História

Kroniku obce Veľká Lehota začal písať Anton Suchý, ktorý sa narodil 11. 6. 1931 v našej obci
a v rokoch od 1971 do 30. 3. 1990 bol jej predsedom.

Kroniku začal písať na počesť 30. výročia SNP, v máji roku 1975 za pomoci vtedajšieho riaditeľa ZŠ Vladimíra Karnasa.
Podklady :-  kniha Kremnica
- Nová Baňa a okolie od Bornemizsu
- stará školská kronika vedená od r. 1928 učiteľom Adamom Abrahámom
- Farská kronika

Ďalšie údaje sú získané od najstarších občanov a predošlých richtárov obce, ako bol Juraj Garaj, Dávid Vatala, Jozef Garaj od Búrov, Jozef Garaj od Chujacov, Ján Kocian, Vendelín Víglaský.

História obce :
Veľká Lehota je obec, ktorá sa nachádza v banskobystrickom kraji v okrese Žarnovica, leží zhruba 11 km SZ smerom od mesta Nová Baňa. Katastrálne územie má rozlohu 18,6 km2.
Obec sa rozkladá na zvlnenej vysočine Pohronského Inovca, s nadmorskou výškou viac ako 630 m, medzi novobanskými štálami, vrchom Vojšínom /819/, Malou Lehotou, Jedľovými Kostolanmi a Pohronským Inovcom. Hornatinný povrch chotára tvoria treťohorné propylitizované andezity. Má hnedé lesné pôdy.
Založená bola asi v dobe Matúša Čáka /1252 - 1321/, na ktorého panstve vznikali viaceré obce s názvom "Lehota", pri opátstve Sv. Beňadika.

Prvá písomná správa o obci je zachovaná v základnej listine mesta Nová Baňa, vystavenej kráľom Ľudovítom Veľkým v roku 1345 pod názvom "Noua plantatio vulgariter Lehota". Obec sa spomína v metačnej listine zo dňa 20.12.1355 pri určení hraníc mesta Nová Baňa. V roku 1773 sa spomína ako Welka Lehota, Grosshau /nemecky/, Nagyulés /maďarsky/.
V roku 1424 kráľ Žigmund daroval obec Bebekovi, pánovi hradu Hrušov v Tekovskej Župe. Obec patrila Hrušovu až do roku 1504. Potom patrila Dóczyovcom.

V roku 1536 mala 5 port, 1601 majer a 23 domov. V roku 1554 prešla pod právomoc panstva Topoľčianok, ktoré spravoval rod Kistapolcsányiovcov. V roku 1720 mala krčmu, mlyn a 21 daňovníkov.
V roku 1780 bola postavená v obci rímsko-katolícka kaplnka, zasvätená sv. Martinovi, ktorá bola v roku 1809 prestavaná na kostol.

V roku 1828 mala obec 101 domov a 627 obyvateľov.
Cirkevnú matriku začal viesť od 6. 8. 1787 mních /z rádu trinitárov/ Rudolf Markovits, ktorý začal vyučovať deti. Fara bola postavená v roku 1809, zároveň aj budova rímsko-katolíckej školy /pod cintorínom/, v ktorej sa vyučovalo až do roku 1961. Farnosť bola zriadená v roku 1809, dovtedy sme patrili pod farnosť Jedľové Kostolany.
Obec tvorí 15 osád, ktoré tvoria ucelenú časť obce a dve osady Čigák
a Inovec, vzdialené od centra obce 1,5 až 2 km.

Všetky osady majú svoje pomenovanie a to : Šmondrkovci, Burovci, Gábrišovci, Dolní Garajovci, Horní Garajovci, Cudenice, Pirte, Vaškovci, Zduchovci, Tutajovci, Mánikovci, Mihálovci, Chujacovci, Hudcovci, Vígľaš, Inovec, Čigák.

Obyvatelia obce :
Obyvateľstvo pozostáva zo starých usadlých rodín. Najstarší obyvatelia obce sú Gábrišovci, Garajovci, Vaškovci, Burovci, Šmondrkovci, Chujacovci, Gajdošovci, Vatalovci, Hudcovci.
Neskoršie sa prisťahovali aj iné rodiny cudzieho pôvodu ako Suchý - Poliaci, Kocianoví - z Obyckej Huty pôvodom Taliani, Jenisoví zo Skýcova a pod.

Po vzniku prvej československej republiky prichádza postupne k úprave priezvísk: Búry – Buri, Bury, Cibiri – Czibiri, Czibiry, Cmar – Czmar, Čík – Czik, Daniš – Danis, Duchovič – Duchovics, Gábriš – Gabris, Gajdoš – Gaidos, Garaj – Garay, Garai, Hudec – Hudecz, Chujac – Chujatz, Chuiac, Chujacz, Jenis – Jenisz, Kocian – Koczian, Kupči – Kupcsy, Kupcsi, Mánik – Manik, Mányík, Mašír – Masir, Massír, Mihál – Mihály, Miškela – Miskela, Müller – Miller, Müller, Suchý – Szuchi, Szuchy, Šmondrk – Svondrk, Tomáška – Tomasko, Tutaj – Tutay, Vallo – Való, Vatala – Vatala, Viglaský – Viglaszky, Zduch – Zduch.

28. 2. 1835 - zhorela v obci fara, ktorá bola ešte v tom roku obnovená za účinkovania miestneho farára Ignáca Hlaványiho.

V roku 1868 sa občania zúčastnili odboja v "Hurbanovskom vojsku", kde padol mních Gajdoš z Veľkej Lehoty.
V roku 1863 bola uskutočnená komasácia.
V roku 1875 odkúpili občania pozemky od topoľčianskeho panstva. V tomto období mala obec 700 obyvateľov.
Do roku 1809 sa vyučovalo v brvnenom rod. dome u Félixa Gábriša u Gábrišov, zvaný Slávikov dom. Obyčajne učieval miestny farár.
V roku 1884 bol zo starej učebne rímsko-katolíckej cirkevnej školy urobený byt pre organistu a zároveň aj prístavba veľkej novej učebne, v ktorej sa vyučovalo až do roku 1961.
Učebňu postavili miestni občania s hmotnou podporou grófa Št. Keglenicha, majiteľa topoľčianskeho panstva. Na stavbu školy prispel aj arciprimáš Ján Šimon sumou 100 zlatých.
V zariadenom organistovom byte býval prvý organista, ktorého meno nie je známe. Druhý organista, zároveň učiteľ bol pán Matušík. Tento na základe ústneho podania najstarších občanov vykonával i funkciu notára, alebo lepšie povedané úradného poradcu pre miestnych obyvateľov.
Školu vždy vydržiavala miestna obec. Dôchodok organistu činil 360 zlatých a 40 grajciarov.
V rokoch 1877 až 1895 sa v tunajšej obci vystriedali a účinkovali 4 učitelia: Ján Vágner, Ján Blay, Martin Demeter a Ján Sobolovský.

Ďalšie dva roky v škole vyučovali miestni roľníci a to Ján Čík a Matej Víglaský.
V obci sa vystriedalo niekoľko učiteľov ako Štefan Zemák, Štefan Vindiš, M. Dokupil, J. Horváth. V roku 1908 vyučoval Ján Sobolovský, ktorý učil v našej obci až do roku 1910. Po ročnej pauze kedy sa nevyučovalo nastúpil Dobó Alexander, potom Ľudovít Špánik. Od roku 1916 - 1922 vyučoval Ľudovít Čepela.

V školskom roku 1922 - 23, pretože určení učitelia nenastúpili ujal sa učenia miestny farár Alexander Obert a občan roľník Anton Víglaský.

V rokoch 1924 - 1928 učil na tunajšej škole Albín Škarba, v poldennom vyučovaní učil 220 žiakov.

Od roku 1912 chceli občania začať s výstavbou novej školy. Boli spracované aj projekty len ich bolo treba uskutočniť.
V roku 1914 vypukla prvá svetová vojna, sen a túžba o novej škole ostali nesplnené.

Obdobie prvej svetovej vojny rok 1914 :
Od vzniku až do ukončenia prvej svetovej vojny sa v obci nič nezrealizovalo. Životná úroveň obyvateľov bola veľmi nízka. Obyvatelia sa živili tým čo si dorobili na svojich málo úrodných políčkach. Chotár obce bol v prevažnej miere neúrodný, zalesnený nežiaducim porastom, ako breza lieska, tŕnie. Len kde tu bol kúsok ornej pôdy, na ktorej sa dal pestovať hlavne ovos, jačmeň, raž. Slama sa používala na pokrytie rodinných domov a hospodárskych budov. Najlepšie sa však u nás darilo zemiakom, ktoré boli hlavným zdrojom obživy pre obyvateľov obce. Tiež bolo rozšírené pestovanie kŕmnej repy. Obilie - jačmeň, raž, roztĺkali v mažiaroch železným tĺčikom, po preosiati piekli domáci chlieb. Okrem toho sa obyvatelia zaoberali chovom hovädzieho dobytka a ošípaných, ktoré voľne pásli na pastviskách. Oblečenie ľudí bolo jednoduché, s konopnej priadze z ovčej vlny, ktorú spracovávali doma pradením a tkaním. Bývanie bolo tiež primitívne. Rodinné domčeky boli postavené z dreva, postupne z kameňa, pokryté slamou bez komína, vo vnútri s hlinenou podlahou.
Okienka na takomto domčeku boli malé najviac 50 x 50 cm.
Nábytok v dome tvorila železná posteľ, pod ňou zasúvacia posteľ pre deti, stôl a lavice. Na varenie gazdiná používala liatinové hrnce a drevené doplnky: vahany, misky, lyžice, zbonky na mútenie mlieka a iné. Obed pripravovali na otvorených ohniskách.

Život miestnych obyvateľov bol veľmi ťažký hlavne žien a tých rodín, kde muži narukovali a ženy s deťmi ostali doma samé. V tomto období bol v dedine 1 hostinec, v ktorom sa predával rozličný tovar. Bolo to u urodzeného pána Duchoviča st., ktorý mal svoj vlastný záprah, na ktorom dovážal potrebný tovar.
V prvej svetovej vojne padli títo naši občania: Búry Silvester, Búry František, Cmár Jozef, Čík Pavel, Gábriš Michal, Gajdoš Ernest, Gajdoš Tomáš, Garaj Alojz, Garaj Cyril, Garaj Felix, Garaj Gregor, Garaj Lukáš, Garaj Jozef, Garaj Rudolf, Hudec Alexander, Mánik Alexander, Mánik Pavel st., Mánik Pavel ml., Šmondrk Augustín, Šmondrk Félix, Šmondrk Dominik, Šmondrk Koloman, Šmondrk Michal, Šmondrk Klement, Suchý Juraj, Suchý František, Tomaška Jozef, Tomáška Vavrinec, Vallo Eliáš, Víglaský Augustín, Víglaský Dominik, Víglaský Títus, Víglaský Tomáš, Víglaský Imrich, Víglaský Štefan, Víglaský Peter, Víglaský Vavrinec, Zdúch Ján.

Komunistické hnutie, založenie miestnej organizácia KSČ
Bunka KSČ bola v obci založená za pomoci Juraja Lepiša, robotníka zo Sklárne z Novej Bane, v dome Ambróza Víglaského z Vígľaša. Dňa 9. 1. 1922 bol vytvorený výbor v počte 5 členov: Ambróz Víglaský - predseda, Ján Suchý - podpredseda, Jozef Víglaský, /babin/ - bpokladník, Michal Kocian - člen, Pavel Vallo - člen. Ku koncu roka 1922 mala MO KSČ 22 členov. Vzhľadom k tomu, že obec bola veľmi nábožensky založená vplyvom miestneho farára
Alexandra Oberta a jeho brata Júliusa Oberta, miestneho učiteľa v cirkevnej škole, MO KSČ sa veľmi ťažko rozmáhala. V rokoch 1923 - 1938 pracovala len ilegálne. Počas prvej buržoáznej republiky boli členovia prenasledovaní.
Revolučný národný výbor sa ujal vedenia v obci v deň vyhlásenia SNP 29. augusta 1944.
Zloženie RNV : Jozef Víglaský - predseda, Jakub Garaj - člen, Marta Pevná - tajomníčka /vtedajšia pracovníčka MNV/, Michal Víglaský z Dúbravky - člen, Michal Vallo - člen, Leopold Garaj Blažkov - člen, Martin Čík - člen, Gabriel Garaj - člen, Alexander Suchý - člen, Baltazár Víglaský - člen, Martin Garaj - pokladník, Tomáš Suchý - náhradný člen.

Stavba štátnej ľudovej školy
Od roku 1912 kedy sa zrodila myšlienka postaviť novú štátnu školu prešlo 14 ťažkých rokov vo veľkej biede.
Prišiel rok 1926 - vytúžený sen občanov sa začal plniť. Na podnet občanov a pána okresného náčelníka Dr. Záhumenského sa začalo so stavbou školy. Občania predvídajúc veľké náklady pri výstavbe školy sa všemocne usilovali, aby školu postavil štát. Obec poskytovala len pozemok a stavebný kameň. Okresný náčelník tlačil na obecný výbor, aby obec hradila aspoň 30% nákladov, že ostatné dá štát.
Obozretný starosta obce Eliáš Garaj, ktorého dobre usmerňoval jeho syn - právnik nepristal, aby obec hradila vecné náklady na stavbu školy, lebo nebolo z čoho. Nastal veľký nátlak na obecný výbor podpísať vecné náklady na stavbu školy zo strany Okresného úradu, školského inšpektorátu. Obecný výbor s tým nesúhlasil a vecné náklady na výstavbu novej školy musel hradiť štát.
Školu staval staviteľ Diamant s murármi s Janovej Lehoty. Na stavbe od jari 1926 do leta 1929 pracovalo veľa ľudí, ale dosť nezodpovedne. Veľa sa pilo. Betonárske práce ako je schodište, chodby, veniec a rímsa boli urobené zle a v krátkej dobe popraskali. Pece boli zle postavené museli byť prestavované, problémy sa hromadili jeden za druhým.
Konečne sa dňa 1. 9. 1929 mohlo prikročiť k zápisu do starej ľudovej školy. Správcom školy bol spomínaný Adam Abrahám.
Na jeho žiadosť bola do školy prijatá ďalšia učiteľka Aneška Zajíčková z Příbramu. Keď prišla do obce veľmi plakala nemohla sa zmieriť s tým, že bude pracovať v malej dedinke ďaleko od domova. V štátnej škole nebol byt, ani vybavenie na bývanie. Ubytovanie mala u hostinského Duchoviča. Za stravu platila mesačne 540 Kčs, za ubytovanie 100 Kčs. V tom čase to boli veľké peniaze, preto si dala u miestnych občanov zhotoviť jednoduchý nábytok a 1. 11. 1929 sa presťahovala do malej izbičky v budove štátnej školy.
Dochádzka detí do školy v tých časoch bola veľmi zlá. Rodičia svoje deti púšťali do školy až vtedy, keď sa prestal pásť dobytok. Zo zapísaných detí chodilo do školy menej ako 50%. Prvý školský rok v novej škole bol poznačený silnými mrazmi. V druhej polovici decembra napadlo veľa snehu, mrazy stúpli až na - 39 stupňov C. Triedy nebolo možné vykúriť, teplotu v triedach zvýšiť ani na 12 stupňov. Vyučovanie bolo prerušené od 20. februára do 1. marca. Snehu neubúdalo, jeho výška siahala až 2 m, na mnohých miestach až 3 metre. V štátnej ľudovej škole sa vyučovalo od 1. septembra do 28. júna. V cirkevnej škole sa vyučovalo od 1. decembra a končilo sa len čo skapal sneh a zazelenala sa trávička. Formálne na papieri sa viedlo, že školský rok začal septembrom a končil januárom. Preto mali rodičia väčší záujem o cirkevnú školu.

V lete roku 1929 bolo uskutočnené rozparcelovanie pasienok v celej obci. Občania odstraňovali kamene, tŕne a iné porasty. Nepoznali oddychu pracovali vo dne v noci, len aby získali klčovaním kúsok zemičky, kde by dopestovali produkty na obživu celej rodiny.

Obecný mlyn
Občania si svojpomocne postavili mlyn pri potoku na hranici s obyckým katastrom. Vzdialený bol od obce 3,5 km. Obilie sem nosili na chrbtoch. Po zániku starého mlyna bol neďaleko v obyckom katastri postavený nový. Sem už bola vybudovaná prístupová cesta a ľudia už mohli zvážať obilie na vozoch.
Mlynár Koloman Hreždovič, mal veľké spory s občanom Benedikom Mánikom z Inovca, pretože si v okolí Lázok narážal vodu tečúcu na mlyn, na svoju lúku, aby rýchlejšie rástla tráva . Týmto sa znížil prítok vody na mlyn a nemohla utiahnuť mlynské koleso.
Ďaľšia historka o toto mlynárovi hovorí, že zarobené peniaze prehral v kartách. Každú nedeľu po bohoslužbách hral karty v krčme a domov sa vracal až v pondelok ráno bez peňazí.

Kňazi pôsobiaci vo farnosti Veľká Lehota :
Rudolf Markovics, mních Trinitár /1787 - 1805/, Ján Trangusz /do 1816/, Anton Kamaszy /do 1829/, Ignác Hlaványi /do 1834, zomrel vo V. Lehote 16. 5. 1834 a je tu aj pochovaný/, Ondrej Budatínszky /do 1840/, Jozef Trsztyanszky /do 1857/, Jozef Buzónyi /2 mesiace/, Karol Szlatky /4 mesiace/, František Kamánfalvy /do 1863/, František Werner /do 1870/, Michal Faragula /2 mesiace/, Michal Kemszky /do 1882/, Ján Martincsek /do 1899/, Jozef Dékay /do 1903/, Alexander Hosszonyak /do 1907/, Ľudovít Gottschal /3 mesiace/, Štefan Margarín /do 1910/, Alexander Obert /do 1927/, Dr. Alexander Beznák /do 1931/.

Potom bola farnosť spravovaná z Jedľových Kostolian, vtedy tu pôsobil Jozef Zbraněk /do 1934/ a Jozef Psársky /do 1938/.

Od roku 1938 mala obec opäť vlastných kňazov :
Jakub Tešovič /do 1942/, Jozef Tenk /do 1946/, Ondrej Florianšič /do 1959/, Ján Regeš /do 1971/, Emil Šútor /do 1974/, Emil Alojz Masár, mních z rádu sv. Franitiška - OFM, zomrel vo V. Lehote 5. 6. 1975 a je tu aj pochovaný, Rudolf Chudý /do 1978/, Adolf Hlinka /do 1984/, Marián Javor /do 1990/, Peter Kováč /do 1995/, Igor Gajdoš /do 2003/ a Miroslav Kováč /do 2006/, Pavol Karol /do 2012/, Peter Bajzík /do 2013/ v súčasnosti pôsobí na farnosti Ján Michút.

Významný kňaz pôsobiaci v našej obci:
P. Emil - Alojz Masár, OFM., františkánsky filozof, cirkevný historik a kazateľ.
Nar. 8. 11. 1920 v obci Koritné, časť obce Podolie, okr. Trenčín, vys. 15. 8. 1945 v Žiline, kde pôsobil do roku 1950. Bol vedúcim Združenia sv. Jozefa /robotnícke združenie/, Vedúcim spevákov sv. Antona. Intenzívne pracoval v ľudových misiách. Od. roku 1946 bol riaditeľom terciárov – Tretieho rádu sv. Františka. Zaoberal sa teologickými a filozofickými otázkami františkánskej spirituality, napísal niekoľko teologických statí, ktoré publikoval v náboženských časopisoch /Františkánsky obzor, Serafínsky svet,/. Zaoberal sa históriou františkánskej rehole. 13. apríla 1950 boli zrušené všetky mužské rehole, kláštory boli zatvorené a rehoľníci internovaní v centralizačných kláštoroch, /františkáni v kláštore vo Svätom Beňadiku/. Páter Masár bol väznený a zbavený štátneho súhlasu. V roku 1959 začal znovu pôsobiť ako farár v obci Štefultov /Podsitnianska/, pri Banskej Štiavnici, kde prišiel priamo z väzenia, aj so svojím bývalým spoluväzňom frátrom Jánom Okálom OFM., ktorý mu viedol domácnosť. P. Emil mu umožnil toto miesto z vďačnosti za záchranu života vo väzení. O väzení hovoril len: „Odpustil som – zabudol som.“ V pastorácií nesmel vyučovať náboženstvo. 16. 3. 1974 bol preložený do našej farnosti. Prišiel aj s frátrom Jánom Okálom, ktorý už bol starý a chorý. Zachoval si františkánske hnedé rehoľné rúcho. Tu pôsobil krátko do svojej smrti. Zomrel 5. 6. 1975 na následky krutého žalárovania a šikanovania komunistickým režimom, vo veku 54 rokov. /infarkt myokardu/ Pochovaný bol dňa 7. 6. 1975 j.e. Trnavským biskupom Mons. ThDr. Júliusom Gábrišom, za účasti vyše 60 kňazov, na našom hornom cintoríne. Neďaleko jeho hrobu odpočíva aj fráter Ján Okál OFM.
Naši veriaci im z vďačnosti dali postaviť kríže.

Kňazi pochádzajúci z našej obce :
Šimon Való, ThDr. pápežský tajomník, bratislavský prelát, bratislavský lektor kapitulník, nar. 2. októbra 1846, syn Michala a , gymnázium Levice a Esztergome, štúdium teológie Budapešť, vys. 31. júla 1871, primície auguste 1871, kaplán v Urmíne /teraz Mojmírovce/, od r. 1872 pôsobil v Budapešti – Józsefváros, od r. 1874 študijný dozorca Ústredia študentského dozoru aq zástupca kňazského absolutória, zástupca univerzitného kňazského seminára. V r. 1876 vymenovaný na budapeštianskej univerzite za profesora theológie. Člen vedeckej fakulty svätoštefanského literárneho oddelenia. V septembri r. 1876 bol pápežom Levom XIII. Menovaný za titulárneho komorníka a pravotára kardinála sv. Stolice. 3. októbra 1876 bol menovaný nunciom bratislavského prelátstva. Bol básnikom a spisovateľom, jeho najväčšie dejepisné dielo bolo životopis Jána Hunyadyho „Život Jána Hunyadyho“. Zaslúžil sa o postavenie kostola sv. Alžbety - Modrý kostolík v Bratislave, zomrel 12. 4. 1923 v Bratislave a je pochovaný 14. 4. 1923 na sv. Ondrejskom cintoríne v Bratislave,

Joannes Antonius Duchovics, nar. 5. 2. 1894, syn Jána a Anny rod. Fuszekovej, gymnázium Levice, vys. 7. 1916, primície 9. 7. 1916, slávnostný kazateľ rodák Dr. Šimon Vallo, v roku 1918 odchádza do Maďarska, pôsobil vo farnosti Erdöfalu, Székesfehérvár, tu aj zomrel
8. 8. 1976 a je pochovaný.

Ábel Šmondrk, nar. 3. 1. 1945, syn Ábela a Margity rod. Šipikalovej, vys. 4. 6. 1967, primície 11. 6. 1967, kaplán : Detvianska Huta, Žiar nad Hronom, Sučany.
Farár : Nová Lehota, Trnavá Hora, Mýto pod Ďumbierom, Predajná.

Stanislav Šmondrk, nar. 18. 7. 1977, syn Stanislava a Márie rod. Hanckovej, vys. 21. 6. 2003, primície 28. 6. 2003, kaplán Banská Bystrica.

Rehoľné sestričky pochádzajúce z našej obce:

Izidora - /Róza Víglaszká/, Rozália Víglaská, V. Lehota 506, nar. 16. 6. 1903, dcéra Jánoša a Márie rod. Garaiovej, zomrela v r. 1976 v Charitnom dome Číž
Vendelína - /Etel Viglaszká/ Etela Víglaská, nar. 27. 7. 1908, dcéra Alojza a Franczisky rod. Svondrkovej, pôsobila v Šluknove, zomrela v r. 1986, pochovaná v Hronskom Beňadiku,
Symforóza - Mária Suchá, nar. 4. 1. 1922, dcéra Alexandra a Agnesy rod. Miškelovej, zomrela v Holíči,
Ida - Rozália Garajová, rád Sv. Františka Xaverského, nar. 18. 5. 1925, dcéra Tomáša a Márie rod. Víglaskej, rehoľné sľuby marec 1950, Charitný domov v Kremnici,
Paulina Číková, nar. 8. 1. 1926, dcéra Cyrila a Anny rod. Viglaskej,
Veneranda - Mária Garajová, rehola Svätého Kríža, nar. 18. 12. 1927, dcéra Urbana a Zuzany rod. Víglaskej, zomrela v roku 1984, pochovaná v Budmericiach,
Helena Gábrišová, salezianka, nar. 1. 12. 1953, dcéra Jána a Márie rod. Zdúchovej, pôsobí v Košiciach,
/Karolin Svondrková/ Karolína Šmondrková, vincentka, nar. 23. 1. 1915, dcéra Eliáša a Doroty rod. Búriovej, zomrela v roku 2000?, v Beckove a je tam aj pochovaná.
Angela Merici - Marietta Šmondrková, Kongregácia Panny Márie Spoluvykupiteľky, nar. 22. 2. 1979, dcéra Stanislava a Márie rod. Hanckovej, pôsobí Stará Halíč, misionárka v Kazachstane a na Sibíri,

Historicky najstaršia budova v obci je rímsko-katolícky farský kostol sv. Martina, neogotický, ktorý vznikol v roku 1809 prestavbou staršej barokovej kaplnky z roku 1780. Kostol je jednoloďový s polygonálnym uzáverom presbyteria so staršou vežičkou a štítovým priečelím. V lodi je atypický drevenný trámový strop. Kostol má hlavný oltár s obrazom sv. Martina, biskupa - patróna kostola, bočné oltáre Sedembolestnej Panny Márie, Lurdskej Panny Márie a sv. Jozefa - patróna robotníkov.

Krízové obdobie po roku 1929

V tomto období bola veľmi ťažká životná situácia, ťažké podmienky pre život obyčajného ľudu. Práce nebolo biedny chotár neposkytoval možnosti na uživenie obyvateľov. Muži odchádzali za prácou do cudziny a to najmä do Belgicka, Nemecka, Francúzka a do Ameriky. Dievky a mládenci odchádzali za prácou do Čiech, na majere.

Obyvatelia, ktorí odišli za prácou do cudziny sa tam usadili na dlhšiu dobu, niektorí si tam priviedli aj celé rodiny a ostali natrvalo. V Belgicku pracovalo približne 50 ľudí, z ktorých sa 10% domov nevrátilo. Zostali tam a založili si rodiny. Z Ameriky sa z 15 občanov nevrátilo 5. V zahraniční pracovali ťažko v bani ako robotníci. Túžba po domove a rodnom kraji bola veľká. Tí ktorí sa vrátili domov si za ušetrené peniaze kúpili polia a postavili domček.
Mnohí odchádzali za prácou do miest s pílkou na pleci. Z domu do domu sa ponúkali píliť drevo, aby si zarobili na živobytie. Často krát však prácu nenašli a hladní sa vracali k svojim rodinám domov. Ženy sa starali o deti a o domácnosť, zabezpečovali krmivo pre dobytok. Dopestované obilie na malých neúrodných políčkach nepostačovalo pokryť potreby pre domácnosť. Preto občania odchádzali zarobiť zbožie na žatvu na dolniaky – dediny prevažne v okrese Zlaté Moravce. Gazdovia si vyberali žencov po bohoslužbách pri kostole v Zl. Moravciach. Vyberali si hlavne ľudí oblečených po dedinsky – skromne. Za sľúbenú žatvu museli ešte dopredu odrobiť. Zadarmo kosiť dva dni ďatelinu a mládzu. Počas žatvy žnec so svojou žnicou pracovali od svitu
do neskorých večerných hodín. Strava bola u väčšiny gazdov zlá. Spávali v humnách na sene.
V prípade nepriaznivého počasia museli ísť domov, aby im gazda zbytočne nedával jesť.
Doma vyrobené mliečne výrobky chodili predávať na trh do mesta Nová Baňa, čo bolo krížom od obce 8 km. Hladné sa vracali s trhu domov len aby ušetrili peniaze pre domácnosť. Maslo, syr by boli zjedli deti aj doma, ale museli ho predať.
Zaujímavá je historka, ktorú spomínajú najstarší občania o Silvesterovi Šmondrkovi od Hudcov.
Tento náš občan sa stavil s obchodníkom Feldmanom z Novej Bani, že odnesie z jeho obchodu až na Veľkú Lehotu 80 kg vrece múky. V stávke stálo, že ak múku neunesie zaplatí ju a vráti obchodníkovi späť. Obchodník poslal so Silvestrom svojho tovariša, aby ho neklamal. Dohodli sa
ešte, že si na ceste môže 2x oddýchnuť. No Silvester šiel bez oddychu. Vyhral stávku a získal vrece múky pre rodinu.
Chlapi s našej dediny našli trochu zamestnania v lese pri hotovení siahovice u horára v Obyckej Hute. Dreli bez mechanizácie, ručne za pár halierov. Hlavná potrava pri tejto ťažkej práci bola zapražená polievka s chlebom, ktorú jedli na ráno.

V roku 1932 bola postavená budova terajšieho OcÚ a to za žobračenky. Richtárom bol v tom období Tomáš Šmondrk /nar. 1894/, občania, ktorí pracovali na stavbe dostali ako odmenu žobračenku. Budova mala jednu väčšiu kanceláriu na úradovanie, volali ju vadiareň. Po ukončení stavby sa v nej hneď neúradovalo. Používali ju na schádzanie a rokovanie obecnej rady. Častokrát sa tu schádzali občania so svojimi sťažnosťami,
dochádzalo k hádkam. Odtiaľ aj ten názov „vadiareň“. Obecná agenda bola uložená v truhlici u richtára, ktorý mal aj obecnú pečiatku a bakuľu, ktorá bola akoby žezlom, odovzdávala sa richtárovi, ktorého si zvolili. Richtár používal bakuľu pri akejkoľvek príležitosti v obci, keď pobúchal bakuľou po stole, prítomní museli stíchnuť. Pokračovať mohli až keď opäť pobúchal bakuľou.

V školskom roku 1931 - 32 navštevovalo štátnu ľudovú školu - 262 žiakov.

17. 9. 1933 - ju navštívila dcéra pána prezidenta  Alica Masaryková. Prišli s družinou od Topoľčianok, cez J. Kostolany, kde boli autom na výlete. Prezrela si školu a vyslovila spokojnosť nad poriadkom, prijala aj pozvanie správcu školy na byt. Pre obec to bola veľká udalosť.

V roku 1935 sa začala výstavba cesty z Novej Bane do Starej Huty.
Dňa 4. 5. 1938 z príležitosti osláv M. R. Štefánika bol odhalený a vysvätený pomník padlých v I. sv. vojne.
19. júna 1938 sa konala slávnosť odovzdania chaty na Vojšíne do užívania verejnosti.
V roku 1938 - 39 došlo k zmene richtárov, namiesto Karola Kociana sa stal richtár Anton Víglaský z Vígľaša.
11. 9. 1938 bola otvorená chata na Inovci, postavili ju KČST /Klub československých turistov/ Zlaté Moravce.
Dňa 24. 9. 1938 bola vyhlásená všeobecná mobilizácia do 40 rokov vojakov v zálohe.
Muži narukovali.
V januári 1939 sa v obci začala zakladať HSĽS.
26. 10. 1939 sa stal slovenským prezidentom Dr. Jozef Tiso.
10. 3.1940 bol v obci zriadený notársky úrad a od tej doby bola v obci zriadená aj matrika.
V roku 1941 bola urobená oprava kostola.
V októbri 1941 - pokračovanie výstavby cesta N. Baňa - V. Lehota.
V máji roku 1944 bol do funkcie predsedu zvolený Juraj Garaj od Šmondrkov, funkciu vykonával až do vyhlásenia SNP, kedy sa ujal moci RNV, predsedom bol Jozef Víglaský - Babin.
Po čiastočnom potlačení SNP v októbri 1944 sa RNV /revolučný národný výbor/ stiahol do ilegality. Predsedom bol opäť Juraj Garaj.

Rok 1945 - obdobie vojny.
Koncom januára v roku 1945 pôsobili v horách okolo našej obce partizáni. Obec bola nútená starať sa o ich stravu. Cez obec prešlo aj veľa vojakov najmä maďarských a rumunských, ktorí ušli z frontu. Koncom februára nemecký veliteľ pohrozil obci, že obec potrestá za to, že podporuje partizánov. Na príhovor dôstojného pán farára Tenka obec nebola vypálená. Mnohé okolité obce /Ostrý Grúň, Kľak/ boli vypálené. 19. marca prišli do obce nemeckí vojaci.
Muži museli chodiť kopať zákopy. Obec prechodom frontu neutrpela žiadnu väčšiu škodu.
1. apríla 1945 - prežívali občania veľkú radosť - dedina bola oslobodená.
8. mája 1945 sa v Európe definitívne skončila vojna.
V II. svetovej vojne padli títo občania: Garaj Emanuel, Hajdúch Jozef, Kupči Šimon, Mánik Alojz, Mašír Štefan, Tutaj Karol, Zdúch Michal.
Za podporu partizánskych jednotiek vyznamenali obec Pamätnou medailou SNP.
Cirkevná škola prešla v roku 1945 pod správu štátu, náboženstvo zostalo povinným predmetom.
V obci existovali viaceré katolícke spolky : Spolok sv. ruženca, Jednota katolíckych mužov, Légio Angelica, Združenie katolíckej mládeže.
Dňa 12. 5. 1949 bola v dejinách farnosti obce V. Lehota I. birmovka, birmoval
J.E. ThDr. Michal Buzalka, 472 birmovancov. Dovtedy sa chodilo na birmovku do farnosti Jedľové Kostolany.

Rok 1949 - predseda - Dávid Vatala
V tomto roku bolo dané do prevádzky telefónne spojenie.

Dňa 22. 5. 1949 o 12 hod. bola slávnostne daná do užívania autobusová doprava na trase N. Baňa - V. Lehota a späť.V roku 1950 - bola vo V. Lehote zriadená poradňa pre tehotné ženy a pre deti.

Rok 1954 - pokračovalo sa vo výstavbe kultúrneho domu.
V roku 1955 bola zriadená v obci pošta v rod. dome Štefana Víglaského - Kiviara pri kostole.
V októbri 1955 prišiel do obce okrskár Pavel Kropáč s rodinou, býval v byte kde bola predtým poradňa č. 50. Pôrodná asistentka, ktorá tam predtým bývala odišla bývať do Novej Bane.

V roku 1956 - bol otvorený nový kultúrny dom.
10. 5. 1956 - bol zvolený za predsedu MNV Ján Kocian od Vaškov, funkciu vykonával do roku 1959.
V roku 1956 bol daný do užívania obchodný dom, ktorý postavila Jednota SD Nová Baňa . Po jednou strechou boli potraviny, textil a obuv. Dovtedy boli súkromné predajne u Juraja Adamca a Teodora Duchoviča.

V roku 1959 bola ukončená prístavba 1. miestnosti k budove Kultúrneho domu, kde bola trieda pre žiakov ZŠ, pretože škola nepostačovala, bolo 290 žiakov.
Preto bolo nutné uvažovať nad novou školskou budovou. V tomto období sa stavali deväťtriedne budovy bez telocvične a jedálne. Výber staveniska pre novú školu sa na jeseň. 1958. Rada MNV doporučila lokalitu povyše hornej školy u Dolných Garajov - zvané Pažite. Ďalej za Vatalovcami pri Hliniskách a tretia možnosť pri Kostolnej. Najviac sa prikláňali k stavbe školy za Vatalovcami. Občania od Vatalov, Tutajov a Mánikov sa postavili proti stavaniu na ich pozemkoch. Preto bola škola postavená v lokalite Kostolná, bol to cirkevný majetok a užíval ho miestny farár.
V apríli 1959 sa začalo s výstavbou novej ZŠ.
V novembri 1959 žiaci pomáhali pri kopaní jám na sadenie čerešieň popri št. ceste, bolo ich 290.

26. augusta 1960 - zaviedli el. prúd. Jamy pod stĺpy kopali občania brigádnicky. Rozsvietili sa domy, zakúpili rádiá. Odbor školstva pridelil do obce aj vyradený premietací prístroj.

10. 8. 1961 - Kolaudácia ZDŠ.
27. 8. 1961 - Slávnostné otvorenie ZDŠ.

Otvorením novej ZDŠ sa uvoľnila bývalá štátna ľudová. Povolením ONV s riaditeľstvom OÚNZ v Žiari nad Hronom bol v tejto budove zriadený Obvodný ústav
národného zdravia pre Malú a Veľkú Lehotu. Priestory bývalých učební poprerábali na ambulanciu obvodného i zubného lekára. Bolo treba urobiť septik, hygienické zariadenia, byt pre lekára, výmenu podláh, maľovanie. Všetky práce sa robili brigádnicky.
V decembri roku 1962 prišiel do obce bývať s rodinou prvý lekár MUDr. Michal Pristaš, ľudia už nemuseli cestovať do Novej Bane. Jeho manželka učila na ZDŠ.
V roku 1962 bola rozšírená aj elektrika do osady Inovec.
1. decembra 1962 v bývalej cirkevnej škole /pod cintorínom/ zriadená školská jedáleň. Vedúca bola uč. Kristína Brodzianska, kuchárka Helena Miškelová.

Rok 1962

Dňa 12. 8.1962 sa rada MNV uzniesla postaviť novú márnicu /malá budova pri terajšom Dome smútku/. Na tento účel bolo odsúhlasené 8500 Kčs.

Rok 1963

MNV po dohode s Jednotou SD Nová Baňa zriadil predajňu v obecnej budove voľakedajšej maštale organistu pri dolnej škole. Všetky práce sa robili brigádnicky. Vedúcou bola Mária Garajová od Chujacov.
V tomto období bola zriadená i predajňa priemyselného tovaru v budove starej cirkevnej školy /dolná škola pod cintorínom/. Obchod vznikol úpravou jednej učebne, vedúcou bola Irena Šmondrková od Chujacov. V roku 1968 na jej miesto nastúpila Mária Garajová od Chujacov.
V týchto priestoroch bola táto predajňa do marca 1971. Z druhej strany budovy z dolnej časti bola jedáleň ZDŠ a dielne pre žiakov.
Časť obyvateľov boli súkromne hospodáriaci roľníci, časť pracovala v priemysle / Sandrik –Dolné Hámre, Preglejka Žarnovica, Závod SNP Žiar nad Hronom, Kveta, Skláreň Nová Baňa/.
V roku 1964 bol predsedom MNV Anton Šmondrk z Doliny.
14. júna 1964 bol zvolený za predsedu MNV Ábel Víglaský z Vígľaša.

V rokoch 1964 - 65 postavila Jednota SD Nová Baňa v našej obci budovu Pohostinstva. Vedúca bola Františka Garajová, manželka Karola Garaja.
V roku 1965 bola urobená penetrácia štátnej cesty zo Starej Huty na Veľkú Lehotu.
5. 1. 1965 bola kvôli nedostatku vody v ZDŠ prehlbovaná studňa pri škole. Studňu prehĺbil Karol Muller z Chotára o 9,5 m. Jej terajšia hĺbka je 19,5 m.
V tomto roku /1965/ bola v obecnej budove zriadená Materská škola. Priestory boli v byte po bývalom okrskárovi Pavlovi Kropáčovi.

V roku 1966 bol dobudovaný miestny rozhlas - jamy pod stĺpy vykopávali poslanci.
V tomto období bol postavený aj sklad na umelé hnojivo /terajšia firma KOVACO/.

Rok 1967 - Po otvorení nového pohostinstva sa uvoľnili priestory v obecnej budove /terajšia POŠTA/. Voľakedy to bol byt obecného kováča. Boli upravené aj priestory pošty, ktorá bola umiestnená v tejto budove. MNV po úprave prenajal priestory spojom.

Rok 1968 - v tomto roku začal MNV výstavbu vodovodu v akcii "Z" - vodovod Vígľaš z Tragárskej za Vígľašom. Na výstavbe pracovalo 13 rodín. Ostatní nechceli veriť, že voda potečie vodovodom, radšej sa nečinne prizerali.
Na výstavbe vodovodu sa podieľali :
1. Abel Víglaský - predseda MNV
2. Emil Víglaský - predsedov brat
3. Anton Víglaský - -"- vykonával aj stavebný dozor
4. František Víglaský
5. Michal Víglaský /Ďurík/
6.Michal Víglaský /Filipov/
7. Laurinec Víglaský
8. Marko Víglaský /pod Ciglanskym/
9. Ján Holienčin /pod Ciglanskym/
10. Vendelín Víglaský
11. Matej Víglaský
12. Metód Víglaský
13. Michal Vrábel
Týchto 13 účastníkov vybudovalo vodovod s liatinovým zásobovacím potrubím priemer 80 mm a 50 m3 vodojem.
V novembri 1969 už tiekla vodovodom zdravá pitná voda.
V tomto čase bola urobená len hrubá robota. Ešte bolo treba urobiť manipulačnú komoru, vodojem obsypať zeminou a iné. Kolaudácia vodovodu bola uskutočnená v roku 1970 s 12 kolaudačnými závadami, ktoré sa neodstránili.

Rok 1968 - ONV Žiar nad Hronom dal pre našu obec vypracovať Smerný územný plán /SÚP/ obce, podľa ktorého sa mala riešiť ďalšia výstavba obce.
Pozemky, na ktorých sa plánovala ústredná IBV /individuálna bytová výstavba/, hlavne v osade Vígľašovci a Šmondrkovci boli zabraté a vlastníci nechceli súhlasiť s SÚP obce.

Pretože to občania nechceli pochopiť MNV /Miestny národný výbor/ rozhodol, že SÚP sa bude realizovať až po socializácii obce.

Rok 1969 - zabezpečovali sa projekty na výstavbu celoobecného vodovodu. Predpokladaná cena výstavby bola 3 mil. korún. Stavba sa rozdelila na 6 etáp.
V tomto roku bolo prevedené aj verejné osvetlenie obce.

