Územný plán obce

Začatie prerokovania návrhu územného plánu obce Veľká Lehota


Obec Veľká Lehota, orgán územného plánovania v zmysle § 16 a obstarávateľ  územnoplánovacej dokumentácie obce v zmysle § 18 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov oznamuje verejnou vyhláškou pod číslom spisu OCÚVL-S2020/00216 PNUP zo dňa 29.10.2020 začatie prerokovania Návrhu Územného plánu obce v súlade s § 20 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov.

Predložený Návrh Územného plánu obce Veľká Lehota“ bolo možné pripomienkovať v lehote do 30 dní odo dňa zverejnenia (od 29.10.2020 do 2.12.2020) písomne na Obec Veľká Lehota, Obecný úrad č. 52, 966 41  Veľká Lehota.

Aktuálne bude prebiehať vyhodnotenie pripomienok. 

V zmysle zákona o posudzovaní vplyvov je obec povinná zverejniť správu o hodnotení strategického dokumentu a zabezpečiť jej verejné prerokovanie. Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu sa obec rozhodla prerokovanie preložiť na január 2021.

Návrh Územného plánu obce Veľká Lehota je zverejnený na internetovej stránke obce http://www.velkalehota.eu/-uzemny-plan-obce alebo https://uzemnyplan.eko-plan.sk/prerok.html, na nahliadnutie je prístupný na Obecnom  úrade v úradných dňoch.

Aktualizované dňa 2.12.2020

(5710.41 kb)