Majetok obce

Ponuky predaja majetku obce:

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na predaj stavby

nedokončenej telocvične

Obec Veľká Lehota vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž

o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy na prevod prebytočného majetku obce, nehnuteľnosti v katastr. území V. Lehota,

podľa § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle uznesenia obecného zastupiteľstva vo Veľkej Lehote č. 63/2015 zo dňa 11.12.2015.

Predmet predaja: Stavba nedokončenej telocvične nachádzajúca sa v k.ú. Veľká Lehota na parc. C-KN č. 2047/8. Predmetom je materiál a konštrukcie nad betónovými základmi (nad Základnou školou s materskou školou Veľká Lehota č. 433).  

Podmienky predaja: Odvoz materiálu a konštrukcií si zabezpečí kupujúci na vlastné náklady nad rámec vysúťaženej ceny.

Podávanie návrhov na odkúpenie: Záujemcovia môžu návrhy na odkúpenie vyššie uvedeného predmetu podávať písomne alebo osobne na adresu: Obec Veľká Lehota, Obecný úrad č. 52, 966 41  Veľká Lehota v zalepenej obálke označenej „Predaj stavby nedokončenej telocvične“ v termíne do: 19.05.2016 do 12:00 hod.

Návrh musí obsahovať: a) Identifikačné údaje záujemcu (meno, priezvisko, dátum narodenia, miesto trvalého pobytu, tel. kontakt, resp. názov firmy, IČO, sídlo firmy, tel. kontakt)

  1. Predmet predaja podľa údajov vyhlásenej verejnej obchodnej súťaže
  2. Cena, za ktorú má záujem predmet predaja odkúpiť
  3. Termín, do ktorého by si prevzal a odviezol predmet predaja.

Oznámenie vybraného návrhu: Najvhodnejší návrh bude vyhodnotený na najbližšom rokovaní Obecného zastupiteľstva vo Veľkej Lehote 20.5.2016 o 18:00 hod. . Záujemcovia budú písomne informovaní o výsledku verejnej obchodnej súťaže do 5 dní od jej vyhodnotenia. Záujemcovia môžu svoje návrhy meniť a dopĺňať do času určeného na ich otváranie a vyhodnotenie. Po uplynutí tejto doby nie je možné návrhy meniť, ani dopĺňať. S úspešným záujemcom Obec Veľká Lehota uzavrie kúpnu zmluvu, v ktorej stanoví podmienky, termín prevzatia a platobné podmienky.

Cena: Predajná cena je určená na 12 000,- €, za úspešnú sa bude považovať návrh s najvyššou cenou. Obec Veľká Lehota a Obecné zastupiteľstvo si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy.

Záujemcovia si môžu predmet súťaže obhliadnuť na mieste kedykoľvek, v prípade otázok sa môžu obrátiť na Obecný úrad Veľká Lehota.

Zverejnenie: Verejná obchodná súťaž bude zverejnená na web stránke obce www.velkalehota.eu, na úradnej tabuli obce a regionálnych novinách: Novobanské noviny.