Aktuality

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva 20.6.2024

V zmysle § 13, ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov   z v o l á v a m   týmto zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa 20. júna 2024 t.j. vo štvrtok o 16:30 hodine v zasadačke Spoločensko - kultúrneho centra s nasledovným programom:

1. Otvorenie, privítanie, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a schválenie programu zastupiteľstva.

2. Správa z plnenia uznesení zo dňa 25.04.2024

3. Správa o čerpaní rozpočtu obce a ZŠ s MŠ k 31.03.2024.

4. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k Záverečnému účtu obce za rok 2023

5. Návrh na schválenie Záverečného účtu obce za rok 2023

6. Návrh plánu kontrolnej činnosti hl. kontrolórky na 2. polrok 2024.

7. Návrh na schválenie zmien rozpočtu obce a ZŠ s MŠ.

8. Návrh na schválenie zámeny pozemkov parc. E-KN č.2031/1 a 2031/5

9. Návrh na schválenie zápisu do Kroniky obce za rok 2022

10. Správa o Plnení Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce za rok 2023

11. Rôzne: - Informácia o prebiehajúcom súdnom spore s DOMINIK n.o.

      - Informácia o Stretnutí Lehôt a Lhot

      - Informácia o získaní dotácie na výstavbu telocvične

12. Diskusia.

13. Návrh na uznesenie a záver.

                                                                                                                Jozef Mihál

                                                                                                                starosta obce

Zoznam aktualít