčítanie obyvateľov domov a bytov 2021 uvádza:

„V mesiaci október sme začali realizovať prípravu sčítania obyvateľov v spolupráci so samosprávami. Úvodnou aktivitou bolo školenie obcí k sčítaniu obyvateľov.  Vzhľadom na pandemickú situáciu sme opäť využili dištančnú formu školenia, ktorá zahŕňa videoprezentácie. V tomto mesiaci sa zároveň začína aj informačná kampaň pre obyvateľov k samotnému sčítaniu, ktoré sa uskutoční od 15. 2. do 31. 3. 2021.“ 

Tlačová správa

Bratislava + 16. septembra 2020

Domy a byty sčítavali aj počas leta

Počas letných mesiacov pokračovala prvá fáza najrozsiahlejšieho štatistického zisťovania – projekt SČÍTANIA OBYVATEĽOV, DOMOV A BYTOV 2021 (SODB 2021), ktorý sa realizuje na celom Slovensku v spolupráci so samosprávami.

Do sčítania sú zapojené všetky slovenské obce v celkovom  počte 2 927. Percento editovaných bytov stúplo aj počas letných mesiacov – za celé Slovensko sa blíži k 50 % a tri slovenské kraje túto hranicu už prekročili. Tak, ako v predchádzajúcich mesiacoch, aj v auguste najrýchlejšie napredovalo  sčítanie domov a bytov  v Nitrianskom, Trnavskom a Banskobystrickom kraji, kde sa počet editovaných bytov blíži k 60 %, v prípade Nitrianskeho kraja je to dokonca 64 % bytov, čo vysoko prekračuje slovenský priemer.

Prínos sčítania v Banskobystrickom kraji

Do sčítania je v kraji zapojených 516 samospráv. Celkový podiel editovaných bytov dosahuje 57,67 %, pričom v systéme pracuje 81 % obcí. V auguste k Balážom, Gemerským Dechtárom, Vlkyni a Železnej Breznici pribudli ďalšie obce, ktoré spracovali 100 % bytov: Jestice, Klokoč, Konrádovce, Lukovištia, Medzibrod, Ploské, Veľká Ves, Vyšný Skálnik a Zádor.

Najviac bytov editovali veľké mestá – Zvolen a Banská Bystrica (v Banskej Bystrici je od začiatku sčítania editovaných 11 836 bytov (27,32 %), vo Zvolene 9 587 bytov (49,58%)).

Prínos sčítania vidí aj primátorka Zvolena Ing. Lenka Balkovičová, ktorá za dobrý výsledok vďačí spolupráci zamestnancov úradu a správcovských spoločností: „Sčítanie sme zastrešili pracovníkmi organizačného odboru nášho mestského úradu. K úlohe pristúpili naozaj  zodpovedne, za čo im patrí veľká vďaka. Ťažko by sme si však vystačili bez pomoci zástupcov jednotlivých spoločenstiev vlastníkov bytov či zvolenského stavebného bytového družstva. V prvom rade patria výsledky sčítania medzi základné podklady pri spracúvaní našich strategických dokumentov, ako sú Program rozvoja, sektorové stratégie, analýzy projektov či projektových zámerov. Neraz nás o informácie žiadajú napríklad investori pri plánovaní bytovej výstavby. Nové možnosti bývania, práce či dostupnosť nových služieb pre našich obyvateľov sú tak často zabezpečované aj na základe údajov, ktoré sú nám dostupné zo sčítania obyvateľstva a tiež domov a bytov. Nepriamo tak pomáhajú skvalitniť život našich obyvateľov. To už ani nespomínam, ako často nás so žiadosťou o poskytnutie štatistických údajov oslovujú študenti pri spracúvaní svojich akademických prác. Naša spolupráca so všetkými zástupcami spoločenstiev vlastníkov bytov, ako aj so Stavebným bytovým družstvom vo Zvolene, je určite nadštandardná.“

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O SČÍTANÍ

_________________________________________________________

SČÍTANIE OBYVATEĽOV, DOMOV A BYTOV 2021 (SODB 2021) - POTREBNÉ INFORMÁCIE

1. fáza projektu – Sčítanie domov a bytov v období od 1. júna 2020 do 12. februára 2021.

2. fáza projektu – Sčítanie obyvateľov v období od 15. februára 2021 do 31. marca 2021.

