Aktuality

Informácia k úprave odpadov od 1.1.2023

ZMOS, APOH, ZOP, ZOVP a ÚMS apelujú na ministerstvo životného prostredia, aby zriadilo krízový štáb.

Slovensko od 1.1.2023 čaká nová legislatívna povinnosť – tzv. úprava odpadov pred ich zneškodnením na skládkach. Týka sa predovšetkým zmesových komunálnych odpadov od obyvateľov (odpad v čiernych nádobách). Daná legislatívna povinnosť je zakotvená v článku 2 Smernice rady 1999/31/ES o skládkach odpadov ako fyzikálny/tepelný/chemický alebo biologický proces vrátane triedenia odpadu, ktorý zmení vlastnosti odpadu s cieľom zmenšiť jeho objem alebo znížiť jeho nebezpečné vlastnosti, uľahčiť manipuláciu s ním alebo zlepšiť možnosti jeho zhodnotenia.

Na Slovensku daná povinnosť bola zavedená zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch v § 3 ods. 9 najprv od 1.1.2021 (schválené 2020) a následne posunutá na rok 1.1.2023.  V jednoduchosti to znamená, že žiadny zmesový komunálny odpad, ktorý nie je upravený, nemôže byť zneškodnený na skládkach. Daná povinnosť je tak splniteľná len výstavbou technologických zariadení, ktoré daný odpad dokážu stabilizovať.

A tu je najväčší problém. Vyše 85% Slovenska totiž takéto technológie nemá a to aj napriek tomu, že väčšina spoločností už podali projekty na výstavbu takýchto technologických zariadení. Najväčší problém je v tom, že za dva roky nie je štátna správa schopná dané projekty posúdiť a vydať stavebné povolenie. Bežný proces EIA (posudzovanie vplyvov na životné prostredie) a stavebné konanie na Slovensku trvá 4 až 5 rokov a to vzhľadom na personálne poddimenzovanie štátnej správy a obštrukcie „pseudoaktivistov“, ktorý zneužívajú medzery v procese EIA a naťahujú konanie na niekoľko rokov.

Uvedené inštitúcie, zastupujúce temer 100% trhu v oblasti miest/obcí a zberových spoločností už niekoľkokrát avizovali Ministerstvu ŽP, že dva roky na implementáciu danej povinnosti je málo a žiadajú o jej presunutie o dva roky – t.j. súčinnosťou od 1.1.2025, kedy je predpoklad, že väčšina predložených projektov bude mať stavebné povolenia a technologické zariadenia budú vybudované.  

Súčasné vedenie MŽP SR, aj napriek tomu, že nám viackrát avizovalo, že s danou legislatívnou úpravou „bude niečo robiť“ však neprišlo do dnešného dňa so žiadnym návrhom. Daná povinnosť zdražie systém nakladania s odpadom aj o 100% a to znamená, že obce a mestá budú musieť obstarávať danú povinnosť. Proces verejného obstarávania u väčších obcí a temer všetkých miest trvá aj niekoľko mesiacov, takže je zrejmé, že žiadna obce/mesto už nestihne danú povinnosť obstarať, naviac ani nevie ako, keďže k danej povinnosti nebolo vydané žiadne usmernenie.

Slovensko sa tak dostáva do stavu, kedy od 1.1.2023 nebude môcť zneškodniť odpad od obyvateľov. Znamená to, že odpad od obyvateľov sa prestane zbierať, zneškodňovať a zo Slovenska sa stane jedna veľká čierna skládka odpadov z obrovskými ekonomickými, zdravotnými a finančnými rizikami. V prípade, ak MŽP SR nevyhovie požiadavke vyššie uvedených združení, je možné, že budeme zvažovať vyhlásenie štrajkovej pohotovosti, prípadne ostrého štrajku, aby sme ochránili obyvateľov od kritických následkov nezbierania zmesových komunálnych odpadov, ktoré sa na Slovensku tvoria každý jeden deň. 

Uvedené informácie a tlačová správa sú k dispozícii na : https://www.zmos.sk/hrozi-ze-od-1-januara-2023-sa-zastavi-zber-odpadov-varuju-samospravy-a-zberove-spolocnosti-oznam/mid/405616/.html#m_405616 

Zoznam aktualít