Rok 1970 - začalo sa s výstavbou celoobecného vodovodu, každá rodina mala odpracovať 3 dni. So záchytom prameňa sa začalo na lúčke v Lomčeku, ktorý je aj dnes prameňom č. l.
1. 3. 1971 bola v budove pohostinstva zriadená predajňa textilu. Vedúcou bola Helena Kupčiová, manželka Jakuba Kupčiho. V tomto roku bola zriadená v obecnej budove pri pošte aj mliekáreň vedúcov bola Cecília Búryová, manželka Petra Búryho.
V tomto istom období bola predajňa priemyslu zo starej cirkevnej školy premiestnená
vedľa predajne Potraviny, do budovy SD Jednota N. Baňa, vedúcou bola Mária Garajová od Chujacov.
Po ukončení školského roka 1970-71 bolo nutné zrušiť prevádzku jedálne v starej cirkevnej škole pretože hrozilo spadnutie budovy. Keďže v ZDŠ neboli voľné priestory. MNV dočasne zriadilo ŠJ v kultúrnom dome. Pre deti MŠ sa varilo priamo v MŠ. Deti zo ZDŠ a učitelia sa stravovali v KD na javisku. Preto sa pripravovali projekty pre stavbu novej ŠJ z drevených panelov z Preglejky Žarnovica. Stavba sa mala dať do užívania v r. 1972 -73.
Rok 1971 za predsedu MNV bol zvolený Anton Suchý. Účtovníčka MNV bola Milica Medveďová, matrikárka Anna Šmondrková, zriadenkyňa MNV Helena Víglaská.

Rok 1972 - socializácia dediny
Vo februári sa KD uskutočnil verejný rozhovor – vysvetľovala sa zmena súkromného sektora JHR /jednotne hospodáriacich roľníkov/ na ŠM.
1.3. 1972 bol vyhlásený termín, kedy mali podpisovať pozemky na dobrovoľné odovzdanie poľnohospodárskej pôdy. Jednotne hospodáriaci roľníci prichádzali v tento deň na MNV, aby niektorí s radosťou, niektorí so strachom podpísali potrebné listiny. Boli aj takí, ktorí sa s pôdou nemohli rozlúčiť. Zaujímavá je udalosť, kedy Michal Mánik z Inovca po podpísaní potrebných listín požiadal predsedu MNV, aby mu zahrali v obecnom rozhlase a oznámili, že pôdu dobrovoľne odovzdal. Správa majetku bola zverená správe Školského majetku v Novej Bani.
V obci bolo zriadené samostatné hospodárstvo s výmerou 740 hektárov. Vedúcim sa stal Peter Müller, účtovníčka Anna Šmondrková.
V roku 1992 sa pokračovalo na výstavbe vodovodu, výkopové práce sa prevádzali honom, niektoré úseky kopali ručne. V tom roku položili v celej dĺžke prívodné potrubie priemer 63 mm – polyetylén, dvojmo. Spájanie urobili pracovníci StVK Žiar n/Hronom za asistencie Ing. Mlynku, ktorý robil zároveň dozor. 30. 12. 1972 bola uskutočnená kolaudácia I. a II. etapy celo obecného vodovodu.

Rok 1973
15.2. 1973 bola na MNV prijatá Elena Číková, ktorá dovtedy pracovala ako učiteľka MŠ.
Ku dňu 31.12.1973 bol na vlastnú žiadosť rozviazaný pracovný pomer s dlhoročnou pracovníčkou MNV Milicou Medveďovou, ktorá 15 rokov vykonávala funkciu účtovnej pracovníčky a matrikárky.
V roku 1973 - bola daná do užívania budova ŠJ + dielne z drevotriesky z Preglejky Žarnovica.
V tomto roku bola ku KD pristavená miestnosť pre Požiarnu zbrojnicu.

Rok 1974
Dňa 11. 6. 1974 sa uskutočnil výber staveniska pre 2. - triednu MŠ,
futbalového ihriska a obchodného domu.
22. 12. 1974 - kolaudácia III. a IV. etapy vodovodu /Inovec/.
Dňa 30. 6. 1975 Bola kolaudácia poslednej etapy celo obecného vodovodu.

Rok 1976
Bola prevedená úprava priestranstva okolo KD, park na námestí, pri kostole
a u Važkov.
V tomto roku sa uskutočnila aj penetrácia ciest u Chujacov, Mánikov, Mihálov, Gábrišov, Vatalov, Tutajov, od ÚNZ do Horných Garajov, Važkov, Šmondrkov
a u Hudcov.
V tomto roku bola aj obnovený povrch štátnej cesty z N. Bane až na M. Lehotu.
Pri tejto príležitosti sa u nás opravili cesty do ÚNZ - nádvoria, pred MNV a KD, tým sa zlepšil vzhľad našej obce.

23. 10. 1976 bol opäť zvolený za predsedu MNV Anton Suchý.
Do tejto doby bola vedená kronika obce.

Rok 1977
Ukončená výstavba futbalového ihriska - skolaudované.
Pokračovanie vo výstavbe parkov, Vaškovci, pri kostole a MNV.
Začali sa vybavovať projekty na MK Vígľaš a kanalizáciu IBV Vígľaš.

Rok 1978
Ukončená výstavba parkov, bolo uskutočnené prečíslovanie rod. domov v obci.
Začalo sa s výstavbou 2. tr. MŠ, v 9/78 pôvodný rozpočet 2 mil. 512 tis. Sk.

Rok 1979, 1980 - výstavba MŠ.
2.9.1980 prišiel do obce MUDr. Ševčík s rodinou.

Rok 1981
Bola prevedená penetrácia MK Horný Garajovci, výstavba obradnej sieni, MK Vígľaš a MŠ.

Rok 1982
17. 12. 1982 bola prevedená kolaudácia MŠ. Projekty na doplnkový vodný zdroj Žliabok
a projekty na terajšie OcÚ. Zabezpečovanie projektov na Dom smútku.

Rok 1983
V januári 1983 bola otvorená MŠ. V druhom polroku začatie prác na doplňujúcom vod. zdroji Žliabok. V mesiaci november presťahovanie obradnej siene, v decembri presťahovanie OcÚ do terajších priestorov.

Rok 1984
Prístavba Požiarnej zbrojnice, od 5/84 má obec novú požiarnu techniku. Boli započaté práce na rekonštrukcii pošty. Budovala sa MK Vígľaš. Kolaudácia verejného osvetlenia - 12/84.

Rok 1985
Ukončenie prác na dopl. vod. zdroj. Žliabok.- kolaudácia 5. 12. 1985.
Ukončenie prác na MK Vígľaš 9/85. Vodovod bol odovzdaný pod správu StVK. V 12/85 bola odovzdaná do užívania pošta. V tomto roku sa začali vybavovať projekty na Dom smútku.
Urobila sa aj autobusová čakáreň pri OcÚ. Previedla sa aj rekonštrukcia verejného osvetlenia - horná polovica obce.

Rok 1987
Začatie výstavby Domu smútku a prístavby ku KD, postavenie skladu plynu, kanalizácia IBV Vígľaš.

Rok 1988
Penetrácia miestnych komunikácií Burovci, Šmondrkovci, Závoz, Cudenice, IBV, Pirte.
Pokračovanie výstavby Domu smútku, urobená strecha, projekčne sa začala vybavovať ČOV. Tiež projekt na šatne pri ihrisku a MK Mihálovci.

Rok 1989
30. 6. 1989 bola kolaudácia Domu smútku. Bola zriadená telefónna búdka. Zakúpený rod. dom u Vaškov č. 89.
Ako v celej ČSFR aj v našej obci prebiehala v novembri zamatová revolúcia. Bolo založené politické hnutie Verejnosť proti násiliu. V KD prebiehali hlučné schôdze pod vedením MUDr. Ševčíka a F. Garaja. Pod tlakom verejnosti sa vtedajší predseda Anton Suchý vzdal funkcie.
Poslanci dočasne zvolili do funkcie 31 r. Petra Šmondrka, ktorý v tom čase pracoval ako baník v Hodruši Hámroch. Do funkcie nastúpil 1.4.1990. V novembrových voľbách v r. 1990 bol oficiálne obyvateľmi zvolený za starostu obce.

Rok 1991
Prestavba rod. domu č. 89 na pekáreň, 16. 12. 1991 sa začalo piecť. V tomto roku boli vydávané noviny pod názvom Veľkolehotské zvesti. Bol namaľovaný obraz v Dome smútku, autor Chovan z B. Štiavnice.
V tomto období sa opäť začalo rozbiehať súkromné podnikanie. V obci boli zriadené súkromné obchody – Vlasta Gábrišová u Gábrišov – potraviny, Jozef Suchý u Hudcov potraviny, Ing. Kovačič - kovovýroba.

Rok 1992
8.12.1992 odišiel MUDr. Ševčík s rodinou do Prahy.
Začatie prác - I. etapa kanalizácie. Prípravné práce na výstavbe amfiteátra. Penetrácia MK Inovec č. d. 569 po 597 a chodníka od školy na Vígľaš po č. 504.

Rok 1993
15.5 - 21.6.1993 - výstavba amfiteátra. 6. 7. 1993 bolo uskutočnené prvé stretnutie Lehôt a Lhot Českej a Slovenskej republiky. Amfiteáter slúži pre potreby obyvateľov obce, na rôzne kultúrne podujatia. Bol postavený vďaka sponzorom a občanom obce, ktorí na ňom bezplatne brigádovali.
Vytvorenie obecnej tržnice. Bola ukončená ČOV a ukončenie I. etapy kanalizácie Vígľaš - Hudcovci.


Rok 1994
14.11. 1994 Heraldická komisia Ministerstva vnútra SR odporučila zaevidovanie ERBU Veľkej Lehoty do Heraldického registra SR.
Erb Veľkej Lehoty tvorí v červenom štíte zo stredného vrchu zeleného trojvŕšia vyrastajúci veľký dubový list. Vlajka Veľkej Lehoty pozostáva z troch pozdĺžnych pruhov vo farbách žltej /2,5/, zelenej /1,5/ a červenej /2,5/. Vlajka je ukončená tromi cípmi.
Symboly Veľkej Lehoty sú zaevidované v Heraldickom registri SR pod signatúrou V-49/94.
V tomto roku bolo vybudované aj oplotenie cintorína – stred.

Rok 1995
Boli urobené z betónových kociek schody na cintorín /provizórne/, požiarna nádrž Buštinec - začatie. Oporný múr na Vígľaši pri č. 494.
7. 12. 1995 prišiel do obci MUDr. Mažgút Peter s rodinou.

Rok 1996
Oplotenie cintorína - pokračovanie. Dokončenie požiarnej nádrže. Začatie projektov na telocvičňu. Osvetlenie kostola. Orientačné tabule.
23. 8. 1996 - Úver 2 mil. na výstavbu telocvične.
Vedenie obce nepredvídalo, že veľké náklady na výstavbu telocvične obec nezvládne, /v roku 1926 nechceli občania predvídajúc veľké náklady stavať školu za obecné peniaze, chceli aby ju postavil štát/. Výstavbu telocvične malo hradiť školstvo.

Rok 1997
12. 5. 1997 prešlo Obvodné zdravotné stredisko pod správu obce /hnuteľný majetok/. Budova bola obecná.
Pokračovanie prác na výstavbe telocvične - provizórne zastrešenie.
Práce na MK Vígľaš, kanalizácia Vígľaš.
11. 8. 1997 - Úver 1 mil. na výstavbu telocvične.

Rok 1998
ČOV - spustenie do prevádzky - 2/98. Kvôli neplateniu el. energie v 7/98 odpojene.
Predaj rod. domu č. 88 E. Púchlej.
V tomto roku boli vybraté poplatky za prepožičanie miesta pre hrob - celý cintorín.
30. 4. 1998 - úver 500 tis. na výstavbu telocvične.
Už v tomto roku bolo na obec vydaných viacero exekúcií za neplatené úvery a nezaplatené dodávky materiálu.

Rok 1999
Bol postavený vykrývač - Globtel.
V tomto roku prešla pod obec aj školská bytovka.

Rok 2000
Záchyt prameňa nad futbalovým ihriskom /StVK/. Bol spracovaný projekt na plynofikáciu obce, ktorá sa však nikdy nekonala, občania nemali záujem o drahé kúrenie plynom. Bola prevedená rekonštrukcia strechy na MŠ /Odbor školstva Žarnovica/ .

Rok 2001
Exekúcie a dražby

19.9.2001 dražba v Bánovciach nad Bebravou vydražený Videoprehrávač Philips 2115
a televízny prijímač Tesla Color.
Bolo prevedené oplotenie cintorína – vrchná časť.

Rok 2002
Od 1. 7. 2002 je ZŠ s MŠ samostatný právny subjekt a budovy sú majetkom obce. Obec je ich zriaďovateľom.
Exekúcie a dražby
V mesiaci marec prišli na OcÚ a do obecnej pekárni exekútori.
Dražba v Bánovciach nad Bebravou :
16.8.2002 – bola vydražená kopírka Canon, písací stroj Casio, Fax Panasonic, rozhlasová ústredňa a chladnička Tieto veci vydražila pracovníčka OcÚ p. Garajová Rozália za 10 000,-Sk, neskôr ich bezodplatne zapožičala OcÚ.
Počítač a tlačiareň vydražila za 200,- Sk učtovníčka Mariana Pondelová, ktorá si odniesla po uvoľnení zo zamestnania uvedenú zostavu domov. Vyšetrovacia lampa zo zdravotného strediska a zubársky stroj vydražil p. Čík František, tieto veci boli odovzdané do zberu.
Pece a príslušenstvo Obecnej pekárne - 200 000,- Sk vydražil p. Vatala Ján.
16.9.2003 - dražba budovy Obecnej pekárne - 470 240,- Sk.
Z čoho PKB dostala 336 267,- Sk a exekútor 137 000,- Sk. Obecnú pekáreň vydražil Ján Vatala, neskôr ju vrátil a prevzal ju Anton Garaj. V septembri bol vydražený aj automobil Citroen Jumper za 275 000,- Sk, predtým bol zakúpený za 800 000,- Sk.

6.7.- 12. 2002 sa konali voľby do samosprávy obce
Kandidáti :
1. Jozef Garaj, V. Lehota 165, nezávislý kandidát /automechanik/ - 17 platných hlasov
2. Rozália Garajová, V. Lehota 45, kandidátka za KDH /matrikárka OcÚ/ - 116 platných hlasov
3. Bc. Mariana Pondelová, V. Lehota, 37 nez. kandidátka /účtovníčka OcÚ/- 113 platných hlasov
4. Jozef Suchý V. Lehota 413 , kandidát za HZDS /podnikateľ/ - 12 platných hlasov
5. Peter Šmondrk, V. Lehota 22, kandidát za ZRS /bývalý starosta/ - 23 platných hlasov
6. Marta Šmondrková, V. Lehota 24, kandid. za SMER, SNS /ekonómka/ – 405 platných hlasov
7. Igor Víglaský, V. Lehota 495, nezávislý kandidát /elektromechanik/ 82 platných hlasov

Za poslancov boli zvolení : Jozef Mihál Veľká Lehota 342, KDH – 311 hlasov, Michal Jenis Veľká Lehota 326, KDH – 292 hlasov, Alena Víglaská V. Lehota 504, SMER, SNS – 275 hlasov, Ing. P. Šmondrk /Tobiášov/ V. Lehota 155, SMER, SNS – 269 hlasov, Darina Gábrišová V. Lehota 65, SMER, SNS – 258 hlasov, Helena Cibiriová V. Lehota 545, SMER, SNS – 244 hlasov, Miloš Gajdoš V. Lehota 265, ANO – 230 hlasov.
P. Ing. Šmondrk odišiel pracovať do zahraničia – vzdal sa mandátu nahradila ho p. Mária Tisovská V. Lehota 325, SMER, ANO – 325 hlasov , p. Miloš Gajdoš sa odsťahoval, p. Ing. Jozef Šmondrk z dvôvodu pracovnej zaneprázdnenosti sa vzdal a nastúpil p. Anton Garaj V. Lehota 234, HZDS – 171 hlasov.

20.12.2002 - Nástup do funkcie starostky obce - Marta Šmondrková.
Zástupcom starostky bol zvolený p. Jozef Mihál.
Rok 2003
Obec mala 1254 obyvateľov z toho 617 žien a 637 mužov. Vekový priemer 40r.
Na obec bolo vydaných viacero exekučných príkazov, účty obce boli zablokované, chodili pokusy o zmier pred odpojením od elektrickej energie, bol nedostatok financií na prevádzku a chod úradu. Dlh obce činil cca 7,6 mil. Sk.
8. 3. 2003 obecné zastupiteľstvo vyhlásilo zbierku na záchranu obecného majetku pred ďalšími dražbami na splatenie dlhu do Sociálnej poisťovne, za neodvádzané odvody pracovníkov vydraženej Obecnej pekárne. Aj v týchto ťažkých časoch, keď bola v obci 25% nezamestnanosť občania sa skladali po 1 000,- Sk a bolo vyzbierané 149 950,- Sk, ktoré boli vložené na účet do Soc. poisťovni. Okrem toho chalupári darovali obci 60 000,- Sk, ktoré boli použité na výmenu úsporných svietidiel verejného osvetlenia.
Čiastka 557 000,- Sk o ktorú sme žiadali občanov sa nevyzbierala, preto bol dlh do Soc. poisťovne splácaný postupne po 20 000,- Sk mesačne. Po zaplatení bolo možné požiadať odpustenie penále vo výške 1 200 000,- Sk.
l. 5. 2003 - určenie prameňa rieky Žitavy. /Na pravej strane obce pri príchode od N. Bane v časti za prvými domami/.
28. 6. 2003 - primície novokňaz Stanislav Šmondrk, syn Márie rod. Hanckovej a Stanislava č. d. 6, slávnosť sa konala v priestoroch Amfiteátra.
4.- 6.7.2003 - Stretnutie Lehôt a Lhot - 23. ročník.- Amfiteáter – zúčastnených bolo 48 obcí z toho 40 českých a 8 slovenských/. Pán farár Miroslav Kováč daroval 5000,- Sk na údržbu amfiteátra, pretože obec nemala peniaze.

Jún - prevedená výmena 57 svietidiel verejného osvetlenia za svietidlá MODUS LV 136V s úspornými žiarivkami za finančný dar od sponzorov.
V mesiaci august bolo prevedené odvodnenie, izolácia a podstienka za budovou OcÚ a Pošty.
September – október prevedené odvodnenie obecnej komunikácie Mihálovci. Z toho dôvodu, že pri silných dažďoch boli zaplavované pivnice okolitých domov.
V tomto roku bola zlikvidovaná divoká skládka odpadu v Burových jarkách. Z obce bolo vyvezené veľké množstvo rôzneho odpadu /sklo, plasty, textil, baterky, železo, pneumatiky aťd./
Všetky práce boli vykonávané za pomoci nezamestnaných občanov, ktorí vykonávali v obci neplatené menšie obecné služby. Bez nich by to nebolo možné urobiť pretože obec nemala na nič finančné prostriedky. Musela splácať dlhy, aby nedošlo k ďalším dražbám.
November – prevedená výmena ďalších 7 úsporných 36 V svietidiel.
V mesiaci december bola odpredaná nájomníkom školská bytovka. V tom čase bolo do KD zakúpených 100 ks stoličiek po 660 Sk/1 ks.

K 31.12. 2003 bolo zo 7,5 mil. dlhu uhradené /dlh ale neustále narastal, penále a sankcie z omeškania/ :
Sociálnej poisťovni 348 285,- Sk
Bučine Zvolen 232 977,20 Sk
Súdny exekútor Húževka 1 298,- Sk
Súdny exekútor Dujka 44 170,- Sk
Exekúcia Dexia Banka Slovensko 273 060,- Sk
Lamesch Kalná 84 271,70 Sk
VšZP 60 878,- Sk
Nedoplatok za el. energiu 43 312,- Sk
Spol zdravot. Poisťovňa 16 770,- Sk
Zdrav. Poisťovňa Apollo 5 607,- Sk
Daňový úrad – nezaplatená daň 194 938,80 Sk
Dlh – Úrad práce 34 695,11 Sk
Ostatné neuhradené faktúry 30 805,- Sk
Odstupné zamest. Pekárne 38 000,- Sk
Spolu 1 409 067,80 Sk

Zbierka od občanov 149 950,- Sk
Odpustené penále VšZP a Úrad práce 295 767,- Sk
Zrušená ex. JOMA 103 441,- Sk
Odpustené Stavivá Garaj 36 738,- Sk

Za rok 2003 bol dlh obce znížený o 1 994 963,80 Sk

Rok 2004
26. 1. 2004 bolo do svadobky KD zakúpené 108 pohárov /1ks/18,90 Sk = 2160,- Sk/
19. 3. 2004 - ,, - 17 sád príborov po 439 Sk = 7463,- Sk
V mesiaci marci bolo vymenené 17 ks svietidiel /36W/, 5 reproduktorov – obecného rozhlasu,
rozvodná skriňa a fotobunka – VO Inovec.
1. 4. 2004 bola prevedená výmena plechu na sklade plynu /plech 6749,- Sk + 1200,- Sk práca/
4. 5. 2004 – voľby prezidenta a referendum
1. 5. 2004 – vstup SR do spoločenstva štátov EÚ
Menili sa zákony a prispôsobovali európskemu právu.

5. 5. 2004 – zriadenie účtu v B. Štiavnici – vodárenské akcie
6. 5. 2004 – zakúpenie kosačky pre obec – 26 000,- Sk
21. 5. 2004 – Obecné zastupiteľstvo schválilo pre nedostatok finančných prostriedkov presťahovanie Materskej školy do budovy Základnej školy a prestavanie budovy MŠ na Dom dôchodcov a sociálnych služieb.
30. 5. 2004 - XI. roč. DFF pod Inovcom
2. 6. 2004 – spracovanie pohľadníc V. Lehoty.
8 – 18. 6. 2004 – Natieranie strechy Domu smútku – práce previedol p. Eugen Víglaský z Hliníka nad Hronom a dvaja spolupracovníci. Na uvedenú akciu daroval p. Peter Miškela, ktorý bol v tom čase v DD v Žiari nad Hronom 50 000,- Sk. Spolu práce a materiál stáli 56 000,- Sk.
13. 6. 2004 – voľby do parlamentu EÚ.
30.7. 2004 – Obec využila ponuka p. Františka Garaja a bola založená nezisková organizácia “Dominik”. Obec vložila budovu MŠ a priľahlé pozemky, p. Garaj František 1 000 000,- Sk. Objekt materskej škôlky bude v budúcnosti prestavaný na Dom dôchodcov a sociálnych služieb.
Členovia správnej rady : František Garaj, Jozef Garaj, Pavel Kocian, Marta Šmondrková, Zuzana Šmondrková, Mgr. Miroslav Kováč /p. farár, ktorý sa neskoršie vzdal, keďže nemal súhlas BÚ Trnava/. Riaditeľom bol menovaný p. František Garaj.
Dozorná rada : Ing. Andrea Oktavcová, Anna Garajová, Alena Víglaská
Tieto funkcie boli vykonávané bez nároku na finančnú odmenu.

3. 7. 2004 – vybavovanie pohrebu p. Petra Miškelu, ktorý zomrel v DD v Žiari nad Hronom.
Prvý ležal v domu smútku po údržbe /náter strechy/ na ktorú daroval obci 50 tis. Sk.

13. 7. – 20. 7. 2004 – premiestňovanie detských kolotočov a preliezačiek z areálu MŠ do areálu ZŠ práce previedli nezamestnaní občania.
28. 7. 2004 – oprava amfiteátra, boli vymenené podperné trámy, ktoré už boli úplne zhnité, taktiež dosky, práce previedli p. Anton Šmondrk a Daniel Víglaský /12 000,-Sk/.
V mesiaci júl prebiehala prestavba hygienických zariadení v ZŠ a miestnosti pre deti MŠ. Práce previedli pracovníci firma Stavivá Garaj s.r.o. /p. Gábriš, Mašír, Klimek./ Na kapitálové výdavky dostala ZŠ 83 000,- Sk, prestavba stála 153 000,- Sk, /67 000,- Sk – daroval p. Garaj/
30. 8. 2004 – menovanie riaditeľa n.o.Dominik – p. František Garaj.
10. 8. 2004 – oprava cesty u Garajov /rúra stála 5400,- Sk, cement 3 150,- Sk, štrk 5 700,- Sk/, práce previedli nezamestnaní, ktorí pracovali pre obec v rámci projektu menších obecných služieb.
16. 8. – 26.8. 2004 – výmena škridly na budove OcÚ, ktorá bola rozpadnutá za škridlu, z budovy fary / v tomto období opravovali strechu fary/.
18. 8. – 28. 8. 2004 – znižovanie stropu – miestnosť starostky – práce previedli / A. Šmondrk, D. Víglaský /15 770,- Sk/.
20.8.2004 – bolo poukázané na účet obce 4.8 mil na dostavbu telocvične.
23. - 27. 8.2004 – Spílenie poškodenej lipy na cintoríne /práce previedli p. Šmondrk, J. Čík, T. Štrba za 12 000,- Sk/.
1. 9. 2004 – nákup podlahovej gumy do kancelárii OcÚ /12 555,- Sk/
26.8 - 2.9. 2004 – prevedené zateplenie, zníženie stropu miestnosť matriky /9 580,-Sk/
a kancelárie OcÚ - /18 460,- Sk/.
26. 8. 2004 – sťahovanie nábytku z MŠ do budovy ZŠ.
1. 9. 2004 – otvorenie MŠ v prestavaných priestoroch budovy ZŠ
15. 9. 2004 – bola zariadená kancelária n.o. Dominik v budove OcÚ
17. 9. 2004 – vyjadrenie statika na rozostavanú budovu telocvične – nevyhovujúca dostavba, pretože podporné stĺpy vykazujú znaky poškodenia. Statik Ing. Horváth doporučil zmenu účelu stavby.
Pretože stavba vykazovala znaky statického poškodenia v statickom posudku nedoporučil v pokračovaní stavby telocvične, poslanci jednohlasným uznesením rozhodli, že vo výstavbe telocvične sa už nebude pokračovať. Aj z dôvodu veľkej finančnej náročnosti na dostavbu a prevádzku, /el. vykurovanie, obec by sa musela podieľať aj na výstavbe transformátora/.
ZŠ navštevuje v r. 2004 – 117 žiakov, MŠ – 22 detí.
Nakoľko bola budovy ZŠ bola schátraná, poslanci odsúhlasili použitie týchto financií na rekonštrukciu budovy ZŠ. O presun financií na rekonštrukciu budovy ZŠ bolo nutné požiadať Ministerstvo školstva a Ministerstvo financií, taktiež o predĺženie použitia do r. 2005.
Obec požiadala aj o predĺženie vyúčtovania do konca r. 2005 z toho dôvodu, že bolo nutné urobiť výber projektanta, spracovať projektovú dokumentáciu, vybaviť stavebné povolenie a zadať verejným obstarávaním výber firmy, ktorá previedla rekonštrukciu budovy ZŠ.

V priebehu mesiaca september až do 20. 10.2004 – prebiehali výkopové práce na nových telekomunikačných rozvodoch – Slovak Telekom. a napojenie na digitálnu ústredňu.
V tomto období prebiehali aj výkopové práce v parku u Važkov. Zemina z parku bola odvážaná
vedľa štátnej cesty, aby bola spevnená časť vedľa potoka od OcÚ. Tieto práce robilii taktiež nezamestnaní občania v rámci projektu EÚ- menšie obecné služby.
Vzhľadom k tomu že, boli do platnosti uvedené nové zákony aj v školstve, bolo nutné žiadať finančné prostriedky v dohadovacom konaní, keďže škola bola zle zaradená v klimatickom pásme a nebolo dostatok peňazí na jej financovanie.
Taktiež žiadať finančné prostriedky na stravu soc. odkázaných detí, školské pomôcky, štipendiá, školské poukazy, cestovné. ZŠ v tom období viedla riaditeľka Mgr. Mária Jankoveová.
Bolo to náročné obdobie pretože bola v tom roku boli v ZŠ prestavované priestory pre Materskú školu. V školskej jedálni, ktorá ostala v budove bývalej MŠ bolo nutné prerobiť el. rozvody a ističe a namontovať konvektory na el. vykurovanie.

23.9. 2004 – kúpené šálky do svadobky – KD /9 súprav po 300,- Sk = 4700,- Sk/
6.10. 2004 – zriadená a prenajatá nocovňa pre šoféra autobusového spojenia do Z. Moraviec.
8. 10. 2004 – Prerobenie el. rozvodov a montovanie konvektorov – OcÚ – 36 000,- Sk.
Práce boli uhradené finanč. prostriedkami, ktoré sa ušetrili za el. energiu.
V mesiaci október bolo vymenené 11 ks svietidiel verej. osvetlenia za úsporné žiarivky
a 8 ks rozhlasov.
13. 10. 2004 – boli namontované fotobunky na verejné osvetlenie Važkovci a Chujacovci.
Do tejto doby skoro dva roky prepínala el. osvetlenie starostka.
14.10. 2004 – Zmena sa sadzby el. energie z C27 na C5 istič 25 A, mesačný nájom 1500 Sk, sadzba 20 hod. nízka tarifa - 1,60,- Sk, 4 hod. – vysoká tarifa – 5,30,- Sk. + DPH 19%.
21. 10. 2004 – stretnutie jubilantov /44 občanov/
22.10. 2004 – uvítanie detí do života /8 detí/.
8. – 11. 11. 2004 boli opilované lipy na obecnom cintoríne a spílené 3 smreky.
Práce previedli P. Šmondrk, T. Štrba, M. Žňava.


10.11.2004 – podpísanie zámenných zmlúv so zástupcom farského úradu Mgr. Miroslavom Kováčom na BU Trnava, zámena parcely 166/2, kde bola postavená farská pajta a ktorú vlastnil farský úrad za parcelu č.479/2, ktorú vlastnila obec /pred farou/. Pán riaditeľ n.o. Dominik František Garaj podpísal darovaciu zmluvu a zároveň odovzdal zástupcovi farského úradu V. Lehota finančnú čiastku 250 000,- Sk pre potreby farnosti V. Lehota.

12.11.2004 – boli dokončené chodníky vykladané kameňom v parku Važkovci, povrchový kameň bol z lomu Kamenica. Štrk a cement bol preplatený z projektu MOS /menších obecných služieb/ z fondu EÚ.

25. – 26.11. 2004 – navštívili sme /p. Garaj, p. Kocian, sl. Grellnetová Nemecko mesto Magdebur. Videli sme tri domovy pre seniorov. Mali veľmi dobrú úroveň, jeden mal podobnú kapacitu 40 osôb ako sme plánovali v našej obci.
V mesiaci december boli spracovávané projekty a vybavované stavebné povolenie pre prestavbu a dostavbu budovy MŠ, 22.12. 2004 podaná žiadosť na čerpanie finančných prostriedkov z fondov EÚ.
17.12.2004 mala obec opäť zablokované účty ex. Pallerom – Žiar nad Hronom za nevysporiadané exekúcie z r. 1999. Lesostav Nitra a Preglejka Žarnovica. Ex. stiahol z účtu obce 46 000,- Sk, ktoré si zúčtoval za exekučné poplatky. Firme Lesostav bolo ešte nutné uhradiť súdne trovy cca 13 000,- Sk. a boli dohodnuté splátky 5. 000,- Sk v mesiacoch január, február, marec, vždy do 25. v mesiaci. V ďalších mesiacoch po 20 000,- Sk až do zaplatenia istiny 153 000,- Sk.
Potom požiadať od odpustenie penále, v prípade neúspechu naďalej splácať.
Tak isto ešte nie je doriešená exekúcia z Bučinou Zvolen, kde je splatená istina 600 000,- Sk a časť exekučných poplatkov nie je to ešte doriešená.. Bučina žiadala vysporiadať za skladovanie vyhotoveného materiálu na mieru pre telocvičňu. Keďže tento materiál je znehodnotený, podieľať sa aj na nákladoch za likvidáciu./Materiál na lepenie panelov je nebezpečný odpad./ Nie sú ešte vysporiadané aj penále vo výške 1 200 000,- Sk, žiadosti ešte nebolo vyhovené. Toto ešte všetko hrozí obci.
20.12.2004 bolo vydané stavebné povolenie a spracované projekty na Prestavbu a dostavbu MŠ na Dom dôchodcov a sociálnych služieb.

27.12.2004 Ministerstvo financií na doporučenie Ministerstva školstva povolilo výnimku z časového použitia a súhlasilo so zmenou účelu poskytnutých finančných prostriedkov „Rekonštrukcia kotolne vo výške 507 tis. Sk a strechy vo výške 4 293 tisíc s možnosťou použitia do konca roka 2005. Takže 4,8 mil., ktoré boli poukázané 20.8.2004 na dostavbu telocvične s možnosťou použitia do konca r. 2004 sa po nedoporučení statika dostavať schátraný objekt a na viaceré žiadosti zaslané na MF a MŠ, podarilo vybaviť na rekonštrukciu budovy ZŠ, ktorá bola postavená v roku 1960.
V tomto období bolo v budove ZŠ 118 detí a 20 detí MŠ.

Za rok 2004 bolo uhradené z dlhov obce :

Daňový úrad 50 000,- Sk
Lesostav Nitra 90 294,80 Sk
Dexia Banka 1 050 000,- Sk
Sociálna poisťovňa 296 564,30 Sk
Homer Q – /za betón - cesta Inovec z r.1999/ 31 535,90 Sk
Odstupné zamest. vydraženej pekárne 112 000,- Sk
Ex. Paller – ex. 5/99, 940/99 46 000,- Sk

Spolu obecné peniaze 1 677 616,- Sk

Odpustený dlh za OP Inovec /Soc. poist./ 669 657,- Sk
Spolu 2 347 273,- Sk

Za rok 2003 bol dlh obce znížený o 1 994 964 Sk
Za rok 2004 bol dlh obce znížený o 2 347 273,- Sk

Spolu r. 2003 + r. 2004 = 4 342 237,- Sk

Za rok 2004 ešte Soc. poisťovňa navýšila penále z omeškania tak sa suma penále vyšplhala na 1,5 mil. Tak isto aj úvery.
V tomto roku 1. 5. 2004 vstúpila SR do Európskej únie, čo prinieslo veľa zmien v zákonoch prispôsobením sa európskemu právu. Prebiehala aj fiškálna decentralizácia – väčšina kompetencií prechádzala na obce. Prebiehala reforma verejnej správy. Obce mali zvyšovať dane obyvateľom, menej financií od štátu. Bolo to veľmi náročné obdobie.

Rok 2005

Počet obyvateľov 1242
Z toho 622 žien a 622 mužov. Narodených 10 detí, zomrelých 15. Priemerný vek 41 rokov.

Január – prípravné práce na realizáciu projektov – rekonštrukcia budovy ZŠ /4,8 mil/.
Boli oslovené 4 + 1 firmy na spracovanie štúdie, z ktorých bude vybratá jedena na spracovanie projektov.
V tomto mesiaci bol spracovaný PROGRAM hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Veľká Lehota.

Rozvojová stratégia obce od r. 2005 do r. 2013
1. Riešenie zadĺženosti obce – odstraňovanie dlžôb podľa exekučných príkazov za nezaplatené úvery a dodávky materiálu od roku 1996/1999
2. Rekonštrukcia areálu ZŠ
3. V súčinnosti so Stredoslovenskou vodárenskou spoločnosťou zabezpečiť spracovanie projektu a rekonštrukcie zastaralého obecného vodovodu
4. Spracovanie a zabezpečenie Projektovej dokumentácie na dobudovanie kanalizačnej siete a oživenie prevádzky ČOV
5. Rekonštrukcia miestnych komunikácií
6. Spracovanie zámeru likvidácie objektu telocvične podľa variantnych riešení s prioritným využitím materiálu na rekonštrukciu ZŠ
a/ v rámci ponuky miestnych obyvateľov, podnikateľov, chatárov na kúpu materiálu
7. Rekonštrukcia kultúrneho domu pre účely ekologického cestovného ruchu.
8. Rekonštrukcia areálu bývalej MŠ na Dom dôchodcov a sociálnych služieb, podpora zamestnanosti
9. Trvalo udržateľný rozvoj obce, revitalizovať hostorické jadro obce /vrátane 5 obecných studní/, podpora cestovného ruchu a zamestnanosti
10. Podporovať rozvoj malého a stredného podnikania
11. Podporovať ochranu životného prostredia
12. Podieľať sa na spracovaní vykonávacieho projektu odpadového hospodárstva mikroregiónu
13. Vytvárať dobré podmienky žiakom ZŠ a MŠ.
14. Podporovať rozvoj rekreácie, turistiky obce a cestovného ruchu - prameň Žitavy
15. Podporovať zdravotnú starostlivosť
16. Šport – vybudovanie tenisového a basketbalového ihriska.
17. Aktualizovať smerný územný plán z r. 1968
18. Regulácia horného toku Žitavy a vytvorenie pešej zóny

23. 2. 2005 napadlo veľa snehu a starý krov budovy bývalého MNV sa pod ťarchou snehu zrútil.
Budova bola poistená, ale podľa slov pracovníka poisťovne nie na veľké množstvo snehu.
Dedina je celá zasypaná ťažkým mokrým snehom a pán Šimon Búry, ktorý v obci vlastným traktorom odhŕňa sneh, nemal kde sneh odhŕňať.

V obci je zaevidovaných 136 občanov nezamestnaných.

25. 2. 2005 bol spracovaný „Program verejných prác na rok 2006 – 2008“ a zaslaný na BBSK Banská Bystrica, odbor regionálneho rozvoja.
Obsahuje : Realizácia „Prestavba a prístavba budovy MŠ na DdaSS.
„Rekonštrukcia KD“
„ Rekonštrukcia obecného vodovodu“
„ Rekonštrukcia miestnych komunikácií“

Rozpočet obce na rok 2005 je 3 828 000,- Sk
Z toho dane FO 2 897 000,- Sk, Daň z pozemkov 160 000,-, Daň zo stavieb 170 000 Sk. Z týchto financií je nutné hradiť, opatrovateľskú službu, stavebný úrad a originálne kompetencie školy : školský klub a školskú jedáleň, taktiež údržbu ciest, el. energiu a chod OcÚ, dotáciu lekárovi, požiarnikom, knižnicu, údržby budov a v našej obci platenie starých dlhov – úver Dexia banke, exekútor Paller za Lesostav a Preglejku Žarnovica. Bučina Zvolen zatiaľ ostáva nedoriešená pretože nemáme financie.
Dlh obce k 31.12. 2004 bol 3 714 295,- Sk. Stále však narastajú úroky z omeškania aj za nesplatené úvery v banke Dexia aj penále v Soc. poisťovni, ktoré boli za OcÚ navýšené za omeškané úhrady poistného z r. 2001 a 2002 o 73.457,- Sk a za bývalú obecnú pekáreň o 192 153,- Sk. Spolu penále v Sociálnej Poisťovni činia 1 516 652,- Sk. Dňa 20.1.2005 som bola opäť v Soc. poisťovni túto sumu dopísať k žiadostiam o odpustenie penále. Za týmto účelom som navštívila soc. poisť Žiar minimálne 10 krát.
Okrem toho obec sprostredkováva odvoz odpadu. Poplatok za rok 2004 bol 200,- Sk na osobu. Zatiaľ sa poplatok nezvyšoval, ale v budúcom roku to bude nutné. Firme Lamesch sme uhradili 240 130,- Sk a toľko bolo vybratých aj od obyvateľov.
V tomto roku napadlo aj pomerne veľa snehu a bolo nutné neustále odhrabovať, čo veľmi navyšovalo náklady na údržbu ciest.
Štát sa snaží obce prinútiť zvyšovať dane od obyvateľov. V našej obci je pomerne veľká nezamestnanosť 25%, nechceme občanov veľmi zaťažovať . Dane sa oproti r. 2004 zvýšili o 10 – 15%.
Namontovaním úsporných žiariviek a vykurovaním OcÚ uhlím sa znížila spotreba el. energie a obec tak oproti roku 2004 ušetrila 83 826,- Sk

Rozpočet školy na rok 2005 je 3 938 000,- Sk
Prevádzka MŠ bola v minulom roku v mínuse 140 000,- Sk, čo bolo potrebné uhradiť z rozpočtu ZŠ. ZŠ a MŠ sídlia v jednej budove, čím sa značne znížili náklady na prevádzku.
V roku 2005 sa do prvej triedy ZŠ zapísalo 9 detí.
Do MŠ bolo zapísaných 20 detí, ale priemerná návštevnosť v zimných mesiacoch bola 10 detí denne preto bude nutné opäť prehodnotiť úväzky. Základnú školu viedla riaditeľka Mgr. Mária Jankoveová a učtovníčka Anna Garajová, ktorá robila na pol úväzku aj vedúcu školskej jedálne.


Dňa 22.1. 2005 navštívili našu obec pracovníci z Komárna, ktorí spracovávajú históriu našej obce.
Doniesli predbežný text na posúdenie. V priebehu mesiaca január a február bol text upravený a doplnený 21.2.2005 odoslaný na spracovanie.
Obec bola dňa 21.2.2005 pripojená na internetovú linku ISDN, názov mailu je : obecvelkalehota stonline.sk, mail pre n.o. je : no.dominik.vlehota stonline.sk.


Splácanie dlhov z rokov 1996 – 2002 :
Súdne trovy ex. 5/1999 Lesostav 13 064,- Sk
Ex. 940/1999 Preglejka Žarnovica – istina 90 000,-Sk
Dexia banka Slovensko 711 549,50 Sk
Spolu splatené za r. 2005 834 613,50

Dňa 14.4. 2005 – Odpustila Sociálna poisťovňa penále za neplatené odvody za zamestnancov bývalej - vydraženej Obecnej pekárne z r. 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 v čiastke 1 240 733,- Sk.
Taktiež za zamestnancov Obecného úradu za neplatené odvody do Soc. poisťovne z. r. 1998,1999, 2000, 2001,2002 vo výške 275 919,- Sk.
Dňa 29.7.2005 – odpustila Dexia banka Slovensko sankcie za neplatené úroky na úveroch z r. 1996,1997,1998 vo výške 360 000,- Sk
Celkom bolo obci odpustené k 1.8. 2005 penále a sankcie vo výške 1 876 652,- Sk

Školské zariadenia materská škola, školská jedáleň a školský klub bol financovaný prostredníctvom podielových daní zo štátu.
Školským zariadeniam - MŠ, ŠJ a ŠKD na r. 2005 odsúhlasilio obecné zastupiteľstvo 1,1 mil z obecného rozpočtu.
V mesiaci február tohoto roku napadlo veľké množstvo snehu. Nízkokmenným stromom trčali len vrchné konáre. Sneh z ciest nebolo ani kde odhŕňať, preto sa odhŕňali len širšie cesty v obci. Sneh odhŕňal p. Šimon Búry vlastným traktorom. Obec stála zimná údržba ciest v tomto mesiaci 48 000,- Sk Pod ťarchou snehu spadla 23.2.2005 strecha na budove bývalého MNV /obecného úradu – vadiareň/, ktorá bola postavená v r. 1932.
1.3.2005 prišiel opäť na OcÚ exekútor Ing. Paller kvôli plateniu ex. 5/1999- Lesostav, 940/1999- Preglejka Žarnovica.
22. 04. 2005 boli vypílené asi 70 r. smreky v okolí zdravotného strediska. Práce vykonali p. Biely a Babočka z Jedľových Kostolian za 10 000,- Sk. Odvoz konárov a upratovacie práce previedli pracovníci menších obecných služieb.

