Aktuality

Rekonštrukcia vodovodu a doplnenie vodného zdroja - Veľká Lehota

V našej obci bol dlhodobý nedostatok pitnej vody a rozkopané cesty po opravách vodovodného potrubia. Voda bola regulovaná a tiekla len keď sa naplnil vodojem, viackrát denne za týmto účelom k vodojemu dochádzal Kamil Kocian. Regulovaním bolo ničené už aj tak poruchové vodovodné potrubie. Už od roku 2003 /od môjho nástupu do funkcie starostky obce /som dlhodobo písala žiadosti vedeniu Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti v Banskej Bystrici a v Žiari na Hronom, oboznamovala ich s dlhodobými problémami, s nedostatkom pitnej vody v obci, s dezolátnym stavom vodovodného potrubia a miestnych komunikácií. Až potom začali túto situáciu riešiť, najskôr len osadením nových redukčných ventilov a nasunutím potrubia do starého v časti obce Garajovci. V r. 2005-2006 StVS B. Bystrica začala s prípravou stavby „Veľká Lehota – rekonštrukcia vodovodu a doplnenie vodných zdrojov“ zahájením meračských – geodetických a projektových prác, vybavením územného a stavebného povolenia.

V októbri 2008 začala firma ACCORD s. r.o. z Banskej Bystrice realizáciu REKONŠTRUKCIE VODOVODU A DOPLNENIE dvoch VODNÝCH ZDROJOV.

V Štiavnikách pod Drozdovom bola vybudovaná čerpacia stanica, ktorá zachytáva dva pramene č. 6 a č. 7. Obidva pramene boli presmerované výtlačným potrubím do existujúcej čerpacej stanice Žliabok pri p. Petrovi Bratkovi – časť Inovec. Voda je odtiaľ prečerpávaná do centrálneho VODOJEMU – na Štámbrku , ktorý bol tiež zrekonštruovaný. 

Od vodojemu Štámbrk bola zrekonštruovaná hlavná trasa rozvodného potrubia po časť obce Pirte, odtiaľ boli rozdelené na dve hlavné trasy jedna cez Garajov, cez park Vaškovci, vedľa hlavnej cesty do Burov, Šmondrkov a na Vígľaš. Na Vígľaši bolo nové rozvodné potrubie prepojené k pôvodnému a napojenie zo studne nad ihriskom bolo zrušené. Druhá hlavná trasa je vedená cez Pirte, Vaškovcov, Zduchovcov, Vatalovcov, Mihálovcov, Mánikovcov až do Chujacov.

Rekonštrukcia bola realizovaná v r. 2009, 2010 v zime a pre veľké množstvo snehu a úzke ulice pokračovali od Chujacov, kde bol väčší priestor – širšie ulice a zrekonštruovali hlavné rozvodné potrubie až za cintorín. V niektorých častiach bol veľmi kamenistý terén a museli používať zbíjacie kladivo. V roku 2012 pre nedostatok finančných prostriedkov nepokračovali. Na viaceré žiadosti bolo pokračovanie rekonštrukcie opäť zaradené do plánu na r. 2013, ale sa nerealizovalo. Znova bolo zaslaných viacero žiadosti, až nakoniec pokračovali v r. 2014 od cintorína smerom k Mihálovcom, Mánikovcom, Vatalovcom a Zduchovcom po ďalšiu redukčnú šachtu pri neb. Michalovi Garajovi č. d. 253. Nakoľko StVS na rok 2014 nemala v rozpočte určených viac finančných prostriedkov, hrozilo, že 450 m hlavného rozvodového potrubia od tejto redukčnej šachty po redukčnú šachtu pri A. Garajovi č. 234 ostane neukončených. Preto som požiadala firmu ACCORD, aby nerealizovali asfaltovanie povrchov, ktoré mali v rozpočte, a namiesto toho aby realizovali zvyšné metre vodovodu. Po prepočtoch sľúbili, že zrealizujú 100m. Zvyšných 350m som opäť listom žiadala dofinancovať StVS Banská Bystrica a StVPS Žiar nad Hronom . Dňa 27. mája 2014 sme osobne so zástupcom p. Mihálom navštívili generálneho riaditeľa StVS v Banskej Bystrici Ing. Vladimíra Svrbického a technického riaditeľa Ing . Mareka Žabku za účelom požiadať o dokončenie cca 350 m rekonštrukcie hlavnej vetvy rozvodového potrubia. Žiadosti bolo čiastočne vyhovené s tým, že StVS Banská Bystrica dofinancuje zvyšných cca 350m, ale obec sa musí podieľať na financovaní asfaltových povrchov, s čím sme súhlasili. Firma ACCORD dňa 25. septembra 2014 ukončila rekonštrukciu vodovodu a DVZ Veľká Lehota. Následne v pondelok 29.9.2014 začala firma Renovia zo Zvolena asfaltovať povrchy miestnych komunikácii a SSC Banská Bystrica zaasfaltovala ryhy po rekonštrukcii vodovodu. Tým bol nedostatok vody a zlý stav miestnych komunikácií v obci vyriešený. Podľa pôvodného plánu mala byť prevedená rekonštrukcia aj v časti obci Víglaš a Hudcovci, túto časť už z dôvodu nedostatku financií rekonštruovať nebudú. 

StVS Banská Bystrica investovala do rekonštrukcie vodovodu a DVZ v našej obci cca 1 900 000 € /57,2 mil. Sk/.


Marta Šmondrková
  starostka obce

Aktuality / Rekonštrukcia vodovodu a doplnenie vodného zdroja -

Aktuality / Rekonštrukcia vodovodu a doplnenie vodného zdroja -
Aktuality / Rekonštrukcia vodovodu a doplnenie vodného zdroja -
Aktuality / Rekonštrukcia vodovodu a doplnenie vodného zdroja -

Zoznam aktualít