_________________________________________________________

Prvá fáza SODB 2021 je realizovaná v spolupráci so samosprávami, zameraná na sčítanie domov a bytov. Mestá, obce a mestské časti Bratislavy a Košíc v priebehu takmer deväť mesiacov dôsledne a prvýkrát elektronicky zaznamenajú údaje približne o troch miliónoch bytoch na Slovensku. Samotné sčítanie domov a bytov sa realizuje do 12. 2. 2021. Po tomto termíne nastáva druhá fáza projektu, sčítanie obyvateľov.

Základné otázky a odpovede k sčítaniu domov a bytov:

Na Slovensku sa  doteraz uskutočňovalo tradičné sčítanie. V roku 2021 bude ako integrované sčítanie. V čom je základný rozdiel? 

Základný rozdiel je v tom, že sa budú využívať okrem údajov od obyvateľov aj údaje z rôznych zdrojov (administratívnych zdrojov údajov). Obyvatelia sa na sčítaní domov a bytov nebudú zúčastňovať. Sčítanie domov a bytov sa už začalo 1. 6. 2020 a trvá do 12. februára 2021. V druhej fáze sa sčítavajú obyvatelia a to od 15. 2. 2021 do 31. 3. 2021. Sčítanie je jedinečné svojou online elektronickou formou v prvej aj druhej fáze. Na oboch fázach veľmi úzko spolupracujeme so samosprávou.

Sčítanie domov a bytov sa koná podľa nového konceptu, teda bez účasti obyvateľov?

Áno, ide o elektronické sčítanie, ktoré realizuje samospráva. Pred začiatkom sčítania Štatistický úrad SR pripravil podklady a predvyplnil obciam existujúce údaje, určených zamestnancov obcí sme zaškolili a majú k dispozícii videá, dokumenty a školiace materiály. S údajmi teda v obciach pracujú výlučne zaškolené osoby, ktoré majú prístup do systému. Tým, že bola mimoriadna situácia z dôvodu COVID-19, pristúpili sme k e-learningovej forme školenia a vyškolili sme v krátkom čase 5 313 osôb. Do elektronického systému sčítania sa nám k dnešnému dňu zapojili všetky obce.                                            

Aké informácie prinesie sčítanie domov a bytov?

+  Zistíme, koľko bytov a domov na Slovensku pribudlo.

+  Získame prehľad o formách vlastníctva bytov.

+  Budeme vedieť počty a podiely neobývaných bytov v regiónoch.

+  Zistíme, ako obyvatelia Slovanka bývajú, či preferujú za poslednú dekádu menšie byty, alebo naďalej väčšie a ako sa táto preferencia líši podľa regiónov.

+  Nadobudneme nové podrobnejšie informácie o obnove budovy z pohľadu obvodového plášťa, strechy a okien.

+  Dozvieme sa, koľko podlažné domy u nás prevládajú.

+  Zistíme napojenie bytov na vodu, plyn a kanalizáciu.

+  Získame prehľad o zdrojoch tepla, aj to, či centrálne zásobovanie teplom víťazí nad potrebou vlastného kúrenia.

Ako napríklad môže Slovensko využiť údaje so sčítania?

+   Na plánovanie novej infraštruktúry a budovanie ciest.

Na plánovanie budovania nových materských škôl, predškolských zariadení a základných škôl. 

+  Na plánovanie zriadenie nových stacionárov pre dôchodcov.

+  Na plánovanie budovania nájomných bytov a ich reálna potreba v konkrétnych regiónoch SR.

SODB 2021 je súčasťou celosvetového programu populačných, domových a bytových zisťovaní, uskutočňujúcich sa pod záštitou Európskej únie a Organizácie Spojených národov. Na Slovensku má viac ako 100-ročnú tradíciu. V EÚ sa realizuje vo všetkých členských štátoch v referenčnom roku 2021. Základné výsledky SODB 2021 budú zverejnené do konca roku 2022 a výsledky pre medzinárodné porovnania EÚ krajín najneskôr do konca roku 2024. Informácie k SODB nájdete na adrese www.scitanie.sk.