Počas mesiacov marec a apríl prebiehalo verejné obstarávanie na akciu „Rekonštrukcia strechy a kotolne ZŠ“.
V mesiaci máji 2005 boli osadené lavičky v parku u Važkov a pri kostole. Kovovú konštrukciu lavičiek vyrobili pracovníci firmy KOVACO a drevenú časť vyrobil Rudolf Kocian ml.

13. 5. 2005 – Vo verejnej súťaži na akciu Rekonštrukcia kotolne a strechy ZŠ zvíťazil p. Richard Vašina z Banskej Bystrice, ktorý dal o 500 tis. Sk nižšiu ponuku ako druhé dve firmy.. Ako druhá sa umiestnila firma Qverkus z B. Bystrice /M. Čík/ a Remeslo so Žiaru nad Hronom.

5.6.2005 – sa konal XII. ročník DFF – zúčastnilo sa 8 detských folklórnych súborov, ako hosť
vystúpil folklórny súbor INOVEC so Zlatých Moraviec.

10.6.2005 – Poslanci schválili Zmluvu o dielo na akciu „Rekonštrukcia strechy a kotolne na ZŠ“ neskôr „ Rekonštrukcia budovy ZŠ“.

Od 20.6. – 25.6. 2005 – Pracovníci StVaK z N. Bane v spolupráci s pracovníkmi menších obecných služieb opravovali vodovodné potrubie v časti obce Hudcovci, kde bolo nasunuté cca 220 m potrubia do pôvodného potrubia.

1.7. 2005 bola vydaná brožúra POZORUHODNOSTI obce Veľká Lehota.

1.7.2005 – Bola odovzdaná stavba ZŠ. Práce mali byť prevedené od 1.7.2005 do 12.8.2005.
Dňa 12.7.2005 bolo dohodnuté, že sa prevedie aj zateplenie fasády ZŠ za 552 tis.- lacnejšie, pretože firma tu už mala privezené lešenie, tým sa termín odovzdania prác predĺžil do 25.8.2005 t. j. o dva týždne. Práce sa objednali priamo u subdovávateľa IKM B. Bystrica. Zhotoviteľ diela bol pán Richard Vašina – ERVE, Stredná 4, 974 05 Banská Bystrica.
Bola prevedená nadstavba podkrovných priestorov, strecha prekrytá škridloplechom, nové rýny, vybudované schodisko do podkrovia, vymenené okná, zamurované časti vchodových dverí a okien čím sa zmenil celkový vzhľad budovy ZŠ. Budova bola zateplená a fasáda omaľovaná na ružovo. Kotle na ústredné vykurovanie boli vymenené za nové splyňovacie. V budove školy bola zriadená výdajňa jedál.
Práce prebiehali počas prázdninových mesiacov júl a august. V septembri už deti nastúpili do novej vynovenej školy. Nebola však ešte dokončená rekonštrukcia kotolne, ktorá sa však do vykurovacieho obdobia doriešila. Zostalo ešte vyvložkovanie komína
8.8 – 10.8.2005 Pracovníci vodárni N. Baňa nasúvali nové potrubie do starého, poruchového potrubia v časti Horný a Dolný Garajovci.
19.8.2006 V rámci kultúrneho leta hrala Dychová hudba Žiarčanka pred miestnym pohostinstvom D. Garaja.
26.8.2005 Kolaudácia rekonštrukcie budovy ZŠ.
26.8. 2005 sa konali v našej obci Oslavy 61. Výročia SNP za prítomnosti môjho spolužiaka Pplk. Ing. Františka Víglaského a voj. oddielu z Bakovej Jamy – Zvolen.

V mesiaci jún bola vymenená škridla na streche Rím. kat. kostola. Sv. Martina. Pán biskup Dr. Ludwig Schvarcz SDB z Viedne daroval na opravu 500 tis. Sk. Na základe toho, že dcéra p. Rozálie Garajovej / matrikárky/, Zuzana pracovala u neho vo Viedni a spriatelili sa s toto rodinou. Pochádzal pôvodne zo Slovenska. Na opravu kostola – výmenu škridly, bolo použitých aj 250 tis., ktoré daroval obci p. Garaj za vysporiadanie pozemkov pre n.o. Dominik. V r. 2004 bola komplexne zrekonštruovaná strecha kostola a fasáda fary.

14.9.2050 Bol sprevádzkovaný most v časti obce Hudcovci.

Nakoľko časť prístavby KD v zime 2004 spadla pod ťarchou snehu. OZ /obecné zastupiteľstvo/ rozhodlo, že knižnica bude presťahovaná do budovy ZŠ.
19.9.2005 Bola obecná knižnica presťahovaná s pracovníkmi menších obecných služieb a za prítomnosti dlhoročného knihovníka p. Antona Víglaského, ktorý túto knižnicu viedol 25. rokov, do budovy ZŠ. Bola spojená so školskou knižnicou a slávnostne otvorená 26. októbra 2006 v novovytvorených podkrovných priestoroch ZŠ.
23.9.2006 Zrušenie úverového – exekučne zablokovaného účtu v Banskej Štiavnici. Zostatok úveru bol predtým splatený.
29. 9. – 30. 9. 2005 Opravovala, asfaltovala firma VIA SERVIS p. Pavol z Voznice, vymytú cestu v časti obce Hudcovci a pri kostole.
30.9.2005 sa konala ešte dodatočná kolaudácia ZŠ.
30.9.2005 bol zablokovaný účet obce a zúčtované 262 143 Sk Ex. úrad Bánovce nad Bebravou na ex. 72/01 za neplatené úvery Dexia banke a.s. exekútor stiahol z účtu 392 760,-Sk.
11.10.2005 Exekútorský úrad Ing. M. Dzúrika z Bánoviec nad Bebravou zúčtoval z účtu na ex. 72/01 ďalších 130 760,- Sk. Tým bola táto exekúcia vysporiadaná.
12.10.2005 Bola vymenená pec v budove zdravotného strediska za splyňovaciu na kombinované palivo, pec stála 54 584,- Sk
19.- 21.10.2005 Nasúvanie vodovodného potrubia do pôvodného potrubia u Garajov – 200m. Boli vykopané 4 prípojné šachty a šachtu pre odvzdušňovací ventil.

20.10.2005 Prevoz zostatku knižnice do budovy ZŠ.
27.10. Začali s odpratávaním spadnutej strechy z prístavby KD.
10.11.2006 Boli namontované 3 fotorelé na verejné osvetlenie Inovec, Važkovci a Chujacovci.
Toto fotorelé samostatne vypínalo svetlá verejného osvetlenia a dalo sa nastaviť na malú svetelnosť.
22.11.2006 Bola uvedená do prevádzky školská jedáleň v budove ZŠ, stravu prevážal kurič.
28. 11.2006 Boli na návšteve zástupca nemeckej firmy EWAG Dipl. Ing. Rolf Blume a zástupcovia nemeckého mikroregiónu Langestadt za účelom riešenia nedostatku pitnej vody v našej obci. Boli prizvaní aj zástupcovia StVS, zúčastnil sa Ing. Krlička.
14.12.2005 Som navštívila StVS, Banská Bystrica jednala som s. Ing. Babiakom, predsedom predstavenstva, ohľadne riešenia nedostatku pitnej vody a odčlenenia sa od vodárenskej spoločnosti, aby náš problém mohli riešiť nemecká firma. Navrhovali, aby sme a s nemeckou firmou riešili len kanalizáciu, že oni budú v r. 2007 rekonštruovať vodovod v našej obci.

ROK 2006

Počet obyvateľov 1238
Muži 623
Ženy 611
Narodených detí 19
Zomrelých 17
ZŠ navštevovalo 100 žiakov
MŠ 24 detí

1. 1. 2006 napadlo veľké množstvo snehu. Traktor p. Šimona Búryho nestačil, odhŕňal lesným kolesovým traktorom p. Polc. Cesty boli úzke, autá prešli len jedným smerom, odhrnuli priestory na odpočívadlá, aby sa autá mali kde vyhnúť.
Vypomáhal strojom UNC z firmy Kovačič.
1.1.2006 – znížený úväzok matrikárky p. Rozálie Garajovej z 0,5 úväzku na 0,2 úväzku.
11.1.2006 bola spracovaná zimná pohľadnica obce Veľká Lehota.
V mesiacoch február a marec padalo veľké množstvo snehu obec mala veľké výdavky na odhŕňanie snehu.
Podľa zákona 470/2006 bol pozemok pod dolným cintorínom v mesiaci apríl vrátený Rímsko – katolíckej cirkvi farnosti Veľká Lehota. Pozemok za telekomunikačnou ústredňou a 3 m šírka, schody na cintorín od potravín J. Suchého bol ponechaný obci.

V tom mesiaci bolo vyhlásené výberové konanie na rekonštrukcie ciest okolo kostola a do
časti obce Šmondrkovci, Horný Závoz do Chujacov a od pekárne do Garajov.

19. apríla 2006 začali pracovníci menších obecných služieb búrať prístavbu KD.

26.04.2006 priniesli projektanti Ing. Turek a Ing. Gajdoš hotové 3 štúdie na prestavbu a modernizáciu KD.

27.04.2006- p. Biely a p. Babočka z Jedľových Kostolian spílili smreky pri bývalej školskej bytovke. Pán Igor Víglaský vyrobil z nich lavičky na futbalové ihrisko.

30.04.2006 – stavanie mája, za prítomnosti nemeckých priateľov, s pestrým programom detí ZŠ s MŠ.

19.05.2006 – maľovanie sobášnej miestnosti pred parlamentnými voľbami práce previedol Anton Šmondrk, od cintorína, /úprava pred voľbami/.

20.05.2006 – označovanie cyklotrás, obec prispela sumou 5 tis. Organizoval to p. Ľudovít Chládek zo Zlatých Moraviec.

31.06. 2006 – bola zmenená forma poskytovania opatrovateľskej služby a nahradená formou menších obecných služieb.
16.06. 2006 – firma STRABAG začala s opravami a vybudovaním rigolov za kostolom, Horný Závoz do Chujacov a do Garajov.
17.06.2006 sa konali voľby do parlamentu, Zvíťazila strana SMER – SD.
27.06.2006 pracovníci firmy Strabag pokračovali čistením, umývaním a penetráciou ciest, ktoré
mali rekonštruovať.
28.- 29.06.2006 – boli po tridsiatich rokoch zrekonštruované úseky ciest Horný Závoz do Chujacov za 581 tis. Sk, od pekárne do Garajov za 377 tis. Sk a okolo kostola do Šmondrkov
za 796 tis. Sk. Dávali dve vrstvy, najskôr 4 cm vyrovnávaciu vrstvu a potom vrchnú vrstvu 3 cm.

01.07.2006 – firma KELMAX z Handlovej p. Kelečeni a p. Mazán nahrávali piesne Speváckej skupiny z Veľkej Lehoty.

03.07.2006 – Píla Ilava vozili smrekové drevo z Urbáru po novej ceste cez Chujacov.
Boli osadené značky zákaz vjazdu 6t.

08.07. 2006 – sme sa spolu so Speváckou skupinou z Veľkej Lehota a s Gajdošmi zúčastnili Stretnutia Lehôt a Lhot v Hroznovej Lhote na Morave.

11.07. 2006 – p. Struhár – geodet vyhotovil výškopisný a polohopisný plán KD.
V priebehu mesiaca pracovníci menších obecných služieb kopali vodovodnú prípojku ku KD a vybudovali vodomernú šachtu.

19.07.2006 – p. Haring a syn zo Žarnovice čistil studňu u Važkov a pri Zdravotnom stredisku.


22.07.2006 – boli zakúpené a namontované informačné tabule pred Obecný úrad a na Dom smútku.

25.07.2006 – prechádzal cez našu obec cyklistický peletón, cyklisti boli privítaní gajdošom Dominikom Garajom v gajdošskej izbe cechu slovenských gajdošov.

30.07.2006 – bola do kostola namontovaná zvonkohra.

27.09.2006 – reklamácia strechy, oprava hrebenáčov na bývalej MŠ, práce urobil p. Kupči.
Práce a materiál hradila firma REMESLO Hliník nad Hronom.
28.09.2006 – vyrobené MC – 250 ks + CD- 500 ks za 46 844,- Sk, nahrávka 4 403,- Sk.

6.10.2006 – Maroš Zduch a Suchý urobili zrub na studňu u Mánikov zo smrekového dreva – smreky od zdravotného strediska. Použilo sa s nich aj na opravu amfiteátra.
Vyrobili drevený pult do kancelárie OcÚ a 8 drevených stolov do sobášnej miestnosti za 32 tis. Sk.
10.- 25.10.2006 – pracovníci menších obecných služieb robili priepust u Dolných Garajov a mrežu vyrobili pracovníci firmy KOVACO.
19.10. 2006 – posedenie so seniormi.
20.10. 2006 – uvítanie detí do života, bolo ich až 16.
30.10.2006 - bola dohodnutá cena za zvonkohru 60 tis. Sk, pôvodne stála 97 tis. Sk
31.10. 2006 – p. Víglaský a p. Suchý z firmy KOVACO opravovali zábradlie na moste do Garajov a na moste u Hudcov.
Počas celého roka pán. J. Kocian a jeho pracovníci robili údržbu VO a rozhlasu.
09. 11.2006 – p. Jenis, vykopávali rigol v časti Inovec od P. Kociana.

02.12.2006 – sa konali voľby do orgánov samosprávy obce.
Počet voličov 1003, zúčastnilo sa 689 občanov. Odovzdaných bolo 677 platných hlasovacích lístkov.
Na post starostu na obdobie 2006 - 2010 sa hlásili dvaja kandidáti :
Peter Víglaský- HZDS ĽS - zdravotný záchranár, získal 84 hlasov
Marta Šmondrková – Smer SD - doterajšia starostka, získala 593 hlasov.
Za poslancov boli zvolení :
Jozef Mihál – KDH – 301 hlasov
RNDr. Peter Michalík - KDH – 240 hlasov
Ondrej Jankove – Smer SD - 238 hlasov
Jozef Čík – SNS - 228 hlasov
Zuzana Šmondrková – Smer SD – 228 hlasov
Darina Gábrišová – Smer SD - 225 hlasov
Martin Garaj – Smer SD - 204 hlasov

Náhradníci : Ján Kutlák – Smer SD – 187 hlasov, Anton Garaj – HZDS ĽS – 182 hlasov, Alena Šmondrková – HZDS ĽS – 172 hlasov, Mária Tisovská Smer SD – 157 hlasov, Ing.Lucia Kocianová – Smer SD – 148 hlasov, Ján Kocian – KDH – 137 hlasov, Ján Garaj – HZDS ĽS – 112 hlasov, Júlia Garajová – HZDS ĽS – 100 hlasov, Elena Pastierová – HZDS ĽS – 96 hlasov,
Peter Šmondrk /č.d.24/ - SNS – 55 hlasov, Martin Récky – HZDS ĽS – 29 hlasov.

8.12.2006 – Nakoľko končilo volebné obdovie riaditeľky ZŠ s MŠ bolo vyhlásené výberové konanie na obsadenie tohoto miesta.

30.12.2006 – sa konala ustanovujúca schôdza novozvolenej starostky obce.
Zástupcom starostky bol zvolený Jozef Mihál.

ROK 2007

1.1.2007 žilo v obci 1238 obyvateľov

2.1.2007 Vianoce boli bez snehu bolo + 6 stupňov C a kvitli sedmokrásky.

22.1.2007 boli odvezený starý materiál CO /masky/ do skladu CO v Slovenskej Lupči.

26.1.2007 sa konalo výberové konanie na riaditeľa ZŠ s MŠ. Prihlásený boli dva uchádzači RNDr. Dušan Krauze z Novej Bane. Riaditeľkou sa stala Mgr. Mária Jankoveová, ktorá bola riaditeľkou aj doteraz.

16.2.2007 bola v našej obci otvorená výdajňa liekov. Výdajňu prevádzkuje Mgr. Múdry s.r.o. z Topoĺčian.

17.2.2007 sa konalo predstavenie gajdošov v KD. Predstavili sa gajdoši z Česka , Poľska a Oravskej Polhory. Predtým vystupovali na Malej Lehote na 20. Ročníku Gajrošských fašiangov.

27.4.2007 bolo uhradených 516 956,45 Sk na Ex 50/01 Bučina Zvolen
2.5.2007 Pracovníci MOS začali s výstavbou schodov od Potravín Púchly na cintorín, práce viedol p. Jozef Suchý.
4.5.2007 Maroš Zduch a Pavel Suchý vyrobili a osadili studňový zrub v hornom parku.
V tom čase bola natretá strecha a fasáda na budove TJ, práce previedol Anton Čík.
9.5.2007 Bola doplatená ex. za Bučinu Zvolen exekútorovi p. Dujkovi vo výške 130 385,- Sk, majetok obce na LV č.1 bol ešte v exekúcii.
Koncom roka 2006 a začiatkom roka 2007 bolo prevedené geodetické zameranie pre prípravu projektovej dokumentácie na rekonštrukciu vodovodu a doplnenie vodného zdroja Veľká Lehota. V priebehu roka bola spracovávaná projektová dokumentácia firmou INPAG s.r.o. z Banskej Bystice Ing. Stanislav Hlavatý .

Obec žiadala StVS B. Bystrica o súčasné vybudovanie kanalizácie. Odpoveď bola záporná, StVS nemá na vybudovanie kanalizácie financie. Kanalizáciu ešte nemajú dobudovanú väčšie mestá a obce nad 2 tis. obyvateľov. Podľa požiadaviek EU musia najskôr tie riešiť.

V tom období bola vypracovaná projektová dokumentácia na rekonštrukciu KD. Projekt vypracoval Ing. Karel Turek z Banskej Bystice, bol spracovávaný na získanie financií z EUROFONDOV. Bez požiarnej zbrojnice s alternatívnym vykurovaním na biopalivo a s kolektormi.

26.5.2007 sa konala súťaž mladých hasičov Plameň, zúčastnilo sa jej 10 družstiev, najlepšie družstvo bolo z našej ZŠsMŠ pod vedením pani učiteľky.
9.6.2008 sa konal 14. Ročník DFF POD INOVCOM ako hosť vystúpil folklórny súbor VATRA z Tlmáč.
1.7.2007 Konala sa rozlúčková omša s pánom farárom Mgr. Miroslavom Kováčom, ktorý bol preložený 7.7.2007 do Horných Otrokovíc pri Hlohovci.

14.7.2007 Hrala Dychová hudba Obyce na priestranstve pred Pohostinstvom D. Garaja.
15.7.2007 Sa konal futbalový turnaj T. Nemce, Červený Hrádok a Radobica.
15.7.2007 Nastúpil nový pán farár Pavol Karoľ, ktorý prišiel zo Zlatých Moraviec pôvodne pochádzal z Humeného – Východné Slovensko

21.7.2007 Z dôvodu vysokých letných horúčav zomrel pán Anton Mánik.
22.7.2007 Hrala v rámci kultúrneho leta opäť dychová hudba z Hostí.
24.7.2007 Pracovníci menších obecných služieb ukončili schody do dolnej časti cintorína.
13.8.2007 Obec zakúpila osobné motorové vozidlo PEGUET 206 za 335 tis. Sk
14.8.2007 Pracovníci MOS začali betónovať múrik pod oplotenie a plochu pod bránu za domom smútku.
15.9. 2007 Ukončenie oplotenia cintorína pri dome smútku a osadenie brány na cintorín, ktorú vyrobil a osadil p. František Mašír.

29.9.2007 – Oslavy 60.výročia založenia chaty na Veľkom Inovci.
12.10.2007 – výkop pod základy oporného urnového múra.
19.10.2007 – armovanie a betónovanie základov oporného urnového múra
19.10.2007 – Ing. Karel Turek, ktorý kreslil aj projekty na ZŠ priniesol hotové projekty na KD, ktoré boli kvôli čerpaniu eurofondov spracovávané ako rekonštrukcia a malo byť zachované 40% pôvodných múrov.
25.10.2007 sa konalo posedenie so seniormi k mesiacu úcty starším, zúčastnilo sa 30. seniorov.
26.10. 2007 sa konalo uvítanie 15. detí do života
5.10. 2007 sa konalo stretnutie na RRA BBSK projektantov a Mgr. Chudíka za účelom vypracovania žiadosti na eurofondy. Kde bolo zistené, že projekty na KD nebudú priechodné
cez eurofondy. Kvôli tomu bol zmenený názov Rekonštrukcia a modernizácia objektu č. 52 na multifunkčné spoločensko- kultúrne centrum. Po ďalšom zisťovaní na UBBSK Ing. Briedu a Agroinštitúte p. Ing. Mičekovej, Ing. Stašíkovej Eurotrieda Žilina, v tomto programovacom období nebudú podporované KD.
23.10.2007 boli ukončená a prinesená projektová dokumentácia Rekonštrukcia vodovodu a doplnenie vodného zdroja Veľká Lehota.
4.12.2007 Vypracovanie PHSR obce /Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce/.
6.12.2007 Na budove obecného úradu vymenila firma Alfaplast z Prievidze staré drevené okná za plastové. Obec dostala z MF SR 100 tis Sk, mimo rozpočtu. Obec doplatila 110 953,-Sk.
V tom čase boli vymenené 2 okná na výdajni liekov za 31 415,- Sk – budova bývalého Zdravotného strediska.
15.12.2007 Spevácka skupina z Veľkej Lehoty sa prezentovala pásmom vianočných kolied „Tešíme sa na vianoce“, na vianočných trhoch v Bratislave.
21.12. 2007 Omietanie zavlhnutých sien v kancelárii starostu a výmena podlahy, práce previedol pán Štefan Víglaský.

ROK 2008


K 1.1.2008 žilo v obci 1224 obyvateľov z toho 615 žien a 609 mužov. Vekový priemer bol 41 rokov. Vekový priemer mužov je 38 rokov a žien 44 rokov.
Detí do 6 rokov je 77, z toho 40 chlapcov a 37 dievčat.
Od 7 – 15 rokov = 113, z toho 60 chlapcov a 53 dievčat.
Mládeže od 16 – 20 rokov = 81, z toho 52 chlapcov a 29 dievčat.
Mladých od 21 – 30 rokov = 102 mužov a 93 žien.
Od 31 – 50 rokov = 323, z toho 171 mužov a 152 žien.
Od 51 – 60 rokov = 154, z toho 87 mužov a 67 žien.
Od 61- 70 rokov = 125, z toho 52 mužov a 74 žien.
Od 71 – 100 rokov = 156, z toho 51 mužov a 105 žien.

Z toho vyplýva, že mládež je vo väčšej miere zastúpená mužským pokolením a ženy dlhšie žijú.
Nezamestnaných je v obci 85, z toho 45 je dlhodobo nezamestnaných, sú to hlavne ženy, ktoré nepracovali a vychovávali deti. Niektorí muži nepracujú už 8 rokov a žijú zo sociálnych dávok.
ZŠ navštevuje v školskom roku 2008/2009 - 96 žiakov.
MŠ 16 detí a v školskom klube je zapísaných 15 detí.
V roku 2008 sa narodilo len 5 detí, z toho len 4 deti zostávajú zatiaľ bývať z rodičmi v našej obci.
V roku 2008 sme sa rozlúčili so 17 občanmi, z toho 13 malo v obci trvalý pobyt.
Najviac zastúpené priezviská v obci je Garaj, vyskytuje sa 81 krát, ďalej je to priezvisko Víglaský a Šmondrk.
Mesiac január bol pomerne teplý, napr. 25.1.2008 bolo 12 stupňov C a nebol sneh
25. 1.2008 - Obecné zastupiteľstvo schválilo na žiadosť riaditeľa n. o. Dominik vyplatenie obce za budovu bývalej MŠ a majetkové vystúpenie obce s n. o. Nezisková organizácia – riaditeľ p. František Garaj vyplatil obci za budovu MŠ 2,7 mil. Sk cenu, ktorú odhadol odhadca p. Ing. Pilka ako vklad pri zakladaní n. o. Dominik. Obec tak ostala zakladateľom n.o. bez majetku.
Pri vysporiadavaní pozemkov pre výstavbu skladu peliet ku KD a požiarnej zbrojnice bolo v KN zistené, že obecný majetok bol ešte stále v exekúcii. Exekútorovi Mgr. Dujkovi bola zaslaná žiadosť na odblokovanie majetku obce na Katastrálnom úrade v Žarnovici. Všetky dlhy z minulých rokov boli ešte v roku 2007 vyrovnané. Boli sme presvedčení, že exekúcia na majetok obce bola definitívne zrušená až 31.1.2008.

V priebehu mesiaca február boli zisťované možnosti získania finančných prostriedkov z fondov európskej únie - Ing. Mičeková Agroinštitút Nitra, Mgr.Tomáš Findra, Ing. Danica Hullová - Reg. rozvojová Agentúra B. Bystrica, Danica Hullová, SAŽP B. Bystrica – Ing. Štasný, Ing. Karajčiová.
Ani v mesiaci február nebol sneh a bolo na toto obdobie pomerne teplo.
12.3. 2008 firma Alfaplast Prievidza namontovala 5 nových okien a hlavné vchodové dvere na budove zdravotného strediska. Na ambulancii a lekárni od záhrady – 3 okná, v bytovej časti na chodbe – 2 okná a hlavné vchodové dvere. Okná, dvere a práce stali cca 130 tis. Sk

Snežiť začalo až 13. marca.
V priebehu roka sa Slovenská republika pripravovala na EURO. Obce mali povinnosť informovať občanova prispôsobiť rozpočty obce a všetky smernice na prechod meny zo slovenskej koruny na EURO. Od 1. júna bola povinnosť duálneho /dvojitého/ zobrazovania cien. Ceny boli uvádzané v Sk a v EURÁCH. Postupne sme si všetci zvykali na novú menu. Počas roka bolo predaných najviac opustených domov v obci na chalupy. Občania mali obavy z novej meny. Starí ľudia mali doma uložené úspory. Vkladali ich do bánk, kde boli automaticky zamenené a nemuseli stáť v rade v prípade ich zamieňania. Vtedy sa zistilo, že občania SR sú šetrní, lebo veľa financií bolo v tom čase vložených do bankových inštitúcii.

Podaný projekt na získanie finančných prostriedkov z fondov EÚ na prestavbu a dostavbu budovy bývalej MŠ na Dom dôchodcov a sociálnych služieb neuspel. Obec nemala nad 5 tis. obyvateľov. Pán František Garaj chcel začať s rekonštrukčnými prácami z vlastných zdrojov. Bolo potrebné vypovedať nájomnú zmluvu školskej kuchyne, ktorá bola prevádzkovaná ešte v budove bývalej MŠ. Strava pre deti MŠ, žiakov a zamestnancov ZŠ s MŠ bola prevážaná od septembra 2006 do novozriadenej výdajnej školskej jedálne v budove ZŠ s MŠ.
Školská kuchyňa bola vysťahovaná z budovy bývalej MŠ v priebehu mesiaca júl 2007.
16. apríla 2008 začali rekonštrukčné práce na hornej časti budovy firmou UNISTAV p. Peter Baranec z Veľkej Lehoty. Pán František Garaj zadával prácu občanom obce Veľká Lehota a preto jednal o realizácii prác len s týmto dodávateľom, ktorý zamestnával väčšinou obyvateľov obce. V priebehu roka 2007 nemusel byť v obci nezamestnaný ani jeden občan, pretože na tejto stavbe mohli nájsť všetci prácu, niektorí však boli radšej na sociálnych dávkach.
16.4.2008 - začali výkopové práce na rigole v časti obce Vígľaš od školy po dom p. Fr. Číka.
Rigol slúži na odvodnenie, ale hlavne na uloženie el. rozvodov na doplnenie verejného osvetlenia. Boli doplnené 4 stĺpy a 4 svietidlá verejného osvetlenia, práce previedla firma Plastik p. Mgr. Ján Kocian.
17. 4.2008 - pokračovali stavebné práce na budovaní oporného urnového múra. Betónovali tretí rad tvaroviek. Betonárske práce urobil UNC stroj od p. Kovačiča z firmy KOVACO, ktorý ovládal p. Anton Suchý. Stroj UNC nabral štrk, obsluha naliala vodu, pridala cement a zamiešaná hmota bola priamo vyliata do armatúrov vystužených tvaroviek. Betonárske práce boli možné robiť až do výšky 1,5 m, bez veľkej námahy. Takto bol vybudovaný celý oporný urnový múr.

28.4.2008 - bola osadená drevený dubový mostík cez potok oproti uličke do Šmondrkov. Lavičku vyrobili p. Maroš Zduch a Peter Suchý, cena s osadením bola 24 tis. Sk.
29. 4. 2008 – v spolupráci StVS Banká Bystrica bolo zvolané územné konanie majiteľov pozemkov, ktorými mali byť vedené nové trasy rekonštruovaného vodovodného potrubia.

30.4. 2008 sa pred pohostinstvom Dominika Garaja konalo stavanie mája. Deti MŠ a žiaci ZŠ sa predstavili pekným programom.
3.5.2008 boli v obci ukradnuté všetky železné poklopy z odpadových šácht. Železo bolo drahé, kradli poklopy a odovzdávali do zberu.
13.5.2008 sa konalo ďalšie konanie ohľadne územného konania na rekonštrukciu vodovodu.
a DVZ Veľká Lehota.
V priebehu mesiaca máj bola vypracovaná projektová dokumentácia na „Rekonštrukciu a modernizáciu KD“, autor projektu bol p. Ing. Karel Turek a Ing. Michal Gajdoš z Banskej Bystrice.
28.5.2008 bolo ukončené územné konanie na rekonštrukciu vodovodu a DVZ V. Lehota
V priebehu mesiaca jún boli oslovení viacerí dodávatelia stravy na varenie a dovoz stravy pre deti, žiakov a zamestnancov ZŠ s MŠ.
8.6.2008 sa konal v priestoroch amfiteátra 15. ročník Detského folklórneho festivalu pod Inovcom. Počas hlavného programu cca 2 hod. bolo pekné počasie. Ako hosť bol pozvaný Detský folklórny súbor Zlatňanka zo Zlatých Moraviec, ktorý však nemohol vystupovať pretože sa silno rozpršalo. Obec však musela preplatiť súboru cestu.
V priebehu mesiaca jún došlo kvôli väčšej možnosti získania financií z fondov EU k zmene názvu a stavebné povolenie bolo vybavované na „Rekonštrukcia a modernizáciu objektu č. 52 na multifunkčné spoločensko – kultúrne centrum“. .
11.6.2008 – bolo vybavené právoplatné stavebné povolenie na rekonštrukciu a modernizáciu objektu č. 52 na multifunkčné spoločensko - kultúrne centrum /KD/.
18.6.2008 – boli rozposlané súťažné podklady a projektová dokumentácia štyrom firmám, ktoré mali záujem o dodanie týchto prác. Firma Unistav p. Peter Baranec sa súťažné podklady vrátil nakoľko pre zaneprázdnenosť na stavbe DDaSS sa novej akcie nemohol zúčastniť.

V priebehu mesiac jún, júl bola archívne spracovávaná dokumentácia. Dokumenty vytrieďovala p. archivárka p. Michalovičová z Lovčice – Trubína a Lenka Šmondrková zo Žiaru nad Hronom. Spracované boli písomnosti od roku 1975 – 1990 - bývalé MNV, 1991- 1998 – Obecný úrad. Vyradenie písomností bolo schválené dňa 16.7.2008 štátnym archívom v Kremnici pod č. A/I-3/08-00314-00315. Do Štátneho archívu v Kremnici boli odovzdané registratúrne záznamy so znakom hodnoty A, zápisnice, výsledky volieb, podacie denníky, výsledky sčítania ľudu. Do zberu bolo odovzdané cca 600 kg vyradeného papiera.
25.6.2008 bol vyrobený a osadený zrub na studňu v časti obce Važkovci, v hodnote 17 tis. Sk práce previedli p. Maroš Zduch a Peter Suchý.Boli použité dosky zo spílených smrekov pri zdravotnom stredisku.
29.6.2008 sa v rámci kultúrneho leta konala tanečná zábava na ploche pred Pohostinstvom D. Garaja, do tanca hrala hudobná skupina Kašubovci, spievala Dominika Číková.
5.7.2008 sa spevácka skupina a občania z Veľkej Lehoty zúčastnili 28. ročníka stretnutia Lehôt a Lhot v Žilinskej Lehote. Stretnutia sa zúčastnilo 22 občanov obce, ktorí aj s gajdošom Dominikom Garajom reprezentovali našu obec.

V priebehu mesiaca júl bolo priebežne zabezpečované murovanie samotného urnového múra, s tvaroviek ytongu a cestných obrubníkov. Itong sa pílil na mieru, boli vytvárané otvory podľa projektu. Práce viedol p. Jozef Suchý, pomocné práce vykonávali Jiři Mikulášek, Milan Šmondrk, Štefan Hudec, Štefan Šmondrk, ktorý pracovali na obecných službách. Vodu privážal a podľa potreby bagroval p. Michal Jenis, skolaudovaný bol 8.3.2011.
9.7.2008 – boli prizvaní pracovníci Úrad verejného zdravotníctva zo Žiaru nad Hronom na posúdenie dovozu stravy od najlacnejšieho vybraného dodávateľa p. Benča Ivana z Novej Bane.
15.7.2008 – boli vypratávané veci z kultúrneho domu pred rekonštrukciou. V ten deň
bolo odnesených aj 97 ks stoličiek na povalu pošty, ostatný drobný materiál bol prenesený na OcÚ, požiarne auto do dvora Michala Číka č. 280 a niektoré veci z požiarnej zbrojnice sú odložené na povale OcÚ a v dome smútku.
16.7.2008 sa konalo stretnutie zástupcov Vodárenskej spoločnosti na KÚ Žarnovica za účelom zisťovania vlastníkov pozemkov, ktorými bola naprojektovaná nová trasa rekonštrukcie vodovodu. Bolo nutné zo strany obce zaistiť podpisy zmlúv s týmito občanmi za účelom urýchleného vybavenia stavebného povolenia. Na uvedenú akciu bolo Vodárenskou spoločnosťou odsúhlasené 5 mil. Sk s prefinancovaním na rok 2008 a stavba mala byť ukončená do dvoch rokov.

17.7.2008 bol ukončený termín na predkladanie ponúk na akciu „Rekonštrukcia a modernizácia objektu č. 52 na multifunkčné spoločensko - kultúrne centrum“.
18.7.2008 sa konalo výberové konanie na výber firmy, ktorá mala realizovať túto akciu. Do súťaže sa prihlásili traja uchádzači :
Richard Vašina – ERVE, Lazovová 69 Banská Bystrica, ktorý previedol aj rekonštrukciu ZŠ s MŠ v roku 2006.
Univerzálna stavebná spoločnosť, Horná 30, Banská Bystrica.
Stavis Prievidza spol. s.r.o., ul Skladová Prievidza.
Výberová komisia, ktorá pozostávala z dvoch odborne spôsobilých osôb a poslancov vybrala firmu Stavis Prievidza, ktorej ponuka bolo cca o 2 mil. Sk nižšia ako ostatné ponuky.
27.7. 2008 – v rámci kultúrneho leta sa konalo pred pohostinstvom D.G. posedenie spojené s tancom pri dychovej hudbe Žiaranka zo Žiaru nad Hronom.
V tom čase sa konal na športovom ihrisku futbalový turnaj, ktorého sa zúčastnili futbalisti z obcí Malá Lehota, Tekovské Nemce a Horná Ves. Počas zápasu sa podával poľovnícky guľáš, ktorý pripravili poľovníci z Poľovného združenia Kamenica.
28.7.2008 bola podpísaná Zmluva o dielo s firmou Stavis Prievidza, konateľ pán Pavol Bista, na rekonštrukciu a modernizáciu obj. 52 na multifunkčné spoločensko - kultúrne centrum.
30.7.2008 – sa Univerzálna stavebná spoločnosť z B. Bystrice, konateľ p. Trenčan odvolal voči rozhodnutiu výberovej komisie, žiadosťou o nápravu. V žiadosti zdôrazňoval, že v rozpočte na uvedenú stavbu neboli rozpočtované všetky položky a preto jeho súťažná ponuka bola vyššia.
Jeho žiadosť bola p. Vilamom Schmidtom, ktorý riadil verejnú súťaž zamietnutá.
S rekonštrukčnými prácami na KD mali začať 1. 9.2008, nakoľko sa Univerzálna stavebná spoločnosť odvolala s prácami bolo začaté až 15. 9. 2008.
Pôvodný projekt na rekonštrukciu KD bol spracovaný na možnosť čerpania finančných prostriedkov z fondov EU, kde malo byť zachované 40% pôvodného muriva. Počas búracích prác bolo zistené, že stavba nie je odizolovaná, čo by v budúcnosti robilo problémy. Poslanci OZ schválili navýšenie rozpočtu o cca 700 tis. Sk s tým, že pôvodná budova bude celá zbúraná a postavená nová. Bolo nutné zbúranie budovy zaevidovať aj na KN a preto bola zmena stavby pred dokončením zmenená na Novastavba multifunkčného spoločensko-kultúrneho centra.
S dodávateľom stavby p. Bistom bol 13.8.2008 podpísaný dodatok zmluvy o dielo. Stavebný dozor na stavbe vykonával p. Peter Kocian.

1.8.2009 nastúpila pracovať na obecný úrad p. Katarína Mániková ako ekonóm – učtovník na miesto p. Aleny Víglaskej, ktorá dala výpoveď bez udania dôvodu.
22.8.2008 bolo vydané stavebné povolenie na akciu „Rekonštrukcia vodovodu a doplnenie vodného zdroja V. Lehota“, ktoré vyhlásením v rozhlasoch v N. Bani, V. Lehote a vyvesením na úradných tabuliach malo po dvoch týždňoch nadobudnúť právoplatnosť ak sa nikto s vlastníkov dotknutých pozemkov neodvolá.
31.8.2008 – účtovníčka p. Alena Víglaská ukončila pracovný pomer, na obecnom úrade pracovala od 1.3.2003.
3.9. 2008 sa konala stretnutie starostov Mikroregiónu Nová Baňa v Tekovskej Breznici.
Do tohto mikroregiónu spadali obce Voznica, Rudno nad Hronom, Brehy, Tekovská Breznica, Hronský Beňadik, Orovnica, Veľká a Malá Lehota a mesto Nová Baňa. V obci Tekovská Breznica starostovia navštívili aj novo zriadený Dom sociálnych služieb, ktorý bol prestavaný z budovy MŠ.

8.9. 2008 – začali betónovať základy na Novostavbe multifunkčného spoločensko- kultúrneho centra /KD/.
V priebehu mesiaca september boli vybavované súhlasné stanoviská k vyradeniu školskej kuchyne a jedálne zo siete školských zariadení a na zaradenie do siete školských zariadení výdajnej školskej jedálne. Na vyradenie a zároveň zaradenie bolo potrebné uznesenie obecného zastupiteľstva, vyjadrenie rady ZŠ s MŠ, vyjadrenie Krajského školského úradu, hlavného školského inšpektora. Žiadosť s uvedenými prílohami bola zaslaná na Ministerstvo školstva SR. MŠ SR rozhodnutím vyradilo až k 28.2.2009 školskú kuchyňu a jedáleň zo siete školských zariadení, ktorá bola prevádzkovaná v bývalej MŠ a zároveň 1.3.2009 zaradilo do siete školských zariadení výdajnú školskú jedáleň, ktorá bola zriadená v budove ZŠ s MŠ.

17. 9.2008 – StVS B. Bystrica vybrala výberovým konaním na realizáciu rekonštrukcie vodovodu vybrala firmu ACORD s.r.o.- z Banskej Bystrice, konateľ p. Šalát a p. Šesták.
Realizovať sa malo pôvodne za 78 mil. Sk. Objem prác bol znížený o 2 789 m a to zo Žliabku po vodojem na Štámbrku, zdôvodnené to bolo tým, že pôvodné potrubie je liatinové. Bude sa robiť rad l a rad 2 o rozsahu 5 043m - obidve vety cez celú obec s prípojkami 8m do vodomerných šácht.

18.9.2008 O štyri dni ako malo stavebné povolenie nadobudnúť právoplatnosť sa odvolala pani Zaťková, vlastníčka parcely na ktorom mal byť zachytený a doplnený vodný zdroj. Nechcela podpísať nájomnú zmluvu, chcela celú parcelu odpredať za nemalú sumu. Vznikol problém a hrozilo, že kvôli tomu nebude možné začať so stavebnými prácami ešte v tomto roku a suma 5 mil. Sk určená na preinvestovanie v r. 2008 prepadne v prospech inej akcie.

24.9.2008 Firma Accord prebrala stavenisko a hľadali sa možnosti uskladnenia zeminy.
Na stavbe multifunkčného centra /KD/ bola položená kanalizácia a betónovali základy. Bočné steny boli murované z tehly.

27.9. 2008 Obec sa zúčastnila so svojou prezentáciou Svetového dňa cestovného ruchu spojeného s jarmokom v Novej Bani. Gajdošská skupina z Veľkej Lehoty pod vedením Dominika Gajdoša svojím folklórnym program zviditeľnila našu obec.
V mesiaci september boli osadené tri vývesné tabule pri zastávke oproti KD. K trom hlavným autobusovým čakárňam v obci boli zakúpené 3 kameninové odpadové koše.
20.10. 2008 Firma Accord začala s rekonštrukciou vodovodu. Začali s doplnením vodného zdroja z novobanskej časti po Žliabok. Priebežne robili od vodojemu po RD Rudolfa Kociana. Nové trasy išli od Petra Kociana krajom ciest a všetci sa museli nanovo pripojiť a zabudovať vodomerné šachty. Pracovníci firmy boli spokojní so spoluprácou občanov, celú realizáciu priebežne zakresľovali v digitálnej forme.
23. 10.2008 Pracovníci Firmy Stavis Prievidza betónovali vrchnú deku na novom MSKC / KD/ doviezli 86 q betónu čo bolo 18 domiešavačov, ktoré dovážali skratkou cez Malú Lehotu z Prievidze.
V priebehu mesiaca december bol firmou Krovstav z N. Bane vybudovaný krov. Pôvodne bol plánovaný škridloplech. Firma Stavivá Garaj nám dala škridlu za cenu škridloplechu. Osadené boli aj biele plastové okná a týmto bola stavba 20. 12. 2008 na zimu uzavretá.

24.10.2008 p. František Mašír naváral zábradlie na oporný urnový múr, blížil sa 1. november a z bezpečnostných dôvodov to bolo nutné zrealizovať.

16.12.2008 Firma Acord prerušila rekonštrukčné práce na vodovode.
Pred Vianocami 2008 sa z našej obci odsťahoval do N. Bane r MUDr. Peter Mažgút, s rodinou, naďalej však dochádzal do ambulancie ordinovať.

