Školstvo v obci

Základná škola s materskou školou Veľká Lehota je rozpočtovou organizáciou Obce Veľká Lehota a je samostatný právny subjekt od roku 2002. Budova základnej školy bola postavená v roku 1961.

Kontakt:

Základná škola s materskou školou vo Veľkej Lehote

č. 433

966 41  Veľká Lehota

t.č.: 045/6896129

e-mail: zsvlehota@gmail.com

www.zsmsvelkalehota.sk

Počet žiakov navštevujúcich Základnú školu vo Veľkej Lehote v školskom roku 2018/2019 - 70 žiakov. 

Počet detí v Materskej škole vo Veľkej Lehote v školskom roku 2018/2019 - 15 detí. 

Počet žiakov navštevujúcich Školský klub detí  v školskom roku 2018/2019 - 21 žiakov. 

V budove ZŠ s MŠ sa nachádza aj Školská knižnica prístupná pre verejnosť otvorená každý piatok v čase od 16:00 hod. do 18:00 hod.

Venujte  2% z Vašich daní

Vážení rodičia a priatelia školy,

v mene Združenia rodičov pri ZŠ s MŠ vo Veľkej Lehote sa na Vás obraciame so žiadosťou o poukázanie 2% zo zaplatenej dane z príjmov na účet nášho rodičovského združenia.


Prečo venovať 2% z dane?

Sú to peniaze, ktoré by Vám aj tak nezostali – odviedli by ste ich štátu. Ich poukázaním o nič neprichádzate. Všetky takto získané prostriedky budú použité na výlet pre žiakov, kultúrne alebo športové podujatie.

Všetkým za prejavenú ochotu a pomoc vopred ĎAKUJEME.

Postup na poukázanie 2% z daní

1. Do 15. 02. 2019 písomne požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb.
2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo „Potvrdenie o zaplatení dane“.
3. Z „Potvrdenia“ si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane. Táto suma však musí byť minimálne 3,32 Eur.
4. Vyplňte tlačivo nachádzajúce sa na stránke ZŠ : Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane z príjmov fyzickej
osoby.

5. Vyhlásenie spolu s Potvrdením o zaplatení dane od zamestnávateľa odovzdajte do 30.04.2016 na príslušný daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Fyzická osoba, ktorá si podáva daňové priznanie sama

Do 31. 03. 2019 je termín na podanie daňového priznania pre fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie sami – v rámci daňového priznania sa poukazujú aj 2% z dane.

Názov: Združenie rodičov pri ZŠ s MŠ vo Veľkej Lehote
Sídlo: Veľká Lehota 433, 966 41 Veľká Lehota
Právna forma: občianske združenie
IČO: 037888561