Profil verejného obstarávateľa

Obec Veľká Lehota je podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/ 2006 Z. z o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o VO") verejným obstarávateľom, ktorý je povinný pri zadávaní zákaziek postupovať podľa zákona o VO. Zadávanie zákaziek zabezpečuje Obecný úrad Veľká Lehota. Verejné obstarávanie sa vykonáva v súlade so zákonom o VO a Internou smernicou o verejnom obstarávaní.


Podľa § 4 zákona o verejnom obstarávaní podľa finančných limitov sú:

1. Zákazka je nadlimitná alebo podlimitná v závislosti od jej predpokladanej hodnoty.

2. Nadlimitnou zákazkou je zákazka zadávaná verejným obstarávateľom a obstarávateľom, ktorej predpokladaná hodnota je rovná alebo vyššia ako finančný limit, ustanovený všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydá úrad.

3. Podlimitnou zákazkou je zákazka zadávaná verejným obstarávateľom, ktorej predpokladaná hodnota je v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzatvára na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok nižšia ako finančný limit podľa odseku 2 a ide o zákazku

    a) na dodanie tovaru bežne dostupného na trhu, okrem potravín, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby bežne dostupných na trhu a jej predpokladaná hodnota je rovnaká alebo vyššia ako 1 000 eur,

   b) ktorá nie je zákazkou podľa písmena a) a jej predpokladaná hodnota je
        1. rovnaká alebo vyššia ako 20 000 eur, ak ide o zákazku na dodanie tovaru, okrem potravín, alebo o zákazku  na poskytnutie služby alebo
        2. rovnaká alebo vyššia ako 30 000 eur, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác

   c) na dodanie tovaru, ktorým sú potraviny, ak predpokladaná hodnota zákazky je rovnaká alebo vyššia 40 000 eur.


Podľa § 9 ods.9 zákona o verejnom obstarávaní:

Ak ide o zákazku na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby, ktorá nespĺňa podmienky podľa § 4 ods. 2 alebo ods. 3, verejný obstarávateľ je povinný pri jej zadávaní dodržať povinnosti podľa odsekov 3 až 5 § 9 a zabezpečiť, aby vynaložené náklady na obstaranie predmetu zákazky boli primerané jeho kvalite a cene. Ak je predpokladaná hodnota zákazky podľa prvej vety rovnaká alebo vyššia než 1 000 eur, je verejný obstarávateľ povinný v profile zverejniť zadávanie takejto zákazky najmenej tri pracovné dni pred jej zadaním; ak je verejný obstarávateľ v časovej tiesni z dôvodu mimoriadnej udalosti nespôsobenej verejným obstarávateľom, ktorú nemohol predvídať, zverejní jej zadanie najneskôr v deň jej zadania.


Podľa § 24 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ používa postupy vo verejnom obstarávaní:

a) verejná súťaž ( §51 zákona),
b) užšia súťaž (§52 zákona),
c) rokovacie konanie so zverejnením (§ 55 zákona),
d) priame rokovacie konanie (§58 zákona),
e) súťažný dialóg (§60 zákona)

Profil verejného obstarávateľa

Verejný obstarávateľ: Obec Veľká Lehota


Sídlo: Obecný úrad č. 52, 966 41  Veľká Lehota

Štatutárny zástupca: Jozef Mihál, starosta obce

Kontakty: Tel., fax: 045/6726149

E-mail: obec@velkalehota.eu

web: www.velkalehota.eu

IČO: 00321061, DIČ: 2021111499
Bankové spojenie: VÚB Nová Baňa Číslo účtu: 1434837953/0200, IBAN: SK41 0200 0000 0014 3483 7953

Verejný obstarávateľ môže zverejniť:

§ 22 ods. 2 zákona - predbežné oznámenie a pravidelné informatívne oznámenie
§ 92 ods. 5- oznámenia používané vo verejnom obstarávaní po ich uverejnení vo vestníku uverejniť na internete vo svojom profile. Ďalšie informácie týkajúce sa verejného obstarávanie.


VO musí zverejniť:

- zákazku kde je predpokladaná hodnota (PH) nad 1000 € min. 3 pracovné dni (PD) pred

- § 41 ods. 1 najneskôr v deň otvárania časti ponuky, označenej ako "Ostatné" a časti ponuky, označenej ako "Kritériá" je verejný obstarávateľ a obstarávateľ je povinný zverejniť v profile informáciu s uvedením dátumu otvárania príslušnej časti ponuky

- § 44 ods. 2 - verejný obstarávateľ a obstarávateľ je povinný po vyhodnotení ponúk, po skončení postupu podľa odseku 1 a po odoslaní všetkých oznámení o vylúčení uchádzača, záujemcu alebo účastníka bezodkladne písomne oznámiť všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, výsledok vyhodnotenia ponúk, vrátane poradia uchádzačov a súčasne zverejniť informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov v profile

- § 21 ods. 2 - správu o každej zákazke - zverejniť do 10 PD od uzatvorenia zmluvy

- § 49a - SP, zmluvy, dodatky, dokumenty ktoré preukazujú dodanie zákazky, sumu uhradeného plnenia zo zmluvy , zoznam subdodávateľov, ponuky uchádzačov a pod.