V obci bolo ku koncu roka 2008 – 362 obývaných domov, 102 chalupárov, 7 chát na Krtinovej, 35 neobývaných domov, 7 domov je v rekonštrukcii, 8 domov o ktoré sa majitelia nestarajú a nie je možné ich donútiť, sú majetkovo nevysporiadané.

ROK 2009

Počet obyvateľov 1225, z toho 615 mužov a 510 žien.
Počas roka 2009 sa narodilo 8 detí, zomrelo 24 občanov, ktorí mali trvalý pobyt v obci.
ZŠ navštevovalo v školskom roku 2008/2009 : 96 žiakov
MŠ navštevovalo 15 detí a Školský klub 17 detí.


ZDRAVOTNÍCTVO

V zdravotnom stredisku sa prestalo kúriť a kvôli -12 stupňovým mrazom zamrzlo kúrenie. Z toho dôvodu nemohol lekár v ambulancii ordinovať a občania museli chodiť na M. Lehotu. Trvalo to však len do 9.1.2009, kúrenie bolo prerobené na elektrické, pretože sa využívala už len ambulancia lekára, čakáreň a lekáreň.
6.3.2009 MUDr. Peter Mažgút prišiel predstaviť svojho nástupcu MUDr. Juraja Drinku z Obýc, ktorý by mal nastúpiť po jeho odchode od mája. Zároveň bola s MUDr. Drinkom podpísaná zmluva o nájme na ambulanciu a čakáreň v budove Zdravotného strediska č. 92, kde sa zaviazal MUDr. Drinka prispievať 60 € mesačne na prevádzku ambulancie a čakárne. Náklady na el. energiu a kúrenie hradila obec. Faktúry boli rozúčtované aj na prevádzku lekárne, ktorá ešte sídlila v budove a podieľala sa na prevádzkových nákladoch.
1.5.2009 – odišiel obvodný lekár MUDr. Mažgút Peter, na jeho miesto nastúpil MUDr. Juraj Drinka z Obýc, ktorý mal okrem obvodov Veľkej a Malej Lehoty aj Obyce a Jedľové Kostoľany.


KULTÚRNO-SPOLOČENSKÉ CENTRUM

22.02.2009 – pracovníci firmy Stavis začali zatepľovať strechu, osádzať oblúkové krokvy kopule na Multifunkčnom spoločensko-kultúrnom centre a prekryli krov škridlou.
12.3. 2009 firma Plynmont – Vl. Garaja ukončila kúrenie v MSKC vykurovacou skúškou a zaškolením nového kuriča p. Emila Garaja. Kotol na vykurovanie je na drevené peletky. V tom období bola vykonaná aj tlaková skúška rozvodov vody a kanalizácie, boli ukončené aj rozvody elektriky.
15.4. 2009 boli prevedené výkopové práce na dažďovú kanalizáciu z MSKC.
18. 5. 2009 – klampiarsky majster Stanislav Čík robil oplechovanie kopuly a prednej časti strechy MSKC.
3.6.2009 – začali zatepľovať obvodné múry MSKC – KD. V tom čase robili zatepľovanie aj novej stavby DDaSS- domov dôchodcov a sociálnych služieb.
16.6.2009 Boli namontované 2 ks hodín na Multifunkčné spoločensko - kultúrne centrum. Obec dostala na ne dotáciu z ministerstva financií 1992 €.
2.7. 2009 - Bola ukončená fasáda na MSKC
10.9.2009 – Začatie kladenia dlažby – chodníkov pred MSKC.
17.9.2009 – Kolaudácia MSKC. Kolaudačné konanie bolo prerušené z dôvodu nedostatkov v požiarnej ochrane objektu /v miestnostiach v podkroví boli vynechané otvory do strechy, ktoré bolo nutné zamurovať/. Závady boli priebežne odstránené.
6.10.2009 Bola prevedená úprava parku pred MSKC – výsadba kríkov a trávy.
7.11.2009 Bolo slávnostné otvorenie MSKC o 16 hod. Dychová hudba Žiaranka hrala do neskorých ranných hodín do tanca. Otvorenia sa zúčastnilo cca 200 občanov. Poľovné združenie Kamenica pod vedením Stanislava Garaja uvarilo 2 kotle guľášu. Obec zakúpila 140 l vína, 2 sudy piva, 330 ks zákuskov, 300 ks pagáčov, 300 ks slaného pečiva a 300 ks syrovníkov.
9. – 13.11.2009 – sťahovanie kancelárii obecného úradu z budovy č. 50 do kancelárii nového MSKC.

VOĽBY

21.3. 2009 sa konali voľby na post prezidenta SR, kandidáti :
Ivan Gašparovič získal 325 hlasov
Iveta Radičová 50 hlasov
Zuzana Martináková 39 hlasov
František Mikloško 27 hlasov
p. Mielnik 22 hlasov
p. D. Bolová 8 hlasov
p. Sidor 5 hlasov

Do zoznamu bolo zapísaných 990 voličov, volilo 478 občanov z toho bol jeden hlas neplatný, účasť bola 48%. 4.4. 2009 sa konalo II. kolo volieb prezidenta SR
Do druhého kola sa dostali dvaja kandidáti I. Radičová a I. Gašparovič. Prezidentom sa stal Ivan. Gašparovič.
28.11.2009 sa konali v sále nového MSKC voľby do VÚC B. Bystrica a zároveň na poschodí sa konalo stretnutie bývalých žiakov ZŠ po 40 r. /ročník nar. 1954 – starostka/ a po 20 rokoch / roč. nar. 1975/.
6.6.2009 – sa konali voľby do parlamentu EÚ.

VODA – REKONŠTRUKCIA VODOVODU

Pracovníci firmy Accord v mesiaci január, zabudovali redukčnú šachtu pri A. Garajovi č. 230, pri Michalovi Garajovi č. 253 u Zduchov a rekonštruovali vodojem. V zime sa im nedalo pokračovať v hlbokej ceste u od R. Kociana po A. Garaja Kvôli snehu, preto začali s rekonštrukciou v časti cez cintorín a Chujacovci. 11.3.2009 – boli predbežne zastavené práce na akcii „Rekonštrukcii vodovodu a doplnenie vodného zdroja Veľká Lehota“, z dôvodu krátenia finančných prostriedkov pre rok 2009 bolo len 4,7 mil. Sk, Stredoslovenská vodárenská spoločnosť B. Bystrica musela financovať projekty ISPA – kanalizáciu v Banskej Bystrici.
Pracovníci Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, prevádzka Nová Baňa namontovali prípojky na nové potrubie.
Voda bola v letných mesiacoch naďalej regulovaná, na noc bol hlavný ventil vo vodojeme zatvorený - obec bola v nočných hodinách bez vody.
K tomuto dňu bola z akcie rekonštrukcia vodovodu zrealizované 750 bm z VETVY RAD 1 zo celkovej dĺžky 2460 bm. Od vodojemu Štámbrk po Kamila Mánika a v časti cez cintorín a u Chujacov.
26.5.2009 – bol pripojený nový vodný zdroj a voda bola čerpadlom vytlačená do čerpacej stanice pri p. P. Bratkovi č. 581 Inovec a odtiaľ sa prečerpáva do vodojemu Štámbrk.
29.6.2009 Firma ACCORD – opäť nastúpila dokončiť 80 bm od K. Mánika k redukčnej šachte po A. Garaja ml. č. d. 229.

POČASIE

16.7.2009 – Z dôvodu veľkého sucha vyschol prameň nad ihriskom, ktorý zásoboval časť obce Vígľaš, preto museli vodu dovážať cisternami až do 20.8.2009. Voda bola prepojená na hl. potrubie z obce ale nepostačovala.
24.12.2009 - Silné dažde - povodeň, poškodilo cestu u Hudcov a u Garajov a pri DDaSS.

VERJNO-SPOLOČENSKÝ ŽIVOT

1.4.2009 bol pochovaný ako prvý do urnového múra p. A. Koniar.
15.4.2009 - V ten deň sme dostali exekúciu za nezaplatené odvody 168 tis. Sk do poisťovne Perspektíva z r. 2001 za starostu a bývalých pracovníkov obecného úradu, navýšenú o poplatky z omeškania súdne a ex. trovy.
Obec zabezpečovala zber triedeného odpadu, papier, sklo, plasty, pneumatiky a elektroodpad.
29. 4.2009 boli začaté natieračské práce domu smútku – striebornou farbou, železné časti boli natreté bordovou farbou.
V ten mesiac bola urobená škridlová strecha na oporný urnový múr, ktorú urobil Jakub Kupči.
13.9.2009 - Montáž detského ihriska v centre obce pred bývalý OcÚ, od 14 hod. do 17 hod. Cena 1916 €, z toho bolo z projektu BBSK získané 1626 € a ostatné doplatila obec.
21.9. 2009 – Obec dostala z MF príspevok na verejný bezdrôtový rozhlas v sume 11 288 €, ktorý bol zrealizovaný v časti obce Inovec .

KULTÚRA

7.6.2009 – sa konal 16. ročník DFF „ Pod Inovcom“. Zúčastnilo sa ho 10 detských folklórnych súborov : Čerešnička z Veľkej Lehoty – 25 detí, škovránok z Malej Lehoty – 17 detí, Lipka z Hornej Vsi – 20 detí, Alžbetka z Novej Bane – 17 detí, Hroniarik zo ZUŠ Žiar nad Hronom – 30 detí, Úsmev z Hodruše – Hámrov – 30 detí, Makovička z Hliníka nad Hronom – 30 detí, Ako hostia vystúpili FS Radosť z Banskej Bystrice – 40 mádežníkov, Zlatňanka zo Zlatých Moraviec – 40 mládežníkov a súbor Malý Vtáčnik Prievidza – 40 mládežníkov. Celkove sa zúčastnilo 289 účinkujúcich.
12.12. 2009 Obec zorganizovala zájazd do Viedne na vianočné trhy.

ROK 2010

Počet obyvateľov k 1.1.2010 bol 1196.
Zomrelo 21 občanov, narodilo sa 11 občanov
Počet domov 526, z toho obývané 358, neobývané 48, z toho chaty 120. V obci bolo už 120 chalupárov a chatárov.
Počet žiakov ZŠ v školskom roku 2010/2011 bolo 83, MŠ 19 detí, školskom klube 15 detí.
Nezamestnaných občanov bolo 130 čo bola 22,69% nezamestnanosť v obci.
Dlhodobo nezamestnaných bolo 80, medzi nimi boli aj takí, ktorým sa neoplatilo robiť a radšej využívali sociálny systém. Keď si zrátali mzdu a náklady na dopravu, deti mali stravu v školskej výdajni zadarmo, zadarmo mali aj školské potreby, tak bolo pre nich lepšie využívať sociálne dávky.

ZALOŽENIE KLUBU DÔCHODCOV

V mesiaci január bol založený Klub dôchodcov pri obecnom úrade Veľká Lehota. Za predsedkyňu bola zvolená pani Cecília Búryová, ktorá aj prišla z návrhom založiť tento Klub. Zapísaných bolo 30-40 členov. Dôchodcovia sa pravidelne stretávali v sále spoločensko-kultúrneho centra, kde si pripravovali aj občerstvenie. Raz do roka im obec zaplatila večeru s hudbou a zájazd do Poľska v mesiaci september na trhy do Jablonky.

REKONŠTRUKCIA VODOVODU

Nakoľko bola dlhá zima, rekonštrukcia vodovodu sa začala až v marci, a to na trase od cintorína po Chujacov. Problémy boli aj s osadením vodovodných šácht. V júli pokračovali práce na vodovode u Garajov, kde bola zabudovaná redukčná šachta vyššie do svahu, aby neprekážala v ceste. Zároveň sa pracovalo aj na rekonštrukcii vodojemu na Štámbrku, kde bola obnovená fasáda a oplotenie. Starostka obce naďalej písala žiadosti na ďalšiu rekonštrukciu vodovodu. V auguste firma ACCORD prepojila vodovodné potrubie zo starého do nového, pri pánovi Ľubomírovi Víglaskom, č. d. 187, smer do Garajov. V októbri sa pokračovalo uličkou od Emila Ebergényiho č. d. 85, popod štátnu cestu, smerom ku Kamilovi Číkovi, č.d. 87. Odtiaľ pretláčaním cez park Vaškovci a vedľa štátnej cesty, až oproti rodinnému domu Dariny Gábrišovej č.d. 64. Na druhú stranu prešli pretlačením popod potok a štátnu cestu. Od č.d. 64 pokračovali až k obecnému úradu. V časti obce u Chujacov firma ACCORD doasfaltovala poškodené časti po výkopových prácach.
Nakoľko v mesiaci november vládlo priaznivé počasie, firma pokračovala na rekonštrukcii vodovodu od Domova dôchodcov, do školy a bytovky, druhá skupina pokračovala na Pirtach krajnicou, až po prvú odbočku do Garajov. V mesiaci december pokračovali od čísla domu 64, poza budovu Kultúrno-spoločnenského centra, cca 5 m od budovy. Zároveň prebehla aj kolaudácia rekonštrukcie vodojemu Štámbrk. Dodávky vody pre občanov sa výrazne zlepšili, z čoho mali občania po minulých skúsenostiach radosť z tečúcej vody.

ZDRAVOTNÉ SLUŽBY, LEKÁREŇ

Popri službách obvodného lekára v našej obci fungovala aj výdajňa liekov, ktorá bola prevádzkovaná v priestoroch starého Zdravotného strediska č. 92. Bola to veľmi dobrá služba, najmä pre starých a invalidných občanov, ktorý si hneď po návšteve lekára mohli lieky vyzdvihnúť. Preto bolo veľmi problematické riešenie prevádzky lekárne v týchto priestoroch. Majiteľ lekárne chcel v týchto priestoroch ostať i naďalej, ale žiadal o spolufinancovanie nákladov obec. Z hľadiska obce to bolo nevyhovujúce riešenie, z dôvodu vysokých prevádzkových nákladov, pretože MUDr. Juraj Drinka od 1. mája 2010 nastupoval do novozriadenej ordinácie v DSS Dominik. Obec aj naďalej hľadala riešenie, preto výdajňu liekov chcela zriadiť aj DSS, no priestory nespĺňali zákonom stanovené podmienky pre jej prevádzku (70 m2). Nakoľko dohoda s majiteľom lekárne p. Chanom nebola možná, činnosť lekárne bola k 30. septembru ukončená. Obec naďalej hľadala riešenie no zatiaľ bezúspešne.

1. mája 2010 bola zriadená aj ordinácia pre obvodného lekára MUDr. Juraja Drinku, v budove nového DSS Dominik. Obec zakúpila do ambulancie a čakárne nový nábytok, v hodnote 1660 €. Okrem toho obec prispievala aj na náklady spojené s nájmom a prevádzkou ambulancie a čakárne, vo výške 116 € mesačne. Keďže mesačné nájomné bolo 166 €, rozdiel uhrádzal MUDr. Juraj Drinka. Okrem toho uhrádzal aj na náklady na elektrickú energiu. Priestory novej ambulancie a lekárne boli veľmi pekné.

POČASIE

Klimatické zmeny vo svete sa prejavovali aj zmenami počasia. Na celom území Slovenska boli kvôli dlhotrvajúcim dažďom veľké záplavy. Mnoho ľudí na Slovensku prišlo o svoje majetky, dokonca boli zaznamenané aj straty na životoch. Všetci ľudia túto situáciu pozorne sledovali a súcitili sme s nimi. Preto sa občania našej obce rozhodli zorganizovať verejnú zbierku v kostole pre ľudí postihnutých povodňami. Keďže dažde boli vytrvalé aj v našej obci, zosunul sa svah u Mánikov pod p. Bulkom, č.d. 302. Neustále pršalo v 10. -11.-12. júla 72 hodín v kuse. 23. júla postihla našu obec veľmi silná búrka, ktorá podmyla cestu a vyhodila odtokové rúry u Garajov, búrky pokračovali aj v mesiaci august. Keďže bolo dosť mokro, v okolitých lesoch začalo rásť veľké množstvo hríbov. Úroda v tomto roku bola veľmi slabá, pohnili zemiaky aj ostatná zelenina. Mnoho ľudí sa vyjadrovalo, že aj napriek vysokému veku si takéto časy ani nepamätajú.

VOĽBY DO NÁRODNEJ RADY

12.júna 2010 sa konali voľby do Národnej rady –zapísaných bolo 1014 voličov, zúčastnilo sa 623 účasť 61,44%.
SMER 338 hlasov, KDH 65, SNS 54, SaS 37, HZDS 24, SDKÚ 29, SDĽ 21, KSS 6, ZRS 4, ĽSNS 18, Most HíD 13, Rómska koalícia 1, Paliho kapurková 2, SMK 1
Aj napriek celkovému víťazstvu strany Smer SD, s ktorými nešla žiadna zo strán do koalície, vláda bola zostavená z koalície SDKÚ, KDH, SaS a MOST – Híd, ktorá sa po roku a pol rozpadla.

KOMUNÁLNE VOĽBY

27. novembra sa konali komunálne voľby. Z troch prihlásených kandidátov najviac hlasov získala
pôvodná starostka.
Marta Šmondrková č.d.24 445 hlasov doterajšia starostka Smer SD
Alena Víglaská č.d. 504 112 hlasov bývalá pracovníčka Obecného úradu HZDS
Peter Víglaský č.d.257 81 hlasov nezávislý

ZVOLENÍ POSLANCI DO OBECENÉHO ZASTUPITEĽSTVA:

Jozef Mihál KDH 320 hlasov
Peter Michálik RNDr. KDH 287 hlasov
Helena Cibiriová Smer 243 hlasov
Igor Víglaský Nezávislý 239 hlasov
Ján Vatala Slov. nár. jednota 214 hlasov
Michal Jenis KDH 195 hlasov
Jaroslav Víglaský Združ.rob.Slov. 191 hlasov

VEREJNO-SPOLOČENSKÝ ŽIVOT

Začiatok tohto roka bol pre našu obec veľmi tragický. 6. februára 2010 zhorel v aute mladý lesný Ing. Martin Spevár, na ceste pod Hájom, kde aj býval. Jeho otec tu pracoval dlhé roky ako horár. V mesiaci január pokračovala montáž bezdrôtového rozhlasu v časti Inovec a Pirte. Bola spracovaná aj webová stránka cintorína. V mesiaci apríl bola spracovaná projektová dokumentácia ,,Zmeny stavby pred dokončením“ na ,,Prestavbu telocvične na prekryté multifunkčné ihrisko“. 7.5. 2010 boli opílené lipy u Mánikov a pri obecnom úrade.
Obec pokračovala v riešení projektovej dokumentácie na výstavbu garáže pre hasičské vozidlo a skladu peliet. Bolo vybavené stavebné povolenie a zaslaná žiadosť na MVSR o dotáciu. Stavba sa nerealizovala z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov. MFSR v liste argumentovali tým, že naša obec je od najbližšej hasičskej stanice vzdialená len do 15. minút dojazdu a nie je zaradená do siete hasičských staníc SR. V tomto mesiaci nastali problémy aj s hodinami na Spoločensko - kultúrnom centre, ktoré neustále meškali a preto boli reklamované. Hodiny nefungovali a firma ELEKON s.r.o. Liptovský Hrádok vrátila časť peňazí obci. Dotáciu na hodiny poskytla strana SMER SD.

Od 1.7.2010 boli Darine Garajovej prenajaté 3 miestnosti na dobu 15 rokov v budove č. 50 - starý obecný úrad - bývalá obradná sieň, za účelom zriadenia obchodu rozličného tovaru.
20.8.2010 bolo zverejnené výberové konanie na obsadenie funkcie hlavnej kontrolórky obce nakoľko pôvodnej hlavnej kontrolórke Ing. Valérii Maruškovej z Hronského Beňadika končilo volebné obdobie. Voľba hlavného kontrolóra obce sa konala 3.12. 2010. Bolo prihlásených 5 uchádzačov. Poslanci zvolili verejným hlasovaním pani Máriu Šálkovú z Tekovskej Breznice, ktorá dlhodobo pracovala ako hlavná kontrolórka mesta Nová Baňa.

V tomto mesiaci bola zakúpená aj fontána pred obecným úradom, ale zapojená bola až v jarných mesiacoch. Zakúpený bol aj posýpací a stroj na údržbu miestnych komunikácií v zimnom období.
2.11. 2010 bola podľa zákona vybratá firma Drevstav Slovakia na rekonštrukciu drevenej stavby amfiteátra, rekonštrukcia bola zrealizovaná v mesiaci apríl v roku 2011.
Celková cena bola vo výške 9 149,91 eura.
V mesiaci december bol zakúpený do kopulovitej miestnosti nového SKC nábytok, stoly, stoličky a komody za 1214,7 €. Miestnosť mala reprezentačný charakter a mohla sa využívať aj ako sobášna sieň.

KULTÚRA

13.februára 2010 sa konalo v MSKC zasadnutie cechu Gajdošov a následne bol zorganizovaný kultúrny program Gajdošské fašiangy s občerstvením. Gajdoši v našej obci mali hlboké korene, preto obec chcela vydať nahrávku CD – Gajdoši. Dňa 6. apríla 2010 bol poslaný projekt na BBSK pre oslavy obce, aj pre CD. Projekt bol neúspešný. V mesiaci máj boli začaté prípravné práce na 17. DFF pod Inovcom. Amfiteáter a okolie bolo pre dlhotrvajúce dažde silné premočené. 5. júna sa v obci konala oslava 665. výročia založenia obce. Vystúpila skupina TEXAS Banská Štiavnica, Mažoretky z Čajkova, cimbalová muzika, hudobná skupina Amadeo. Na túto príležitosť bolo zakúpené 100 litrov vína, 40 litrov červeného, 60 litrov bieleho, 3 sudy piva, pagáče oškvarkové 150 kusov, syrovníky 150 kusov, zákusky 300 kusov. Členovia Poľovníckeho združenia Kamenica navarili 2 veľké kotly guľášu, všetko bolo podávané zadarmo. K príležitosti osláv obce boli vydané aj pohľadnice obce.
6. júna 2010 sa konal 17. DFF Pod Inovcom kde vystúpil domáci FS Čerešnička, Škovránok, dva rómske súbory Romano Jilo zo Žiaru nad Hronom a Romane Čavore zo Žarnovice, ZUŠ Nová Baňa, Hroniarik Žiar nad Hronom, Úsmev Hodruša Hámre, FS Alžbetka Nová Baňa .
16. júla 2010 bola uskutočnená nahrávka CD Gajdoši – Gajdošská skupina Dominika Garaja.
29. 8.2010 Vystupovala pred pohostinstvom v rámci kultúrneho leta DH Žiaranka, spievala p. Helena Garajová, ktorá vedie aj spevácku skupinu z Veľkej Lehoty.
Gajdošská skupina Dominika Garaja vydala svoje prvé CD v počte 1000 ks. Náklady na vydanie CD 2 095,23 €
V tomto mesiaci 27.12. sa konal aj vianočný program, ktorý pripravil Roman Kocian.

Dom dôchodcov a sociálnych služieb DOMINIK n.o.

V januári prebiehali prípravy na kolaudáciu DDaSS, dňa 24.2.2010 bol skolaudovaný.
Od 1.3. 2010 pripravovali a dovážali stravu pre ZŠ s MŠ v DDaSS Dominik n.o., kuchárky stravu aj vydávali. 24. júna 2010 sa uskutočnila kolaudácia druhá časť prízemia a poschodie a zároveň boli skolaudované cesty v tomto areály.
14. 7. 2010 sa uskutočnilo stretnutie uchádzačov o zamestnanie v DDaSS Dominik n.o., zúčastnilo sa ho asi 130 uchádzačov. Už predtým tam pracoval kurič a p. Emil Garaj, strýko majiteľa, administratívna pracovníčka p. Emília Garajová a riaditeľka p. PHDr. Erika Sučanská zo Žiaru nad Hronom.

ROK 2011

Počet obyvateľov k 31.12.2011 bol 1174 obyvateľov
Zomrelo 13 občanov, narodilo sa 9 občanov.
Z trvalého pobytu sa odhlásilo 10 ľudí a 5 sa prihlásilo.
V školskom roku 2011/2012 bolo 81 žiakov, MŠ 24 detí, ŠKD 19 detí

REKONŠTRUKCIA VODOVODU

Január: Firma Accord pokračovala v rekonštrukcii vodovodu , pretláčali potrubie popod križovatku pri Slavovi Garajovi č. 27, pracovali na trase od Gábrišov poza spoločensko - kultúrne po Dom dôchodcov a sociálnych služieb Dominik n. o.
Február: Pokračovalo sa na rekonštrukcii vodovodu, robili prípojky u Burov.
Apríl: Firma Acord pokračovala v rekonštrukcii vodovodu pri domove dôchodcov.
Bola vybudovaná Vetva rad 1 /ľavá strana obce od vodojemu po Antona Garaja ml.- pekára to bolo 520 bm/, od Chujacov až po koniec obce. 720bm, stredná časť ešte chýba /cca1200bm/.
Vetva rad 2 pravá strana obce bolo vybudované cca1800 bm bola spojená IVB Víglaš vedľa školy a telocvične pri rod. dome p. Františkovi Číkovi č. 558. Firma Accord urobila aj dva cestné žľaby na zachytenie povrchovej vody, jeden pri DDaSS Dominik n.o. smer Vígľaš a druhý u Garajov na križovatke smer Horný Garajovci. Náklady na obidva žľaby boli 2 900€.
Jún: Pracovníci firmy ACCORD asfaltovali po rekonštrukcii vodovodu miestne komunikácie, neboli finančné prostriedky, preto boli práce na vodovode opäť prerušené.

KULTÚRA

Kultúra v našej obci sa začala Valentínskym plesom 12. februára 2011. Ako tradične na fašiangy bolo zasadnutie cechu gajdošov spojené s večerným programom a krstom CD folklórnej skupiny pod vedením Dominika Garaja. Na krst boli pozvaní všetci, ktorí počas uplynulých rokov účinkovali vo folklórnej skupine. Občerstvenie bolo podávané zadarmo a CD si museli zakúpiť.
Oslava 50. Výročia ZŠ s MŠ - 3.6. sa konala oslava 50.výročia Základnej školy. Kultúrnym programom vystúpila Spevácka skupina Lehotienka z Veľkej Lehoty, Folklórna skupina pod vedením D. Garaja a žiaci Základnej školy a deti Materskej školy. Pozvaní boli všetci bývalí pracovníci a hostia s Krajského školského úradu.
12.júna sa konal 18. DFF Pod Inovcom. Ako hostia vystúpili dve detské folklórne skupiny Geruľata z Bratislavy – Rusovce a Čuňovský kŕdel. Počasie sa vydarilo opäť mali účastníci príjemný kultúrny zážitok.
Z dôvodu stálej poruchovosti fasádnych hodín boli na spoločensko-kultúrne centrum zakúpené nové podsvietené hodiny za 2 500 € od iného dodávateľa p. Albína Iváka z Liptovských Sliačov.

21.09.2011 sa konal a zájazd na nákupné trhy do Poľska - Jablonka, zúčastnilo sa ho 49 občanov.
26.11.2011 obec zorganizovala zájazd do vianočnej Viedne, zúčastnilo sa ho 46 občanov.
Navštívili nákupné centrum BROCK, Shoonbrun, kde žila cisárovná Sisi, chceli ešte navštíviť centrálne trhy. Nakoľko šofér nebol dostatočne informovaný o pravidlách parkovania počas trvania vianočných trhov- dostal pokutu 200 €, po zaplatení pokuty sa rozhodli účastníci zájazdu pokračovať na vianočných trhoch v Bratislave. Aj napriek vzniknutým problémom sa zájazd vydaril a ľudia boli spokojní. Aj keď bola spoločná mena euro, účastníci zájazdu porovnávali ceny napr. punču, ktorý vo Viedni stál 4,50 € a v Bratislave 1,50 €.
Dňa 6.10.2011 bola do našej obce dovezená potravinová pomoc z Európskej únie - bolo dovezené 10 280 kg múky a cestovín pre 257 občanov v hmotnej núdzi, dovoz zabezpečila a financovala obec.
Dňa 26.12.2011sa konal Štefanský večierok, na ktorom vystupovala Spevácka skupina Lehotienka pod vedením Heleny Garajovej a Folklórna skupina pod vedením p. Dominika Garaja. Prítomných potešili vianočným programom. Zároveň sa podával zadarmo vianočný punč a Štefanská kapustnica.
31.12. 2011 Mládež organizovala silvestrovský ples, na ktorom privítala spoločne nový rok.

ŠPORT

Oprava budovy šatní TJ Partizán
V roku 2011 Obec Veľká Lehota obnovila a opravila fasádu šatní TJ Partizán, vymenila sa v hlavnej miestnosti dlažba a časť hygienických zariadení. Zakúpili a zabudovali sa 4 nové WC, 2 vodovodné batérie, 1 výtokový ventil a ďalší vodoinštalačný materiál potrebný pre zabudovanie týchto hygienických zariadení. Oprava fasády a výmena dlažby bola financovaná z vlastných prostriedkov obce vo výške 3 004,89 € firmou UNISTAV Nová Baňa. Hygienické zariadenia boli zakúpené vo výške 449,21 €, z väčšej časti boli financované z finančnej dotácie poskytnutej Banskobystrickým samosprávnym krajom, a to vo výške 400,- €, zvyšok financovala obec z vlastných prostriedkov. Výmenu hygienických zariadení zrealizoval poslanec obecného zastupiteľstva p. Jaroslav Víglaský.

4.6.2011 na ihrisku vo Veľkej Lehote
sa ukončila futbalová sezóna ročníka 2010/2011 odohraním majstrovského futbalového zápasu žiakov Veľká Lehota - Prestavlky a majstrovského futbalového zápasu mužov Veľká Lehota - Banská Štiavnica.
Priaznivci futbalu oslávili s našimi športovcami najväčší úspech futbalu vo Veľkej Lehote, a to I. miesto v súťaži II. trieda - Juh, za ktoré zástupcovia oblastného futbalového zväzu odovzdali našim futbalistom víťazný pohár a tým sa zároveň oslávil aj historický postup do najvyššej okresnej súťaže.

Vedenie, ktoré celý rok intenzívne pracovalo a staralo sa o hladký priebeh súťaže v zložení:
Peter Baranec, František Čík, Ján Šmondrk, Peter Šmondrk, Igor Víglaský, František Víglaský, Peter Víglaský, Pavel Kocian.
Futbalisti, ktorí reprezentovali obec v zložení:
Miloš Mašír, Radoslav Gubriansky, Miloš Jenis, Tomáš Adamík, Pavel Kocian, Tomáš Víglaský, Michal Fillo, Filip Víglaský, Matúš Víglaský, Michal Zduch, Michal Tužinský, Miroslav Pavlove, Michal Hudec, Matúš Hudec, Tomáš Šmondrk, Anton Víglaský, Matej Víglaský, Pavel Sajko.

Vzhľadom na postup futbalového mužstva do vyššej súťaže bolo nutné realizovať rozšírenie hracej plochy ihriska. Predpokladaná výška nákladov bola odhadnutá na 9000,- €, ktoré obec vyčlenila vo svojom rozpočte na rok 2011. Spracovanie projektu a zrealizovanie prác mal zabezpečiť predseda TJ Partizán p. Peter Baranec.

REKONŠTRUKCIA AMFITEÁTRA

V okolí amfiteátra a pod stavbou realizovala firma Hydromat p. Eliaša Číka odvodnenie pozemku. Celkové náklady na odvodnenie pozemku pod amfiteátrom boli 5 715 €.
APRÍL- Bola začatá rekonštrukcia drevenej stavby amfiteátra. Práce urobili pracovníci firmy Drevstav p. P. Zajaca, náklady činili 9 776 €. Železo na základné trámy daroval sponzorsky p. Ing. Juraj Kovačič z firmy KOVACO s.r.o.. V mesiaci máj urobili aj malé pódium, boli zabetónované piliere pod malé pódium a vymenená celá drevená časť, okrem veľkého pódia.

OBNOVA BUDOVY BÝVALÉHO OBECNÉHO ÚRADU A POŠTY

V mesiaci apríl bolo vymenené latovanie a krytina na bývalom obecnom úrade č.d.50, práce pokračovali aj v máji. Odborné práce urobila firma p. Stanislava Číka z Veľkej Lehoty od Garajov, celkové náklady boli 18 023 €.
V tom období bola vymenená dlažba v chodbe tejto budovy za 407 €, práce urobil p. Peter Šmondrk z Vígľaša.

MODERNIZÁCIA VEREJNÉHO ROZHLASU

V mesiaci júl sa pripravovalo výber firmy na modernizáciu verejného rozhlasu, ktorý bol ťahaný po elektrických stĺpoch. Staré stĺpy zostali nevyužité. Do súťaže boli prihlásené tri firmy, vyhrala firma MK hlas s.r.o. Sabinov, víťazná ponuka bola 20 996,10 € s DPH, najvyššia ponuka bola 37 902,24 € s DPH.
Modernizácia verejného rozhlasu bola začatá 11. októbra a ukončená 26.októbra 2011.
Kvalita miestneho rozhlasu sa výrazne zlepšila, a tak ani jeden občan nemusel prísť o dôležité informácie.

ODVODNENIE CESTY U ZDÚCHOV

Na viaceré sťažnosti bolo riešené odvodnenie cesty v časti obce Zdúchovci. Obec túto cestu chcela dať zrekonštruovať až po rekonštrukcii vodovodu. Cesta bola veľmi vymytá a tak sa obec rozhodla s pracovníkmi menších obecných služieb vybudovať odvodňovacie žľaby aby cestu prudké dažde nevymývali. Pracovník firmy KFT p. Jána Kociana p. Tobiáš Šmondrk vykopal rigol malým bágrikom. Zeminu odvážal p. F. Kocian vlastným traktorom s vlečkou. Pracovníci vyčistili vykopané ryhy a do betónu osádzali rigoly. Prístupy k bránam boli riešené korungovanými rúrami /10 ks/ preloženými kari sieťou a zabetónované. Práce boli vykonávané celé leto až do neskorej jesene, bolo vhodné suché počasie. Celkové náklady na materiál na cestu u Zdúchov boli 7 958,37 €.

ĎALŠIE ZAUJÍMAVOSTI Z OBCE

Na cintoríne a pri kostole boli opílené lipy firmou Arbória z Golianova pri Nitre. Opílenie štyroch líp a zviazanie korún stálo 995 €. V tom čase boli opílené aj lipy pri kostole ktoré financoval farský úrad.
V mesiaci máj sa konalo sčítanie obyvateľov domov a bytov. Prvý krát sa sčitovalo aj elektronicky, túto možnosť využilo len 34 obyvateľov. V tom čase bolo v obci na trvalom pobyte 1125 občanov.
Pri kostole smerom do Hudcov bolo osadené zábradlie práce a materiál stáli 400€.
Nakoľko obec nemala insígniu bola zakúpená za 855€.
V októbri a v novembri bola kladená dlažba - spevnené plochy v okolí Spoločensko – kultúrneho centra. Zmluva o dielo bola podpísaná na 23 410,55 €, vyčerpané bolo len 21 579,10 €. Okrem toho boli vykonané aj naviac práce : zakúpenie a osadenie palisád, dolamovanie kameňa, vybúranie a napojenie chodníkov, prípojka na rozhlas, prípojka na el. energia a prípojka na zvod vody od plánovanej výstavby garáže a skladu peliet, zbúranie ohrady okolo kríža, lipy, schody k chodníku a príprava pod asfalt, asfaltovanie príjazdov + dopravné značky. Spolu najviac práce a palisády boli za 5 229 €. Práce boli ukončené v mesiaci november s asfaltovaním príjazdov z oboch strán k budove a osadením značiek „Zákaz vjazdu nákladných vozidiel“.

Základná škola s materskou školou
Základnú školu navštevovalo len 81 žiakov. Keďže škola je financovaná podľa počtu žiakov, sústavne bol aj nedostatok finančných prostriedkov. Počet žiakov klesal, ale počet učiteľov bol rovnaký. Na druhom stupni muselo byť zabezpečené vyučovanie odbornými pedagógmi. Z toho dôvodu boli len na prvom stupni spojené ročníky druhá a tretia trieda. Spojené boli aj výchovy na druhom stupni. Jeden pedagóg bol triedny dvom triedam, čím sa šetrilo na príplatku za triednictvo. Priemerne bolo v jednej triede 9 žiakov. Finančné prostriedky nepostačovali na mzdy, preto obec 2x ročne žiadala v dohodovacom konaní o dofinancovanie cca 20 tis. euro z Ministerstva školstva SR prostredníctvom Krajského školského úradu v Banskej Bystrici. V roku 2011 boli mzdy pedagógov dofinancované z dohodovacieho konania MŠ sumou 15 tis. €. Nakoľko ešte chýbala suma 568,- € na dofinancovanie poistného za zamestnancov, obecné zastupiteľstvo schválilo presun tejto sumy v rozpočte z prevádzky na mzdy.
Výhodou bolo, že v budove je už od roku 2004 aj materská škola a náklady sa rozúčtovávajú
na materskú školu. Na materskú školu a školský klub detí dostáva obec prostriedky v podielových daniach obce z Ministerstva financií na počet detí, ktoré navštevujú tieto zariadenie. Na výdajnú školskú jedáleň tiež v podielových daniach na potencionálnych stravníkov.
V tomto roku boli do Materskej školy zakúpené paplóniky, vankúše, plachty, obliečky za 890,75€ a postieľky – lehátka za 1 011,50€.
V mesiaci december bolo vyhlásené výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy s materskou školou Veľká Lehota, nakoľko pôvodnej riaditeľke končilo funkčné obdobie.

POČASIE

Zima bola takmer bez snehu. Prvý sneh napadol až 26. januára. Leto a jeseň bolo veľmi suché, naposledy pršalo 15. augusta. Toto sucho sa podpísalo aj na vode. Dodávky vody museli byť regulované tak, že voda tiekla celý deň až do 20:00 hodiny, potom bola v hlavnom vodojeme zastavená aby bolo dosť na druhý deň. Navyše sa zistil aj veľký únik vody v časti pod domovom dôchodcov a u Hudcov, preto museli pracovníci z prevádzky Nová Baňa nasunúť 150 bm potrubia do pôvodného .

ROK 2012

Počet obyvateľov k 01.01.2012 : 1 174 /z toho 580 žien a 594 mužov/
Vekový priemer : 42 r. muži, 44 r. ženy
Narodených : 11 detí /6 dievčat + 5 chlapcov/
Zomrelých : 18
Na trvalý pobyt sa prihlásilo 14 občanov, z trvalého pobytu sa odhlásilo 13 občanov, ktorí odišli väčšinou bývať do okolitých miest - Nová Baňa, Žiar nad Hronom, Nitra a Bratislava.

POČASIE

Kým december bol takmer bez snehu, január bol na sneh štedrý. Zem nebola veľmi premrznutá, preto veľké kopy snehu sa zároveň aj spúšťali, cesty boli ťažko prejazdné, z tohto dôvodu nebolo už kde ťažký sneh odhŕňať. Tieto práce vykonával mladý Ján Víglaský vlastným traktorom a pluhom. Pán Šimon Búry, ktorý tieto práce vykonával predtým, mal už 75 rokov preto už pre tento vek už túto prácu nevykonával.
16. 02.2012 bola snehová kalamita, traktor už nestačil sneh odhŕňať, preto bola objednaná snehová fréza do časti Inovec. V obci bezplatne odpratával sneh bager od firmy KOVACO, ktorý obsluhoval p. Šefan. Víglaský. Od snehu oslobodil časti obce Chujacovci, Mihálovci, Mánikovci, Zdúchovci, Važkovici a Pirte. Náklady za údržbu ciest za mesiac december a január boli 3 331€, aj keď bezplatne pomáhala kalamitnú situáciu riešiť firma Kovaco. Leto nás oproti zime tiež potrápilo. Teploty vystupovali až k 40 stupňom Celzia, bolo veľké sucho, a obec znovu trápil nedostatok vody vo vodojeme. Preto p. Kamil Kocian opäť zatváral hlavný ventil vo vodojeme, aby cez noc natiekla voda do vodojemu a bolo dostatok vody na druhý deň. Mnoho občanov a chatárov však nerešpektovalo nedostatok vody, napúšťalo bazény a betónovalo.

Školstvo
V školskom roku 2012/2013 navštevovalo Základnú školu 86 žiakov, MŠ 23 detí, ŠKD 20 detí.
27. januára sa konalo výberové konanie na funkciu riaditeľa ZŠ s MŠ. Vyber vykonala Rada ZŠsMŠ, ktorá mala 11 členov, 4 boli zástupcovia obce – poslanci, 1 pedagogický zástupca ZŠ, l nepedagogický zástupca ZŠ, 1 pedagogický zástupca MŠ a 3 zástupcovia rodičov, ktorých deti navštevovali ZŠ, prizvaný bol aj zástupca Krajského školského úradu a Štátnej školskej inšpekcie. Predsedkyňou Rady ZŠsMŠ bola Ing. Katarína Garajová, ktorá celý proces riadila s účasťou starostky obce, ktorá nemala hlasovacie právo. Výberového konania sa zúčastnila len jedna kandidátka, pôvodná riaditeľka ZŠsMŠ Mgr. Mária Jankoveová. V tajnom hlasovaní získala 10 hlasov 1 hlas bol proti. Komisia odporučila starostke obce vymenovať Mgr. Máriu Jankoveovú na ďalších 5 rokov od funkcie riaditeľky ZŠsMŠ od 1.2.2012 do 31.1.2017.
Obec v mesiaci august investovala aj do ŠKD .Poskytla financie na zakúpenie nábytku v sume 881 €.
1. februára 2012 sa konal zápis do 1. triedy ZŠ, zapísaných bolo 12 prvákov. 14.03.2012 sa konal Monitor 9 – testovanie vedomostí žiakov 9. tr. z matematiky a slovenského jazyka.
2. V mesiaci august bola začatá rekonštrukcia WC materskej školy a vybudovania nových WC a sprchy pri spálni detí v MŠ. Náklady na prestavbu boli : 4 297,38 €
V tom období sa začala rekonštrukcia dievčenských, chlapčenských WC, vybudovanie dvoch spŕch, výlevky a maľovanie v ZŠ. Náklady na prestavbu a maľovanie boli : 10 494 €, ktoré boli hradené z prevádzky ZŠ. Dňa 6. Augusta odchádzali deti do Erko tábora. Boli ubytovanína internáte v Hodruši Hámroch, kde je riaditeľom náš poslanec RNDr. Peter Michálik. Obec deťom prispela sumou 300 €.

