Aktuality

Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva dňa 25.11.2022 o 18:15 hod.

                                                                                                                  Veľká Lehota dňa  18.11.2022

P o z v á n k a

         V zmysle § 13 ods. 4. písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov   z v o l á v a m   týmto ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa 25. novembra 2022 t. j. v piatok o 18.15 hod. v zasadačke spoločensko - kultúrneho centra s nasledovným programom:

 1. Otvorenie a privítanie.
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
 3. Informácia predsedu miestnej volebnej komisie o výsledkoch volieb do obecného zastupiteľstva a o výsledku voľby starostu obce Veľká Lehota.
 4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce.
 5. Zloženie sľubu novozvolených poslancov obecného zastupiteľstva. 
 6. Vystúpenie starostu obce.
 7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia.
 8. Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie.
 9. Osvedčenie výsledkov volieb, poverenie poslanca na zvolávanie zasadnutí obecného zastupiteľstva a určenie zástupcu starostu obce.
 10. Návrh na schválenie sobášiaceho pri civilných sobášoch
 11. Určenie platu starostu obce.
 12. Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, voľba predsedov a členov komisií.
 13. Návrh na schválenie členov do Rady školy pri Základnej škole s materskou školou.
 14. Príkaz na vykonanie inventarizácie k 31.12.2022, návrh na zloženie inventarizačných komisií.
 15. Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva na rok 2023.
 16. Návrh na schválenie odmeny pre poslancov Obecného zastupiteľstva, ktorí vykonali pre Obec Veľká Lehota za rok 2022 prácu naviac – nad rámec zasadnutí Obecného zastupiteľstva

     17. Diskusia.

     18. Návrh na uznesenie a záver.

                                                                                                            Jozef Mihál

                                                                                                            starosta obce

Zoznam aktualít