Dotácie

DOTÁCIE POSKYTNUTÉ Obcou Veľká Lehota

Príjemca Suma v €                    Účel
TJ Partizán Veľká Lehota 4 000,- Podpora športu
MUDr. Drinka - CADDÍK s.r.o., Obyce 1 392,- Na nájomné za priestory ambulancie vo Veľkej Lehote
eRko Veľká Lehota 300,- Letný tábor pre deti z Veľkej Lehoty
DOMINIK, n.o., Veľká Lehota 1 000,- Dovoz stravy pre dôchodcov s trvalým pobytom v obci Veľká LehotaDOTÁCIE PRIJATÉ Obcou Veľká Lehota

Poskytovateľ Suma v €                  Účel
Poľnohospodárske družstvo Tvrdošovce 66,- Grant pre ZŠ s MŠ, projekt Školské ovocie
MV SR 135 563,- Prenesené kompetencie pre ZŠ Veľká Lehota 
MV SR 1 479,- Vzdelávacie poukazy pre ZŠ s MŠ
MV SR 1 067,- Pre deti zo soc. znevýhodneného prostredia - pre ZŠ s MŠ
MV SR 1 330,- Dofinancovanie miezd - pre ZŠ s MŠ
MV SR  1 492,- Na predškolákov - pre MŠ
MDV a RR SR 1 107,63 Stavebný úrad
MV SR 2 817,55 Matrika
BBSK 1 050,- 20. detský folklórny festival "Pod Inovcom"
ÚPSVaR Banská Štiavnica 2 947,56 Strava - hmotná núdza
ÚPSVaR Banská Štiavnica 680,60 Učebné pomôcky - hmotná núdza
MPSVaR SR 38 400,- Sociálne služby - pre Dominik n.o.
MDV a RR SR 6 898,87 Na opravu vozovky po zimnej prevádzke
MV SR 393,03 Evidencia obyvateľstva
Sponzori 4 750,- Finančné dary na Stretnutie Lehôt + 66,- € nefinančný dar