Aktuality

Oznámenie o vzdaní sa mandátu poslanca Obecného zastupiteľstva a nastúpení náhradníka

Starosta obce Jozef Mihál v súlade s § 192 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva oznamuje, že poslankyni Obecného zastupiteľstva vo Veľkej Lehote Marianne Garajovej, v súlade s § 25 ods. 2 písm. f) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zanikol mandát poslanca obecného zastupiteľstva dňa 05.04.2019.

Obec vyzvala prvého náhradníka Máriu Benčovú, ktorá odmietla zložiť sľub z dôvodu nezlučiteľnosti funkcie zamestnanca na obecnom úrade.

Do funkcie poslanca obecného zastupiteľstva v súlade s § 192 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. nastupuje náhradník Marta Šmondrková, ktorej starosta obce Veľká Lehota odovzdal Osvedčenie o tom, že sa dňa 11.04.2019 stala poslancom obecného zastupiteľstva.

Jozef Mihál v.r.

starosta obce 

Zoznam aktualít