Samospráva

Adresa:

Obecný úrad Veľká Lehota
Veľká Lehota č 52
966 41 Veľká Lehota

Telefón kancelária starostu obce: 045/6726 148 

Telefón kancelária obecného úradu: 045/6726 149

E-mailobec@velkalehota.eu

Starosta obce: Jozef Mihál, mobil: 0908 158 118

Zástupkyňa starostu obce: Ing. Antónia Garajová

Poslanci OZ:

Jaroslav Víglaský

Rozália Garajová

František Čík

Marianna Garajová

Vladimír Zduch

Ing. Antónia Garajová

Peter Víglaský

Kontrolórka: Mária Šalková, Tekovská Breznica

Ekonómka, účtovníčka a matrikárka: Ing. Katarína Mániková - manikova@velkalehota.eu

Referentka, zástupkyňa matrikárky: Ing. Anna Vatalová - vatalova@velkalehota.eu