Podmienky upravuje osobitný zákon č. 223/2019 o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 a opatrenia ŠÚ SR.

hovorkyňa pre SODB 2021 JASMÍNA STAUDER


VÝSLEDKY HLASOVANIA VO VOĽBÁCH DO NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY Z 29.2.2020

Celkový počet zapísaných voličov - 943

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní - 628

Počet voličov, ktorí hlasovali zo zahraničia - 4

Počet platných hlasov - 621

Účasť na voľbách - 66,59 %

Jednotlivé strany získali nasledovný počet hlasov:

OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA  - 133 hlasov

SMER – sociálna demokracia - 133 hlasov

Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko - 122 hlasov

SME RODINA - 78 hlasov

KRESŤANSKODEMOKRATICKÉ HNUTIE - 39 hlasov

Slovenská národná strana - 22 hlasov

VLASŤ - 20 hlasov

ZA ĽUDÍ - 19 hlasov

Koalícia Progresívne Slovensko a SPOLU – občianska demokracia - 18 hlasov

Sloboda a Solidarita - 17 hlasov

DOBRÁ VOĽBA - 13 hlasov

Socialisti.sk - 4 hlasy

Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku - 1 hlas

Demokratická strana - 1 hlas

MOST – HÍD - 1 hlas


VÝSLEDKY HLASOVANIA VO VOĽBÁCH DO EURÓPSKEHO PARLAMENTU Z 25.5.2019

Počet voličov zapísaných v zozname voličov 942

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní 157

Počet platných odovzdaných hlasov 152

Počet platných hlasov za jednotlivé politické strany, hnutie, koalíciu:

Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko 38 hlasov

Kresťanskodemokratické hnutie 26 hlasov

SMER - sociálna demokracia 23 hlasov

Kresťanská únia 17 hlasov

Koalícia Progresívne Slovensko a SPOLU 15 hlasov

Sloboda a Solidarita 9 hlasov

Slovenská národná strana 7 hlasov

SME RODINA - Boris Kollár 5 hlasov

Kresťanská demokracia - Život a prosperita 2 hlasy

OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti 2 hlasy

HLAS ĽUDU 2 hlasy

Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku 2 hlasy

Strana zelených Slovenska 1 hlas

Slovenská konzervatívna strana 1 hlas

DOMA DOBRE 1 hlas

Demokratická strana 1 hlas


VÝSLEDKY HLASOVANIA II. KOLA VO VOĽBÁCH PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ZA OBEC VEĽKÁ LEHOTA z 30.03.2019

Počet voličov zapísaných v zozname voličov 919

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní 363

Počet platných hlasov odovzdaných pre všetkých kandidátov 348

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov:

1. Zuzana Čaputová, Mgr. - 103 hlasov

2. Maroš Šefčovič, JUDr. PhD. - 245 hlasov

VÝSLEDKY HLASOVANIA I. KOLA VO VOĽBÁCH PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ZA OBEC VEĽKÁ LEHOTA zo 16.03.2019

Počet voličov zapísaných v zozname voličov 924

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní 475

Počet platných hlasov odovzdaných pre všetkých kandidátov 471

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov:

    1.   Béla BUGÁR, Ing., 60 r. – 10 hlasov

    2.   Zuzana ČAPUTOVÁ, Mgr., 45 r. – 92 hlasov

    3.   Martin DAŇO, 42 r. – 2 hlasy

    4.   Štefan HARABIN, JUDr., 61 r. – 63 hlasov

    5.   Eduard CHMELÁR, doc. Mgr., PhD., 47 r. – 12 hlasov

    6.   Marian KOTLEBA, Ing. Mgr., 41 r. – 131 hlasov

    7.   Milan KRAJNIAK, Bc., 46 r. – 15 hlasov

    8.   József MENYHÁRT, PaedDr., PhD., 42 r. – 0 hlasov

    9.   František MIKLOŠKO, RNDr., 71 r. – 35 hlasov

  10.   Robert MISTRÍK, Dr. Ing., 52 r. – 1 hlas

  11.   Maroš ŠEFČOVIČ, JUDr., PhD., 52 r. – 100 hlasov

  12.   Róbert ŠVEC, Mgr., 42 r. – 3 hlasy

  13.   Bohumila TAUCHMANNOVÁ, Ing., 60 r. – 3 hlasy

  14.   Juraj ZÁBOJNÍK, Dr. Ing., PhD., 56 r. – 3 hlasy

  15.   Ivan ZUZULA, RNDr., CSc., 64 r. – 1 hlas


VÝSLEDKY HLASOVANIA VO VOĽBÁCH DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ

V OBCI VEĽKÁ LEHOTA z 10.11.2018

Celkový počet voličov zapísaných v zozname voličov 921
Počet voličov, ktorí hlasovali a odovzdali obálku 623
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby  do obecného zastupiteľstva 597
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu obce  616