Voľby do NR
VOĽBY do NR SR
10.03.2012 sa konali voľby do Národnej rady Slovenskej republiky
V našej obci bolo k tomuto dátumu zapísaných 971 voličov.
Hlasovania sa zúčastnilo 650 voličov, počet platných odovzdaných hlasov bolo 647.
Počet platných hlasov, ktoré boli odovzdané pre každú politickú stranu, hnutie alebo koalíciu:
Zelení 2
Kresťanskodemokratické hnutie 60
Strana demokratickej ľavice 2
Slovenská národná strana 30
Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti 48
Sloboda a solidarita 6
Právo a spravodlivosť 3
Náš kraj 0
Strana zelených 0
Ľudová strana naše Slovensko 24
Smer – sociálna demokracia 436
Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska 4
Národ a spravodlivosť – naša strana 9
Komunistická strana Slovenska 4
Strana rómskej únie na Slovensku 0
Most – Híd 1
99% - občiansky hlas 9
Ľudová strana – Hnutie za demokratické Slovensko 3
Strana + 1 Hlas 0
Robíme to pre deti – SF 0
Obyčajní ľudia 0
Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana 3
Strana občanov Slovenska 0
Strana Maďarskej koalície 0
Strana Slobodné slovo Nory Mojsejovej 3
Strana živnostníkov Slovenska 0

Najviac hlasov získala strana Smer – sociálna demokracia, ako druhé skončilo Kresťansko- demokratické hnutie a tretí Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti. Výsledky kopírovali výsledky volieb na Slovensku.
Nová vláda a parlament začal fungovať od 04.04.2012

Domov dôchodcov Dominik

Nakoľko došlo k zmene zákona o sociálnych službách dňa 23.02.2012 bola zaslaná žiadosť o dotáciu pre Domov dôchodcov a sociálnych služieb na Ministerstvo práce soc. vecí a rodiny SR. Dotácia bola určená len pre 10 zaregistrovaných seniorských miest na VÚC v Banskej Bystrici. Na rok 2012 bola poskytnutá dotácia vo výške 32 tis. €. Obec mala povinnosť kontrolovať a zúčtovať použitie dotácie a vyúčtovanie zaslať na MPSVaR.
23.03.2012 sa konalo zasadnutie správnej a dozornej rady Dominik n. o. Dom dôchodcov a sociálnych Veľká Lehota. Na tomto zasadnutí p. František Garaj zhodnotil činnosť Dominik n.o. od začiatku založenia a vybudovania a otvorenia Domova dôchodcov a sociálnych služieb. Prvé boli ubytované dve ženy od októbra roka 2010. Postupne boli priberaní zamestnanci väčšinou z obce k 23.3.2012, len kuchárky boli z Malej Lehoty, lebo na Veľkej Lehote neboli vyučené kuchárky. Zamestnaných bolo 23 zamestnancov a ubytovaných 32. Viac bolo samoplatcov, mesačný pobyt stál 600 €, čo bolo drahé pre občanov našej obce, ktorí mali väčšinou dôchodky od 250 € do 300 €.
Zároveň boli vymenení členovia novej správnej a dozornej rady, starostka obce Marta Šmondrková ukončila ku dňu 23.03.2012 činnosť predsedkyne správnej rady n. o. Dominik, ktorú vykonávala od začiatku založenia neziskovej organizácie t.j. od 30.07.2004.
Okrem toho obec dotovala sumou 1 392 € ročne prevádzku ambulancie a čakárne MUDr. Juraja Drinku, obvodný lekár pre dospelých, ktorý má ambulanciu v DDaSS Dominik n.o.
Obec poskytovala 1x ročne dotáciu 1 000 € pre DDaSS, Dominik n.o. dovoz stravy pre dôchodcov obce.
Rekonštrukcia vodovodu
Aj napriek zlepšujúcej sa situácii s vodou v našej obci, naďalej pretrvávajú problémy s ďalšou rekonštrukciou. 01.03.2012 sa konalo vodoprávne konanie na vydanie kolaudačného rozhodnutia čiastočne zrekonštruovaného vodovodu. Podľa predstaviteľov firmy Accord Ing. Dezidera Šaláta, Ing. Jána Šestáka, ktorí rekonštrukciu vodovodu v našej obci realizovali a prítomných zástupcov StVPS a.s. Banská Bystrica p. Slašťana, stavebného dozora p. Oboňu, zostala ešte nedokončená rekonštrukcia vetvy rad 1 o dĺžke cca 1100 bm. Podľa plánu mala StVS a.s. B. Bystrica na pokračovanie rekonštrukcie vyčlenenú na rok 2012 sumu 65 tis. €.

Nakoľko starostka niekoľkokrát zasielala StVS a.s. Banská Bystrica žiadosti na pokračovanie v rekonštrukcii vodovodu v obci Veľká Lehota, dňa 26.06.2012 bola obci doručená odpoveď nasledujúceho znenia : Investor teda StVS a.s. túto stavbu financuje z vlastných zdrojov podľa schváleného dlhodobého plánu investícii. Od začiatku rekonštrukcie vodovodu v roku 2008 bolo preinvestovaných do 31.12.2011 celkom 1 198 541 €, čo je 73,6% zmluvnej ceny za zhotovenie diela. V ročných plánoch investícii StVS sa investičné výdavky na predmetnú stavbu pohybovali od 10% do 38% disponibilného objemu vlastných zdrojov StVS na financovanie investičnej výstavby.
Z dôvodu obmedzených vlastných finančných zdrojov bol pri tvorbe investičného plánu pre r. 2012 vyčlenený objem na túto stavbu rovnajúci sa 70 tis. € /65 tis. € stavby, 4 tis. € dozor, 1 tis. € projekt/. Tieto zdroje však nezabezpečia dokončenie stavby v roku 2012. Vzhľadom na ostatné záväzky vlastníka vodovodnej a kanalizačnej sústavy nie je predpoklad, že by mohlo dôjsť pri prehodnotení plánu investícii k navýšeniu finančných prostriedkov na túto stavbu.

Dňa 28.11.2012 bola obci doručená odpoveď od StVS a.s. Banská Bystrica na žiadosť obce o pokračovaní v rekonštrukcii vodovodu v obci Veľká Lehota : Nepriaznivá finančná situácia v didsponibilných vlastných zdrojov pretrváva a v plnej miere sa prejavila pri zostave plánu investícií Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Banská Bystrica na rok 2013, ktorý bol schválený koncom novembra t.r. Z celkového objemu vlastných zdrojov bolo nevyhnutné alokovať značnú časť zdrojov na spoluúčasť financovania projektov u Kohézneho fondu zameraných na dosiahnutie súladu so zákonom v oblasti odkanalizovania odpadových vôd.
Vzhľadom na prioritné riešenie týchto záväzkov nebol vytvorený priestor na financovanie viacerých rozostavaných stavieb v roku 2013, vrátane pokračovanie rekonštrukcie vodovodu v obci Veľká Lehota.

Kultúra
Kultúru v našej obci každoročne otvárajú gajdošské fašiangy. Tie sa v našej obci začali 18.02.2012 v Spoločensko-kultúrnom centre obce. Zároveň zasadal aj cech gajdošov.
Cechu sa zúčastnilo cca 60 gajdošov, z ktorých časť vystupovala s pripraveným programom. Programu sa zúčastnilo cca 120 občanov a chalupárov. Obec pripravila pre svojich občanov aj občerstvenie, podávvali sa šišky, punč, kapustnica a zabíjačková kaša s uhorkami, čalamádou, 10 chlebov. Toto všetko hradila obec. Minulo sa aj 55 litrov vína, ktoré sponzorovala starostka obce. Šišky pripravili sestry Helena Lalíková a Magdaléna Šmondrková, kapustu varili manželia Jolana a Pavel Číkoví. Zabíjačkovú kašu pripravili poslanci : Igor Víglaský, PHDr. Peter Michálik, Jozef Mihál, Michal Jenis, Jaroslav Víglaský a Helena Cibiriová. Všetci odchádzali spokojní.
Pomaly sa rozbiehali aj prípravy na DFF Pod Inovcom, s prípravou nových krojov začala aj naša obec, ktorá sa chcela na tomto festivale prezentovať už v nových.
Preto v priebehu mesiaca apríl bola nakúpená v Leviciach látka zelená, fialová, žltá, biela za 300 € pre deti ZŠsMŠ. Kroje pre chlapcov a dievčatá ušili šikovné ženy Darina Gábrišová, Blažena Garajová a Magdaléna Kocianová. Celkové náklady na detské kroje boli 935,17 €

V tom období bolo riešené ubytovanie folklórneho súboru zo Srbska, ktorý sa mal zúčastniť 19. DFF Pod Inovcom. 25.05.2012 P. Rudolf Kocian a jeho pracovníci začali z rozoberaním pódia amfiteátra.
Po rozobratí pôvodného pódia zistili, že niektoré podperné betónové stĺpy sú nad zemou, čo vytváralo nestabilitu pódia. Museli pôvodné stĺpy obkopať a zabetónovať, vymeniť poškodené drevené trámy a ukotviť novú podlahu. Natreli farbou aj pôvodnú železnú konštrukciu. Náklady na rekonštrukciu pódia činili 4 122,52 €.

V nedeľu 29.4. 2012 sa konalo stavanie mája za prítomnosti dychovej hudby Skýcovanka a programu detí ZŠsMŠ.

10. júna 2012 sa konal 19. DFF Pod Inovcom.
Počasie vydržalo aj keď ráno pršalo a celý deň na oblohe plávali čierne mračná. Chvíľami sa zdalo, že súbor zo Srbska nebude môcť ani vystúpiť. Preto bolo zmenené poradie najskôr vystúpil srbský súbor. Ich tance mali iný charakter a zaujali prítomných.
07.07.2012 sa zástupcovia obce : starostka Marta Šmondrková, zástupca starostky p. Jozef Mihál a poslanec p. Michal Jenis, zúčastnili 32. Stretnutia Lehôt a Lhot vo Vranovej Lehote na Morave.
Okrem toho sa stretnutia individuálne zúčastnilo asi 12 občanov. Hlavným účelom zástupcov obce bolo prevzatie štafety, pretože 33. ročník stretnutia bude organizovať naša Obec Veľká Lehota.

11. 10. 2012 sa konalo uvítanie detí narodených v roku 2012. S programom vystúpili deti zo školského klubu pod vedením p. Milady Víglaskej.
12.10.2012 sa konalo posedenie s jubilantmi, ktorí sa v r. 2012 dožili okrúhleho výročia 70, 75, 80, 85, 90 rokov. Okrem pohostenia s programom vystúpila spevácka skupina Lehotienka a DH Žiaranka so Žiaru nad Hronom. Jubilanti sa zdržali do neskorých večerných hodín, stretnutia sa zúčastnili aj členovia klubu seniorov.
V mesiaci november začali pracovníčky OcÚ pripravovať program na 33. Stretnutie Lehôt a Lhot.
03.12.2012 nám z Bruselu oznámili, že nám nepriznali dotáciu na organizovanie 33. Stretnutia Lehôt a Lhot.

Vysporiadanie pozemkov
V mesiaci február 2012 bolo zistené, že obec nemala zaradené v majetku obce budovu Šatne TJ č. 624 a Hospodársku budovu č. 432 pri bytovke. Hlavná kontrolórka obce p. Mária Šálková toto vytkla ako nehospodárne nakladanie s majetkom obce. Preto bol v mesiaci február 2012 vypracovaný p. Viliamom Struhárom Geometrický plán a znalec v odbore stavebníctvo Ing. Miroslav Hric zo Žiaru nad Hronom vypracoval znalecký posudok, ceny budovy Šatne s. č. 624 TJ Partizán a Hospodárskej budovy pri bytovke s. č. 624. Technická – účtovná hodnota Šatne TJ bola k 05.02.2012 46 387,72 a technická hodnota Hospodárskej budovy č. 432 bola k 05.02.2012 určená na 3 110,21 €. Túto budovu bezplatne využívali majitelia bytovky. Obecné zastupiteľstvo schválilo nájom na tri roky dozadu v sume 10 € mesačne, za to obdobie mohla dozadu obec vymáhať nájomné, schválilo tiež nájomné aj od 1.3.2012 vo výške 15 € mesačne do platnosti posudku a to do 31.8.2012.

V mesiaci február a marec sa konali prípravné práce k majetko – právnemu vysporiadaniu pozemkov časti prístupovej cesty a pod amfiteátrom. Mnoho vlastníkov bolo už mŕtvych a vlastník bol aj Slovenský pozemkový fond, preto Obecné zastupiteľstvo dňa 7.3.2012 schválilo aby právne služby v tejto veci vykonala JUDr. Petrušová zo Žiaru nad Hronom za dohodnutú cenu 3 tis. €. Okolie amfiteátra a prístupovú cestu využívala obec od prvého stretnutia Lehôt a Lhot, ktoré sa konalo v roku 1993.
Počas mesiaca jún JUDr. Petrušová pokračovala s vysporiadavaním pozemkov pod amfiteátrom a prístupovej cesty na Vígľaš a amfiteáter. Väčšia časť sa jej podarila do konca roka vysporiadať. Náklady na odkúpenie pozemkov pre obec boli 6 162,23€ + 540€ vypracovanie geometrického plánu.
Poslaci OZ schválili odpredaj hospodárskej budovy - skladu č. 432 pri bytovke vlastníkom bytovky : Jane Šólyovej, Ondrejovi Jankoveovy a Mgr. Márii Jankoveovej, za všeobecnú hodnotu znaleckého posudku 1 427,59 € a pozemok za 85,10€, spolu za 1 512,69€, následne starostka obce vypracovala kúpno – predajné zmluvy.
Rekonštrukcia miestneho cintorína

Zub času sa podpísal aj na stave cintorína nakoľko oplotenie dolnej časti cintorína bolo nedostatočné a zároveň aj neestetiské obec pristúpila k jeho rekonštrukcii. Začalo sa s výkopovými prácami na opornom múre pravej časti dolného cintorína. Výkopové práce previedol Anton Kocian od Garajov, zeminu odvážal p. Boroš do rigolu za amfiteáter. Ďalšie práce robili pracovníci menších obecných služieb, ktorých viedol p. Jozef Suchý a ktorý tiež previedol armovanie železa pod oporný múr. S prácami sa začalo03.05. 2012 betónovaním základov oporného múra dolného cintorína. Betón bol vozený domiešavačom z Tlmáč. Neskoršie so zalievaním tvaroviek bezplatne pomáhal bager prispôsobený na betónovanie a pracovník od firmy Kovaco p. Štefan Víglaský, ktorý nabral štrk obsluha naliala vodu, nasypala cement, stroj to zamiešal a nalial do tvaroviek. Práce tak rýchlo pokračovali. Pri prácach pomáhal aj p. F. Kocian, ktorý vlastným traktorom pomáhal dovážať materiál a vodu.
V mesiaci jún pokračovali práce na výstavbe oporného múra na dolnom cintoríne, začalo sa s betónovaním základov bočného oplotenia, opäť pomáhala firma Kovaco s bagrom, ktorý obsluhoval p. Mikuláš Zduch.
22.05.2012 – pracovník MOS p. Jiří Mikulášek pri prácach na oplotení dolného cintorína odpadol, mal menšiu cievnu príhodu, museli ho ihneď operovať a odvtedy už nepracuje.
V mesiaci november bol skolaudovaný oporný múr na cintoríne. Celkové náklady na oporný múr a oplotenie dolného cintorína boli 10 162,89 €.

Rekonštrukcia obecných ciest
V mesiaci júl bola spracovaná projektová dokumentácia a výber firiem na rekonštrukciu miestnych komunikácií.
Od 10.09. – 13.09.2012 firma Renovia zo Zvolena rekonštruovala obecné komunikácie – cesty.
Pôvodne sa mali rekonštruovať cesty vo väčšom rozsahu. Počas súťaže bolo zistené, že by obec prekročila finančný limit na zákazku z nízkou cenou, a mohla by dostať pokutu, preto boli zrekonštruované nasledovné úseky.
Cesta od cintorína do Chujacov = 14 522,64 €, časť od kostola do Hudcov = 3 003,84 €, križovatka pri Jenisových = 4 953 €, časť pri RD ml. Antona Garaja č. 232 = 1 234 €. Spolu za 23 713,38 €.
Okrem toho parkovisko pred kostolom = 5 916,96 €, časť parkoviska pred obchodom - Púchly =
1 753 €, parkovisko pri pošte = 2 467,20 €, celkom 11 214,96 €. Okrem toho prístupovú cestu k obchodu hradila Coop Jednota.

ŠPORT
V tom období bola preplatená suma 8 999,43€ TJ Partizán za materiál na rozšírenie ihriska – hracej plochy a vybudovanie oporného múra ihriska. Práce sponzorsky previedli futbalisti a firma Petra Baranca Unistav. Bolo to z toho dôvodu, že futbalový oddiel postúpil do V. ligy, čo zvýšilo nároky na plochu ihriska. Dotácia TJ Partizán bola zvýšená pre r. 2012 na 4 696 €, za tieto financie boli hráčom hlavne hradené cestovné na futbalové zápasy.

Obec rôzne

Dňa 03.04. 2012 bola preskúšaná z matriky p. Bc. Katarína Mániková, bol jej vydaný diplom a mohla právoplatne zastupovať p. matrikárku p. Rozáliu Garajovú.
14.06.2012 firma Via servis z Voznice opravovala výtlky na cestách. 22.05.2012 Bolo zakúpené 5 ks nádob na triedený odpad v sume 2 711 €. Pred budovu Spoločensko kultúrneho centra bola osadená maľovaná mapa Tekovského regiónu, ktorú vyrobila firma KFT p. Rudolfa Kociana. Cena mapy bola 823,60
22.10.2012 bol v časti Inovec odpojený klasický drôtový rozhlas a firma p. Ing. Makaru zo Sabinova spojazdnila bezdrôtový rozhlas.
V priebehu mesiaca október pracovníci menších obecných služieb : p. Jozef Hajdu, Štefan Hudec, Anton Búry, Milan Šmondrk, pod vedením dôchodcu Jozefa Suchého previedli výkopové práce v parku pred kostolom. Obec zakúpila materiál a pracovníci firmy Unistav p. Petra Baranca položili obrubníky a zámkovú dlažbu. Začiatkom mesiaca novembra bola osadená dlažba a ukončené práce. Celkové náklady boli : materiál 1 489, 67 € + práce 2 092,60 € + štrk 411 € + mzda p. J. Suchého 359 € = 4 352,27 €.
30. 10.2012 bol odvolaný pán farár Pavol Karoľ z farského úradu vo Veľkej Lehote. V našej obci pôsobil od 15.07.2007, 5 rokov a 3 mesiace.
31.10. 2012 prišiel nový p. farár Peter Bajzík.

04. 09. 2012 bola firma Elektročas z Bernolákova opraviť pôvodné hodiny umiestnené na Spoločensko-kultúrnom centre, ktoré predtým v r. 2009 nainštaloval Ing. Ján Pavella z Liptovského Hrádku a boli problematické od začiatku. Náklady na opravu činili 638,40 €.
V priebehu roka si pripravovala Lekáreň Althea zo Žarnovice PhDr. Oslancová priestor na zriadenie lekárne v objekte č. 50 – bývalý obecný úrad. Dňa 17.12.2012 bola lekáreň otvorená.
01.10. 2012 bola do pracovného pomeru na dobu 1 roka prijatá Bc. Anna Vatalová, ktorá predtým viac krát pracovala na Ocú na dohodu o brigádnickej práci študenta. Voľné miesto bolo po p. Rozálii Garajovej, ktorá jeden rok skôr odišla do predčasného starobného dôchodku. P. Rozália vykonávala na 0,2 úväzku matrikárku, túto funkciu prevzala Bc. Katarína Mániková, ktorej bol znížený úväzok 0,8 na funkciu ekonómky – účtovníčky. Obidve pracovníčky chodili na vysoké školy.

História rok 2013
Počet obyvateľov k 1.1.2013 : 1 168 obyvateľov /z toho 587 mužov a 579 žien/
Vekový priemer : muži 42 r., 44 r. ženy
Počet narodených: 8
Počet zomrelých : 24
Prihlásení na trvalý pobyt : 13
Odhlásených : 24
Stav k 31.12.2013 : 1 141
V školskom roku 2013/2014 navštevovalo ZŠ 84 žiakov, MŠ 22, detí a Školský klub 25 detí.
Do 1. triedy bolo zapísaných 11 prvákov, ktorí mali nastúpiť od septembra.
V januári napadlo veľké množstvo snehu, striedali sa snehové kalamity a odmäk. Od 11. – do 17. januára sústavne padal sneh, čo vyvrcholilo 14.1. kalamitnou situáciou. Sneh odhŕňal Ján Víglaský s vlastným traktorom ako aj minulé roky.
21.1. pršalo a bolo nutné ťažký roztopený sneh odhŕňať. 25.1. začalo opäť mrznúť a padať sneh,
30.1. opäť pršalo.
Vo februári opäť husto snežilo čo vyvrcholilo kalamitou 7.2.a 13.2., firma KOVACO p. M. Zduch s bagrom riešili kalamitnú situáciu. Časti obce Chujacovci, Mihálovci, Mánikovci, Vatalovci, Zduchovci, Pirte, Cudenice a Inovec boli úplne zafúkané. Kalamitná situácia pretrvávala až do konca februára.
Tragická udalosť
13.02.2013 boli zavraždení manželia Anna Šmondrková /67r./ a Milan Šmondrk /66r./vlastníci rod. domu č. 11 v časti obci Šmondrkovci. Zavraždil ich sused Jozef Hrádel na popolcovú stredu večer, po sv. omši, ktorej sa aj oni ešte zúčastnili. Dôvodom boli dlhodobé spory pre prístupovú cestu cez spoločné dvory k domu č. 10 J. Hrádela a manželky, ktorý využívali aj so svojimi dvoma malými dcérami ako rekreačný dom. O ich probléme vedelo len málo ľudí z okolia, preto všetci občania ostali z brutálnej vraždy veľmi prekvapení. Spúšťačom činu bola vraj pozvánka na pojednávanie na Okresný súd Žiar nad Hronom, kvôli čiastke pozemku zo spoločných dvorov, ktorú odkúpili Hrádeloví od Lýdie Halajovej - predchádzajúcej vlastníčky domu č. 10. Podľa vyjadrenia p. Hrádelovej domnievali sa, že keď budú vlastniť čiastku so spoločných dvorov môžu využívať prístupovú cestu a nastane pokoj. Šmondrkoví však cez advokáta napadli kúpu tejto čiastky, že oni mali predkupné právo. Súdneho procesu sa však už nedožili. Surovo ich zastrelil, ich telá vrah rozsekal, niektoré časti vyhodil do Dunaja. Ostatné časti boli prenesené do šopy pri jeho dome, ktoré boli 22.2.2013 pochované na miestnom cintoríne. Všetko bolo zverejnené v rozhlase a televízii, všetci boli z toľkej brutality šokovaní. Beštiálny vrah Jozef Hrádel pracoval predtým na Ministerstve vnútra SR ako policajt – kukláč a bol na výsluhovom dôchodku, odsúdili ho na 23 r. a 4 mesiace väzenia a zaplatenie nemajetkovej ujmy.

13.03.2013 – bola do Domu smútku zakúpený presklený katafalk /2 460€/.
15. – 19. Opäť napadlo veľké množstvo snehu, opäť odhŕňal sneh aj p. Mikuláš Zduch s bagrom od firmy KOVACO, Boroš z N. Bane a Ján Víglaský. V priebehu mesiaca marca bola podpísaná zmluva s JUDr. Petrušovou, ktorá právne vysporiadavala pozemky pod miestne komunikácie v časti obce Vatalovci.
29.3. – Veľkonočný piatok napadlo veľké množstvo snehu a fúkal veľký vietor, boli zaviate časti obce Mihálovci, Mánikovci, Vatalovci, Pirte, Inovec, opäť musela pomáhať Firma KOVACO s bagrom ako celú zimu bezplatne. Na Veľkonočný pondelok mrzlo ale na obed nastalo prudké oteplenie.
17.04.2013 – navštívili našu obec zástupcovia Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti Ing. Peter Vlček riaditeľ a Ing. Kollár námestník. Prešli časti obce, v ktorej nebol ešte zrekonštruovaný vodovod. Na základe ich stanoviska boli opäť podané žiadosti na pokračovanie v rekonštrukcii vodovodu a spolu s fotografiami ciest boli zaslalné na vedenie StVS do B. Bystrice.
28.04. – v nedeľu športovci za účasti dychovej hudby Hodrušanka postavili máj. V programe sa predstavili aj žiaci ZŠ a deti MŠ.
Na 2.júna bol s Pohronským osvetovým strediskom Žiar nad Hronom pripravovaný 20. Detský folklórny festival. Pre časté dažde a búrky /najväčšia bola 29.6., kedy udrel blesk aj do obecného rozhlasu/ sme festival odložili o týždeň na 9.6.2013.
Bol to jubilejný ročník, zúčastnilo sa ho cca 300 detí z okolia, hosť vystúpil DFS Studienka z Bratislavy.
Predseda poľovného združenia Kamenica navaril za kotol gulášu. Pre deti, ktoré účinkovali v programe obec pripravila 600 ks obložených žemlí. Počasie vydržalo a festival sa vydaril.

V priebehu roka sa okrem prípravy na 20. DFF, pripravovalo 33. stretnutie Lehôt a Lhot a verejné obstarávanie na rekonštrukciu miestnych komunikácií, naplánované boli tie kde bol zrekonštruovaný vodovod. Medzi miestnymi komunikáciami neboli Vatalovci a Zduchovci , pretože nebol ešte zrekonštruovaný vodovod. Občania z týchto častí obce boli nespokojní a spísali petíciu za opravu aj týchto úsekov, ktorú doručili na obecný úrad 18.6.2013.

Aj napriek mnohým problémom starostka obce, pracovníčky obecného úradu, poslanci, podnikatelia firma UNISTAV Nová Baňa p. P. Baranec , firma KOVACO s.r.o. , TJ Partizán, riad. ZŠ s MŠ a mnoho dobrovoľníkov sa zaslúžili, že obec organizovala cez predlžený víkend od 4. do 7. júla 33. stretnutie Lehôt a Lhot. V našej obci sa stretnutie konalo už po tretíkrát /r.1993, r.2003/. Pozvaných bolo 297 českých Lhot a 36 slovenských Lehôt. Bolo ťažké zistiť presný počet obcí s názvom Lhota či Lehota, pretože mnoho z nich je už dnes len časťami väčších obcí alebo miest. Stretnutia sa zúčastnilo 34 českých Lhot a 8 slovenských Lehôt vrátane našej. Podujatia sa zúčastnilo 3 až 5 tis. Lehoťanov, Lhoťanov, rodákov a ostatných návštevníkov z okolia. Najväčšie zastúpenie z českých obcí bolo z Kostelní Lhoty a slovenskej Mníchovej Lehoty. Obec Veľká Lehota financovala toto podujatie výlučne z vlastných zdrojov a sponzorov. Neuspela v projekte komunitného programu Európskej únie „Európa pre občanov“ ani v grantovom programe Slovenskej Sporiteľne, a.s. „Obce bližšie k vám“.
Cena vstupeniek bola stanovená 15 € na štyri dni, predané bolo 292 ks x15 = 4 380 €, darované 279 ks. Na piatok bola stanovená cena 7 €, predané 63 ks x 7 = 441 €, darované 2 ks. Na sobotu bola stanovená cena 8 €, predané 358 ks x 8 = 2 864 €. Spolu sa na vstupnom vybralo 7 685 €, od sponzorov /KOVACO 3 000 €, Stavivá Garaj z. B. Bystrice 500 €, Hoťapo Ľ. Víglaský 500 €, Elena Púchla 300 €, Pekáreň Anton Garaj 250 €, AXol J. Trubiansky 200 €/ sme dostali 4 750 €. Za hudobné skupiny mala obec výdavky 11 426. Sponzori a vstupné zaplatili náklady na hudobné skupiny.
Obec dokázala vytvoriť 4 dni zábavy, všetci zúčastnení mohli zabudnúť na bežné starosti a odniesť si nezabudnuteľné zážitky. Pripravený bol bohatý kultúrny program, ktorý začínal vo štvrtok tanečnou zábavou v centre obce, hrala HS Ranč zo Žarnovice.
V piatok a v sobotu prebiehal program v dvoch stanoviskách v centre obce a na amfiteátri. V piatok v centre obce hrala o 13,00 hod. DH Bojnická kapela , o 15,00 hod. Country skupina Texas, od 17,00 hod. DUO Sonet z Trenčína, od 20,00 hod. HS Baróni z Topoľčian hrali tanečnú zábavu. Na amfiteátri vystúpila od 16,00 hod. ĽH Kysucký prameň s Osčadnice, od 17,00 hod. FS Inovec so Zlatých Moraviec, od 18,00 hod. Swingová skupina FUNNY Fellws z Bratislavy, od 20,00 hod. rocková skupina The Patent zo Žiliny. Od 22,00 hod. sa konala slovensko-česká diskotéka na ihrisku TJ.
V sobotu od 9,00 hod. hrala v centre obce DH Topoľanček, od 11,00 hod. Cimbalová muzika Pokošovci z Novej Bane, od 20,00 hod. tanečnú zábavu hrala skupina Eminent z Brestovian. V spoločensko-kultúrnom centre sa o 10,00 hod. konal snem zástupcov Lehôt a Lhot a pozvaných hostí. Na sneme sa dohodlo kto bude ďalším organizátorom v r. 2015 to bude Lehota pri Nitre až v r. 2020 Mníchová Lehota. V rokoch 2016 – 2019 podujatie zatiaľ nemá organizátora. Zástupcovia Kostelní Lhoty, ktorí budú SLaL organizovať v r. 2014 priniesli každému zúčastnenému zástupcovi ako darček pivo z ich obce a všetkých srdečne pozvali na stretnutie. O 12,30 hod. sa konal slávnostný sprievod, ktorý sa tiahol od časti Vígľaš. Prvé išli mažoretky z našej ZŠ a zástupcovia Kostelní Lhoty. Postupne sa zoraďovali obce podľa toho ako sa pri príchode zaregistrovali. Prechádzali popred pódium amfiteátra, uvádzajúci o každej obci informovali. O 13,30 sa starostka obce slávnostne privítala všetkých hostí a odovzdala štafetu starostovi Kostelní Lhoty, organizátorovi podujatia v r. 2014. Ďalej pokračoval program Lehota baví Lehoty v ktorom sa predstavili žiaci ZŠ s MŠ ako mažoretky a FS Čerešnička s pekným programom, s ktorým vystupovali aj na 20. DFF. Pekným programom sa predstavila aj na Gajdošská skupina a skupina Lehotienka. Okrem toho sa predstavila FS z Mníchovej Lehoty. Progran pokračoval o 15,30 zábavnou skupinou MLOCI z Prešova, od 17,30 vystúpila punkrocková skupina KARPINA z Bratislavy, o 19,00 ABBA WORLD REEVIVAL z Prahy, o 21,00 hod. folk-rock-popová skupina HRDZA, o23,00 hod. sa konala opäť slovensko-česká diskotéka na ihrisku. Počasie nám vydržalo, len v piatok poobede mierne prešli prehánky, ktoré však nepokazili podujatie, ľudia dážď prečkali v oddychovom prístrešku zomknutí pri speve, niektorí pri stánkoch a niektorí v budove amfiteátra a TJ.
V nedeľu stretnutie ukončila slávnostná svätá omša, počas omše zahrala DH Skýcovanka, ktorá hrala v parku pred kostolom pred aj po omši. Českí priatelia postupne odchádzali domov, až niektorí vytrvalci zostali ešte na futbalový zápas. 33. Stretnutie Lehôt a Lhot bola vydarená akcia, mala veľký ohlas, nestala sa žiadna nepríjemná udalosť a všetci odchádzali domov spokojní. Správa zo stretnutia bola prezentovaná aj v spravodajstve televízie Markíza. Počas podujatia bolo organizovaných množstvo sprievodných podujatí jarmok remesiel, detské atrakcie, zábavné a športové dopoludnia, výstava historických zbraní, streľba, jukebox párty,, výstava fotografií, prehliadka skanzenového domčeka a Penziónu pre seniorov. Zabezpečených bolo aj veľa predajných stánkov, návštevníci mali o občerstvenie postarané. Obec zabezpečila záchrannú službu počas celého podujatia, prenosné umyvárne, sprchy a WC, ktoré boli rozostavané po celej obci. Najviac ich bolo pri stanovom tábore, ktorý sa nachádzal na lúke nad a pod amfiteátrom. Náklady na organizovanie boli 27 404 € – príjmy 13 844 € = 13 560 € bolo doplatené z rozpočtu obce.
Na stretnutie bol postavený aj oddychový prístrešok, materiál a základy, ktoré vybudovala firma Unistav financovala obec. Drevenú stavbu postavili členovia TJ Partizán svojpomocne, práce viedol poslanec Igor Víglaský. Drevo na lavičky bolo zakúpené od Štátnych lesov Topoľčianky. Pri príležitosti SLaL bola vymaľovaná drevená budova pri ZŠ s MŠ, ktorá slúžila ako sklad pre školu.

Školstvo
ZŠ v školskom roku 2012/2013 navštevovalo 86 žiakov. Financovanie bolo na počet žiakov, preto bolo nedostatok financií na mzdy učiteľov. Prvá trieda mala 13 žiakov, II.tr. 9, III. tr. 6, IV. tr. 7, V. tr. 12, VI. tr. 11, VII. tr. 8, 9. tr. 13. V školskom roku 2013/2014 sa znížil počet na 84 žiakov a to I. tr. 11, II. tr. 13, III. tr. 9, IV tr. 6, V. tr. 7, VI. tr. 12, VII. tr. 11, VIII. tr. 8 IX tr. 7. Preto obec ako zriaďovateľ požiadala v dohadovacom konaní dňa 24.05.2013 Ministerstvo školstva o dofinancovanie miezd učiteľov vo výške 23 593 €. Počas roka učitelia štrajkovali za zvýšenie platov a vláda im prisala 5%. Na prevádzku mala škola dostatok peňazí, náklady sa rozpočítavali aj na materskú školu, školský klub a výdajnú školskú jedáleň. MF vyhovelo žiadosti a 17.7.2013 dofinancovalo mzdy sumou 21 093 €.
Na základe toho, že sme požiadali MF o dofinancovanie, pozvali zástupcov obce a základnej školy dňa 18.7.2013 na rokovanie. Predmetom rokovania boli racionalizačné opatrenia.
Základná škola Veľká Lehota mala prezamestnanosť o 1,5 úväzku zamestnanca, bolo nutné na I. stupni zlúčiť ešte dve triedy, tým sa ušetril jeden učiteľ. Predtým už dve boli zlúčené, pretože podľa zákona nebolo možné otvoriť triedu na I. st. ak je menší počet žiakov ako 13, iba v tom prípade ak školu dofinancuje obec.
Druhý stupeň žiadali, aby sa zlúčili školy Veľká, Lehota, Malá Lehota a Jedľové Kostoľany. Na druhom stupni je možné otvoriť triedu len ak je počet žiakov vyšší ako 15. To nie je možné splniť ani so žiakmi z Malej Lehoty. Po našich vysvetleniach, že J. Kostoľany sú zlatomoravecký okres súhlasili, že druhý stupeň bude zachovaný v jednej z našich obcí ak sa dohodneme na zlúčení. Do 19.09.2013 sme mali dať MŠ vedieť či sme sa dohodli z M. Lehotou. Na MF, bol odolaný list, že boli všetky opatrenia splnené, zlúčené boli dve triedy na prvom stupni, čím sa ušetrili finančné prostriedky. Okrem toho starostka obce v liste zdôraznila že ešte v r. 2004 bola materská škola presťahovaná do budovy základnej školy. Ďalej informovala, že obec v r. 2005 kompletne zrekonštruovala, zateplila budovu ZŠ za 4,7 mil. Sk z Ministerstva financií, ktoré doporučilo aj Ministerstvo školstva. Na základe týchto skutočností dňa 22.11.2013 zaslalo obci list, že zobralo do úvahy racionalizačné opatrenia, ktoré boli prijaté na zefektívnenie nákladov, zohľadnilo aj stanovisko Štátnej školskej inšpekcie a na základe predložených argumentov upustilo od povinnosti vykonať ďalšie racionalizačné opatrenia. Záver listu bol, že aj napriek neuloženiu racionalizačných opatrení očakávalo od zriaďovateľa aj samotnej školy, že budú naďalej pokračovať v zefektívnení výdavkov na výchovu a vzdelávanie. V nasledujúcom období ministerstvo opäť prehodnotí úsilie zriaďovateľa a samotnej školy.

Rekonštrukcia miestnych komunikácií

Počas prípravy 33. Stretnutia Lehôt a Lhot bolo zahájené verejné obstarávanie na rekonštrukciu miestnych komunikácií. Do súťaže sa zapojilo 10 firiem. Najnižšiu cenovú ponuku dala firma Cesty Nitra a.s.. S prácami začali 24. júla 2013 a ukončené boli 7. 8.2013. Bola zrekonštruovaná bočná cesta do Garajov od Ľ. Víglaského po F. Garaja za 12 433,20 €.
Okolie a prístupové cesty do ZŠ s MŠ za 13 915,86 €, Inovec časť pri Hengeričových za 9 544,27 €,
Inovec pri Priadkových 12 440,52 €, horná cesta u Garajov od J. Cibiriho po E. Garajovú za 22 238,96 €. Spolu = 70 572,81 €. Obec mohla ešte zrekonštruovať MK za 50 % vysúťaženej ceny. Preto sa ešte urobili úseky Zdúchovci od hl. cesty po J. Zdúcha za 3 813,10 €, Pirte križovatka od Magdy Kocianovej po ml. pekára /bol tam zrekonštruovaný vodovod/ za 11 823,36€, na Vígľaši od križovytky M. Víglasky po Jána Víglaského za 9 488,47 €, časť u Hudcov od križovatky hl. cesty cca 120 bm za 3810 €, Burovci od hl. cesty po A. Cibiriho za 6 304,45 €. Spolu za 35 239,73 €. Okrem toho boli vyspravenné výtlky na MK od P. Kociana po križovatku vodojem a od križovatky M. Valová po A. Garaja za 6 900€. Okrem toho bol odstránený betónový múrik a rigol a zvýšenie kanalizačného poklopu pri ZŠ s MŠ za 935,27€, priepust u Gábrišov za 1 037,09 € a priepust pri A. Cibiri. U Burov za 1 969,87 €, spolu za 3 006,96 €. Celkom sa na miestne komunikácie v r. 2013 použilo 116 654,69 €.
Občania, ktorým sa v blízkosti cesta opravovala veľa bolo však aj nespokojných. Po rekonštrukcii vodovodu bude vyhovené občanom, ktorí podali petíciu.

V mesiaci august bol vymaľovaný dom smútku.
23.9.2013 bolo z obce odvezených 7 t opotrebovaných pneumatík.
25.9.2013 obec organizovala zájazd do Jablonky – Poľsko na trhy, členovia klubu dôchodcov mali zájazd zadarmo.
4.10.2013 sa konalo posedenie jubilantov 70.,75.,85. Ročných, zároveň sa konala aj schôdza klubu dôchodcov – vstup členov Klubu seniorov Veľká Lehota do Jednoty dôchodcov Slovenka. Zúčastnili sa ho vedúci Jednoty dôchodcov p. Ing. Husár zo Žarnovice, podpredseda p. Viliam Vendík, bývalý starosta Tekovskej Breznice.
Dňa 9.10.2013 bola podpísaná zmluva o spolupráci s prevádzkovateľkou pohrebnej služby Annou Adamcovou z Novej Bane.
12. 11. p. Biely a Babečka z J. Kostolian spílili dva orechy a jedna čerešňa v záhrade pri ZŠ, stromy boli prestarnuté. Na tomto mieste bude možné vybudovať ihrisko pre ZŠsMŠ.
13.11.2013 informácia o novom informačnom systém RISAM pre samosprávu, prepojenie na Ministerstvo financií.

20.11. bol zástupca firmy MARO SPORT pozrieť stavbu telocvične. Po obhliadke skonštatoval, že by bolo najlepšie túto stavbu zbúrať. Lacnejšie by bolo vybudovanie nového ihriska, alebo obnovenie asfaltového pod ihriskom.
4.12.2013 priniesol p. Garaj fotografie, ktoré nafotil jeho otec p. Alexander Garaj, bola zahájená výstava v sále Spoločensko-kultúrneho centra. Tieto fotografie boli neskôr umiestnené na poschodí.

7.12.2013 Obec organizovala zájazd do Budapešti. Okrem občanov V. Lehoty sa ho zúčastnili občania Malej Lehoty a Novej Bane, okrem mesta navštívili aj najväčšie morské Tropikárium.

História rok 2014

Počet obyvateľov k 1.1.2014 :1 143 z toho ženy : 567, muži : 576

Počet  narodených : 7

Počet zomrelých  : 16

Prihlásený na trvalý pobyt :  4

Odhlásený z trvalého pobytu :  22

Stav k 31. 12. 2014  : 1 117 z toho ženy : 553, muži : 564

Počet žiakov ZŠ v školskom roku 2014/2015 : 89

Počet detí  v MŠ  :  16 z toho len 3 deti v 1 rok pred školskou dochádzkou /budúcich prvákov/

Počet žiakov  v školskej družine :  26

Cesty

V priebehu celého roka prebiehalo majetko-právne  vysporiadanie časti miestnej komunikácie v  časti obce Vígľaš od č. d.  504 po č. d. 541. V mesiaci február bola spracovaná projektová dokumentácia na rekonštrukciu miestnych komunikácií  II. etapa a obecné zastupiteľstvo vyčlenilo suma  180 tis. euro.  Poslanci vyčlenili úseky  :  Zduchovci od  č. d. 261  po križovatku Manikovci č. d. 308, Vatalovci od č. d. 269 po J. Gábriša  č. d. 272, Pirte od č. d. 224  po č. d. 212, od Dominik n.o. na Vígľaš po č. d. 558,  Zduchovci od  č.d. 261 po  č. d. 239 a parkovisko Mánikovci. Pri výbere sa prihliadalo na zrekonštruovaný vodovod a stav ciest. Dňa 14.6.2014 bola vo Vestníku verejného obstarávania vyhlásená verejná súťaž na Rekonštrukciu MK  II. Etapa v obci Veľká Lehota.  Dňa 21.07.2014 sa uskutočnilo otváranie cenových ponúk.  Do súťaže VO sa prihlásilo 9 firiem. Súťaž z najlacnejšou ponukou vyhrala firma Renovia zo Zvolena so sumou 78 728, 21 €. Najdrahšia bolo ponuka firmy Sliačan Zvolen so sumou 142 805,09 €. Dňa 22.8.2014 bola popísaná zmluva s firmou Renovia s.r.o. Zvolen na vysúťaženú sumu, boli  realizované úseky Vatalovci  od A. Kociana po J. Zdúcha /od č. d. – 308 po č. d. 261/ za 19 614, 563 €, od P. Šmondrka po J. Gábriša /č. d. 269 po č. d. 272  a parkovisko Mánikovci  za 9 377,760 €, Pirte od M. Kocianovej po P. Garaja / od č. d. 224 po č. d. 212/ za    9 646,941 €, od Dominik n.o. na Vígľaš  po F Číka č. d. 558 za 13 045,976 €, Zdúchovci od J. Zducha po E. Rajňakovú  /od č. d. 261 po č. d. 239/  v sume 13 921,595€. Nakoľko mohla byť vysúťažená suma navýšená o 20% čo činilo 15 745,63 €, boli ešte zrekonštruované úseky : križovatka Pirte od hlavnej cesty za 2 559,88€, rozšírenie cesty na Vígľaš za 2 798,43 €, Vaškovci  ku Karolovi Kocianovi za 2 930,28€ a vjazdy do rodinných domov za 4 832,77 €. Nakoľko poslanci odsúhlasili na rekonštrukciu MK 180 tis € a vysúťažená suma bola oveľa nižšia, rozdiel činil po navýšení zmluvy o 20% cca   mala obec ešte 94 473,84 € rezervu poslanci odsúhlasili ďalšie  zverejnenie výzvy dňa 11.9.2014 na zadávanie zákazky podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na uskutočnenie  Opravy miestnych komunikácií v obci V. Lehota  v sume 31 608,43 €. Boli opravené úseky Hudcovci smer Chujacovci Dolný Závoz a časť cesty na Cudeniciach k MUDr. Ostatníkovi  č. d. 145  za sumu 4 088,38 €. Časť Garajovci – J. Cibiri – Cudenice J. Čík   od č. d. 161 po č. d.  148/ v sume 11 344,12 €, spojnica  obec križovatka /od P. Garaja  po križovatku vodojem II. vrstva/ v sume 9 189,81€, Vaškovci  jedna  časť okolo parku, križovatka u Vaškov, rozšírenie ciest u Mánikov a Vaškov o 20 cm a rozšírenie križovatky u Zdúchov v sume 6 986,14€.

