Aktuality

Termíny odvozu triedeného odpadu

Odvoz triedeného odpadu

Zber plastov (od domov) 13. januára 2021                     Zber plastov (od domov) 7. júla 2021 

Zber skla (zo stojísk) 27. januára 2021                               Zber skla (zo stojísk) 21. júla 2021

Zber plastov (od domov) 10. februára 2021                    Zber tetrapakov a kovov

Zber tetrap. a kovov (zo stojísk) 15. februára 2021            - (zo stojísk) 2. augusta 2021

Zber papiera (zo stojísk) 24. februára 2021                        Zber plastov (od domov) 4. augusta 2021

Zber plastov (od domov) 10. marca 2021                       Zber papiera (zo stojísk) 18. augusta 2021

Zber skla (zo stojísk) 24. marca 2021                                 Zber plastov (od domov) 6. septembra 2021

Zber plastov (od domov) 7. apríla 2021                           Zber skla (zo stojísk) 29. septembra 2021

Zber papiera (zo stojísk) 21. apríla 2021                             Zber tetrapakov a kovov

Zber tetrap. a kovov (zo stojísk) 22.apríla 2021                  - (zo stojísk) 4. októbra 2021

Zber plastov (od domov) 12. mája 2021                          Zber plastov (od domov) 13. októbra 2021

Zber skla (zo stojísk) 26. mája 2021                                   Zber papiera (zo stojísk) 27. októbra 2021

Zber tetrap. a kovov (zo stojísk) 7. júna 2021                     Zber plastov (od domov) 10. novembra 2021

Zber plastov (od domov) 9. júna 2021                                Zber skla (zo stojísk) 24. novembra 2021

Zber papiera (zo stojísk) 23. júna 2021                                  Zber tetrapakov a kovov (zo stojísk) 6. decembra 2021

                                                                                                Zber plastov (od domov) 8. decembra 2021 

                                                                                                Zber papiera (zo stojísk) 22. decembra 2021

SKLO – 10 ks (zber stojiská)

V dolnom závoze 1x, na Víglaši 1x, pri bare 2x, v časti Pirte 1x, pri obchode u Vaškov 1x, za pohostinstvom 4x

PLASTY – 6 ks (zber po obci)

V dolnom závoze 1x, na Víglaši 1x, pri bare 1x, v časti Pirte 1x , pri obchode u Vaškov 1x, za pohostinstvom 1x

TETRAPAKY – 4 ks (zber stojiská)

Na Víglaši 1x (Bzenex), pri bare 1x (Bzenex), pri obchode u Vaškov 1x (Bzenex), za pohostinstvom 1x

KOVY – 7 ks (zber stojiská)

V dolnom závoze 1x, na Víglaši 1x (Bzenex), pri bare 1x, v časti Pirte 1x, pri obchode u Vaškov 1x (Bzenex), za pohostinstvom 2x (1x Bzenex, 1x obec),

PAPIER – 10 ks (zber stojiská) (10 ks Bzenex)

V dolnom závoze 1x, na Víglaši 1x, pri bare 1x, v časti Pirte 1x, za pohostinstvom 1x, obecná hala 5x

KOMUNÁLNY ODPAD – 7 ks (zber po obci)

V dolnom závoze 1x, na Víglaši 2x, pri bare 2x, za pohostinstvom 2x

Pokyny k triedeniu odpadu v obci Veľká Lehota

Nebuďme leniví, TRIEĎME ODPAD!

Za triedený odpad NEPLATÍME!!!

Vážení občania a chalupári obce Veľká Lehota, oboznámte sa s pokynmi na správne triedenie odpadu v obci.

Plasty sa odvážajú vo vreciach podľa harmonogramu zberu raz mesačne od brán rodinných domov a od kontajnerov na triedený odpad. Patria tam pokrčené plastové fľaše od nápojov, igelitové a mikroténové vrecká, tégliky z jogurtov, obaly z pracích a čistiacich prostriedkov a kozmetiky a polystyrén v malom množstve.  

Sklo sa odváža od kontajnerov na triedený odpad podľa harmonogramu zberu. Patria tam prázdne sklené fľaše, črepy a tabuľové sklo z okien bez rámov.