Kandidáti zvolení za poslancov Obecného zastupiteľstva vo Veľkej Lehote:

1. Jaroslav Víglaský SMER – Sociálna demokracia 368 hlasov
2. Rozália Garajová Kresťanskodemokratické hnutie 327 hlasov
3. František Čík nezávislý kandidát 323 hlasov
4. Marianna Garajová Kresťanskodemokratické hnutie 310 hlasov
5. Vladimír Zduch SMER – Sociálna demokracia 304 hlasov
6. Antónia Garajová, Ing. nezávislá kandidátka   294 hlasov
7. Peter Víglaský nezávislý kandidát 257 hlasov

Náhradníci – kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov Obecného zastupiteľstva vo Veľkej Lehote:

1. Mária Benčová, Ing. SMER – sociálna demokracia 254 hlasov
2. Marta Šmondrková Kresťanskodemokratické hnutie 227 hlasov

Počet platných hlasov pre jednotlivých kandidátov na funkciu starostu Obce Veľká Lehota, podľa poradia na hlasovacom lístku:

1. Jozef Mihál Kresťanskodemokratické hnutie 475 hlasov
2. Anna Vatalová, Ing. nezávislá kandidátka 29 hlasov
3. Igor Víglaský nezávislý kandidát 66 hlasov
4. Peter Víglaský nezávislý kandidát 46 hlasov

Za starostu Obce Veľká Lehota bol na volebné obdobie 2018-2022 bol zvolený:

Jozef Mihál s počtom hlasov 475.


4.11.2017 sa konali voľby do orgánov Banskobystrického samosprávneho kraja 2017

Výsledky za Obec Veľká Lehota

Počet zapísaných voličov 917

Počet vydaných  a odovzdaných obálok 307

Účasť voličov 33,47 %

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do zastupiteľstva 288

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby predsedu samosprávneho kraja 289

Výsledky hlasovania pre jednotlivých kandidátov na poslancov do zastupiteľstva:

 • Kamil Danko - 149 hlasov,
 • Ján Havran, Mgr.  - 128 hlasov,
 • Marián Šurjanský, PhDr. - 58 hlasov,
 • Rudolf Šniager - 50 hlasov,
 • Ján Tomáš, Ing. 42 hlasov,
 • Juraj Kološka, Mgr. - 22 hlasov,
 • Miroslav Cimra, Mgr. - 18 hlasov,
 • Svetozár Gavora, Ing. - 17 hlasov,
 • Miroslav Karáč - 9 hlasov.

Výsledky hlasovania pre jednotlivých kandidátov na predsedu samosprávneho kraja:

 • Marián Kotleba, Ing. Mgr. - 128 hlasov,
 • Ján Lunter, Ing. - 61 hlasov,
 • Martin Juhaniak, Mgr. - 34 hlasov,
 • Igor Kašper, Ing. - 17 hlasov,
 • Martin Klus, doc. PhDr., PhD., MBA - 12 hlasov,
 • Viliam Baňák, Ing. - 9 hlasov,
 • Miroslav Gálik, PaedDr. - 9 hlasov,
 • Milan Urbáni, MUDr., CSc, MPH - 8 hlasov,
 • Stanislav Mičev, PhDr., PhD. - 3 hlasy,
 • Pavel Greksa, Ing. - 2 hlasy,
 • Michal Kantor, Mgr. - 2 hlasy,
 • Vojtech Kőkény, Mgr. - 1 hlas, 
 • Alena Pivovarčiová, PhDr. - 1 hlas,
 • Jozef Sásik, Ing. - 1 hlas,
 • Jozef Šimko, JUDr. - 1 hlas.


5.2.2016 sa konali voľby do Národnej rady SR

Do zoznamu voličov bolo zapísaných 929 voličov, hlasovania sa zúčastnilo 609 voličov. Platných hlasov bolo 596.

Výsledky hlasovania : SMER – SD 230 hlasov, Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko 96 hlasov, Slovenská národná strana 80 hlasov, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti 59 hlasov, SME RODINA – Boris Kolár 39 hlasov, Kresťanskodemokratické hnutie 39 hlasov, Sloboda a Solidarita 20 hlasov, SIEŤ 11 hlasov,  Strana TIP 5 hlasov, Komunistická strana Slovenska 5 hlasov, Strana zelených Slovenska 4 hlasy, MOST – HÍD 3 hlasy, Slovenská občianska koalícia 3 hlasy, Šanca 1 hlas, SDKÚ – DS 1 hlas.