Školstvo

Obec Veľká Lehota v súlade s § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie

riaditeľa Základnej školy s materskou školou Veľká Lehota,

č. 433, 966 41  Veľká Lehota

Predpokladaný termín nástupu do funkcie: 1.9.2020

Druh pracovného pomeru: trvalý pracovný pomer

Rozsah pracovného úväzku: úväzok 1,0

Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky uchádzača na vykonávanie miesta riaditeľa školy podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa požadovaného študijného odboru alebo vzdelávacieho programu pre učiteľov v základnej škole
 • vykonanie 1. atestácie
 • najmenej 5  rokov pedagogickej praxe

Ďalšie povinné požiadavky:

 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
 • bezúhonnosť,
 • ovládanie štátneho jazyka,
 • zdravotná spôsobilosť.

Iné predpoklady:

 • znalosť príslušnej legislatívy,
 • organizačné a riadiace schopnosti,
 • komunikačné zručnosti na úrovni vedúceho zamestnanca,
 • flexibilita.

Zoznam požadovaných dokladov do výberového konania:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • úradne osvedčené fotokópie dokladov o dosiahnutom stupni vzdelania, vrátane vysvedčenia o štátnych skúškach
 • fotokópia dokladu o absolvovaní 1. atestácie
 • odpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace), resp. oznámenie okresného úradu o splnení predpokladu bezúhonnosti
 • profesijný životopis
 • doklad o dĺžke výkonu pedagogickej činnosti,
 • potvrdenie o telesnej spôsobilosti a duševnej spôsobilosti pre výkon práce vedúceho pedagogického zamestnanca (nie staršie ako 3 mesiace)
 • písomný návrh koncepcie rozvoja školy ZŠ s MŠ Veľká Lehota
 • čestné prehlásenie uchádzača o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
 • čestné prehlásenie uchádzača o pravdivosti všetkých poskytnutých údajov,
 • čestné vyhlásenie uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

   

      Prihlášky s požadovanými dokladmi je potrebné predložiť najneskôr do 23.07.2020 do 15:30 hod. osobne do podateľne Obecného úradu Veľká Lehota, alebo poštou na adresu:

Obec Veľká Lehota, č. 52, 966 41  Veľká Lehota

v zalepenej obálke s výrazným označením „Výberové konanie ZŠ s MŠ Veľká Lehota – NEOTVÁRAŤ“.

Za deň doručenia sa považuje deň osobného doručenia do podateľne Obecného úradu Veľká Lehota, v prípade zasielania poštou deň fyzického doručenia poštovou službou Obci Veľká Lehota.

Dátum a miesto uskutočnenia výberového konania bude uchádzačom, ktorí splnia podmienky, oznámené najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením.

Vo Veľkej Lehote, 23.06.2020

                                                                                                   Jozef Mihál

                                                                                                  starosta obce

                                                                                                          v. r.


ZAČIATOK ŠKOLSKÉHO ROKA 2019/2020

Základná škola s materskou školou Veľká Lehota oznamuje, že slávnostné otvorenie školského roka 2019/2020 bude:

V základnej škole dňa 2. septembra 2019 o 8.30 hod. Žiaci si majú priniesť pero, zošit a vrecko s prezuvkami. Žiaci v tento deň obed nemajú.

V materskej škole dňa 2. septembra 2019 o 7. 00 hod. Deti si majú priniesť prezuvky, pyžamko a veci na prezlečenie. Strava pre deti je zabezpečená.

Rodičia, ktorí majú záujem o stravovanie svojho dieťaťa od utorka 03. 09. 2019 ho musia prihlásiť na obed už v pondelok 02. 09. 2019. Tí, ktorí sa v pondelok neprihlásia na obed, ho budú mať až v stredu 04. 09. 2019.

Základná škola s materskou školou Veľká Lehota je rozpočtovou organizáciou Obce Veľká Lehota a je samostatný právny subjekt.

Kontakt:

Základná škola s materskou školou vo Veľkej Lehote

č. 433

966 41  Veľká Lehota

t.č.: 045/6896129

e-mail: zsvlehota@gmail.com

Od začiatku školského roka 2013/2014 je v prevádzke nová web stránka školy:

www.zsmsvelkalehota.sk

Počet žiakov ZŠ s MŠ a prognóza vývoja

ročník

2014/2015

2015/2016

2016/2017

2017/2018

2018/2019

2019/2020

2020/2021

1.roč.

11

3

7

9

8

4

7

2.roč.

11

11

3

7

9

8

4

3.roč.

14

11

11

3

7

9

8

4.roč.

9

14

11

11

3

7

9

SPOLU

45

39

32

30

27

28

28

5.roč.

6

9

14

11

11

3

7

6.roč.

7

6

9

14

11

11

3

7.roč.

13

7

6

9

14

11

11

8.roč.

11

13

7

6

9

14

11

9.roč.

7

11

13

7

6

9

14

SPOLU

44

46

49

47

51

48

46

SPOLU
celkom

89

85

81

77

78

76

74

V budove ZŠ s MŠ sa nachádza aj Školská knižnica prístupná pre verejnosť otvorená každý piatok v čase od 16:00 hod. do 18:00 hod.

Venujte  2% z Vašich daní

Vážení rodičia a priatelia školy,

v mene Združenia rodičov pri ZŠ s MŠ vo Veľkej Lehote sa na Vás obraciame so žiadosťou
o poukázanie 2% zo zaplatenej dane z príjmov na účet nášho rodičovského združenia.


Prečo venovať 2% z dane?

Sú to peniaze, ktoré by Vám aj tak nezostali – odviedli by ste
ich štátu. Ich poukázaním o nič neprichádzate. Všetky takto získané prostriedky budú použité
na výlet pre žiakov, kultúrne alebo športové podujatie.

Všetkým za prejavenú ochotu a pomoc vopred ĎAKUJEME.

Postup na poukázanie 2% z daní

1. Do 15. 02. 2015 písomne požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania
zaplatených preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb.
2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo „Potvrdenie o zaplatení dane“.
3. Z „Potvrdenia“ si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej
dane. Táto suma však musí byť minimálne 3,32 Eur.
4. Vyplňte tlačivo nachádzajúce sa na stránke ZŠ : Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane z príjmov fyzickej
osoby.

5. Vyhlásenie spolu s Potvrdením o zaplatení dane od zamestnávateľa odovzdajte do 30. 04.
2015 na príslušný daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Fyzická osoba, ktorá si podáva daňové priznanie sama

Do 31. 03. 2015 je termín na podanie daňového priznania pre fyzické osoby, ktoré si podávajú
daňové priznanie sami – v rámci daňového priznania sa poukazujú aj 2% z dane.

Názov: Združenie rodičov pri ZŠ s MŠ vo Veľkej Lehote
Sídlo: Veľká Lehota 433, 966 41 Veľká Lehota
Právna forma: občianske združenie
IČO: 


3.6.2011 sa oslávilo 50. výročie otvorenia budovy školy, v ktorej sa v súčastnosti vyučuje 84 žiakov.