Školstvo

Susednej obci Malá Lehota určilo MŠ SR ukončiť vzdelávanie na II. stupni k 31.8.2014. Preto sme predpokladali, že našu ZŠ s MŠ bude navštevovať  ďalších 34 žiakov z Malej Lehoty. Obecné zastupiteľstvo  v Malej Lehote nesúhlasilo a dňa 27.3.2014 rozhodlo o zachovaní  II. stupňa v ich obci s tým, že chýbajúce finančné prostriedky dofinancujú od sponzorov a z rozpočtu obce.

Tento stav spôsobil našej ZŠ s MŠ nedostatok finančných prostriedkov na mzdy a preto bolo opäť nutné žiadať MŠ o dofinancovanie  v sume 10 690 €. MŠ SR žiadosti vyhovelo len čiastočne a dofinancovalo mzdy vo výške 4 050 €.

Rekonštrukcia vodovodu

1.3.2014 firma ACCOR z Banskej Bystrice prevzala stavenisko a začala s rekonštrukciou vodovodu od cintorína  po redukčnú šachtu pri H. Garajovú u Važkov.  Zostávalo nedokončených 443 bm, ktoré už StVS z Banskej Bystrice nechcela dofinancovať. Dňa 20.5.2014 sa uskutočnil kontrolný deň stavby, kde bolo navrhnuté, za nezrealizované asfaltové povrchy MK bude firma ACCORD realizovať ďalších 100 bm  t.j. od H. Garajovej po Michala Beniaka. Zvyšných  343 bm bolo nutné požadovať o dofinancovanie StVS B. Bystrica.  Na niekoľko písomných a osobných žiadostí starostky obce bolo dňa 3.7.2014 listom od Ing. Žabku – StVS B.Bystrica oznámené, že ukončia rekonštrukciu zvyšných 343 bm  s tým, že obec  financovala  živičné – asfaltové povrchy  ciest. Dňa 20.11.2014 bol zrekonštruovaný vodovod skolaudovaný a odovzdaný do užívania  StVPS  Žiar nad Hronom prevádzka N. Baňa.  Obec financovala doasfaltovanie rýh po rekonštrukcii vodovodu v sume 6 370,10€. V Štiavnikách  pod Drozdovom  bola vybudovaná   čerpacia stanica, ktorá zachytáva dva pramene č. 6  a č. 7. Obidva pramene boli   presmerované  výtlačným potrubím  do existujúcej  čerpacej stanice Žliabok  pri p. Petrovi Bratkovi – časť Inovec. Voda je odtiaľ  prečerpávaná  do centrálneho VODOJEMU – na Štámbrku , ktorý  bol tiež zrekonštruovaný.  Od vodojemu Štámbrk bola  zrekonštruovaná hlavná trasa rozvodného potrubia po časť obce Pirte, odtiaľ  boli  rozdelené na dve hlavné trasy  jedna cez  Garajov,  cez park Vaškovci,   vedľa hlavnej cesty do Burov, Šmondrkov a na Vígľaš. Na Vígľaši bolo  nové rozvodné potrubie prepojené k pôvodnému a napojenie zo studne nad ihriskom bolo zrušené.  Druhá hlavná trasa je vedená cez Pirte,  Vaškovcov, Zduchovcov,  Vatalovcov, Mihálovcov,  Mánikovcov až do Chujacov.

Rekonštrukcia bola realizovaná  v r. 2009, 2010 v zime a  pre veľké množstvo snehu  a úzke ulice   pokračovali od Chujacov, kde bol väčší priestor – širšie ulice a zrekonštruovali hlavné rozvodné potrubie až za  cintorín. V niektorých častiach bol veľmi kamenistý terén a museli používať zbíjacie kladivo.  V roku 2012 pre nedostatok finančných prostriedkov nepokračovali.

Na viaceré žiadosti  bolo pokračovanie rekonštrukcie opäť zaradené do plánu na r. 2013, ale sa nerealizovalo.

Znova bolo zaslaných viacero žiadosti, až nakoniec  pokračovali v r. 2014 od cintorína smerom k Mihálovcom, Mánikovcom, Vatalovcom a Zduchovcom po ďalšiu redukčnú šachtu  pri neb. Michalovi Garajovi č. d. 253.

Nakoľko StVS na rok 2014 nemala v rozpočte určených viac finančných prostriedkov, hrozilo, že 450 m hlavného rozvodového potrubia od tejto redukčnej šachty po redukčnú šachtu pri A. Garajovi  č. 234 ostane neukončených.  Preto som požiadala firmu ACCORD, aby nerealizovali asfaltovanie povrchov, ktoré mali v rozpočte, a namiesto toho aby realizovali zvyšné metre vodovodu. Po  prepočtoch sľúbili, že zrealizujú 100m. Zvyšných 350m som  opäť listom žiadala dofinancovať StVS Banská Bystrica a StVPS Žiar nad Hronom. Dňa 27. mája 2014 sme osobne  so zástupcom p. Mihálom  navštívili  generálneho riaditeľa StVS v Banskej Bystrici  Ing. Vladimíra Svrbického a technického  riaditeľa Ing . Mareka Žabku za účelom požiadať  o dokončenie  cca  350 m  rekonštrukcie  hlavnej vetvy rozvodového potrubia.  Žiadosti bolo čiastočne vyhovené  s tým, že StVS Banská Bystrica dofinancuje zvyšných  cca 350m, ale obec sa musí podieľať na financovaní  asfaltových povrchov, s čím sme súhlasili.

Firma ACCORD dňa 25. septembra 2014 ukončila rekonštrukciu vodovodu a DVZ Veľká Lehota. Následne  v pondelok 29.9.2014 začala firma Renovia zo Zvolena asfaltovať povrchy  miestnych komunikácii a SSC Banská Bystrica zaasfaltovala ryhy po rekonštrukcii vodovodu. Tým bol nedostatok vody  a zlý stav  miestnych komunikácií  v obci  vyriešený.  Podľa pôvodného plánu mala byť prevedená rekonštrukcia aj v časti obci Víglaš a Hudcovci, túto časť už  z dôvodu nedostatku financií rekonštruovať nebudú.   

StVS  Banská Bystrica   investovala  do rekonštrukcie vodovodu a DVZ v našej obci cca 1 900 000 € /63 mil. Sk /.

Zájazd do Prahy

Obec Veľká Lehota usporiadala v dňoch 3 - 7.7.2014 autobusový zájazd na 34. stretnutie Lehôt a Lhot v Kostelní Lhotě spojený s výletom do Prahy, ktorého sa zúčastnilo 43 občanov a rodákov našej obce. Už vo štvrtok v obedňajších hodinách o 11,0 h  sme odchádzali z Veľkej Lehoty smer Lednice na Morave. Po prehliadke Lednického zámku a záhrad sme odišli do Prahy, ubytovaný sme boli v hotely FORTUNA RHEA,kde sme boli ubytovaní 2 noci. V piatok  sme absolvovali prehliadku Prahy, ktorou nás sprevádzal Ing. Alexander Nagy /ktorý ma umiesteného otca v Dominik n. o. PpS a DSS Veľká Lehota/. Ukázal nám všetky významné pamiatky mesta Praha aj s odborným výkladom. V sobotu sme sa zúčastnili 34. stretnutia v Kostelní Lhotě, nachádzajúcej sa 48 km od Prahy. Počasie bolo veľmi dobré Organizátori budúcoročného stretnutia Lehota pri Nitre pozvali na sneme všetkých prítomných zástupcov obcí do ich obce na 35. stretnutie Lehôt a Lhot. Prihlásiť sa mali ďalšie obce ako usporiadatelia stretnutia v r. 2016-2019. Prekvapujúce bolo, že sa neprihlásili zástupcovia žiadnej obce. Až v r. 2020 bude organizátorom už po 3x Mníchova Lehota. Stretnutia v Kostelní Lhotě sa zúčastnilo 73 obcí z ČR a SR s podobným názvom Lehota a Lhota. V poradí 45-ta bola v slávnostnom sprievode aj naša obec Veľká Lehota, ktorá mala najväčšie zastúpenie /okrem autobusového zájazdu prišli naši občania aj na autách/. Je však smutné, že tieto stretnutia postupne zaniknú. Myslím, že je to preto, že organizovanie takejto akcie je veľmi náročné fyzicky, psychicky a finančne. V nedeľu ráno sa všetci účastníci vrátili domov. zájazdu plní dojmov spokojní a šťastní vrátili domov. Poďakovanie patrí starostke obce, za zorganizovanie takéhoto zájazdu, na ktorý ľudia dlho nezabudnú.

História rok 2015

Počet obyvateľov k 1.1.2015  1109  k  31.12.2015  1081

Počet žiakov v ZŠ s MŠ  83 z toho 3 prváci, MŠ – 23 detí

Výstavba multifunkčného ihriska

Ľudí a mládež tento rok predovšetkým zaujímal šport, preto sa pozornosť občanov upriamila na  výstavbu multifunkčného ihriska. Začiatky sa nezaobišli bez problémov.

Dňa 27.2.2015 starostka obce oboznámila občanov a poslancov s výsledkom súťaže verejného obstarávania, kde zvíťazila firma SPORTECH Žiar nad Hronom so sumou 76 964,66 Eur. Poslanci s podpisom zmluvy nesúhlasili a navrhli, aby sa predmet obstarávania ešte prehodnotil, nakoľko by sa podľa nich za tú sumu predsa len postavilo aj ihrisko s rozmermi 33x18 m, ktoré bude slúžiť naozaj všetkým – aj na profesionálne športy. S malým ihriskom nesúhlasili najmä traja noví poslanci – Ing. Antónia Garajová, Mgr. Pavol Kocian a Peter Šmondrk. Tak sa hľadal nový priestor, občania navrhli na stavbu ihriska obecný pozemok nad bytovkou vedľa  nedostavanej  telocvične a blízko ZŠ s MŠ. Športovci však chceli postaviť ihrisko pri veľkom futbalovom  ihrisku, na pôvodnom  asfaltovom povrchu, tým by však vznikol problém  pri kultúrnych podujatiach  s umiestnením stánkov a atrakcií. Poslanci nakoniec schválili pozemok  na výstavbu nad bytovkou – vedľa nedostavanej telocvične pri ZŠ s MŠ.  Firma  SPORTECH chcela na tomto mieste na základe výsledku súťaže postaviť ihrisko s rozmermi 20x40 s osvetlením a prístupovými schodmi od ZŠ za vysúťaženú cenu.

Starostka obce naďalej zisťovala situáciu a možnosti pokračovania v pôvodnej súťaži. Keďže sa zmenila poloha ihriska a rozmery na väčšie, obec by musela dodať materiál a práce, ktoré v pôvodnom  verejnom obstarávaní neboli zahrnuté. Ak chcela  byť obec  transparentná  a postupovať podľa platného zákona o verejnom obstarávaní, musela staré verejné obstarávanie zrušiť a vyhlásiť nové. Bolo nutné vypracovať novú projektovú dokumentáciu a požiadať o nové stavebné povolenie.  Touto úlohou bola poverená starostka obce a ak by šlo všetko bez problémov, s výstavbou sa mohlo začať najskôr v auguste, alebo v septembri. Aby práce mohli začať čo najskôr, bolo  potrebné preložiť z tohto pozemku dva telekomunikačné stĺpy. Výdavky musela hradiť obec, nakoľko bola objednávateľom tejto prekládky. Realizovaná bola alternatíva, aby sa telekomunikačné vedenie odklonilo z pozemku úplne. Problémom bolo aj kanalizačné potrubie, ktoré viedlo stredom tohto pozemku.

Prišiel 22.  jún - deň otvárania  nových ponúk na výstavbu multifunkčného ihriska. Prihlásilo sa šesť firiem. Najskôr sa otvárali len vzorky materiálu, ktorý bude použitý pri jeho výstavbe. Vylúčená bola jedna firma, ktorá predložila nekvalitnú vzorku. Preto ďalšie otváranie muselo byť odložené, nakoľko sa firma mohla odvolať. Nakoniec verejné obstarávanie na výstavbu multifunkčného ihriska vyhrala firma UNISTAV Nová Baňa s najnižšou vysúťaženou cenou 81 502,32 Eur s DPH.

21.  augusta 2015 bola podpísaná zmluva a následne sa začali vykonávať výkopové práce.  Stavebný dozor vykonával pán Peter Kocian. Realizáciu vrchnej časti ihriska začala firma SPORT REAL NITRA, avšak nimi  použitý materiál nebol totožný so vzorkami materiálu, ktoré odovzdali do výberového konania,  a preto práce boli pozastavené aj so súhlasom poslancov. Multifunkčné ihrisko bolo skolaudované 6.11.2015. Podľa zmluvy o dielo malo byť ukončené 24.10.2015, z dôvodu nepriaznivého počasia sa však výstavba  predĺžila.  Slávnostné otvorenie  sa konalo 28.11.2015 zápasom TJ Partizán Veľká Lehota s FK Malá Lehota, podával sa zadarmo guláš a občerstvenie . Všetci sme sa tešili, šport v tejto dedine sa zase posunul o výrazný krok vpred.

Toto ihrisko bolo postavené aj napriek tomu, že obec nedostala dotáciu z Úradu vlády na výstavbu ihrísk  a bolo postavené z vlastných zdrojov. Aj toto svedčí o dobrom hospodárení obce,  starostky a poslancov, za čo im patrí vďaka. Vďaka patrí aj majiteľovi firmy Unistav Nová Baňa p. Petrovi Barancovi, ktorý sponzoroval napr. prekládku kanalizačného potrubia a dostavbu schodiska.

Hlavné schodisko k ihrisku vybudovali nezamestnaní pracovníci, ktorí si dávky v hmotnej núdzi odpracovávali na menších obecných službách. Viedol ich Jozef Suchý, ktorý schodisko aj šaloval. S prácami začali 15.júna a 15. júla 2015 ich ukončili.

ŠPORT

Obec podporovala dotáciou 2 200 Eur Telovýchovnú jednotu Partizán, v tomto roku bola na jej činnosť navýšená suma o 1 300 eur na 3 500 eur, ktoré používali najmä na dopravu hráčov na zápasy do susedných obcí. Obec reprezentovali v TJ Partizán 2 družstvá – dospelí skončili v tabuľke predposlední 13-ty a žiaci, ktorí skončili 10. v tabuľke. Trénoval ich poslanec p. Peter Šmondrk.

V oblasti športu sa vyvinuli v obci aj ďalšie aktivity. Základná škola s materskou školou v spolupráci s obcou dala osadiť nové exteriérové posilňovacie stroje, detskú hraciu zostavu, celý priestor sa upravil a oplotil, čím pod bytovkou pri bývalých dielňach vzniklo nové ihrisko pre všetky vekové kategórie.

Obec dotačne sumou 200,- € podporila v r. 2015 aj športový klub ŠK Karate Nová Baňa, v ktorom trénuje aj náš občan Samko Kocian. V r. 2015 sa mu podaril významný úspech, 5.6.2015 sa stal v Belgicku Majstrom Európy kumite v kategórii 9-10-ročných. ŠK Karate získalo celkovo 5 zlatých medailí, 1 striebornú a 3 bronzové medaile. V konkurencii 24 štátov a 31 zväzov a federácií sa Slovensko umiestnilo na 5. mieste.

KULTÚRA

Každý rok začína kultúra v obci fašiangami.  Gajdošské fašiangy – hlavný program sa konal v piatok 13.2.2016 na Malej Lehote. V sobotu pokračoval program u nás a v Jedľových Kostoľanoch, pre účinkujúcich a divákov boli pripravené šišky a kapustnica. 

V tomto roku  naša obec  oslávila 670 výročia prvej písomnej zmienky. Deň osláv sa uskutočnil 6. – 7.6.2015, spojil sa s 22. detským folklórnym festivalom „Pod Inovcom“. Na tieto oslavy prispelo aj ministerstvo financií vo výške 3000 Eur.

Počasie vyšlo a tak sa celý víkend niesol hudbou, tancom a zábavou.

Na oslavách vystúpili mažoretky, Spevácka skupina Lehotienka, gajdoši z Veľkej Lehoty.

Dôležitým bodom bolo  odovzdanie ocenení osobnostiam obce :  Helene Garajovej, Dominikovi Garajovi, Františkovi Garajovi a Ing. Jurajovi Kovačičovi.

Helena Garajová bola ocenená a poďakovanie jej patrí za  uchovávanie, rozvoj kultúrneho dedičstva a osobitný prínos za rozvoj kultúry obce Veľká Lehota.  Pani Helena Garajová sa narodila 4.10.1954 v Novej Bani, vyrastala v našej obci a už ako 20 ročná založila dievčenskú spevácku skupinu. Pracovala ako učiteľka v Materskej škole Veľká Lehota, neskôr sa odsťahovala do Žiaru nad Hronom kde tiež pracovala  ako učiteľka v MŠ. Každý víkend sa však vracala domov k mame a k členom speváckej skupiny.  Vystúpeniami v krojoch sprevádzali rôzne kultúrne podujatia – sobáše,  uvítania do života, stretnutia jubilantov, seniorov, cirkevné sviatky. Neskôr sa skupina rozšírila aj o mužov a  ako Spevácka skupina Lehotienka  pôsobili na rôznych kultúrnych podujatiach v okolitých obciach a na Bratislavských vianočných trhoch. V r. 2006 boli naspievané ich piesne na CD pod názvom „V tej lehotskej dedine“.

Dominik Garaj – gajdoš, výrobca gájd a nositeľ ľudových tradícií, bol ocenený  a poďakovanie mu patrí za osobitný prínos uchovávania a   rozvoja kultúrneho dedičstva  obce Veľká Lehota.   Narodil sa 4.6. 1946 v našej obci v rodine robotníka, roľníka. Otec ho naučil hre na gajdy a zasvätil do výroby gájd. V r. 1975 založil Gajdošskú folklórnu skupinu s ktorou reprezentovali a reprezentujú obec  v širokom okolí aj v zahraničí. Každoročne sa zúčastňujú mnohých  kultúrnych podujatí. Zachováva, približuje a rozvíja zvyklosti našich otcov  ďalším generáciám.   Bol  ocenený množstvom  čestných uznaní a diplomov  a tiež Lengovou medajlou – interpret a výrobca ľudových nástrojov. Jeho zásluhou bolo  v r. 2010  vydané CD pod názvom „Zagajduj gajdoško“, ktoré pod jeho vedením naspievala Gajdošská folklórna skupina z Veľkej Lehoty.   Lásku k gajdošskému umeniu preniesol aj na svojho syna Pavla, ktorý je jeho pokračovateľom.

František Garaj – rodák z Veľkej Lehoty, narodil sa 22.4.1963.  Od r. 1990 začal podnikať,  je konateľom spoločnosti so stavebným materiálom Stavivá Garaj s.r.o., ktorá prevádzkuje obchodné strediská v rámci celého Slovenska. V r. 2003 počas dražieb a exekúcií obecného majetku pomáhal pri oddlžovaní obce. V r. 2004 prispel sumou 67 000 Sk  na prestavbu tried základnej školy na materskú škôlku, ktorá bola z bývalej MŠ v tom roku aj presťahovaná.  Odpustil obci dlh za stavebný materiál a prispel na opravu strechy kostola sumou 250 000 Sk.

V r. 2004 založil spolu s obcou neziskovú organizáciu Dominik, obec vložila budovu bývalej MŠ a p. Garaj 1. mil. Sk. Budova mala byť prestavaná z eurofondov na Dom dôchodcov a sociálnych služieb. Peniaze z eurofondov sa však nepodarilo vybaviť. Preto mu obec odpredala budovu za 2,7 mil. Sk a p. Garaj dal prestavať budovu z vlastných zdrojov. Obec aj vďaka vyplatenej sume za budovu bývalej MŠ mohla postaviť nové Spoločensko -  kultúrne centrum. V r. 2010 bola prestavba a dostavba budovy ukončená a  otvorený Dom dôchodcov a sociálnych služieb pre 36 klientov. Táto stavba v r. 2011 získala ocenenie Slovak Gold.  Druhá  etapa  bola  skolaudovaná 25.3. 2015 a daná do užívania  pre ďalších 30 klientov.  Verejným ocenením sme chceli p. Františkovi Garajovi poďakovať, že investoval v rodnej obci, zviditeľnil obec poskytovaním najkvalitnejších sociálnych služieb na Slovensku a poskytol prácu mnohým obyvateľom obce.

Pán Ing. Juraj Kovačič sa narodil 26.4.1940. Prisťahoval sa do našej obce a v r. 1991 založil  firmu KOVACO s.r.o. Firma sa zaoberá výrobou prídavných zariadení pre stavebné stroje, výrobou zváracích polohovadiel a manipulátorov.  Dnes je tu vybudovaná prosperujúca moderná firma, ktorá dáva prácu mnohým naším občanom. Vybudovanie firmy KOVACO v našej obci zmenilo históriu, pretože odjakživa dochádzali občania našej obce za prácou do okolia. V súčasnosti dochádzajú občania Novej Bane a okolitých obcí za prácou do našej obce. Okrem pracovných príležitostí zviditeľnuje firma obec na domácich a zahraničných trhoch. Firma Kovaco pomáhala bezodplatne pri výstavbe amfiteátra, oporného urnového múra, oplotení dolného cintorína a pri zimnej údržbe miestnych komunikácií. Sponzorovala viacero kultúrnych podujatí a podporuje ZŠ s MŠ. Verejným ocenením sme chceli p. Ing. Jurajovi poďakovať, že investoval v našej obci, vybudoval firmu, ktorá zamestnáva občanov obce, zviditeľnil obec nielen na Slovensku ale aj v zahraničí.       

Program po ocenení osobností pokračoval, myslelo sa na všetky vekové kategórie a každý z nás si tam našiel niečo pre seba. Vystúpila skupina Duo Rytmus Danulka a Marián a kapela Amadeo, firma Fabo zo Žiaru nad Hronom  zabezpečovala  ozvučenie počas celých osláv.

O 18,00 hodine bolo divadelné predstavenie DonQuiote de la Ancha z Brna. Divadlo bolo s minimálnym počtom hercov a rekvizít a nie každému sa to páčilo. Bolo to skôr pre milovníkov modernejšieho umenia. No nezabudlo sa ani na deti. Pre ne bola pripravená CRAZY CHICHI SHOW – interaktívno tanečná akcia. Deťom sa to veľmi páčilo.(500 Eur)

Myslelo sa aj na mládež, tá si vychutnala vystúpenie speváka Adama Ďuricu. Jeho koncert mal veľký úspech, a na jeho vystúpenie sa prišlo pozrieť mnoho mladých i zo susedných obcí.(2300 Eur)

Od 21,30 hod do 23,30 hod  sa predstavila iným žánrom hudby skupina Kabát Revival z Moravy.(650 Eur)

V nedeľu pokračoval Detský folklórny festival pod Inovcom. Ozýval sa spev a tanec folklórnych skupín z okolia. Ako hosť vystúpil súbor Mladosť z Banskej Bystrice. Tieto akcie boli vydarené, prispeli k dobrej nálade, obec dôstojne oslávila svoje 670.výročie. Na oslavy obce sa minulo 5831,20 Eur, najväčšie výdavky boli honoráre 4270 Eur, ostatné výdavky boli na reklamu, plagáty, občerstvenie. Na DFF sa minulo 1188,45 Eur, ale nie vždy sa treba pozerať len cez peniaze, spojiť a zabaviť obec patrí tiež k upevňovaniu a budovaniu dobrých vzťahov.

Prvý júlový víkend ako tradične patril k akcii „ Stretnutie Lehôt a Lhot“.  35. ročník sa  uskutočnil v Lehote pri Nitre. Naša obec znovu zorganizovala autobusový zájazd. Zúčastnilo sa ho 39 občanov, no mnohí boli aj na svojich autách. Zo všetkých zúčastnených obcí mala tá naša najväčšie zastúpenie po domácich Lehoťanoch z Nitry. Štafetu prebral starosta  Ostrožskej Lhoty z Českej republiky. Už teraz sa tešíme na ďalšie stretnutie.

POČASIE, VODA

Tento rok sa opäť ukázal ako veľmi suchý, v zime nebolo ani veľa snehu a na jar sa nemalo veľmi čo topiť. Od jari len veľmi málo pršalo, boli to len veľmi slabé prehánky. Znovu sa to prejavilo na dodávkach pitnej vody. Bolo také sucho, že rezervoár sa od 17.7. 2015 musel na večer zatvárať, no ani ráno nebol ešte naplnený. Zákaz používania vody na iné účely veľmi nezabral, pretože niektorí občania našej dediny a chatári vodu platili paušálne a neboli ničím obmedzovaní v používaní vody na čo chcú, napríklad aj na napúšťanie bazénov. Bolo  to 62 odberateľov, čo nie je zanedbateľné číslo pri odbere vody. Hľadali sa riešenia a ako jednou z možností bolo namontovanie vodomerov v termíne do 31.10. 2015. Na tom trvala aj STVS, ktorá odmietla žiadosť starostky obce o doplnenie ďalšieho vodného zdroja. Obec má v súčasnosti napojených dvanásť vodných zdrojov, a ľudia sa musia naučiť s vodou hospodáriť. Nie je to problém len našej obce, ale celosvetový, pretože dôsledky globálneho otepľovania  sa prejavujú aj v tejto oblasti života.

Významnejší dážď nás potešil až 14. augusta 2015, keď začalo pršať o 14, 25 hod a pršalo do 15, 40 hod. Celá zem sa ovlažila, po vlnách horúčav, ktoré dosahovali až 36 stupňov celzia.

SPÍLENIE LÍP PRI KOSTOLE

Všetko má svoj čas a tak i zeleň pri kostole. Nakoľko lipy boli už staré, mnoho toho pamätali, teraz  dozrel ich čas. Neustále pretrvávali problémy s odpratávaním lístia, vlhli a praskali múry kostola, navyše hrozili pri veľkom vetre pády konárov, ktoré ohrozovali občanov. Preto pán farár Ján Michút pristúpil k tomu, aby sa tento problém začal riešiť a nechcel ho riešiť sám, nakoľko nebola zvolená ani kostolná rada. Bol vytvorený  anketový lístok s otázkami, či sú ľudia za, alebo proti výrubu líp. Ako sa dalo predpokladať, ľudia sa rozdelili na dve skupiny, ale viac sa prikláňalo  za ich výrub. Jedna lipa  bola vnútri úplne hnilá, ostatné drevo bolo zdravé a bolo použité na výrobu sôch. Namiesto líp sa vysadili tuje, s tými je menej práce, ale z ekologického hľadiska ihličnany neochladzujú prostredie a vzduch sa prehrieva. Pri tejto príležitosti bola zvolená aj kostolná rada, ich členmi sú Ján Vatala, ktorý je zároveň aj kostolným otcom, Stanislav Šmondrk od Šmondrkov, Jozef Mihál, ktorý je zároveň aj poslancom.

Rôzne

Veda ide stále dopredu, ľudia sú už vzdelanejší,  mladí ovládajú nové technológie a preto sa aj  naša obec  v tomto roku zapojila do projektu hradeného z fondov Európskej únie s názvom DCOM. Je to o komunikácii s občanmi v elektronickej forme. Malé obce nie sú  schopné  technicky to zabezpečiť, a toto bola dobrá príležitosť získať techniku z dátového centra elektronizácie územnej samosprávy. Obecný úrad dostal tri osobné počítače a jeden notebook. K tejto komunikácii budú občania potrebovať nový občiansky preukaz, ku ktorému dostane občan čítačku kariet. Cez internet bude môcť potom podávať daňové priznanie, do septembra 2015 je to bezplatné. Po tomto termíne je poplatok jedno euro.

Naša obec je ideálna na turistiku, hospodárenie. Aj keď ľudí hospodáriacich je už na Lehote veľmi málo, ubúda chov domácich zvierat. Trochu oživiť chov domácich zvierat sa pokúsil Ing. Igor Kovačič, ktorý spolu s ďalšími  občanmi vybudoval farmu na Inovci pri pánovi Petrovi Trubianskom. Prístupová  cesta je od kaplnky za Vatalovcami. Je tu vybudovaná farma s mnohými domácimi zvieratami, ktoré sa už v súčasnej dobe doma už nechovajú. Veľa rodín s deťmi si tu urobí vychádzku s deťmi a strávia tu pekné chvíle.

Obec sa stará aj o bezpečnosť, preto bol dňa 27. augusta 2015  namontovaný merač rýchlosti pri firme KOVACO, ktorý má upozorniť prechádzajúcich vodičov na dodržanie rýchlosti a tým zamedzenie nehôd. Preto boli zároveň aj obnovené a doplnené dopravné značky v obci. Na budovu Spoločensko- kultúrneho centra boli osadené kamery. Kamerový systém bol zavedený aj v Základnej škole s materskou školou. Na zvýšenie bezpečnosti bolo od 1. augusta 2015 verejné osvetlenie zapnuté po celú noc.

VÝSTAVBA BYTOVIEK

Mnohí občania  prichádzali s nápadom o výstavbe bytoviek v našej obci. Týmto riešením obce získavajú aj nových obyvateľov, ktorých z dedín v posledných rokoch ubúda. Preto naša obec požiadala firmu SIMCOR o spracovanie návrhu na výstavbu bytoviek a mieste, kde stojí telocvičňa, alebo prestavbu zdravotného strediska. Oslovené firmy  predložili štúdie, nahliadli do nich aj poslanci. Firmy odporúčali telocvičňu zbúrať,  časť materiálu použiť. Ale ak chce obec byty stavať, musí zverejniť zámer a postupe realizovať kroky, aby stihla podať žiadosť na Štátny fond rozvoja bývania. Názory poslancov sa rôznili. Niektorí boli za zbúranie, iní videli využitie  v garážových priestoroch. Preto tento rok sa s výstavbou bytov v obci nezačalo, ale obec mala snahu.

CESTY

Aj v tomto roku pokračovala naša obec s vysporiadaním pozemkov  od súkromných vlastníkov. Je to dedičstvo minulosti a prinieslo to v našej obci nie malé starosti a problémy. Aj kontrolórka obce na túto situáciu upozornila. Neboli vysporiadané pozemky pod amfiteátrom a cestou od penzióna pre seniorov až po amfiteáter. Nie  je to jednoduché, pretože vlastníkov bolo až 150, z toho už veľa zomrelých. Časť pôdy vlastnil aj Slovenský pozemkový fond. Z tohto dôvodu bola oslovená advokátka zo Žiaru nad Hronom JUDr. Petrušová. Bolo to  dosť nákladné, pretože každá miestna komunikácia sa musí dať geodetom zamerať a vypracovať geometrický plán po parcelách. No i napriek tomu je to pre obec veľmi dôležité pri povoľovaní výstavby nových rodinných domov kvôli prístupovým cestám, taktiež aby sa zabránilo susedským sporom.

V tomto roku bolo ukončené majetkovo právne vysporiadanie pozemkov pod miestnou komunikáciou v časti Víglaš, začala sa riešiť miestna komunikácia u Jenisov a u Garajov za cenu právnych služieb 2500 Eur. Cena za meter štvorcový bola 1,85 euro, s touto sumou súhlasili aj občania.

História rok 2016

Počet  obyvateľov stav  k 1.1. 2016  bol 1 081, z toho 553 mužov a 528 žien.

Stav k 31.12.2016 bol 1 076, z toho 550 mužov a 526 žien.

Prihlásilo sa na trvalý pobyt 16 občanov.

Odhlásilo sa z trvalého pobytu  14 občanov.

Narodilo sa 10 detí, /6 chlapcov a 4 dievčatá/.

Zomrelo 17 občanov.

Počet žiakov v ZŠ bolo 77 z toho 7 prvákov /I. stupeň 31, II. stupeň  46/, učilo ich 9 učiteľov, v  MŠ  bolo 20 detí a učili ich dve učiteľky. Všetky  deti mali  možnosť  naďalej sa stravovať vo výdajnej školskej jedálni, kde dovážali stravu z Domova seniorov a sociálnych služieb Dominik n.o.

Popoludnie mohli stráviť v školskom klube alebo na záujmových krúžkoch.

Kultúra

Dňa 6. februára sa  v sále SKC  konali gajdošské fašiangy, účinkovali gajdoši zo Slovenska a Čiech, ktorí predtým večer účinkovali aj v Malej Lehote. Hosťom aj divákom bola  podávaná kapustnica a šišky. V nedeľu 7. 2. sa konal detský maškarný ples, ktorý mal veľký úspech. Sála bola plná rodičov a malých detí v rozličných maskách. Najkrajšie masky boli  odmenené.    

Stavanie mája.

Dovoz smreku ako každý rok zabezpečoval p. František Kocian a pracovníci obecného úradu. Smrek darovalo obci Urbárske a pasienkové spoločenstvo. 30. apríla v sobotu za sprievodného programu detí  materskej  a základnej školy. Dievčatá  ozdobili strom stuhami a chlapci – športovci máj postavili.

Prvý júnový víkend sme  venovali kultúre. Už v piatok 10. júna v popoludňajších hodinách sa konalo symbolické odhalenie  drevenej sochy gajdoša v parku u Vaškov. Podujatie sa konalo z príležitosti  zápisu gajdošskej kultúry  do svetového  kultúrneho dedičstva Unesco  a 70. narodenín Dominika Garaja, ktorý už 40. rokov vedie folklórnu skupinu a zachováva v obci gajdošskú kultúru. Sochu vyrobil p. Peter Staník z Tekovskej Breznice zo cca 400 ročnej lipy  spílenej v r. 2015 spred kostola.  Podujatia sa zúčastnili okrem občanov obce  riaditeľka Pohronského osvetového strediska zo Žiaru nad Hronom a jej  spolupracovníci. Pri odhalenej soche zahral Dominik Garaj, zaspievali a zatancovali členovia jeho   folklórnej skupiny a Spevácka skupina Lehotienka. Podujatie zaujalo a nadchlo prítomných divákov. 

V sobotu 11. júna sa konali na amfiteátri „Pohronské folklórne slávnosti“, zúčastnili sa ich folklórne súbory z okolitých obcí : Vtáčnik z Ostrého Grúňa, Pohronka zo Šášova, Sekera zo Žiaru nad Hronom, Vinička a Háj  z Novej Bane, Hronka z Brehov, Folklórna skupina  z našej obce pod vedením Dominika Garaja a Spevácka skupina Lehotienka pod vedením Heleny Garajovej. Na záver bolo divadelné predstavenie hry KUBO, súboru Múza z Novej Bane.    

Na tretí  deň 12.6.2016  už od 14,00 hod začínal  23. Detský folklórny festival „Pod Inovcom“. Podujatie uvádzala pracovníčka – ekonómka  obecného úradu Ing. Katarína Mániková s dcérou Hankou, ktorá upútala aj hrou na heligónku. Zábavnou formou uviedli  súbory : Škovránok z Malej Lehoty, Lipka z Hornej Vsi, Brežanček z Brehov, Hronček zo Žiaru nad Hronom, Základnú umeleckú školu z Novej Bane, súbor Čerešnička z Veľkej Lehoty,  Úsmev z Hodruše – Hámrov, Dukátik z Kremnice. Ako hosť sa podujatia zúčastnil  a pekným programom potešil Detský folklórny súbor Kornička z Trenčína. Celé popoludnie bolo pekné počasie, až na záver, keď začala hrať skupina  Rusín Čendes Orchestra z Banskej Bystrice začalo pršať a preto museli vystúpenie skôr ukončiť. Občerstvenie bolo zabezpečené stánkovým predajom, pre účinkujúcich zabezpečovala  bezplatne obec. Na záver podujatia boli odovzdané ocenenia pre vedúcich súborov za ich vynaložené úsilie.

Počas prázdnin boli na amfiteátri hrané  dve rozprávky   z Divadla Tamariki Banská Bystrica, Princezná a drak a Škriatok a Víla.

Z príležitosti mesiaca úcty k starším boli 6. októbra pozvaní na pohostenie jubilanti, ktorí sa dožili životného jubilea 70,75,80,85, a 90. roku. Pozvaní a pohostení  boli aj ostatní seniori z klubu seniorov, do tanca im zahrali Heligonkári z Tekovskej Breznice.  

10. 10.2016  priniesol p. PaedDr. Miroslav Polák z Nitry 25 obrazov, ktoré namaľoval,  znázorňujú   rieku Žitavu a obce,  ktorými preteká od prameňa až po sútok. Galéria obrazov bola ešte v ten mesiac umiestnená v sále Spoločensko-kultúrneho centra, keďže rieka Žitava pramení v našej obci.  V tom období vyrezal sochu ženy – víly rieky Žitava, ktorej zvlnený prameň vlasov ako modrá stuha symbolizuje rieku Žitava a je zároveň jej ochrankyňou. Socha bola umiestnená vo vestibule Spoločensko – kultúrneho centra  a spolu s obrazmi  sprístupnená verejnosti počas pracovnej doby obecného úradu.

Na Štefana,  t. j. 26.12. sa v kostole sv. Martina  konal  vianočný koncert, ktorý moderoval a ozvučoval Roman Kocian.  Vianočné koledy zaspievala folklórna  skupina Lehotienka, Roman Kocian a nevidiaci spevák Maroš Bango s manželkou z Bratislavy.

Drevené   reliéfy

Z kmeňov 400 ročných  líp,  vyrezal v  priebehu  mesiaca máj   p. Peter Staník  aj dve reliéfne sochy, ktoré boli  osadené   pred vstupnú bránu do areálu amfiteátra.  Betónové podstavce vyrobili pracovníci obce pod vedením Jozefa Suchého. Prevoz a osadenie zabezpečoval Vladimír Zduch autom s mechanickou rukou, práce pri osadzovaní  reliéfov   a sochy gajdoša zabezpečovala  firma KFT Jána Kociana.  

Voľby

5.2.2016 sa konali voľby do Národnej rady SR.

 V našej obci zvíťazila opäť strana SMER – SD. Ako druhá sa umiestnila  radikálna strana Mariana Kotlebu – Ľudová strana Naše Slovensko, ktorý zastával aj funkciu Predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja.

Do zoznamu voličov bolo zapísaných 929 voličov, hlasovania sa zúčastnilo 609 voličov. Platných hlasov bolo 596. Výsledky hlasovania : SMER – SD 230 hlasov, Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko 96 hlasov, Slovenská národná strana 80 hlasov, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti 59 hlasov, SME RODINA – Boris Kolár 39 hlasov, Kresťanskodemokratické hnutie 39 hlasov, Sloboda a Solidarita 20 hlasov, SIEŤ 11 hlasov,  Strana TIP 5 hlasov, Komunistická strana Slovenska 5 hlasov, Strana zelených Slovenska 4 hlasy, MOST – HÍD 3 hlasy, Slovenská občianska koalícia 3 hlasy, Šanca 1 hlas, SDKÚ – DS 1 hlas.

Školstvo

Základná škola s materskou školou Veľká Lehota bola financovaná v r. 2016 z Ministerstva školstva   sumou 209  637 €. Nakoľko nemala dosť financií na mzdy,  mohla žiadať prostredníctvom obce o dofinancovanie mzdových nákladov.  Žiadosti bolo  vyhovené a z MŠ  dostali sumu 19 tis. €, pričom cca 3 000 € z tej sumy  im bolo rozdelené  na odmeny.  Ako rezerva im zostala suma   5 691,36 € na režijné náklady , ktoré mohla ZŠ použiť do konca marca 2017.

Naša obec mohla žiadať o dofinancovanie, pretože dňa 18.7.2013 Ministerstvo školstva SR v rámci racionalizačných opatrení rozhodlo, že žiaci II. stupňa  zo ZŠ Malá Lehota mali prísť do našej ZŠ. Zastupiteľstvo obce Malá Lehota s tým nesúhlasilo a ešte v tom roku rozhodlo, že si budú svoju školu dotovať z rozpočtu obce a od sponzorov.

Obec dostala v r. 2016 podielové dane z Ministerstva financií  SR vo výške  309 401,26 €.

Z toho 56. tis. € financovala  Materskú školu, Výdajnú školskú jedáleň a  Školský klub detí tzv.

originálne kompetencie obce. Čiže ZŠ s MŠ mali viac financií ako obec.

