Aktuality

Oznámenie o realizácii projektu Wifi pre Teba

Názov projektu: Wifi pre Teba

ITMS2014+: 311071V099

Operačný program: Integrovaná infraštruktúra

Prioritná os: 7. Informačná spoločnosť

Špecifický cieľ: 7.1 Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom / NGN

Prijímateľ: Obec Veľká Lehota, Č. 52, 966 41 Veľká Lehota

Miesto realizácie: Obec Veľká Lehota

Výška nenávratného finančného príspevku: 7 125 €

Stručný opis projektu: Realizácia projektu spočíva vo vybudovaní 5 WIFI externých prístupových bodov. Hlavným cieľom projektu je zvýšenie dostupnosti širokopásmového internetu v obci prostredníctvom vybudovania bezplatných WiFi zón. Vybudovanie WiFi prístupových bodov na verejne dostupných priestranstvách poskytne bezplatné pripojenie všetkým občanom a návštevníkom obce  k širokopásmovému internetu o minimálnej rýchlosti 30 Mbit/s.

  1. Dom smútku (48.4620044047274 ; 18.5587728023529)
  2. Futbalové ihrisko (48.4613738809979 ; 18.5687559843063)
  3. Garajovci - obecná budova (48.4538461212046 ; 18.561363
  4. Multifunkčné ihrisko (48.4627411915737 ; 18.5643920302391)
  5. Starý obecný úrad - posilňovňa (48.4583549956127 ; 18.5591496527195)

Aktuálny stav realizácie projektu: V súčasnosti prebieha kontrola verejného obstarávania na Ministerstve dopravy a výstavby SR. Po úspešnom ukončení kontroly verejného obstarávania, pristúpime k budovaniu bezplatnej wifi. Verejné obstarávanie bolo podané na kontrolu 19.03.2020.  

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra nájdete na www.opii.gov.sk

Riadiaci orgán: www.mindop.sk

Centrálny koordinačný orgán: www.eufondy.sk


Zoznam aktualít