Aktuality

Verejná obchodná súťaž na prenájom priestorov pohostinstva

Obec Veľká Lehota vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž

o najvhodnejší návrh na prenechanie užívania prebytočného nehnuteľného majetku obce – na uzavretie nájomnej zmluvy na priestory v budove s. č. 51 v k. ú. Veľká Lehota, nachádzajúcej sa na parc. C-KN 358/6,

podľa § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle uznesenia obecného zastupiteľstva vo Veľkej Lehote č. 60/2022 zo dňa 29.9.2022.

Predmet prenájmu: Priestory v budove s. č. 51 v k.ú. Veľká Lehota, nachádzajúcej sa na pozemku parc. C-KN 358/6, druh zastavaná plocha a nádvorie v k. ú. Predmet prenájmu pozostáva z nasledovných miestností:

 1. možnosť: malá časť 79 m2
 2. celá budova 307 m2

Účel využívania prenajímaného objektu: prevádzkovanie pohostinstva, cukrárne alebo stravovacieho zariadenia

Cena: Minimálna požadovaná cena nájmu je určená na 300,- €/mesačne/malá časť, alebo 750,- €/mesačne/celý objekt.

Za úspešný sa bude považovať najefektívnejší podnikateľský zámer s prihliadnutím na najvyššiu predloženú cenovú ponuku a prijaté podmienky prenájmu. Obec Veľká Lehota a Obecné zastupiteľstvo v zastúpení výberovou komisiou si vyhradzujú právo odmietnuť všetky predložené návrhy pod stanovenú predajnú cenu.

Doba prenájmu: nájom sa uzatvorí na dobu určitú – 1 rok s výpovednou lehotou 3 mesiace, s možnosťou automatického predĺženia za podmienok, že nájomca bude predmet nájmu riadne užívať a včas platiť nájomné. Predpokladaný začiatok prenájmu r. 2023 – po dohode a stavu priestorov.

Podmienky prenájmu:

 • priestory sa prenajímajú za účelom prevádzkovania pohostinstva, cukrárne alebo stravovacieho zariadenia, umožňuje sa predaj alkoholických, nealkoholických, tabakových a potravinových výrobkov, organizovanie kultúrnych a spoločenských akcií
 • ostatné ustanovenia budú predmetom nájomnej zmluvy, ktorej návrh je prílohou tohto vyhlásenia a záujemca je povinný podpísaný návrh nájomnej zmluvy doručiť spolu s podaným návrhom. Nájomnú zmluvu následne s úspešným uchádzačom podpíše starosta obce.
 • Okrem nájomného si nájomca bude hradiť energie, bežné náklady na prevádzku a údržbu, bude zodpovedný za dodržiavanie predpisov bezpečnosti pri práci, požiarnej ochrany, hygienických a ďalších zákonných noriem vyžadujúcich sa pre prevádzku.

Podávanie návrhov: Záujemcovia môžu návrhy na uzavretie nájomnej zmluvy vyššie uvedeného predmetu podávať písomne alebo osobne na adresu: Obec Veľká Lehota, Obecný úrad č. 52, 966 41  Veľká Lehota v zalepenej obálke označenej „Prenájom pohostinstva Veľká Lehota“ v termíne do: 01.12.2022 do 14:00 hod.

Záujemcovia si môžu predmet súťaže obhliadnuť na mieste po telefonickom dohovore na t. č.: 0908 158 118, v prípade otázok sa môžu obrátiť na Obecný úrad Veľká Lehota.

Návrh musí obsahovať:

a) Identifikačné údaje záujemcu (meno, priezvisko, dátum narodenia, miesto trvalého pobytu, tel. kontakt, resp. názov firmy, IČO, sídlo firmy, tel. kontakt)

 1. Predmet prenájmu podľa údajov vyhlásenej verejnej obchodnej súťaže
 2. Ponúknutá cena, za ktorú má záujem predmet prenájmu prenajímať
 3. Účel využívania prenajímaného objektu
 4. hodiny prevádzky
 5. súpis aktivít, ktoré zrealizuje ako nájomca na vlastné náklady
 6. podpísaná nájomná zmluva (z prílohy tejto súťaže), ktorou akceptuje podmienky nájmu.

Oznámenie vybraného návrhu: Najvhodnejší návrh bude vyhodnotený komisiou zloženou z poslancov Obecného zastupiteľstva vo Veľkej Lehote. Predpokladaný termín vyhodnotenia súťaže je 15.12.2022. Záujemcovia budú písomne informovaní o výsledku obchodnej verejnej súťaže do 5 dní od jej vyhodnotenia.

Po uplynutí času určeného na doručenie návrhov nie je možné predložené návrhy meniť, ani dopĺňať. V prípade rovnosti viacerých ponúk budú kritériami pre výber dátum a čas doručenia ponuky, účel využitia prenájmu, aktivity zrealizované na vlastné náklady a celkový podnikateľský zámer. Starosta obce Veľká Lehota podpíše nájomnú zmluvu doručenú vybraným uchádzačom v súlade s podmienkami obchodnej verejnej súťaže bez nutnosti jej ďalšieho schvaľovania Obecným zastupiteľstvom vo Veľkej Lehote.

                                                                                             

Zverejnenie: Verejná obchodná súťaž bola zverejnená na web stránke obce www.velkalehota.eu, na úradnej tabuli obce a centrálnej elektronickej úradnej tabuli dňa 13.10.2022 a bude zverejnená v regionálnych novinách: MY Noviny Žiarskej kotliny.

Vo Veľkej Lehote, 13.10.2022                                                                 

Jozef Mihál

starosta obce

Návrh nájomnej zmluvy je k dispozícii v časti MAJETOK OBCE.


Zoznam aktualít