Nakoľko 31. januára 2017 končilo funkčné obdobie riaditeľky ZŠ s MŠ, obec  19.10.2016  vyhlásila  výberové konanie na obsadenie funkcie  riaditeľky.   Do výberového konania, ktoré sa konalo 15.12.2016 sa prihlásila len pôvodná riaditeľka Mgr. Mária Jankoveová. Členovia Výberovej komisie Rady školy pri Základnej škole s materskou školou Veľká Lehota :

Jozef Mihál – predseda Rady školy, Helena Cibiriová, RNDr. Peter Michálik, Peter Šmondrk – členovia  RŠ za ziaďovateľa, Ing. Antónia Garajová – členka RŠ za rodičovskú radu, Eva Šaturová – člen RŠ za rodičov Materskej školy, Jana Gábrišová, Stanislava Číková – členky  RŠ za rodičov Základnej školy, Mgr. Katarína Garajová, člen RŠ za pedag. Zamestnancov ZŠ, Milada Víglaská – člen RŠ za pedag. zamestnancov MŠ, Anna Garajová za nepedag. zamestnancov ZŠ,   navrhli  starostke obce vymenovať do funkcie riaditeľky Mgr. Máriu Jankoveovú.  Starostka obce Marta Šmondrková vymenovala menovacím dekrétom   Mgr. Jankoveovú, dňom 1. februára 2017 do funkcie riaditeľa Základnej školy s materskou školou Veľká Lehota na dobu 5 rokov.     

36. Stretnutie Lehôt a Lhot v Ostrožskej Lhotě

Občania a rodáci z Veľkej Lehoty sa aj tento rok zúčastnili 36. stretnutia Lehôt a Lhot, ktoré sa konalo od 30. 6. do 3.7.2016 v Ostrožskej Lhotě v Zlínskom kraji, okres Uherské Hradiště. Stretnutia v tejto malebnej moravskej dedine s približne 1500 obyvateľmi sa zúčastnilo 67 Lehôt a Lhot, z toho asi  len  päť bolo zo Slovenska, a to Veľká Lehota, Malá Lehota, Mníchova Lehota, Žilinská Lehota a Lehota pri Nitre. Stretnutia Lehôt a Lhot sa začali usporadúvať v r. 1981 v Uhlířskej Lhotě v okrese Kolín. Slovenské Lehoty sa pridali v r. 1985 v Novej Lehote v okrese Hodonín. Prvé stretnutie na Slovensku sa konalo až o štyri roky v Dolnej Lehote okres Brezno. Rekord v účasti drží Dlouhá Lhota z okresu Mladá Boleslav, v r. 1986 prišlo na stretnutie 93 obcí. Termín konania stretnutia býva tradične prvý júlový víkend. Každé stretnutie sa koná aj Lehotský snem. Snem na 36. stretnutí Lehôt a Lhot v Ostrožskej Lehote mal nezabudnuteľnú atmosféru. Na sneme, kde sa mal prihlásiť pokračovateľ tejto akcie, sa dlho nikto nehlásil. Už to vyzeralo tak, že budúci rok, ani ďalšie  roky sa stretnutia konať nebudú, až v r. 2020 Mníchova Lehota a v r. 2023 naša Veľká Lehota. Zanietených Lehoťanov to veľmi mrzelo. Nakoniec sa prihlásila Dlouhá Lhota, ale až na rok 2018. Pre rok 2017 však stále pokračovateľa nebolo. Potom sa prihlásila zástupkyňa Lhotky pod Ondřejníkem, ktorá cez sms získala súhlas starostu,  že  v r. 2017 sa bude 37. stretnutie Lehôt a Lhot konať u nich. Pre r. 2019 sa ešte prihlásila Lhota u Lipníka, preto sme veľmi radi, že táto tradícia sa nepreruší a nezanikne. Mnohí z účastníkov dlho po stretnutí spomínajú na pekné chvíle a celý rok sa tešia na ďalšie stretnutie so svojimi priateľmi Lehoťanmi.

 Z obce Veľká Lehota sme tento rok mali opäť početné zastúpenie, zorganizoval sa autobusový zájazd spojený s prehliadkou niekoľkých zaujímavých miest. Vyrážali sme vo štvrtok 30. júna, prvá zastávka bola na zámku Slavkov – Austerlitz. Unikátnou pamiatkou na zámku je Historická sála, kde bolo podpísané prímerie medzi Francúzskom a Rakúskom po Napoleonovom víťazstve dva dni po bitke pri Slavkove, ktorá sa odohrala 2.12.1805. Mohli sme sa poprechádzať v zámockom parku, navrhnutom v štýle francúzskych barokových záhrad. Kúsok od samotného Slavkova približne na miestach dávnych bojov sa týči Mohyla mieru na pamiatku obetiam nielen bitky troch cisárov, ale aj obetiam všetkých vojen. V piatok nás čakala najhlbšia priepasť v strednej Európe – Macocha, Punkevní jaskyne v Moravskom krase sme si pozreli pešo, aj pri plavbe loďkami. Po prehliadke sme sa lanovkou vyviezli na vyhliadku, odkiaľ sme mali nádherný výhľad na Moravský kras, ale aj samotné dno priepaste. V popoludňajších hodinách sme stihli ešte prehliadku historickej časti mesta Brno a v sobotu nás privítala Ostrožská Lhota, kde sme v hojnom zastúpení reprezentovali našu obec Veľká Lehota na 36. stretnutí Lehôt a Lhot.

 Ostrožská Lhota mala pripravený kultúrny program a zaujímavé sprievodné podujatia – súťaže, výstavy, športové ihriská, živý stolný futbal, atrakcie pre deti a iné.  Ďakujeme všetkým zúčastneným obyvateľom a tiež rodákom za reprezentáciu našej obce a podporu tohto podujatia a tešíme sa na ďalšie stretnutie budúci rok v Lhotke pod Ondřejníkem.

Miestne komunikácie :

Počas mesiaca marec a apríl boli zamerané  miestne komunikácie a  pripravovaná projektová dokumentácia na ich rekonštrukciu.  

Od 20. septembra do 4. októbra firma STRABAG Zvolen rekonštruovala miestne komunikácie :

Pirte od hl. cesty po M. Kocian  č. 224, cena  5 196,46 €.

Garajovci od M. Zducha č. 164 po J. Cibiri č. 156, cena 12 304,069 €.

Garajovci od M. Zducha č. 164 po M. Jenisa č. 110, cena 16 926,192 €.

Vaškovci od A. Garaja ml. č. 229 po križovatku za pekárňou, cena 14 830,20 €.

Víglaš od M. Víglaského č. 492 po J. Suchého č. 426, cena  16 216,908 €.

Chujacovci od O. Šmondrkovej 365 po M. Šipošovú č. 393, cena 31 462,80 €.

Mánikovci od križovatky – kríž po križovatku – cintorín, cena 9 668,40 €.

Mánikovci od križovatky cintorín po Dom smútku, cena 2 486,112 €.

Garajovci od J. Zducha č.164 po  E. Suchú č. 102, cena 10 918,344 €.

Vaškovci predĺženie za pekárňou po hl. cestu – park, cena 5 284,608 €.

Vaškovci – Cubok od E. Rajnáková č. 239 po K. Kociana č. 233, cena 3 6901,44 €.

Chujacovci – Dolný závoz, cena 10 817,256 €.

Mihálovci od hl. cesty po križovatku – M. Šidla č. 323, cena 3 453,24€

Mánikovci od hl. cesty po križovatku – kríž Mánikovci, cena 7 235,22 €

Cena celkom  : 150 401,77 €.    

Obec pokračovala vo vysporadúvaní vlastníckych práv k pozemkom pod miestnymi komunikáciami. V roku 2016 vysporiadala pozemky pod cestou u Jenisov, u Garajov, v časti Pirte a dal sa spracovať geometrický plán na uličku do Vatalov. Spolu v r. 2016 vynaložila náklady vo výške 5 697,95 €, ktoré zahŕňajú cenu pozemkov (1,85 €/1 m2), náklady na geometrické plány, právne služby a súdne poplatky.

Vodovod :

Aj napriek tomu, že obecný vodovod bol zrekonštruovaný 31. augusta bola prvý-krát cez toto leto zastavená voda. Potom 1., 2., 5., 9.-14., 16., 27-29. septembra a  4. - 5. októbra. Počas letných mesiacov si občania a chalupári aj napriek zákazom napúšťali bazény a polievali záhrady. Okrem toho ešte cca 50 domácností nemalo vodomer a s vodou nešetrilo.  Vodu na noc zatváral pán Kamil Kocian. Pracovníkom  vodární to aj tak nedalo,  zistili, že v časti Hudcovci, ktorá nebola zrekonštruovaná,  je veľký odber. Našli veľkú poruchu medzi prepojením z časti Chujacovci do Hudcov pri J. Suchom č. 413. 14.10. začali nasúvať potrubie do pôvodného deravého potrubia, práce sa im však nedarili. Až 20.10. však nasunuli do pôvodného potrubia len pol cólovú hadicu, pretože sa hrubšia nezmestila. Podľa vyjadrenia p. K. Kociana bolo odvtedy  vody dosť.    

Rôzne

V priebehu mesiaca január boli vymenené žiarovky  verejného osvetlenia za úspornejšie v časti obce Inovec. Taktiež boli namontované halogény  - osvetlenie  pri budove ZŠ.

Pripravovala sa výmena  zábradlí po obci, oplotenia amfiteátra a výmena hlavných vchodových dverí na dome smútku. Nakoľko bola vyhlásená výzva na telocvične, dali sme vypracovať  projektovú dokumentáciu s rozpočtom na malú telocvičňu a posilňovňu, ktorú sme chceli postaviť na mieste bývalej školskej jedálne. Projekt nebol podporený.

1. marca bola podpísaná zmluva s firmou, ktorá zabezpečovala digitálne spracovanie cintorína. Na webovej stránke obce bol zdokumentovaný celý cintorín, všetky informácie o hrobovým miestach a zosnulých boli voľne dostupné.

14. marca boli spílené dva smreky v parku pri kostole. Smreky už prerastali do elektrickej siete a ohrozovali okolité domy.  V tom čase bola spílená aj cca 400 ročná  lipa, ktorá tsála vľavo v hornom cintoríne  blízko ohrady.  Až po spílení bolo zistené, že bola vo vnútri poškodená a bolo len otázkou času, kedy by padla na okolité pomníky a el. vedenie do Domu smútku. Práce previedla firma z Detvy, postupne po klátikoch spilovali a kmeň  spúšťali na lanách. Spílenie stálo 700 €, drevo si rozobrali nezamestnaní občania na kúrenie. Namiesto spílených stromov sme vysadili 25 tují v parku pri kostole.

V priebehu mesiaca apríl bola vyhlásená súťaž na opravu fasády a strechy domu smútku. Súťaž vyhrala firma Unistav Nová Baňa. Práce  boli prevedené v priebehu mesiaca júl za 4 776,48 € + 180,34 € za náter pätiek. Okrem toho bola opravená aj stará márnica za 1 653,64 €.

Dňa   24. mája boli osadené nové vchodové dvere do domu smútku, stáli 5 900 €.   V mesiacoch apríl a máj pracovníci obce realizovali oplotenie amfiteátra a vyrábali drevené stoly s lavicami k futbalovému ihrisku.  Na Vígľaš vedľa chodníka boli osadené 3 stĺpy na verejné osvetlenie, pretože  táto časť obce ešte nebola dostatočne osvetlená. 

V priebehu mesiaca august bol vybetónovaný základ pod autobusovú  zastávku v Doline, ktorú 23. 8.2016 namontovali  pracovníci  firmy z Lutily, ktorá zástavku aj vyrobila.

V mesiaci november pracovníci obecného úradu Jozef Hajdu, Štefan Hudec, Vladimír Garaj pod vedením  Jozefa  Suchého, odtrhali všetky pulce z amfiteátra. Za  roztrhanú parozábranu od kuny  dávali za pulce plech, aby nezatekalo do tunela. Práce vykonávali postupne odtrhali časť pulcov natiahli plech a na vrch opäť pribili pulce.

HISTÓRIA OBCE ROK 2017

Počet  obyvateľov stav  k 1.1. 2017  bol 1 076, z toho 550 mužov a 526 žien.

Stav k 31.12.2017 bol 1 069, z toho 545 mužov a 524 žien.

Prihlásilo sa na trvalý pobyt 19 občanov.

Odhlásilo sa z trvalého pobytu  21 občanov.

Narodilo sa 6 detí, / 2 chlapci a 4 dievčatá/.

Zomrelo 13 občanov.

Počet žiakov v ZŠ bolo 73 z toho 9 prvákov /I. stupeň 30, II. stupeň  43/, učilo ich 9 učiteľov, v  MŠ  bolo 17 detí a učili ich dve učiteľky. Všetky  deti mali  možnosť  naďalej sa stravovať vo výdajnej školskej jedálni, kde dovážali stravu z Domova seniorov a sociálnych služieb Dominik n.o.

KULTÚRA

Jubilejný 30. ročník medzinárodného stretnutia gajdošov a gajdošských hudieb - Gajdošské fašiangy sa konal posledný februárový víkend v dňoch od 24. do 26. febrára 2017 v obciach Malá Lehota, Veľká Lehota a Jedľové Kostoľany. Organizovanie prvého festivalu v roku 1987 nadviazalo na dlhoročné tradície zakladateľov festivalu Bernarda Garaja, Juraja Hamara a Milana Ruska.

Gajdošské fašiangy vo Veľkej Lehote začali v sobotu ráno fašiangovou zabíjačkou pred Obecným úradom a o 14:00 hod. bol pripravený kultúrny program v sále spoločensko kultúrneho centra "Gajduj gajdoš", ktorý otvoril detský folklórny súbor Čerešnička z Veľkej Lehoty pod vedením Mgr. Soni Vozárovej a Mgr. Jany Žňavovej. Vystúpili domáci gajdoši pod vedením Dominika Garaja z Veľkej Lehoty, zahraniční gajdoši zo Srbska, Arménska, Poľska, Bieloruska. Po predstavení nasledoval predaj zabíjačkových špecialít, kde sa o zábavu postarala Ľudová hudba Milana Kišša z Malej Lehoty. Pre návštevníkov boli napečené šišky a fánky.

O plynulý priebeh fašiangov sa postaral kolektív Obecného úradu, aktivační pracovníci, Peter Mánik ml. a st., Michal Mánik, Jozef Šmondrk, Peter Herák, Ján Zduch, Anastázia Mániková, Eva Suchá, Anna Garajová, Rozália Garajová, Ľubomír Víglaský, Helena Cibiriová a Veronika Raffajová. Podujatie sponzorsky podporili: Anton Garaj - Pekáreň Veľká Lehota a Dominik, n.o. Veľká Lehota.

V nedeľu sa konala gajdošská svätá omša v kostole svätého Martina vo Veľkej Lehote, ktorú sprevádzali gajdoši z Poľska a Srbska. Ako hosť sa zúčastnil aj predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Ing. Mgr. Marian Kotleba. Po svätej omši nasledoval slávnostný obed v priestoroch Dominik, n.o. vo Veľkej Lehote.

STAVANIE MÁJA

Je na chválu obciam, ktoré ešte dodržiavajú tradíciu stavania mája. Je to sviatok  podobný sviatku sv. Valentína, ktorý sme prebrali  zo západných krajín.  Postavením mája v minulosti chlapci vyjadrovali svoju náklonnosť k dievčatám. V minulosti ráno prvého mája bol skoro každý dom v ktorom mali dievku vyzdobený pestrofarebným májom. Dnes je tých májov pomenej. Ale to neznamená, že je menej dievok .

Tradičné stavanie mája sa v našej obci uskutočnilo v  nedeľu 30.04.2017 pred miestnym pohostinstvom. O 15:00  hod. postavili futbalisti TJ Partizán máj, a potom s kultúrnym programom vystúpili mažoretky zo Základnej školy Veľká Lehota pod vedením pani riaditeľky Mgr. Márie Jankoveovej a deti z Materskej školy pod vedením Eleny Suchej a Milady Víglaskej. Pri máji zaspievala aj spevácka skupina Lehotienka za sprievodu harmoniky, na ktorej hral Ján Garaj. Zábava pokračovala do 18 hod. s hudobnou skupinou AMADEO. Chceme sa poďakovať deťom a mažoretkám za kultúrny program, spevákom za ich výkon, športovcom za postavenie mája ďalej urbárskemu spoločenstvu za poskytnutie mája, pracovníkom obecného úradu a p. Františkovi Kocianovi za dovoz a opracovanie mája. Zároveň Vám všetkým ďakujeme za bohatú účasť.

DFF

Uskutočnil sa 11.06.2017 na amfiteátri vo Veľkej Lehote. Organizátormi podujatia boli Obec Veľká Lehota a Pohronské osvetové stredisko zo Žiaru nad Hronom. Hosťami tohtoročného DFF boli detský folklórny súbor Prvosienka z Banskej Bystrice a vítaž televíznej šou "Zem spieva" folklórny súbor Urpín z Banskej Bystrice. Festival začal tradične o 14:00 hod a ukončil sa približne o 17:00 hod.. Počas festivalu boli pripravené aj rôzne sprievodné podujatia ako jarmok remesiel, skákacie hrady pre deti, maľovanie na tvár, 5D kino a stánkový predaj s hračkami a ručne vyrobenými vecičkami. Obecný úrad predával poľovnícky guláš, ktorý navarilo Poľovné združenie Kamenica a TJ Partizán. Na festivale vystúpilo takmer 320 účinkujúcich. Počasie nám vyšlo výborne, celý deň svietilo slniečko, návštevnosť odhadujeme na približne 1 000 osôb.

Pre účinkujúcich naša obec a POS zabezpečilo upomienkové predmety a občerstvenie. Vedúci súborov dostali od obce kyticu z lúčnych kvetov a vecné dary. 

Detský folklórny festival „Pod Inovcom“ je tradičné a v našom regióne obľúbené kultúrne podujatie, ktoré podporuje vzťah detí a mladej generácie k folklóru, šíri ich do celého regiónu a pomáha udržiavať tradičné hodnoty v spoločnosti. Tešíme sa, že túto tradíciu pomáha udržiavať svojou finančnou podporou aj Banskobystrický samosprávny kraj.

 37. ročník STRETNUTIA LEHOT A LHOT LHOTA POD ONDRĚJNÍKEM

Aj tento rok v mesiaci júl sa druhý víkend v beskydskej dedine  stal dejiskom stretnutia Lehôt a Lhot.

Obec Veľká Lehota aj tento rok zorganizovala zájazd na toto stretnutie, ktoré bolo spojené s poznávaním českých miest a dedín.

Opäť sme vyrazili vo štvrtok dopoludnia. Navštívili  sme rázovitú slovenskú dedinu Čičmany, kde sme si pozreli exteriér, ale i interiér domov, ktoré sa zachovali až dodnes. Sú známe vonkajšou výzdobou domov. Ich ornament bol použitý ako dekorácia na olympijskom oblečení.  Je to dedina, ktorá je obklopená  krásnou prírodou, prostredím.

Navštívili sme aj cintorín, kde je pochovaná aj naša rodáčka Marta Filipová- Mániková, ktorá tu žila. Zomrela vo veku 52 rokov.

Naša cesta pokračovala do Rajeckej Lesnej. Tu sa nachádza vyrezávaný drevený betlehem od ich rodáka Jozefa Pekaríka. Je vyrezaný z dreva, okrem narodenia Ježiša Krista zobrazuje aj život obyčajných ľudí na Slovensku.

Ďalšou zastávkou na našej ceste bol hrad Strečno. Milovníci vody sa vybrali na splav plťou popod hrad, ostatní sme si urobili výstup na jeho vrchol.

Unavení a obohatení o zážitky sme pokračovali cez horský prechod Makov až do mesta Frýdek-Místek, kde sme sa ubytovali v hotelovom dome s názvom Paskov.

V piatok nás čakalo mesto Kopřivnice, kde sme navštívili Technické múzeum historických áut .Oboznámili  sme sa s vývojom áut, ktoré sa tu vyrábali. Výstava svojimi exponátmi zaujala nielen  mužov, ale aj ženskú časť.

Po dobrom obede dobré pivo. To na nás čakalo v Rožnove pod Radhoštěm v malom českom pivovare. O jeho výrobe a v malom množstve priaznivých účinkoch na zdravie nám pútavou a zaujímavou formou porozprával zamestnanec pivovaru. Dozvedeli sme sa o celom procese výroby a varenia piva .Ochutnali sme tu také pivá, ku ktorým sa bežný človek ani nedostane. Ochutnali sme pivo BRUNO,  APA.

Po tomto príjemnom osviežení sme sa presunuli do múzea Valašskej dediny, kde sme sa dozvedeli niečo viac o spôsobe života ľudí žijúcich vo valašských dedinách .V sobotu sme sa presunuli do Lhoty pod Ondřejníkem. Je to malá obec s 550 obyvateľmi postavená v peknom prostredí Beskýd. Zišlo sa tu 62 obcí z toho 7 zo Slovenska. Je to pekná obec, žije v nej veľa mladých ľudí.

Program bol zaujímavý. Boli pripravené aktivity pre deti i dospelých. Vystúpila Country skupina Michala Tučného, skupina Elán revival a večer vystúpila speváčka Petra Janú.

Štafetu stretnutia prebrala Husí Lhota, Dlouhá Lhota, ktoré sa pri organizovaní stretnutia spojili. Sme radi, že ešte stále tieto stretnutia budú pokračovať a že sa nájde ešte dosť zanietených ľudí pre organizovanie takýchto stretnutí.

NÁJOMNÉ BYTY

V každej obci na okolí sa stavajú nájomné byty, preto i naša obec sa už dávnejšie pohráva s tou to myšlienkou. I keď  nájomné byty majú svoje úskalia obec zverejnila na web stránke návrh prestavby bývalého  zdravotného stredisko na 10 nájomných bytov a zrealizovala prieskum u obyvateľov, aby zistila záujem o bývanie v týchto bytoch. Na obecný úrad bolo podaných 19 žiadostí, teda záujem o byty je. Väčšina obcí financuje výstavbu nájomných bytov cez úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania, z dotácie z Ministerstva dopravy, výstavby a reg. rozvoja a spolufinancovanie z prostriedkov obce. Prestavba by celkovo mohla stáť cca 529 550 €. Z toho 60% by sa zobral úver zo ŠFRB, čo je 317 730,- €. Zvyšná suma by pozostávala z dotácie z MDVaRR – 148 274,- € a spolufinancovanie obce 63 546,- €. Na 1 m2 pri 10-tich nájomných bytoch by pripadali náklady vo výške 890,- €. Aby obec mohla vyhovieť aj obyvateľom, ktorí presiahnu zákonom stanovený príjem, p. starostka uvažovala nad možnosťou prerobiť zdravotné stredisko z vlastných zdrojov obce.

Rôzne

Poslanec Obecného zastupiteľstva pán Peter Šmondrk, bytom Veľká Lehota č. 439 sa vzdal poslaneckého mandátu z dôvodu presťahovania sa. Ako nový poslanec podľa počtu hlasov nastúpil pán František Čík, bytom Veľká Lehota č. 558, ktorý na nasledujúcom zasadnutí zložil poslanecký sľub.

V tomto roku  obec vymenila poskytovateľa internetovej siete na Slovak Telekom, z toho dôvodu bola   prerobená  celú vnútorná  aj vonkajšia

internetová sieť a zakúpené  nové zariadenia.

PEKÁREŇ

Už sme boli zvyknutí na čerstvo upečený chlieb, rožky, pečivo a iný pekárenský tovar, preto nás prekvapila správa o ukončení prevádzky pekárne k 21.05.2017. Pekáreň bola v prevádzke dlhé roky a chlieb pečený v tejto pekárni bol známy aj v širšom okolí. Pekáreň zamestnávala prevažne ženy, bolo však problematické zohnať pekára. Taktiež ponuka pracovných miest sa v regióne zväčšila, zamestnanci odchádzali za inou prácou a v okolí nebol dostatok voľných pracovných síl, ktoré by mali záujem o danú prácu na smeny. Nie nadarmo sa hovorí, že život pekára je ťažký, pretože jeho pracovná doba je prevažne v noci, keď ostatní ľudia oddychujú. Aj za tie roky ťažkej práce patrí ľudom, ktorí v nej pracovali poďakovanie.

Odovzdanie miestnych komunikácií od SPF do vlastníctva obce

Niektoré pozemky už obec od SPF dostala do svojho vlastníctva. V roku 2017 obec podpísala delimitačný protokol na  parcely č. 1614 a 1868/78 (na Víglaši a u Chujacov). Do vlastníctva ich dostane až po podpísaní zo strany SPF Bratislava.

Naďalej obec pokračuje vo vysporiadaní pozemkov pod miestnymi komunikáciami do vlastníctva obce. V roku 2017 odkupovala pozemky ulička do Vatalov, obočka Pirte, Park u Vaškov, odbočka do Garajov. 

Žiadosť na spílenie líp na cintoríne

Ľudí navštevujúcich miestny cintorín trápia lipy ,ktoré ohrozujú pomníky ale i ľudí, ktorí prídu ku hrobom svojich blízkych. Obec  sa v rámci možností  o cintorín stará ,ale lipy predstavujú neustálu hrozbu pre ľudí. Preto poslanci s vypílením líp súhlasili a prisľúbili riešenie situácie v budúcom roku.

Oprava kolumbária

Kolumbárium - oporný urnový múr na cintoríne si vyžadoval opravu. Opadávala omietka, preto sa musela opraviť celá fasáda. Na niektorých miestach bolo potrebné vyriešiť oplechovanie, aby voda nestekala po fasáde. Spoločne s týmito prácami sa doplnila aj mramorová podesta, na ktorú môžu pozostalí položiť kahance a sviečky, a zároveň sa urobila nová dlažba pred kolumbáriom. Práce zrealizovala Firma Šaliga, s.r.o., Žarnovica a obec za ne zaplatila                    9 001,47 €.

PÚŤ Skalka nad Váhom

Ružencové spoločenstvo vo Veľkej Lehote zorganizovala púť na Pútnické miesto Skalka,  nachádza sa na území farnosti Skalka nad Váhom v Nitrianskej diecéze. História pútnického miesta Skalka pri Trenčíne siaha do 11. storočia a spája sa so životom sv. pustovníkov Andreja-Svorada a Beňadika, ktorí na tomto svätom mieste nejaký čas žili. Pozostáva z dvoch objektov – Diecéznej svätyne Sv. Andreja-Svorada a Beňadika na tzv. Malej Skalke, ktorý je postavený na skale, z ktorej bol sv. Beňadik zhodený do Váhu a z tzv. Veľkej Skalky – pozostatkov benediktínskeho opátstva z roku 1224, v ktorom sa nachádza aj Beňadikova jaskyňa. Sv. Andrej-Svorad a Beňadik, ktorých si na tomto pútnickom mieste uctievame, sú hlavnými patrónmi nitrianskej diecézy .Oboznámili sme sa so životom týchto svatcov, vykonali sme pobožnosť krížovej cesty. Púť bola spojená i s farníkmi z Malej Lehoty.

Predvianočný zájazd

Obec Veľká Lehota zorganizovala 13.12.2017 predvianočný zájazd na vianočné trhy. Prezreli sme si Ľadový dom na Hrebienku v Starom Smokovci a prešli sme sa k Rainerovej chate. Tatranský ľadového dóm s priemernou kupolou 25m sa tento rok niesol v téme pocta rodine, inšpiráciou bola masívna rímskokatolícka bazilika v Barcelone - Sagrada Familia. Samotná bazilika je budovaná v štýle stredovekých katedrál a je monumentálnym dielom renomovaného katalánskeho architekta Antonia Gaudího. O precízne detaily pri tvorbe ľadového chrámu sa postaral Adam Bakoš s tímom slovenských, českých a španielskych sochárov. Na stavbu sa použilo neuveriteľných 1440 ľadových blokov, ktoré dokopy tvoria viac ako 190 ton ľadu. Cestou späť sme navštívili vianočné trhy v Banskej Bystrici, kde o 18:00 hod. vystúpili na námestí deti s vianočnými koledami. Naladení predvianočnou atmosférou sme sa v zdraví vrátili domov.

CESTY

Obec aj tento rok pokračovala s rekonštrukciou ciest.

Navrhnuté boli úseky: v časti Burovci od E. Garaja po J. Mihála, ulička do Vatalov. Ďalší úsek je u Šmondrkov od Vlasty Cibiriovej po Jána Lalíka. Ďalším navrhnutým úsekom bola cesta na amfiteáter. Majiteľka penziónu Drozdovo p. Bieliková požiadala poslancov, aby do rekonštrukcie ciest zahrnuli aj cestu na Inovec v úseku  350 bm približne od križovatky pri č. d. 585 smer na Drozdovo po odbočku k p. Semjánovi alebo 700 bm až po odbočku k MUDr. Francisciovej. Rekonštrukcia miestnych komunikácii bola navrhnutá v celkovej výške 185 000,-€ s DPH. Za účelom spoluúčasti na rekonštrukcii. P. Bieliková však prisľúbila, že sú ochotní sa v nejakej miere podieľať aj oni, či už dodať mechanizmy, alebo iným spôsobom, nakoniec bola pomoc zrealizovaná formou zásypu krajníc cesty na Inovec.

Najnižšiu ponuku podľa verejného obstarávania zadala firma CESTY NITRA, a.s., s cenou     101 020,08 € s DPH. Stavebný dozor vykonával Peter Kocian, Veľká Lehota č. 211.

V rámci  rekonštrukcie uličky do Vatalov obec odkúpila priestranstvo pred pohostinstvom od COOP Jednota Žarnovica za cenu  1,85 €/1 m2. Vyasfaltoval sa prístup k schodom do pohostinstva, námestie a vyspádoval a vytvoril sa nájazd na prechod poza pohostinstvo.  

Rekonštrukcia miestnych komunikácií celkovo stála 108 127,50 €. Z toho za:

- projektovú dokumentáciu 410,- €,

- za prípravu na asfaltovanie firmou Šaliga 8 085,58 € (odvodnenie, drenáž rúrami a úprava spevnenej plochy u Hudcov, príprava plochy pod asfaltovanie pred šatňami TJ, odvodnenie cesty od amfiteátra – realizované 2 odvodnenia, jedno zachytáva vodu z vrchnej strany a druhé z boku, vybudovanie novej vpuste, príprava plochy pod asfaltovanie a rozširovanie cesta od Víglaša na amfiteáter)

- za rekonštrukciu miestnych komunikácií podľa verejného obstarávania firmou Cesty Nitra – 99 631,92 €. Oproti pôvodne vysúťaženej sume sa ušetrilo 1 388,16 € s DPH, nakoľko prípravu pod asfaltovanie zrealizovala firma Šaliga. Táto firma uskutočnila práce, ktoré prevažne neboli v projektovej dokumentácii, nakoľko sa s nimi predtým nepočítalo, avšak cesty bolo potrebné na viacerých úsekoch najprv odvodniť, aby ich neskôr nepodmývalo.

ŠPORT

Zub času sa podpísal aj pod budovu šatní TJ Partizán Tieto šatne slúžia nielen pre športovcov, ale sú využívané i na DFF ako priestor na prezliekanie a vtedy sa stanú reprezentatívnymi priestormi.

Preto  obec pristúpila na obnovu a zo svojho rozpočtu

zaplatila 9 547,39 €, z toho:

- Zásteny na WC stáli 1 153,06 €

- Výmena okien 3 088,76 €

- nátery 752,23 €

- obklady 2 522,28 €

- dlažba 1079,78 €

- elektroinštalácia 422,88 € (výmena svetiel, vypínačov, zásuviek)

- výmena umývadiel 154 €

- výmena interiérových dverí 374,40 €. Časť výdavkov vo výške 4 500,- € bola zúčtovaná z dotácie poskytnutej Ministerstvom financií SR. Poslanec p. Čík, ktorý sa venuje športu a táto oblasť mu je blízka, vyjadril spokojnosť s vykonanými prácami.

Dedina roka 2017

Za pôsobenia starostky pani Marty Šmondrkovej sa toho v našej obci dosť urobilo v každej oblasti, naša dedina opeknela, prihlásili sme sa do súťaže Dedina roka.

Dňa 7. júna t.j. v stredu navštívila našu obec hodnotiaca komisia súťaže, ktorá určila víťaza Dedina roka 2017. Zapojených  do súťaže bolo 20 obcí zo Slovenska. Našu obec sme predstavili čo najlepšie v každej oblasti, mali sme im čo ukázať. Obec Veľká Lehota ĎAKUJE všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zapojili do prezentácie Veľkej Lehoty v súťaži DEDINA ROKA 2017. Zúčastneným ďakujeme za ich krásnu prezentáciu a za ich čas, deťom a žiakom za veľmi pekné vystúpenie a občanom za úpravu okolia svojich rodinných domov.

 V súťaži Dedina roka 2017 sa naša obec neumiestnila, i napriek tomu to bola pekná akcia, stmelila obyvateľov aj organizácie v obci a dedina sa propagovala na veľmi dobrej úrovni. Dedinou roka sa stala obec Oravská Polhora. Pre nás je aj tak táto dedina najkrajšia.

Dňa 4.11.2017 sa konali voľby do orgánov Banskobystrického samosprávneho kraja 2017

V Obci Veľká Lehota bolo  zapísaných voličov 917, účasť bola 33,47 %.

Najviac hlasov dostali kandidáti na predsedu samosprávneho kraja:

Marián Kotleba, Ing. Mgr. - 128 hlasov,

Ján Lunter, Ing. - 61 hlasov,

Martin Juhaniak, Mgr. - 34 hlasov,

V celom Banskobystrickom kraji zvíťazil Ján Lunter. 

VODA

Hoci problémy s vodou sa zdajú že sú už minulosťou, ľudí prekvapila

Prechlórovaná voda, nakoľko sa pokazil dávkovač chlóru vo vodojeme. Na problém sa hneď prišlo, pracovníci vodárenskej spoločnosti opravili dávkovač a voda sa niekoľko dní nechlórovala.

Obec dostala žiadosť od Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s., Banská Bystrica o vyhlásenie dočasného obmedzenia užívania pitnej vody z verejného vodovodu z dôvodu poklesu výdatnosti vodných zdrojov verejného vodovodu.

V letných mesiacoch sa dodávka vody musela regulovať z dôvodu veľkého odberu vody. Občania boli neustále upozorňovaní miestnym rozhlasom na zákaz používania pitnej vody na polievanie záhrad, umývanie áut a napúšťanie bazénov.

ÚMRTIE VÝZNAMNEJ OSOBNOSTI

6.12.2017 prekvapila obec smutná správa o úmrtí Ing. Juraja Kovačiča – zakladateľa firmy Kovaco spol. s r.o., ktorá je najväčším zamestnávateľom v obci. Žil medzi obyvateľmi obce 27 rokov, tvrdo pracoval a na zelenej lúke vytvoril úspešnú firmu, na ktorú bol veľmi hrdý. S hrdosťou opakoval, že to, čo sa dokázalo tu vo Veľkej Lehote, sa nedokázalo nikde inde na Slovensku. Mnohým ľuďom dal prácu, mnohým rodinám pomohol. Zanechal nám odkaz pracovitosti a neustáleho snaženia sa. Nepoľavil ani po odchode do dôchodku a s vášňou sa venoval ovocinárstvu. Rozlúčka s Ing. Kovačičom sa konala dňa 9.12.2017 v Dome smútku vo Veľkej Lehote, kde je na miestnom cintoríne aj pochovaný. Počas civilného pohrebu prišli rozlúčiť členovia rodiny, súčasní kolegovia a bývalí kolegovia zo SES Tlmače, priatelia, zamestnanci, obyvatelia obce. Riaditeľka ZŠ s MŠ Mgr. Jankoveová a matrikárka obce Ing. Mániková sa v mene všetkých v príhovore poďakovali za jeho celoživotné dielo a za všetku námahu, ktorú vo svojom plodnom živote vynaložil aj pri uskutočňovaní spoločných cieľov pre Obec Veľká Lehota a jej obyvateľov.

ODSTÚPENIE STAROSTKY

K 31.12.2017 sa starostka obce Marta Šmondrková vzdala funkcie starostky zo zdravotných dôvodov.

HISTÓRIA OBCE ROK 2018

Počet  obyvateľov stav  k 1.1. 2018  bol 1 069

Stav k 31.12.2018 bol 1 072, z toho 549 mužov a 523 žien.

Prihlásilo sa na trvalý pobyt: 26 občanov.

Odhlásilo sa z trvalého pobytu : 11 občanov.

Narodilo sa:  8 detí, / 2 chlapci a 6 dievčat/.

Zomrelo: 20 občanov   

ODSTÚPENIE A ROZLÚČKA SO STAROSTKOU OBCE

 Je tomu už 15 rokov, čo sa na čelo obce postavila žena- starostka obce- pani Marta Šmondrková. Jej  nástup do tejto funkcie nebol vôbec ľahký, kde sa otočila, všade bol problém. Obec bola vo veľkých dlhoch a preto sa ťažko robili nejaké plány do budúcnosti. No pomaly spolu s obecným zastupiteľstvom, ktoré jej pomáhalo, sa obec pomaly dostávala do normálu, dlhy sa pomaly splácali a mohli sme sa smelšie pozerať dopredu.

Počas jej starostovania sa obec výrazne posunula dopredu v každej oblasti. Postavilo sa nové Spoločensko-kultúrne centrum, pribudol DSS Dominik n.o., urnový múr, oplotil sa cintorín, zrekonštruovali sa cesty, výrazne sa zlepšila dodávka vody vďaka rekonštrukcii dvoch hlavných trás vodovodu,  zrekonštruovala sa škola, amfiteáter, rozšírilo sa futbalové ihrisko, postavilo sa multifunkčné ihrisko, začalo sa s vysporadúvaním pozemkov pod miestnymi komunikáciami, pravidelne sa organizovali kultúrne podujatia ako gajdošské fašiangy, detský folklórny festival a v rokoch 2003 a 2013 aj Stretnutie Lehôt a Lhot... Toto všetko svedčí o tom, že svoju prácu mala veľmi rada a vykonávala ju s plným nasadením a nadšením. Vysoké tempo práce, nasadenie sa podpísalo aj na jej zdraví, preto sa rozhodla zo svojej funkcie odstúpiť k 31.12.2017. Poslanci  obecného zastupiteľstva, kolektív obecného úradu, hlavná kontrolórka obce a riaditeľka Základnej školy s materskou školou sa po zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 23.02.2018  s ňou rozlúčili. Za seba aj Obec Veľká Lehota jej odovzdali dar a kyticu vo farbách obce, 15 ruží symbolizovalo 15 rokov vo funkcii starostky obce. Riaditeľka Základnej školy s materskou školou Mgr. Jankoveová sa krásnym príhovorom rozlúčila s pani starostkou, poďakovala jej za rekonštrukciu budovy školy a priestorov pre materskú školu, ako aj za dlhoročné úsilie a prácu pre obec. Venovala jej kyticu kvetov a knihu s inšpiráciami na cestovanie, o ktorom môže prísť porozprávať deťom do novej knižnice, ktorú spoločne vybudovali. Prácu pani starostky vidieť v celej obci. Nielenže obec zbavila dlhov, ale zrealizovala množstvo projektov, ktoré budú ešte dlhé roky slúžiť všetkým občanom. ĎAKUJEME!

Dňa 12.01.2018 sa v zasadačke Spoločensko-kultúrneho centra konalo mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva o ukončení mandátu starostky obce a prevzatie výkonu funkcie zástupcom starostky, Jozefom Mihálom. Ako zástupca starostky Jozef Mihál bol zvolený ešte po voľbách v roku 2014, nakoľko ako  poslanec získal najviac hlasov.

Informoval, že p. starostka sa zo zdravotných dôvodov vzdala k 31.12.2017 mandátu starostky obce. Funkciu zástupcu starostky však neodmietol a vykonával ju v plnom rozsahu až do nasledujúcich komunálnych volieb. Nakoľko bol v pracovnom pomere v DSS DOMINIK ukončil ho k 31.1.2018 a od 1.2.2018 nastúpil na obecný úrad. Od 1.1.2018 už priebežne riešil a podpisoval najnevyhnutnejšie záležitosti v rámci úradu.

 VÝSLEDKY HLASOVANIA VO VOĽBÁCH DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ

V OBCI VEĽKÁ LEHOTA z 10.11.2018

Celkový počet voličov zapísaných v zozname voličov.......................................921

Počet voličov , ktorí hlasovali a odovzdali obálku..............................................623

 Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby  do OZ.................597

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu obce.........616

1.

Jozef Mihál

Kresťanskodemokratické hnutie

475 hlasov

2.

Anna Vatalová, Ing.

nezávislá kandidátka

29 hlasov

3.

Igor Víglaský

nezávislý kandidát

66 hlasov

4.

Peter Víglaský

nezávislý kandidát

46 hlasov

 Počet platných hlasov pre jednotlivých kandidátov na funkciu starostu Obce Veľká Lehota, podľa poradia na hlasovacom lístku:

Za starostu Obce Veľká Lehota bol na volebné obdobie 2018-2022 bol zvolený:

Jozef Mihál s počtom hlasov 475.

Kandidáti zvolení za poslancov Obecného zastupiteľstva vo Veľkej Lehote

1.

Jaroslav Víglaský

SMER – Sociálna demokracia

368 hlasov

2.

Rozália Garajová

Kresťanskodemokratické hnutie

327 hlasov

3.

František Čík

nezávislý kandidát

323 hlasov

4.

Marianna Garajová

Kresťanskodemokratické hnutie

310 hlasov

5.

Vladimír Zduch

SMER – Sociálna demokracia

304 hlasov

6.

Antónia Garajová, Ing.

nezávislá kandidátka  

294 hlasov

7.

Peter Víglaský

nezávislý kandidát

257 hlasov

Dňa 4. decembra 2018 sa uskutočnilo ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva obce.

Predseda miestnej volebnej komisie p. Pavel Garaj prečítal prítomným výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa konali 10.11.2018. Informoval o zvolených poslancoch do obecného zastupiteľstva a zvolenom starostovi p. Jozefovi Mihálovi na volebné obdobie 2018-2022. Na tomto zasadnutí starosta obce a poslanci  zložili zákonom predpísaný sľub.

Pán  Jaroslav Víglaský získal najvyšší počet hlasov poslancov, preto bol oslovený starostom  za svojho zástupcu. Pán Jaroslav Víglaský túto ponuku odmietol vykonávať.

Ako zástupkyňa starostu obce bola zvolená Ing. Antónia Garajová, ktorá aj keď bola v poradí  počtu hlasov na šiestom mieste, počet získaných hlasov pre funkciu zástupcu starostu  nie je podmienkou.

Starostovi a novozvoleným poslancom prajeme veľa síl a pracovných úspechov.

KULTÚRA

Kultúra v našej obci  tradične začína Fašiangami. Tento rok to už boli 31. gajdošské fašiangy.   Vydarili sa, aj keď neprišli v sobotu na program všetci gajdoši, nakoľko sa zdržali  v Malej Lehote a niektorí aj zo zdravotných dôvodov. Spoliehali sme sa  na kapelu z Tekovskej Breznice, ktorá mala hrať pred a po programe, ale vypadla aj tá. Ale aj tak  bolo veselo. Vo štvrtok bol výchovný koncert v škole, ktorý sa páčil deťom a aj gajdoši pochválili deti za pozornosť a v nedeľu bola sv. omša za sprievodu gájd, na ktorú boli tiež veľmi dobré ohlasy. K Fašiangom patrí i zabíjačka, na tú sme kúpili  dve ošípané, z ktorých sa robili zabíjačkové špeciality pre gajdošov i na predaj, robili sa šišky, ktoré sa rozdávali, prenajali sa stoly a lavice, zaplatili sa ľudia, ktorí pomáhali a obedy pre gajdošov na výchovný koncert v škole a v nedeľu po sv. omši. Po zúčtovaní príjmov z predaja a výdavkov, stála organizácia tohto ročníka Gajdošských fašiangov v našej obci cca 1000,- €.

