Aktuality

OZNAM - doručovanie žiadostí o voľbu poštou z cudziny - Referendum 2023

                                                                                                   O Z N A M

R E F E R E N D U M 2023

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase referenda sa zdržiava mimo jej územia, môže požiadať obec trvalého pobytu

v o ľ b u     p o š t o u, 

doručením žiadosti o voľbu poštou z cudziny elektronicky (e-mailom) na  adresu: obec@velkalehota.eu, najneskôr do 2.12.2022.


Zoznam aktualít