Aktuality

Termíny odvozu triedeného odpadu

Zber plastov 7. decembra 2018

Zber kovov 8. decembra 2018

Zber skla 21. decembra 2018

Pokyny k triedeniu odpadu v obci Veľká Lehota

Vážení občania a chalupári obce Veľká Lehota, oboznámte sa s pokynmi na správne triedenie odpadu v obci.

Sklo sa odváža vo vreciach raz mesačne od brán rodinných domov podľa harmonogramu zberu. Patria tam prázdne sklené fľaše, črepy a tabuľové sklo z okien bez rámov.

Plasty sa odvážajú vo vreciach raz mesačne od brán rodinných domov podľa harmonogramu zberu. Patria tam pokrčené plastové fľaše od nápojov, igelitové a mikroténové vrecká, umyté tégliky z jogurtov, obaly z pracích a čistiacich prostriedkov a kozmetiky a polystyrén v malom množstve.  

Kovy sa odvážajú vo vreciach podľa harmonogramu zberu od brán rodinných domov. Patria tam nápojové plechovky, konzervy, alobal, kovové obaly a drobné kovové súčiastky. Do kovov nepatria plechovice od farieb ani elektroodpad.

Tetrapaky sa odvážajú vo vreciach podľa harmonogramu zberu od brán rodinných domov. Patria tam viacvrstvové kombinované materiály ako obaly od mlieka a mliečnych výrobkov, ovocných džúsov a iných nápojov. Prázdne obaly je potrebné vypláchnuť vodou a stlačiť.

V obci sú na triedený zber rozmiestnené aj kontajnery: Zelený na sklo, Žltý na plasty, Červený na kovy. Čo patrí do kontajnerov na triedený odpad máte uvedené aj na nálepkách na kontajneroch, iný odpad do farebných kontajnerov nevhadzujte! Rozmiestnené sú v časti Pirte, pri potravinách u Vaškov, v centre obce, pri bare, v dolnom závoze a pod ihriskom na Víglaši.

Papier je potrebné pozväzovať do balíkov a zvlášť pozväzovať kartóny. Papier môžete odovzdať buď v Základnej škole vo Veľkej Lehote alebo ho odovzdať firme počas výkupu výmenou za hygienické potreby, termíny výkupu papiera budú ohlásené v miestnom rozhlase.

Použité žiarovky, žiarivky a malé baterky môžete odovzdať v predajni COOP Jednota do zbernej nádoby.

V prípade drobného stavebného odpadu je potrebné objednať si veľkokapacitný kontajner. Informovať sa môžete na Obecnom úrade (045-6726 149).

Objemný odpad patrí do veľkokapacitného kontajnera, sú to odpady, ktoré svojou veľkosťou nevojdú do klasickej nádoby na komunálny odpad ako napr. časti nábytku, sedačky, dvere, matrace a pod. Do veľkokapacitného kontajnera nepatrí elektroodpad, biologický odpad, eternit, drevo, sklo, plasty, papier a kartóny. Rozmiestnené sú pri bývalom Zdravotnom stredisku a nad ZŠ s MŠ.

Použitý kuchynský olej môžete zbierať do suchých a čistých plastových fliaš. Fľašu s použitým kuchynským olejom odovzdajte na podestu plechového skladu pri pošte. Taktiež tam môžete odovzdať aj použité farby a motorový olej.

Elektroodpad, a to chladničky, práčky, televízory a ďalšie elektrospotrebiče môžete pri kúpe nového spotrebiča odovzdať predajcovi. Okrem toho obec 2x ročne organizuje zber elektroodpadu od rodinných domov. Menší elektroodpad môžete zaniesť pred garáž do areálu bývalého zdravotného strediska.

Nadrozmerný kovový odpad môžete zaniesť oproti vstupu do bývalého zdravotného strediska.

Obnosené a nepotrebné šatstvo môžete zaniesť zabalené do vriec pred vchodové dvere bývalého zdravotného strediska.

Staré opotrebované pneumatiky môžete odovzdať predajcovi prípadne v pneuservise alebo zaniesť pred areál bývalých štátnych majetkov v Burových jarkoch.

Vývoz fekálií zabezpečujú Technické služby mesta Nová Baňa tel. č. 045/685 60 03; EKOTRANZ s.r.o., Brehy, tel. č. 0905 405 466. Do žúmp a septikov odporúčame používať biologické prípravky ako WC NET Stop zápachu, ktoré odstraňujú zápach, usadeniny a znižujú potrebu vývozu.

Biologický odpad z domácnosti – trávu, burinu a lístie je potrebné zlikvidovať kompostovaním predovšetkým na vlastnom pozemku. Opílené tenké konáre zo stromov možno odviesť na priestranstvo za cintorín, kde budú drvičkou podrvené.

Na zmesový komunálny odpad z domácnosti slúžia kukanádoby, ktoré si môžete zakúpiť na Obecnom úrade.

Upozorňujeme na zákaz vyvážať smeti do prírody na súkromné pozemky. Je dôležité odpad správne triediť inak bude obec nútená opätovne zvyšovať poplatok za komunálne odpady.

Ďakujeme, že chránite prírodu a poctivo triedite odpad! 

Zoznam aktualít