Zámčisko

Približne 10 km západne od Novej Bane nad osadou Stará Huta  a Bukovina sa rozprestiera na strmom kopci /690 m. n. m/ pod najvyšším končiarom pohoria Pohronského Inovca – Veľkým Inovcom archeologická lokalita Zámčisko. Zemný val, dlhý 430 m, zosilnený z vnútornej strany pevným kamenným vencom, svedčí o mohutnom fortifikačnom systéme, pripájajúcim sa na severnej strane na 200 m dlhú obrannú líniu, vytvorenú priaznivou konfiguráciou terénu. Tento val prechádza miestami  na väčších úsekoch  do kamennej konštrukcie. Mohutný val zabezpečoval ochranu celému areálu hradiska so zvlneným terénom, zaberajúceho plochu cca 7 ha. Areál hradiska je veľmi nerovný, výška valu na najlepšie  zachovalom mieste je viac ako 250 cm, priekopa miestami dosahuje hĺbku 150 cm. V západnej časti hradiska  v bezprostrednej blízkosti valu /jeho vnútornej steny/, sa zachovali zvyšky 40-45 cm hrubých a 110 cm vysokých múrov stavby takmer štvorcového pôdorysu  s rozmermi 250 x 260 cm, ktoré sú postavené z plochých úlomkov andezitu z miestneho skalného útvaru, kladené nasucho.

Opevnené hradisko zrejme slúžilo  obyvateľom okolitých osád ako útočisko v nepokojných dobách. Hradisko má strategicky veľmi výhodnú polohu, lebo je ťažko dostupné, je z neho dobrý výhľad smerom na východ do Pohronia a umožňuje kľúčovú ochranu úzkeho priesmyku, ktorým prechádza cesta na Veľkú Lehotu, pravdepodobne oddávna používanú ako  spojovacia komunikácia z horného Požitavia do stredného Pohronia. 

Zapísala,  PhDr. Lenka Bieliková, prevzaté – Novobanské noviny  Jún 2015. 

Viac informácií a fotografií na stránke http://www.hradiska.sk/2011/10/zamcisko-nova-bana.html