Aktuality

Pokyny a informácie k zimnému vykurovaciemu obdobiu roku 2020/2021

Pokyny a informácie k zimnému vykurovaciemu obdobiu roku 2020/2021

 Najčastejšou príčinou vzniku  požiarov v domácnostiach počas vykurovacej sezóny  je predovšetkým nedbanlivosť a nevedomosť občanov, nesprávna inštalácia a prevádzka tepelných spotrebičov, nevykonávanie pravidelného čistenia a kontroly komínov  a tiež nedodržiavanie najzákladnejších požiarnobezpečnostných predpisov.

Obec vykonáva štátnu správu na úseku ochrany pred požiarni v zmysle § 23 Zákona  č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a vyhlášky MV SR č.121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov. Podľa týchto predpisov je obec povinná vykonávať preventívne protipožiarne kontroly v objektoch právnickej osoby a fyzickej osoby – podnikateľa, v ktorých nevykonáva štátny požiarny dozor Okresné riaditeľstvo HaZZ a v rodinných domoch a bytových domoch okrem bytových domov, ktoré majú viac ako osem nadzemných podlaží.  Tieto kontroly sa v objektoch vykonávajú najmenej raz za 5 rokov, ak nebezpečenstvo vzniku požiaru kontrolovaných stavieb si nevyžaduje kratšiu lehotu, pričom preventívne protipožiarne kontroly je najlepšie vykonávať pred začiatkom vykurovacej sezóny. Zároveň upozorňujeme obce na právomoc  vylúčiť vec z používania ( spotrebič, komín....) podľa § 23 ods. 1 písm. c) zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi.

Obec vytvára na vykonanie preventívnych protipožiarnych kontrol kontrolné skupiny obce, do ktorých zaraďuje fyzické osoby s ich súhlasom, pričom prihliada najmä na ich odborné predpoklady. Pozornosť je nutné venovať všetkým vykurovacím, ohrievacím a tepelným zariadeniam a ich súčastiam ako sú dymovody, sopúchy, komíny a pod.

V prílohe č.1 Vám zasielame reláciu do obecných rozhlasov, ktorú požadujeme odvysielať v tomto období najmenej 2 x týždenne a zároveň plagát pre občanov, ktorý je potrebný zverejniť na úradnej tabuli obce, popr. webovej stránke obce. Zároveň žiadame zaslať informáciu o počte vykonaných preventívnych protipožiarnych kontrol a počte skontrolovaných rodinných domov vo vykurovacom období v roku 2020. Informáciu požadujeme zaslať do 30.11.2020.

Pre informáciu zasielame kontakty na kominárov pôsobiacich v našom regióne:

Ing. Ľuboš Barbora – 0911520898

Ing. Rudolf Pukan – 0911653399

Michal Tužinský – 0904635973

Milan Toryský – 0903541743

Štefan Hudec - 0903510026

     pplk. Ing. Ivan Pružina

                                                                                                    riaditeľ v.r.

Vykurovacia sezóna začala. Staráte sa o komín dobre?

Nestihli ste tento rok vyčistiť a skontrolovať Váš komín? Robíte veľkú chybu! S nástupom chladných dní sa začína vykurovacia sezóna, ktorej treba venovať značnú pozornosť. Vzhľadom na to, že dochádza k významnému počtu požiarov z dôvodov poruchy a nevyhovujúceho stavu vykurovacích telies, dymovodov a komínov, pri ktorých vznikajú nevyčísliteľné škody na majetku, nehovoriac o tom, že každoročne vyhasne niekoľko ľudských životov.

Aby Vás nepostihlo niečo podobné, je potrebné predchádzať chybám, ktoré sa na vzniku požiarov priamo podieľajú. Viete o ktoré chyby najčastejšie ide?

 1. Nevhodný výber druhu palivového spotrebiča do daného prostredia a použitie iného paliva do spotrebiča, než na ktorý je určený !

 1. Nepravidelné čistenie a kontroly komínov v lehotách:
 • ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom do 50 kW,  raz  za:
 • 4 mesiace - spotrebiče  na tuhé alebo kvapalné palivá,
 • 6 mesiacov - spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín bez vložky,
 • 12 mesiacov - spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín s vložkou.
 • ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom nad 50 kW, raz za:
 • 2 mesiace - spotrebiče na tuhé palivá alebo spotrebiče na kvapalné palivá,
 • 6 mesiacov - spotrebiče na plynné palivá.
 • v občasne užívaných stavbách raz za 2 roky

 1. Inštalácia spotrebiča alebo dymovodu mimo bezpečnej vzdialenosti od okolitých horľavých materiálov (pre tuhé palivá je to 80 cm alebo vzdialenosť určená výrobcom)!

 1. Zanedbanie konštrukčného stavu komína (netesnosti, špáry a pod.)!

 1. Neodborné pripojenie spotrebiča ku komínu (môže to vykonať len kominár alebo revízny technik komínov)!

Aby ste predišli ničivým katastrofám, mali by ste komínu venovať pozornosť a dôkladne sa oň starať.

Zároveň Vás upozorňujeme na následky porušovania základných povinností pri inštalovaní a používaní palivových spotrebičov, dymovodov a komínových telies, kde v priestupkovom konaní môže Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru uložiť pokutu v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov až do výšky 331 €.

„Čas, ktorý budete venovať preventívnym opatreniam sa Vám určite oplatí a následne  ochráni zdravie a majetok Vás a Vašich blízkych.“


Zoznam aktualít