Kovy sa odvážajú od kontajnerov na triedený odpad podľa harmonogramu zberu. Patria tam nápojové plechovky, konzervy, alobal, kovové obaly a drobné kovové súčiastky. Do kovov nepatria plechovice od farieb.

Tetrapaky sa odvážajú od kontajnerov na triedený odpad podľa harmonogramu zberu. Patria tam viacvrstvové kombinované materiály ako obaly od mlieka a mliečnych výrobkov, ovocných džúsov a iných nápojov. Prázdne obaly je potrebné vypláchnuť vodou a stlačiť. 

Papier sa odváža od kontajnerov na triedený odpad podľa harmonogramu zberu. Patria tam noviny, časopisy, letáky, a knihy bez tvrdých obalov a kartóny. Papier môžete aj odovzdať firme počas výkupu papiera výmenou za hygienické potreby, termíny výkupu budú ohlásené v miestnom rozhlase.

V obci sú na triedený zber rozmiestnené kontajnery: Žltý na plasty, Zelený na sklo, Červený na kovy, Oranžový na tetrapaky a Modrý na papier. Čo patrí do kontajnerov na triedený odpad máte uvedené aj na nálepkách na kontajneroch, iný odpad do farebných kontajnerov nevhadzujte! Rozmiestnené sú v časti Pirte, pri potravinách u Vaškov, v centre obce za pohostinstvom, pri bare, v dolnom závoze a pod ihriskom na Víglaši.

Objemný odpad, ako sú napr. časti nábytku, sedačky, dvere, matrace a pod., sa zbiera v obecnej hale nad Základnou školou každú stredu od 14:00hod. do 17:00hod. Zaniesť tam môžete aj ostatný drevený odpad a všetky druhy triedeného odpadu. Objemný odpad sa bude zbierať aj po obci 2x ročne. Termíny zberu budú ohlásené v miestnom rozhlase.

V prípade drobného stavebného odpadu je potrebné objednať si veľkokapacitný kontajner. Môžete si ho objednať  u pána Šipikala z Novej Bane (0907 272 253).

Použité žiarovky, žiarivky a malé baterky môžete odovzdať v predajni COOP Jednota do zbernej nádoby. Staré a nespotrebované lieky môžete odovzdať v lekárni.

Použitý kuchynský olej môžete zbierať do čistých plastových fliaš. Fľašu s použitým kuchynským olejom odovzdajte na podestu plechového skladu pri pošte. Taktiež tam môžete odovzdať aj použité farby a motorový olej.

Elektroodpad, a to chladničky, práčky, televízory a ďalšie elektrospotrebiče môžete pri kúpe nového spotrebiča odovzdať predajcovi. Okrem toho obec 2x ročne organizuje zber elektroodpadu od rodinných domov. Termíny zberu budú ohlásené v miestnom rozhlase. Elektroodpad môžete zaniesť aj do obecnej haly každú stredu od 14:00 hod. do 17:00 hod.  

Nadrozmerný kovový odpad môžete zaniesť do obecnej haly každú stredu od 14:00 hod. do 17:00 hod.  

Obnosené a nepotrebné šatstvo môžete zaniesť vo vreciach pred vchodové dvere bývalého zdravotného strediska.

Staré opotrebované pneumatiky môžete odovzdať predajcovi prípadne v pneuservise alebo zaniesť pred areál bývalých štátnych majetkov v Burových jarkoch.

Vývoz fekálií zabezpečujú Technické služby mesta Nová Baňa tel. č. 045/685 60 03; EKOTRANZ s.r.o., Brehy, tel. č. 0905 405 466. Do žúmp a septikov odporúčame používať biologické prípravky ako WC NET Stop zápachu, ktoré odstraňujú zápach, usadeniny a znižujú frekvenciu vývozu.

Biologický odpad z domácnosti – trávu, burinu a lístie je potrebné zlikvidovať kompostovaním hlavne na vlastnom pozemku. Opílené tenké konáre zo stromov možno odviesť na priestranstvo za cintorín, kde budú drvičkou podrvené.

Na zmesový komunálny odpad z domácnosti slúžia kukanádoby, ktoré si môžete zakúpiť na Obecnom úrade.

Ďakujeme, že chránite prírodu a poctivo triedite odpad!

Zoznam aktualít