Info – utečenci z Ukrajiny

Podpora pre obyvateľov obcí, ktorí poskytujú ubytovanie v súvislosti s prevenciou šírenia ochorenia COVID-19

V súvislosti s aktuálnou bezpečnostnou situáciou, spojenou s mimoriadnym stavom, vyhláseným vládou Slovenskej republiky  dňa 26.2.2022, Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky  odporúča všetkým obyvateľom obcí, ktorí poskytujú ubytovanie osobám v núdzi, resp. vojnovým utečencom, požiadať na obecnom úrade o pridelenie antigénových testov na samotestovanie. Podmienkou získania samotestov je poskytovanie ubytovacích kapacít. Okresný úrad si túto skutočnosť môže overiť v zozname subjektov poskytujúcich ubytovanie osobám postihnutým vojnovým konfliktom na Ukrajine.

K dispozícii bude pre jednu ubytovanú osobu 1 antigénový samotest pri vstupe/prvom príchode do ubytovacieho zariadenia a 1 antigénový samotest pri výstupe z ubytovacieho zariadenia. Z uvedeného vyplýva, že jednej osobe budú celkovo poskytnuté 2 antigénové samotesty.

  • Inštruktážne video k správnemu postupu antigénového samotestovania nájdete na odkaze: https://www.youtube.com/watch?v=-1jXoJ0IeyE .
  • V prípade pozitívneho výsledku antigénového samotestu  osoba nastupuje do izolácie, pričom prevádzkovateľ zariadenia by mal kontaktovať príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva a požiadať či usmerniť pozitívne testovanú osobu, aby dodržiavala opatrenia, ktoré nájdete na odkaze: https://korona.gov.sk/co-mam-robit-ak-som-covid-19-pozitivny-2/ .
  • V prípade pozitívneho výsledku antigénového samotestovania potreby ponúkame presný postup a inštrukcie k liečbe, ktoré nájdete odkaze: https://korona.gov.sk/wp-content/uploads/2022/02/6_zasad_covid.pdf .
  • Následné pretestovanie ubytovaných prostredníctvom LAMP POCT-PCR testami (po zistení pozitívneho výsledku pri antigénovom samotestovaní) je na rozhodnutí príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva.

I N F O R M Á C I E

K POSKYTOVANIU POMOCI V HMOTNEJ NÚDZI OBČANOM UKRAJINY

V súvislosti s ozbrojeným konfliktom na Ukrajine vláda SR Uznesením č. 144 zo dňa 28.02.2022 schválila poskytovanie dočasného útočiska štátnym občanom Ukrajiny a ich rodinným príslušníkom.  V zmysle § 29 ods. 2 zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov cudzincom, ktorí požiadajú o poskytnutie dočasného útočiska bude v zmysle zákona o azyle vydaný doklad o tolerovanom pobyte na území SR s označením „ODÍDENEC“. Poskytovanie dočasného útočiska sa nebude týkať osôb, ktoré majú na území SR udelený trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, osôb, ktorým SR udelila azyl alebo poskytla doplnkovú ochranu a nebude sa vzťahovať ani na tých, ktorí sú žiadateľmi o udelenie azylu.

V nadväznosti na uvedené si Vás dovoľujeme informovať, že štátni občania Ukrajiny, ktorí sa nachádzajú na území SR, majú možnosť požiadať o pomoc v hmotnej núdzi s cieľom poskytnúť im okamžitú finančnú pomoc.

V zmysle § 1 ods. 2 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o pomoci v hmotnej núdzi“) sa tento zákon vzťahuje aj na cudzinca zdržiavajúceho sa na území SR v súlade so zákonom o azyle. Vzhľadom na uvedené, cudzinec prichádzajúci z Ukrajiny, ktorý sa úradu práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „úrad“) preukáže preukazom cudzinca žiadajúceho o poskytnutie dočasného útočiska, resp. dokladom o tolerovanom pobyte na území SR s označením „ODÍDENEC" spĺňa podmienku v zmysle § 1 ods. 2 zákona o pomoci v hmotnej núdzi. V prípade, ak cudzinec z Ukrajiny takéto doklady nemá k dispozícii (predloží len napr. pas), úrad ho usmerní, že takéto doklady vydávajú príslušné policajné útvary a bez ich predloženia pomoc v hmotnej núdzi nie je možné poskytnúť.  V prípadoch, keď deti nebudú mať žiadne doklady, pre účely pomoci v hmotnej núdzi budú rozhodujúce údaje uvedené v preukaze cudzinca žiadajúceho o poskytnutie dočasného útočiska, resp. v doklade o tolerovanom pobyte na území SR s označením „ODÍDENEC" alebo informácie z príslušnej evidencie (evidencia žiadateľov, resp. evidencia tolerovaných pobytov).

Miestne príslušný úrad na posúdenie nároku a vyplácanie pomoci v hmotnej núdzi je úrad, kde sa takýto cudzinec zdržiava. V prípade, že takýto žiadatelia zmenia pobyt, je potrebné nahlásiť túto skutočnosť úradu.

Utečencom z Ukrajiny patrí základná dávka aj príspevky v rovnakom rozsahu a za rovnakých podmienok ako u občanov SR. Jedinou výnimkou je príspevok na nezaopatrené dieťa, ktorý bude patriť na každé dieťa vo veku, v ktorom by inak plnilo povinnú školskú dochádzku, aj keď ju v súčasnosti neplní.

Vzhľadom na to, že títo občania budú spravidla ubytovaní na základe zmluvy o ubytovaní, nespĺňajú podmienky na poskytovanie príspevku na bývanie.

Takýmto cudzincom, ktorým bude poskytovaná pomoc v hmotnej núdzi, vzhľadom na dočasnosť tejto situácie súvisiacej s ozbrojeným konfliktom zatiaľ úrady nebudú vystavovať ponuky na výkon činností v zmysle § 10 zákona o pomoci v hmotnej núdzi.

Na uplatnenie nároku na pomoc v hmotnej núdzi je pre utečencov z Ukrajiny  upravené tlačivo žiadosti uvedené v prílohe v spodnej časti. 

Žiadosť sa podáva na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny príslušnom podľa pobytu, kde sa takýto občan s rodinnými príslušníkmi zdržiava. Zamestnanci úradu práce, sociálnych vecí a rodiny poskytnú týmto občanom poradenstvo a zároveň budú nápomocní pri vypĺňaní žiadostí.