Aktuality

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra Obce Veľká Lehota na funkčné obdobie 2023 -2028

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra Obce Veľká Lehota

na funkčné obdobie 2023 -2028

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Lehote

Vyhlasuje

v zmysle § 18a ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov deň konania voľby hlavného kontrolóra Obce Veľká Lehota na 15. december 2022 počas zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkej Lehote

a

určuje

podmienky na obsadenie pracovnej pozície hlavného kontrolóra Obce Veľká Lehota:

 • Predpoklady na výkon funkcie:

            - ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie

            - bezúhonnosť

 • Uzávierka prihlášok je dňa 01.12.2022 do 15:30 hod.

 • Miesto a spôsob odovzdávania prihlášok:

Prihlášky spolu s prílohami je potrebné doručiť listinne poštou na Obec Veľká Lehota, Obecný úrad č. 52, 966 41  Veľká Lehota alebo osobne na Obecnom úrade vo Veľkej Lehote v zapečatenej obálke s označením „VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA– NEOTVÁRAŤ!“

 • Zoznam požadovaných dokladov a listín:
  • prihláška na obsadenie funkcie hlavného kontrolóra (povinné údaje: meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, trvalé bydlisko, e-mail, telefón)
  • doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní – osvedčená fotokópia
  • profesijný životopis v slovenskom jazyku s prehľadom doterajšej pracovnej praxe
  • údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov (meno, priezvisko, rodné priezvisko, pôvodné meno alebo priezvisko, ak došlo k zmene mena alebo zmene priezviska, prípadne prezývku osoby, ktorej sa žiadosť týka; dátum narodenia, rodné číslo, miesto a okres narodenia, adresu trvalého pobytu a u osoby narodenej v cudzine aj štát narodenia; štátne občianstvo; pohlavie; meno, priezvisko a rodné priezvisko rodičov)
  • písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov za účelom vykonania voľby v zastupiteľstve

 • Výkon funkcie hlavného kontrolóra trvá šesť rokov. Jeho funkčné obdobie sa začína dňom                       1. januára 2023, t.j. dňom nasledujúcim po dni skončenia funkčného obdobia predchádzajúceho hlavného kontrolóra.
 • Pracovný pomer bude uzavretý v rozsahu úväzku 0,1 pracovného času, t. j. 3,75 hod. týždenne.
 • Každý kandidát na hlavného kontrolóra sa môže zúčastniť Obecného zastupiteľstva v deň konania voľby a v prípade, že splnil všetky požadované podmienky má právo po otvorení obálok a pred hlasovaním v rámci bodu „Voľba hlavného kontrolóra Obce Veľká Lehota“ vystúpiť v časovom rozsahu najviac 5 minút.
 • Na zvolenie hlavného kontrolóra sa vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov obecného zastupiteľstva. Ak ani jeden z kandidátov takúto väčšinu nezíska, ešte na tej istej schôdzi zastupiteľstva sa vykoná druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí v prvom kole získali najväčší počet hlasov. V druhom kole je zvolený ten kandidát, ktorý získa najväčší počet platných hlasov. Pri rovnosti hlasov v druhom kole sa rozhoduje žrebom.
 • Funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s funkciou poslanca obecného zastupiteľstva, starostu, člena orgánu právnickej osoby, ktorej zriaďovateľom alebo zakladateľom je obec alebo iného zamestnanca obce.

 • Hlavný kontrolór nesmie bez súhlasu obecného zastupiteľstva počas svojho funkčného obdobia podnikať alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť a byť členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť.

Vo Veľkej Lehote, 13.10.2022

                                                                      Jozef Mihál

                                                                      starosta obce

                                                                           v. r.


Zoznam aktualít