 STAVANIE MÁJA

Máj, máj, máj, zelený..., to sú slová piesne, ktoré zneli v nedeľu 29.04.2018 pred miestnym pohostinstvom. O 16:00  hod. s kultúrnym programom vystúpili mažoretky zo Základnej školy Veľká Lehota pod vedením pani riaditeľky Mgr. Márie Jankoveovej a deti z Materskej školy pod vedením Eleny Suchej a Milady Víglaskej.  Máj pre všetky dievky  postavili futbalisti TJ Partizán. Nálada bola výborná všetci sa dobre bavili. K dobrej nálade prispela  spevácka skupina Lehotienka za sprievodu harmoniky, na ktorej hral Ján Garaj. Zábava pokračovala do 18 hod. s Malolehotskou hudobnou skupinou. Deťom a mažoretkám  za  kultúrny program, spevákom za ich výkon, športovcom za postavenie mája ďalej urbárskemu spoločenstvu za poskytnutie mája, pracovníkom obecného úradu a p. Vladimírovi Zduchovi za dovoz a opracovanie mája patrí poďakovanie.

DETSKÝ FOLKLÓRNY FESTIVAL

Druhý víkend mesiaca jún už tradične patrí  v našej dedine Folklórnym slávnostiam. V sobotu 9.6.2018 v rámci Pohronských folklórnych slávností sa predstavili dospelé súbory z okresov Žarnovica, Žiar nad Hronom, Banská Štiavnica a ako hosť vystúpil Folklórny súbor ŠUMIAČAN . 

V nedeľu 10.6.2018 sa na 25. detskom folklórnom festivale POD INOVCOM  predstavili detské folklórne súbory z okresov Žarnovica, Žiar nad Hronom, Kremnica a ako hosť vystúpil Detský folklórny súbor STUDIENKA z Bratislavy. Pripravené boli aj stánky s občerstvením a sprievodné podujatia: Maľovanie na tvár, deti i dospelí si mohli vyskúšať výrobu folklórnej čelenky, ktorá sa stala módnym doplnkom, mohli maľovanie na tričko, a jarmok remesiel. 

Obec Veľká Lehota si 19.12.2018 prevzala ocenenie počas podujatia "Dotyky múz 2018" za dlhoročnú spoluprácu a podporu pri organizovaní folklórnych festivalov, za vytváranie pre rozvoj, udržiavanie a prezentáciu regionálnych folklórnych tradícií a príkladnú spoluprácu.

Organizovanie takýchto podujatí je v súčasnej dobe dosť náročné nielen finančne, vyžaduje si to aj dosť zanietených ľudí. Táto snaha bola ocenená aj Pohronským osvetovým strediskom v Žiari nad Hronom za dlhoročnú spoluprácu.

Vysvätenie kaplnky za Vatalovcami.

Zub času sa podpísal aj na kaplnke za Vatalovci, smer Štekovička. Opravu realizoval pán Ján Vatala s rodinou a vysvätená bola 16.9.2018 Vdp. Jánom Michútom za prítomnosti veriacich.

V septembri sme navštívili poľské trhy v Jablonke.

V mesiaci október sme uskutočnili stretnutie s jubilantami našej obce.

Zájazd na vianočné trhy do Prahy

Čas vianočný, čas zázračný........... V období adventu sa obec Veľká Lehota rozhodla na podnet  občanov zorganizovať zájazd na vianočné trhy. Zájazdu sa zúčastnilo asi 47 ľudí. Keďže už v minulosti sme navštívili Viedeň, Budapešť, tentoraz sme sa rozhodli  ísť pozrieť a vychutnať si predvianočnú atmosféru v hlavnom  meste Českej republiky- Praha.

Vyrazili sme do studeného rána keď teplomer ukazoval -6 stupňov celzia 13. decembra na Luciu o šiestej hodine ráno. Cestovali sme takmer celé dopoludnie, cestou sme obzerali prírodu a krajinu. Keď sme prechádzali cez českomoravskú vysočinu, akoby sme sa ocitli v rozprávke. Krajina bola zasnežená a pohľadom na krajinu nám cesta rýchlo ubiehala. Do Prahy sme dorazili asi o 12,30 hodine.

V Prahe nás vítalo slnečné i keď studené počasie bez snehu. Pomaly v malých skupinkách  sme sa presunuli na Václavské námestie kde boli stánky s občerstvením, vianočným pučnom a inými vianočnými dobrotami .Na počudovanie sme sa dosť často stretávali so stánkami , kde predávali slovenské dobroty- Skalické trdelníky. Ceny za občerstvenie boli primerané aj našim, dalo sa platiť českou korunou, ale aj eurom a v obchodoch  platobnou kartou.

Po obzretí trhov na Václavskom námestí sme sa presunuli na Staromestké námestie ,kde bolo oveľa viac ľudí a turistov, ale tu bol  lákadlom pre turistov  aj Pražský orloj, ktorý práve odbíjal 14 hodín. Vzhľadom na teroristické útoky na vianočných trhoch v Štrasburku ktoré sa odohrali len jeden deň pre návštevou Prahy  sme sa aj my stretávali so zvýšeným počtom policajtov ktorí dozerali na bezpečnosť a poriadok na vianočných trhoch. Ale ani to neubralo na vianočnej atmosfére.

Mnohý z nás sa boli pozrieť i na Karlovom moste a Prašnej bráne,  oprášili sme si spomienku na Prahu , ktorú sme pred pár rokmi navštívili pri príležitosti stretnutia Lehôt a Lhot v Kostelní Lhote.

I keď na vianočných trhoch pravý význam vianoc nenájdeme ten sa skrýva v našich skutkoch, odpustení ,či stíšení v tomto zhone života  sa nám výlet veľmi páčil a spoznali sme ďalší kus sveta.

Kultúra v našej obci bola zakončená plesom, ktorým sme sa rozlúčili s rokom 2018 a spoločne privítali rok 2019.

ŠPORT

V rámci rozvoja športu v dedine bola v bývalej sobášnej sieni zriadená posilňovňa a chlapci ju už pravidelne využívajú. Z toho dôvodu bol vypracovaný prevádzkový poriadok, podľa ktorého sa budú všetci návštevníci riadiť. Každý návštevník sa musí zapísať do knihy návštev, čím súhlasí s prevádzkovým poriadkom posilňovne a spracovaním osobných údajov. Obec ako prevádzkovateľ je oprávnená vyhradiť čas na cvičenie pre vybrané skupiny podľa záujmu obyvateľov – v prípade ak bude záujem o výhradne ženské cvičenie a pod. Deti do 18 rokov môžu navštevovať len v sprievode osoby staršej ako 18 rokov.

Horská cyklistika pod Veľkým Inovcom Drozdovo XCO 2018

Šport v našej obci sa rozvíja aj iným smerom. Sme radi, že viac ľudí dáva prednosť bicyklu a keď  sa dňa 5. júla 2018  v lesoch Pohronského Inovca konali v areáli lyžiarskeho strediska Drozdovo Medzinárodne  preteky a Slovenský pohár  v disciplíne Cross Country XCO, ktoré organizoval športový klub Toplčianky a Ski centrum Drozdovo. Na ťažkej technickej trati  sa zúčastnili zahraniční pretekári z Poľska, Maďarska, Česka, Rakúska a Francúzka a Peter Bratko z Veľkej Lehoty.

V kategórii Masters A (muži do 39 rokov)  slovenský pohár:

1. miesto Tomáš HAUSER - PROSPORT TEAM KOŠICE

2. miesto Michal MURÁRIK - KAKTUS BIKE-TEAM BRATISLAVA

3. miesto Peter BRATKO z Veľkej Lehoty  pretekajúci za ŠK TOPOĽČIANKY

Blahoželáme.

BIELA STOPA KREMNICA SKALKA

27. januára 2018 sa uskutočnil 45. ročník Bielej stopy. Teší nás, že aj v tomto športe máme svojich rodákov a sme na nich hrdí.

Na pol maratónskej trati dlhej 25 km štartoval Peter Bratko z Veľkej Lehoty umiestnený v celkovom poradí na 46.mieste z 296 pretekárov a v kategórii 17-35 rokov na 25.mieste s časom 1:36:58.

Na maratónskej trati dlhej 50 km štartoval Milan Garaj z Veľkej Lehoty umiestnený v celkovom poradí na 81.mieste zo 141 pretekárov a v kategórii 46-55 rokov na 25.mieste s časom 03:45:01.

KARATISTA SAMKO

Hoci sme malá obec, právom sme hrdí na Samka Kociana, ktorý sa  koncom októbra 2018 zúčastnil Majstrovstiev Európy WUKF v karate na Malte. Samko už v minulosti úspešne reprezentoval aj našu obec, preto poslanci nemali výhrady a schválili ŠK Karate dotáciu vo výške 300,- € na podporu Samuela Kociana. Samko sa na tejto súťaži umiestnil na 1. mieste. Víťazovi blahoželáme a prajeme mu ešte veľa úspechov v športe.

Ľudia sa aj v hojnej miere venujú cyklistike. Aj naša obec podporila  maľovanú cyklomapu. Zapojila sa do toho aj naša škola, deti dostali za úlohu nakresliť kostol alebo gajdoša. Z kresieb sa vybrala jedna kresba kostola, autorom je Adam Udička a  kresba gajdoša od Evky Jenisovej. Obe kresby sú zverejnené v maľovanej cyklomape.

FUTBAL

TJ Partizán Veľká Lehota

V tomto roku pokračovalo futbalové družstvo TJ Partizán v tabuľke VII. liga ObFZ ZH. Sme radi, že vo futbale pokračujú aj deti. Deťom sa naďalej venuje pán Marián  Víglaský, ktorý dochádza z Novej Bane. Obec vychádza v rámci možností v ústrety futbalu, aby sa futbal v našej obci naďalej udržal.

MIESTNE KOMUNIKÁCIE

Obec Veľká Lehota má už väčšinu miestnych komunikácií v obci zrekonštruovaných a vlastnícky vysporiadaných. Začiatkom septembra tohto roku bola zrealizovaná rekonštrukcia miestnych komunikácií u Hudcov, na Víglaši od RD č. 492 po 509 a na Inovci od hlavnej cesty po p. M. Vatalu v celkovej výške 99 132,14 €. Z počúvania názorov ľudí boli väčšinou spokojní, ale našli sa aj takí, ktorí mali voči priebehu rekonštrukcie výhrady. Podľa p. Igora Víglaského firma VIAKORP s.r.o. Zvolen  dodala do Veľkej Lehoty cca. o 50 ton asfaltu menej. Zastupujúci starosta obce aj stavebný dozor p. Peter Kocian na celú zákazku dohliadali, podľa nich boli cesty asfaltované poriadne a firma obci dodala práce v takom rozsahu, ako bola zadaná zákazka. V niektorých miestach boli veľké jamy, preto sa terén musel vyrovnať väčším množstvom asfaltu, ako pri iných úsekoch. Hrúbka a šírka asfaltu však bola dodržaná. Zrekonštruované cesty slúžia dobre všetkým občanom.

POSILNENIE ELEKTRICKEJ SIETE

Začiatkom júla tohto roku sme si niektoré časti našej obce vyskúšali život bez elektrickej energie. Vypnutie na hodinku - dve poznáme, ale teraz sme si to vyskúšali na oveľa dlhšie. Keď však chceme mať kvalitnejšie služby, musíme aj niečo vydržať. Stredoslovenská distribučná, a.s., Žilina zrealizovala od 2.7. do 12.7.2018 obnovu a posilnenie distribučnej siete od Vaškov do Mihálov a pri Dominik n.o.. V rámci tejto aktivity došlo k prerušeniu distribúcie elektrickej energie. Elektrina bola odpojená od rána a predvečerom ju opäť zapli.  Po tomto obmedzení už nie sú  problémy s kolísavým prúdom. Takisto bol od el. energie odpojený aj obecný úrad, preto sa zakúpila elektrocentrála. 

Okrem prerušenia distribúcie elektriny obec riešila aj opílenie konárov stromov, ktoré zasahovali do elektrického vedenia a pri silnom vetre sa vypínalo verejné osvetlenie. Stredoslovenská distribučná, a. s. zmenila podmienky pri opilovaní a už sú majitelia stromov zodpovedný za opílenie konárov a musia si zaplatiť za vypnutie el. energie na potrebný čas. Každý má byť zodpovedný za to, aby konáre zo stromov, ktoré rastú na jeho pozemku, nenechal prerásť až do káblov elektrického vedenia, alebo taktiež telekomunikačného vedenia. Obec Veľká Lehota bola prvá na Slovensku, ktorá požiadala Stredoslovenskú distribučnú, a. s. o vypnutie elektrickej energie, z dôvodu opilovania konárov v celej obci, v rámci nových podmienok. V októbri počas spilovania konárov prišla do obce televízia TA3 natočiť spilovanie konárov a vyzdvihnúť prístup obce pre občanov pri spilovaní konárov, ktoré zasahujú do el. vedenia. Obec zaplatila len práce pilčíkov a prenájom plošiny, vypnutie el. energie bolo pre obec zadarmo.    

STRETNUTIE LEHOT A LHOT 5.-8.7.2018 DLOUHÁ LHOTA

Druhý víkend júlového týždňa patril už tradičnému podujatiu konaného Lehotami-Stretnutie Lehôt a Lhot. Tento rok sa stretnutie uskutočnilo v Dlouhé Lhote okres Mladá Boleslav, ktorá to organizovala spolu s Husí Lhotou, pretože tieto Lehoty sú od seba vzdialené len štyri kilometre.

Naša obec sa stretnutia zúčastnila  tak ako po minulé roky, spojené s poznávaním pamiatok  po Slovensku  a Čechách. Nakoľko vzdialenosť Veľká Lehota a Mladá Boleslav je 535 km, preto sme naše cestovanie  začali už vo štvrtok na Cyrila a Metoda o ôsmej hodine ráno. Naša cesta viedla  na Smolenický zámok  na úpätí Malých Karpát v okrese Trnava.  Stojí  na mieste Smolenického hradu postaveného v 14. storočí ako posledný zo strážnych hradov rodiny Pálffiovcov pri karpatských priesmykoch. Zámok v súčasnej dobe slúži na reprezentačné účely a je v správe Slovenskej akadémii vied.

Keď sme už boli v Malých Karpatoch, rozhodli sme sa navštíviť aj neďalekú jaskyňu Driny. Od roku 1968 je vyhlásená za chránený prírodný útvar.

Je jedinou sprístupnenou jaskyňou na západnom Slovensku. Síce je menšia a menej bohatá na výzdobu, ale návštevníkov potešia jazierka, vodopády, ale aj netopiere.

Spokojní a obohatení o nové poznatky sme pokračovali do Českej republiky. Do Mladej Boleslavy sme dorazili asi o 20:45 hod. Ubytovali sme sa v hoteli Zimní stadion Mladá Boleslav.

V piatok po raňajkách sme vyrazili  do historického  mesta Kutná Hora. V okolí mesta sa v minulosti ťažilo striebro. Je to mesto s mnohými pamiatkami, ktoré sú od roku 1995 zapísané do UNESCO. My sme tu navštívili Kostnicu- Kostol všetkých svätých. V Sedleci, ktorá má zaujímavú históriu, pôvodne to bol kostol na cintoríne cisterciánskeho kláštora. Podľa povesti opát tohto kláštora priniesol za hrsť zeme z Jeruzalema z Božieho hrobu a rozsial ju po cintoríne a tak sa stal súčasťou Svätej Zeme. A tak sa sem dali pochovávať ľudia i z okolia Čiech. Hore je kaplnka a dolu je kostnica- výzdoba kostola je postavená z lebiek a kostí ľudí zo zrušeného cintorína. Tieto kosti ukladal poloslepý mních v roku 1511.

Síce je to pamiatka, ale zanechala u nás zmiešané pocity.

Druhú pamiatku v Kutnej Hore sme navštívili Chrám svätej Barbory, trojloďový gotický kostol.  Jeho výstavba trvala 200 rokov /1388-1558/ na popud kutnohorských mešťanov, aby konkurovala Pražskej katedrále. Projektantom a staviteľom bol Ján Parler a dostaval ho Matej Rejsek. Veľmi pekný je i exteriér, prístupová cesta k chrámu sa podobá na Karlov most v Prahe. Po návšteve týchto pamiatok sme sa vrátili do Mladej Boleslavy. Niektorí navštívili Múzeum automobilky a niektorí dali prednosť nákupom v neďalekom nákupnom centre. Popoludní sme si urobili ešte individuálnu prehliadku  mesta Mladá Boleslav.

Dedina Dlouhá Lhota je od Mladej Boleslavy vzdialená asi 12 km.

Tejto akcie sa zúčastnilo 76 Lhot a Lehôt. 

Zástupca starostky pán Jozef Mihál a poslankyňa obecného zastupiteľstva pani Helena Cibiriová sa zúčastnili snemu obcí, kde sa dohodlo o dátume a mieste organizovania ďalšieho stretnutia Lehôt a Lhot, ktoré bude v Lhote pod Horami. Stretli  sme sa tu mnohí známi, ktorí sa poznáme z minulých stretnutí. Program pozostával z rôznych súťaží, vystupovala domáca spevácka skupina, speváčka Vera Martinová. 

O 22,00hod sme sa vybrali na spiatočnú cestu. Domov sme sa vrátili v skorých ranných hodinách o 5,30. Sme radi, že sme sa tohto podujatia mohli zúčastniť.

RÔZNE

Národné informačné stredisko Slovenskej republiky (NiSSR) vyhodnotilo Veľkú Lehotu ako obec s predpokladom stabilného rozvoja. Naša obec tak patrí medzi 39,09 percent obcí, ktoré vyšli z hodnotenia NiSSR pozitívne. Znamená to, že obec efektívne spravuje  financie a majetok s vysokou efektivitou pre trvalo udržateľný rozvoj.

Hodnotením, ktoré bolo zamerané na finančnú a majetkovú bonitu a zhodnocovanie majetku, prešlo až 2926 obcí a miest Slovenska. Približne tretina z nich získala pozitívne ohodnotenie a „Pečať Rozvoja obcí a miest“.

Nákup nového vozidla

V tomto roku naša obec zakúpila aj nové motorové vozidlo značky Dacia Duster. Cena auta bola 16 589,-€.

Nové auto bolo zakúpené z toho dôvodu, že predchádzajúce obecné vozidlo Peugeot 206 malo nehodu – zrážka s jelenicou. Oprava auta by bola neekonomická, a tak sa poslanci rozhodli ho predať. Predané bolo za cenu 1 600,-€.

Opílenie líp

Na základe neustálych sťažností od občanov sa obec rozhodla pristúpiť k radikálnemu kroku – úplnému spíleniu troch kusov líp na cintoríne. Vybraná bola firma KEISCH z Detvy, ktorá v mesiaci február spílila tieto lipy. Suma za vykonané práce bola  2500,- €.

EKOLÓGIA

Čistota prostredia sa týka každého z nás. Tým, že sa zbavíme nepotrebných vecí pálením alebo vyhodením  do voľnej prírody, spôsobujeme nebezpečenstvo nielen nám, ale aj zvieratám vo voľnej prírode. Zaťažujeme a znečisťujeme prírodu, ktorá sa s rozkladom jednotlivých komodít musí popasovať niekoľko rokov a v mnohých prípadoch niekoľko storočí či tisícročí! To znamená, že značne negatívne ovplyvníme život nielen súčasných generácii, ale aj generácií, ktoré prídu po nás. Ani nám to nie je jedno.

Našej obci záleží na čistote prostredia a preto schválila  Zmluvu o dielo s firmou Premier Consulting EU, s.r.o., Komárno, na spracovanie projektu a žiadosti o príspevok z operačného programu Kvalita životného prostredia. Obec sa teda rozhodla zrealizovať si verejné obstarávanie sama, za pomoci p. Ondríkovej.  Verejné obstarávanie  sa rozložilo  do 2 častí – stavebná a nákup tovarov. Stavebná časť bude zahŕňať oplotenie kompostoviska za cintorínom. Ďalšia časť bude samostatne na nákup traktora, vlečky. Celková suma projektu bude do 100 000,- €. Verejné obstarávanie musí mať obec ukončené ešte pred podaním žiadosti o príspevok, z toho dôvodu je potrebné čím skôr pripraviť dokumentáciu a zadať zákazku. Poslanci s vyhlásením verejného obstarávania súhlasili so zabezpečením jeho realizácie.

HISTÓRIA OBCE ROK 2019

Počet  obyvateľov  k 1.1. 2019  bol 1072

Stav k 31.12.2019 bol 1 067, z toho 547 mužov a 520 žien.

Prihlásilo sa na trvalý pobyt: 15 občanov.

Odhlásilo sa z trvalého pobytu : 10 občanov.

Narodilo sa:  10 detí, / 3 chlapci a 7 dievčat/.

Zomrelo: 20 občanov   

Počet žiakov v ZŠ v školskom roku 2019/2020 bolo 66, z toho 4 prváci. Vďaka obedom s väčšinovým príspevkom zo štátu nazvaným aj obedy „zadarmo“ sa všetky  deti stravovali vo výdajnej školskej jedálni. Od 2.9.2019 stravu dovážali zo Strednej odbornej školy z Novej Bane.

KULTÚRA

Každý národ je hrdý na svoju kultúru, tradície, výnimkou nie je ani naša obec. My sme právom hrdí na netradičný hudobný nástroj spätý s históriou našej obce - gajdy. Je to nástroj, ktorý si nekúpite v hudobninách, alebo v iných obchodoch. Výnimočný je tým, že sa musí ručne vyrobiť a to už je niečo. Práve takí majstri, ktorí to dokážu vyrobiť bývajú v našej obci. Rodina Garajovcov sa gajdošstvom a gajdošskou kultúrou zaoberajú niekoľko generácií.

Keďže roky pribúdajú, pán Dominik Garaj by toto svoje remeslo chcel zanechať okrem syna aj ďalším mladým ľudom. Preto obec hľadala možnosti financovania pre zachovanie tohto kultúrneho dedičstva, spracovala projekt a z Nadácie Poštovej banky získala dar vo výške             1 400,- € na založenie Krúžku mladých gajdošov. Aj vďaka tejto finančnej podpore krúžok stále pokračuje. Pán Dominik Garaj vyučuje hru na gajdy oficiálne v rámci mimoškolskej činnosti, mladí gajdoši sa stretávajú raz do týždňa v priestoroch obecného úradu. O krúžok sa zaujímali aj médiá, objavili sa v reportážach RTVS, TV Markíza a v regionálnych printových médiách. Prvá ich verejná premiéra pred divákmi sa  konala na 33. Gajdošských fašiangoch vo Veľkej Lehote 22.2.2020.

Gajdošské fašiangy boli ďalším úspešným kultúrnym podujatím v našej obci. Stretnutie a vystúpenie slovenských aj zahraničných gajdošov dopĺňala tradičná výroba a predaj zabíjačkových špecialít, na ktorých si pochutili účinkujúci, hostia, aj návštevníci podujatia.

Okrem gajdošskej skupiny našu obec na rôznych slávnostiach reprezentuje aj folklórna skupina Lehotienka. Keďže vybavenie krojmi  a doplnkami ku kroju je finančne nákladné, podala obec projekt na Fond na podporu umenia. Aj tento projekt bol úspešný a obec získala z fondu dotáciu 2 000,- €, s pomocou ktorej sa mohli dať ušiť aspoň základy krojov – pánske súkenné nohavice a košeľa, ženský kroj lajblík, sukňa, blúzka/rukávce, zástera. Obuv a pravdepodobne aj čepce, príp. klobúky chce obec zabezpečiť v ďalšom období.

A opäť je tu máj. Už si ani nevieme predstaviť stavanie mája bez spevu, tanca a hudby. Aj tento rok bolo veselo. Znel spev, tanec detí zo ZŠ s MŠ vo Veľkej Lehote. Ľudia sa rozveselili, porozprávali a pospomínali na to, ako to bolo za ich čias.

V našej škole funguje Detský folklórny súbor Čerešnička, ktorý by si tiež zaslúžil nové kroje, preto bola pre nás potešujúca správa o schválení dotácie na kroje pre deti. Banskobystrický samosprávny kraj schválil škole na kroje 1000,- €, na spolufinancovaní sa podieľala aj obec. Ušili sa nové kroje pre chlapcov, ktorí v nich vystupovali prvýkrát na detskom folklórnom festivale „Pod Inovcom“. 26. ročník tohto festivalu sa uskutočnil na našom prírodnom amfiteátri 9. júna 2019. Tešilo nás, že aj Detský  folklórny súbor Čerešnička reprezentoval našu školu ako aj obec. Okrem nich sa predstavilo 13 ďalších mladých folkloristov – jednotlivcov, detských ľudových hudieb, speváckych zborov, detských folklórnych súborov. Hosťom tohtoročného festivalu bol DaMFS Kalužiar z Martina.

Prvá októbrová nedeľa bola v našej obci slávnostná. V kostole bola Roľnícka svätá omša, ktorá bola poďakovaním za úrodu a plody. Na oltároch boli obrazy vyskladané z ovocia a zeleniny. O výzdobu sa postarali mladé ženy z obce so svojimi rodinami.

V mesiaci október sa uskutočnilo aj stretnutie jubilantov, ktorí sa dožívajú okrúhleho výročia. Obec nezabudla ani na ostatných seniorov a všetkých pozvala a príjemné posedenie pri občerstvení a hudbe.

Nezabudli sme ani na deti, pre ktoré sa pripravilo Mikulášske predstavenie v spoločensko-kultúrnom centre. Vystúpilo Divadlo pri kolkárni z Handlovej s rozprávkou o Maškrtnom klaunovi a deti odchádzali s mikulášskymi balíčkami plnými sladkostí, ale aj zdravého ovocia.

6. decembra 2019 v adventnom čase sme sa ako obec zúčastnili vianočných trhov v Brne. Pozreli sme si kostol sv. Jakuba a iné pamiatky v Brne. Keď sme boli na obede, v správach sme sa dozvedeli o nešťastí, ktoré sa stalo v Prešove - vybuchol plyn v bytom dome na Mukačevskej ulici, následkom čoho prišlo o život osem ľudí a celá budova musela byť asanovaná.

Vianočná atmosféra bola aj na vianočnom koncerte v kostole sv. Martina. Vystúpila speváčka Janais, ktorá spieva v slovenčine, angličtine a francúzštine spolu s manželom Petrom Kothajom, ktorý  je hudobník, gitarista, hudobný producent a informatik. Koncert otvorila mladá talentovaná speváčka z Veľkej Lehoty Hanka Mániková a domáca skupina Lehotienka, ktorá mala pre nás pripravené koledy a vianočné piesne.

 39. STRETNUTIE lehôt A LHOT  V LHOTĚ POD HORAMI 4. -7. JÚL 2019

Ani sme sa nenazdali, rok ubehol ako voda a opäť sme vyrazili na  39.Stretnutie Lehôt a Lhot. Aj tento rok sme to spojili s poznávaním slovenských a českých pamiatok.

Z Veľkej Lehoty sme odchádzali vo štvrtok o ôsmej hodine ráno. Výlety po pamiatkách sme poňali tento rok tematicky, pretože práve v roku 2019 sme si pripomenuli 100 rokov od smrti M. R. Štefánika. Ako prvú pamiatku sme navštívili Mohylu Milana Rastislava Štefánika v Brezovej pod Bradlom v Myjavskej pahorkatine, kde je pochovaný. Zahynul tragicky po páde lietadla spolu s talianskou posádkou pri Ivanke pri Dunaji. Bol to vedec, astronóm, no v prvom rade vojak – generál.

O päť rokov neskôr bol položený základný kameň mohyly, navrhol ho architekt Dušan Jurkovič. Mohyla je 96 metrov dlhá a 70 m široká. Na nej sa týčia štyri obelisky, ktoré symbolizujú počet obetí, a štyri krajiny, v ktorých tento významný človek pôsobil. Pri príležitosti stého výročia jeho úmrtia bolo vysadených 100 čerešní lemujúcich cestu k mohyle.

Naša cesta pokračovala do Hlbokého, kde je pochovaný významný slovenský dejateľ Jozef Miloslav Hurban – krstný otec M. R. Štefánika.  Bol na čele slovenského literárneho života takmer pol storočie, bol bojovníkom za slovenské práva. No jeho význam spočíva hlavne v tom, že sa spolu s Ľudovítom Štúrom  a Jozefom Miloslavom Hurbanom zaslúžili o uzákonenie spisovnej slovenčiny. Na počesť tohto velikána je pomenovaná aj jedna planétka.

Po prezretí týchto pamiatok pokračovala naša cesta smerom do Českých Budějovíc. Ubytovaní sme boli v hoteli Metropol. V piatok sme sa vybrali na plavbu loďou po rieke Vltava do Hlubokej a do zámku z rozprávky Pyšná princezná. Cesta loďou bola príjemná, osviežujúca. Zámok Hluboká nad Vltavou patrí medzi najvýznamnejšie a najkrajšie zámky v Českej republike. Bol postavený v 13. storočí kráľom Václavom I.

Naša cesta pokračovala do ďalšieho mesta Český Krumlov. Je to mesto v Juhočeskom kraji. Od roku 1992 je na zozname Svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Prehliadka mesta bola individuálna, každý si mohol pozrieť mesto podľa svojich záujmov. Nikto však nevynechal aspoň nádvorie zámku, ktorý svojou rozlohou parí k najrozsiahlejším v strednej Európe.

Sobota bol deň vyhradený len na Stretnutie Lehôt a Lhot v Lhotě pod Horami. Je to časť väčšej obce Temelín, kde sa nachádza aj jadrová elektráreň Temelín. Lhota pod Horami má asi len 55 domov a 156 obyvateľov. Ako tradične sa v dopoludňajších hodinách uskutočnilo stretnutie starostov zúčastnených obcí, po ňom nasledoval sprievod a program. Tento rok sa stretlo 72 obcí, naša obec bola zaregistrovaná ako číslo 71. Organizátorom pre ďalšie stretnutie bude slovenská obec Mníchova Lehota. Tešíme sa na ďalšie ročníky týchto stretnutí. Vo večerných hodinách sme sa vybrali na cestu domov. Bolo veselo aj vďaka harmonikárovi Vladkovi Jenisovi, ktorý rozveselil nielen nás, ale aj ďalších účastníkov stretnutia. Aj touto cestou mu ďakujeme a dúfame, že bude s nami chodiť aj naďalej.

ŠPORT

V našej obci okrem turistiky môžu ľudia športovať aj v posilňovni, ktorá je zriadená v bývalej sobášnej sieni. Niektoré veci už dosluhujú, preto obec požiadala Úrad vlády SR o dotáciu na športovú výbavu. Obec túto dotáciu získala vo výške 3 000,- € a zakúpila z nej športovú výbavu pre žiakov ZŠ s MŠ, pre futbalistov z TJ Partizán, ale aj pre ostatných obyvateľov obce. Do posilňovne bol zakúpený kladkový systém, činky rôznej váhy až po olympijskú činku, šikmá sklopná lavička, gymnastické lopty aj so stojanom, pre žiakov ZŠ s MŠ sa kúpili hokejky a lopty na rôzne druhy športu. Futbalisti TJ Partizán dostali nové dresy a lopty.

MLADÍ KARATISTI - MAJSTROVSTVÁ SVETA A EURÓPY

V dňoch 20-23. júna 2019 sa konali  u nás na Slovensku v Bratislave na zimnom štadióne Ondreja Nepelu 8. svetové majstrovstvá v karate a 1. svetové majstrovstvá v štýle kobudo. V kategórii kumite shobu sanbom male mini cadets C all belts 13 yers 55-65 kg nastupoval náš domáci športovec Samuel Kocian. Pavúkom sa prebojoval až do finále, kde nastupoval proti súperovi z Rumunska. Zápas v riadnom čase skončil nerozhodným stavom. V nadstavenom čase rozhodovala prvá bodovaná technika. Samuel bodoval ako prvý a získal titul Majstra Sveta. Jeho sestra Nina Kocianová nastupovala v kategórii kumite shobu nihon female children D all belts 9 years open. V tejto kategórii nastupovalo 30 malých bojovníčok, kde sa Ninke podarilo prebojovať tiež do finále, ale víťazstvo jej uniklo o vlások a stala sa Vicemajsterkou Sveta. Ninka sa stala aj Vicemajsterkou v štýle Kata - družstvá. Sme na naše deti veľmi hrdí a ich snahu vyzdvihol a zablahoželal im aj starosta našej obce na začiatku školského roka.

Samko, Ninka a ich mama odcestovali 22.10.2019 so Slovenskou federáciou Karate na majstrovstvá Európy do dánskeho mesta Odensse. Na Samuela čakali tri kategórie a pre Ninku boli pripravené dve kategórie. Ich mamina Katka sa majtrovstiev Európy zúčastňovala ako tréner Slovenskej federácie Karate. Samuel obsadil v družstvách rotation 3. miesto, v družstvách kumite team 2. miesto a kumite individual 13. ročných 1. miesto a získal titul Majstra Európy 2019. Nina obsadila 2. miesto v Kata Individual 9. ročné dievčatá a 1. miesto v Kumite Individual a stala sa Majsterkou a Vicemajsterkou Európy 2019. Obec mladých športovcov podporuje aj finančne poskytnutím dotácie na úhradu vysokých cestovných výdavkov.

BIELA STOPA KREMNIC SKALKA

26. januára 2019 sa konal  46. ročník Bielej stopy v diaľkovom behu na lyžiach voľnou technikou, zaradeného do európskeho seriálu Euroloppet. Biela stopa sa odohrávala so štartom aj cieľom na bežeckom štadióne Rudolfa Čilíka na Skalke. Vládlo tam  pravé zimné počasie, ortuť teplomera ukazovala – 8°C. Snehové podmienky boli výborné. Zúčastnili sa pretekári z 13. krajín celkovým počtom 964 pretekárov.

Na pol maratónskej trati dlhej 25 km štartoval Peter Bratko z Veľkej Lehoty umiestnený v celkovom poradí na 46. mieste a v kategórii 17-35 rokov na 18. mieste s časom 1:39:53.

Na maratónskej trati dlhej 50 km štartoval Milan Garaj z Veľkej Lehoty umiestnený v celkovom poradí na 101. mieste a v kategórii 46-55 rokov na 28. mieste s časom 04:00:14.

TriTAJCHlon

V sobotu  31.08.2019 sa  konal 1. ročník šprint Triatlonu v Novej Bani na Tajchu. Trasa šprint triatlonu: 750m plávanie, cyklistická časť 20km a beh okolo jazera v dĺžke 5km. Peter Bratko z Veľkej Lehoty obsadil 10. miesto s časom 1:18:34 v kategórii muži 18-40 rokov.

RÔZNE

Počas mesiaca máj sa vzdala poslaneckého mandátu pani  Marianna  Garajová z dôvodu zmeny trvalého bydliska. Obec vyzvala prvého náhradníka Ing. Máriu Benčovú, ktorá odmietla zložiť sľub z dôvodu nezlučiteľnosti funkcie poslanca s funkciou zamestnanca obecného úradu, nakoľko bola obcou zamestnaná cez projekt z Úradu práce, soc. vecí a rodiny. V poradí druhý náhradník je pani Marta Šmondrková – predchádzajúca starostka obce. Zložila sľub poslanca Obecného zastupiteľstva a od 11.4.2019 je novou poslankyňou v súlade so všetkými právnymi predpismi.

Starosta obce napísal list Slovenskému vodohospodárskemu podniku so žiadosťou o prečistenie vodného toku Žitava, ktoré bolo minulý rok prisľúbené, ale zrealizovali z toho iba pokosenie časti koryta. Na základe tohto listu bola dňa 17.4.2019 vykonaná tvarmiestna obhliadka predmetného úseku koryta vodného toku za prítomnosti zástupcov Správy povodia dolnej Nitry SVP, š. p. Zhodnotili stav koryta a dohodli sa na prečistení koryta vodného toku Žitava v k. ú. Veľká Lehota zatiaľ v úseku cca 450 m. v čo najkratšom čase. Na základe petície iniciovanej bývalou zamestnankyňou obce Rozálie Garajovej Slovenský vodohospodársky podnik pri osobnom stretnutí starostu obce súhlasil so zámerom obce vysporiadať pozemky pod potokom. Následne obec dá spracovať štúdiu na výstavbu chodníka, ku ktorej sa SVP, š. p. vyjadrí. Keďže skutkový stav trasy potoka nesúhlasí s katastrálnym, po vysporiadaní sa bude môcť uskutočniť aj výmena pozemkov s obcou. Až následne môže obec hľadať finančné možnosti na vybudovanie chodníka.

PRÍPRAVA ÚZEMNÉHO PLÁNU

Každá obec nad 2000 obyvateľov musí mať územný plán. Aj keď našej obci táto povinnosť zo zákona nevyplýva, kvôli výraznému zvýšeniu stavieb v časti Inovec starosta obce vyhlásil  výberové konanie na spracovanie územného plánu pre našu obec. Z ponúk 3 dodávateľov bola najlacnejšia firma Ekoplán, s.r.o. s cenou 22 200,- €. Tento rok sa pripraví len základná časť územného plánu (charakteristika obce, popis existujúceho stavu, existujúce siete, infraštruktúra a pod.). Keď sa spracuje prípravná časť, môže obec požiadať aj o dotáciu na spracovanie územného plánu. Tento rok sa uhradí len táto časť, čo predstavuje 3 240,- €. Samotný územný plán sa začne spracovávať budúci rok. Starosta na zasadnutí obecného zastupiteľstva vyjadril záujem, aby sa do prípravy zapojilo čo najviac obyvateľov, podnikateľov, firiem a ostatných organizácií pôsobiacich v obci. Pretože ich budúce plány a záujmy by mali byť premietnuté už aj do územného plánu. Zmeny územného plánu sa dajú robiť, avšak nie je to také jednoduché, nestačí na to rozhodnutie obecného zastupiteľstva, musia byť o tom upovedomené opäť všetky inštitúcie, ktoré sú zapojené aj do schvaľovacieho procesu. Taktiež zmeny musia byť zakreslené do grafickej časti, čo určite nebude zadarmo a tieto náklady by znášal ten, kto by ich inicioval. Aj z toho dôvodu sú plánované budúci rok rôzne verejné besedy, ktorých sa môžu zúčastniť všetci občania, čomu však musí predchádzať dobrá a dôkladná príprava. V územnom pláne bude uvedené, v ktorých častiach obce sa môže v budúcnosti stavať, a v ktorých sa stavať nebude. Bude to dlhší proces, avšak je potrebné si určiť pravidlá výstavby, najmä kvôli výstavbe rekreačných chát, ktoré v poslednom čase výrazne pribúdajú. V súčasnosti nemá obec prečo odmietnuť žiadosť o výstavbu, pokiaľ k pozemku vedie prístupová cesta.

MIESTNE KOMUNIKÁCIE

Obci sa podarilo získať do vlastníctva od Slovenského pozemkového fondu cestu na Inovci od pani Viery Priatkovej k pánovi Martinovi Vatalovi aj s otočňou. Obec vykúpila aj pozemok pod miestnou komunikáciou v časti Hudcovci. Ďalej chce pokračovať cestou, ktorá vedie k Domu smútku, nakoľko sa zistilo, že nie celá je vo vlastníctve obce.   

KÚPA TRAKTORA

Obec žiadala cez projekt na eurofondy o dotáciu na kúpu nového traktora. No po vyše roku a pol sa dozvedela, že nebola úspešná, rovnako neúspešné bolo aj odvolanie. Z tohto dôvodu obec z vlastných prostriedkov zakúpila traktor Zetor Proxima za cenu 39 120,- €, zakúpila aj vlečku s čelným nakladačom za cenu 16 080,- €. Traktor bude využívaný pri zbere elektroodpadu od domácností, ako aj pri zimnej údržbe. Firma KOVACO spol. s.r.o. darovala obci sponzorsky prídavné zariadenie na traktor na posyp miestnych komunikácií.

GARÁŽ

To, čo sme si mysleli, že bude pre obec výhodné, sa stalo pre niekoho  tŕňom v oku. Obec plánovala zakúpiť budovu garáže pri Spoločensko-kultúrnom centre od Pavla Garaja. Anonym podal podnet na prokuratúru za nehospodárne a neoprávnené nakladanie s majetkom obce. V podnete bolo uvedené, že stavba garáže je čierna stavba, nakoľko jej nebolo pridelené súpisné číslo a bola schválená vysoká cena, podľa podávateľa podnetu prepočítaná na 160 €/m2. Obec predložila prokurátorke všetky zachované dokumenty – pôvodný geometrický plán, stavebné povolenie, list vlastníctva dokazujúci, že sa nejedná o čiernu stavbu. Stavba nemusí mať pridelené súpisné číslo, ale je v katastri zaevidovaná ako stavba. Doplnkové stavby sa v našej obci evidujú popisným spôsobom, aby nebol zmätok v číslovaní hlavných stavieb, teda rodinných domov. Čo sa týka ceny, je vypočítaná absolútne nesprávne, pretože obec nekupuje iba pozemok o výmere 34 m2, ale chce kúpiť stavbu a pozemok pod stavbou. Nakoľko bol podnet prokuratúrou  vyhodnotený ako neopodstatnený, mohla Obec zakúpiť garáž, ktorú využila na uskladnenie kosačiek, prívesného vozíka a náradia. Do garáže sa zaviedla elektrická energia a kamerový systém.

CENY ZA ODPAD

Obec bola nútená prijať VZN obce, ktorým zvýšila poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2020 o 3,- € na osobu oproti roku 2019, t.j. 18 €/osobu, pretože sa zvýšil zákonný poplatok za triedený odpad z 12 €/t na 22 €/t a zberová spoločnosť zvýšila ceny za vývoz a skládkovanie o vyše 50%. Naďalej sa snažíme v obci propagovať separáciu odpadu, aby sa čo najmenej odpadu skládkovalo. Môžeme povedať, že sa nám to celkom darí. Percento separácie držíme nad 20%, neustále hľadáme nové možnosti separácie, aj obyvatelia si na triedenie stále viac zvykajú. Na porovnanie môžeme uviesť príklad poplatkov na rok 2020 v okolitých obciach: Malá Lehota a Tekovská Breznica 20,- €/osobu, Brehy 30,- €/osobu.