- § 67 ods. 6 - zverejnenie analýzy k použitej koncesii

- Po zriadení Elektronického úložiska na UVO - profil VO

Dokumenty na stiahnutie

Nadlimitné zakázky

Dokumenty na stiahnutie

Podlimitné zakázky

Dokumenty na stiahnutie

Zákazky podľa § 9 ods. 9


Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 eur (do 30.6.2013)

IČO Obchodný názov Uhradená suma v € s DPH Predmet fakturácie Dátum úhrady
  JUDr. Ľudmila Petrušová, Žiar nad Hronom 1 000,- Právna pomoc - majetko-právne vysporiadanie - amfiteáter a cesta k amfiteátru 22.01.2013
45626740 Víglaský Ján, Veľká Lehota 2 422,00 Zimná údržba miestnych komunikácií 4.2.2013
36046221 SITA Slovensko, Bratislava 1 285,75 Odvoz, zneškodnenie odpadu, zákonný poplatok 22.02.2013
45626740 Víglaský Ján, Veľká Lehota 3 154,00 Zimná údržba miestnych komunikácií 6.3.2013
31396674 Le Cheque DeJeuner, s.r.o., Bratislava 1 515,00 Stravné lístky 7.3.2013
  JUDr. Ľudmila Petrušová, Žiar nad Hronom 1 000,- Právna pomoc - majetko-právne vysporiadanie - miestna komunikácia u Vatalov 13.03.2013
36046221 SITA Slovensko, Bratislava 1 004,95 Odvoz, zneškodnenie odpadu, zákonný poplatok 13.03.2013
30048460 Ing. Jozef Čapkovič - CMW Dolné Dubové 2 527,20 Katafalk do Domu smútku 22.03.2013
36046221 SITA Slovensko, Bratislava 1 318,59 Odvoz, zneškodnenie odpadu, zákonný poplatok 21.05.2013
36046221 SITA Slovensko, Bratislava 1 003,02 Odvoz, zneškodnenie odpadu, zákonný poplatok 21.05.2013
36820156 Unistav NB, s.r.o., Nová Baňa 3 500,03 Základová doska na oddychový prístrešok na ihrisku 7.6.2013
36046221 SITA Slovensko, Bratislava 1 555,02 Odvoz, zneškodnenie odpadu, zákonný poplatok 18.06.2013

PRIESKUM TRHU - §9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní (po 1.7.2013)

P.č. Predmet zákazky Predpokladaná hodnota zákazky (v € bez DPH) Deň zverejnenia Termín zadania zákazky
1. Nákup traktorovej kosačky na kosenie futbalového ihriska 3 000,- € 11.10.2013 16.10.2013
2. Polyethylénové kontajnery na triedený odpad - 6 ks 3 000,- € 11.10.2013 16.10.2013
3. Odhŕňanie a posyp miestnych komunikácií v r. 2014 5 000,- € 14.10.2013  
4. Oprava a údržba verejného osvetlenia v r. 2014 2 080,- € 14.10.2013  
5. Smrekové pelety 6 mm -4,5 t 1 150,- € 31.01.2014 03.02.2014
6. Právne služby - vysporiadanie miestnej komunikácie na Víglaši 3 000,- € 28.02.2014 03.03.2014
7. Nákup kontajnerov na triedený odpad - 6 ks 3 000,- € 31.03.2014 01.04.2014
8. Autobusová doprava pre obyvateľov obce na 34. stretnutie Lehôt do Kostelní Lhoty, spojené s výletom do Prahy od 3.7.2014 do 5.7.2014 1 200,- € 12.05.2014  06.06.2014
9. Nákup 190 m kanalizačnej rúry, priemer 160 -200 mm s príslušenstvom - na odvodnenie od časti Víglaš po MK pri Dominik, n.o. 1 800,- € 17.06.2014
10. Správa o zákazkách podľa §9 ods. 9 10.07.2014 STIAHNUŤ
11. Výzva na predloženie cenovej ponuky - údržba verejného osvetlenia 4 400,- € 15.07.2014 STIAHNUŤ
12. Výzva na predloženie cenovej ponuky - oprava MK 11.09.2014 STIAHNUŤ
13. Výzva na predloženie cenovej ponuky - doasfaltovanie rýh po rekonštrukcii vodovodu 17.09.2014 STIAHNUŤ
14. Súhrnná správa o zákazkách podľa §9 ods.9 za 3. štvrťrok 2014 20.11.2014 STIAHNUŤ
15. Dodávka a osadenie osvetlenia priechodov pre chodcov 1 150,- € 03.12.2014 STIAHNUŤ

Dokumenty na stiahnutie