Aktuality

Pozvánka - valné zhromaždenie pozemkového spoločnstva 15.5.2022 v spoločensko kultúrnom centre Obce Veľká Lehota

Urbárske lesné a pasienkové pozemkové spoločenstvo Veľká Lehota

Vás pozýva na valné zhromaždenie pozemkového spoločenstva, dňa

15.5.2022 o 14:00 hod.

v sále spoločensko - kultúrneho centra vo Veľkej Lehote

Program:

 1. Prezentácia účastníkov od 14:00 do 15:00 hod.
 2. Privítanie úvod
 3. Voľba mandátovej a návrhovej komisie
 4. Správa o činnosti a hospodárení za rok 2021
 5. Predloženie účtovnej závierky za rok 2021, plán práce na rok 2022
 6. Správa dozornej rady za rok 2021
 7. Odsúhlasenie a schválenie účtovnej závierky za rok 2021
 8. Vystúpenie OLH
 9. Návrh na rozdelenie zisku a schválenie odmien výboru a dozornej rade pozemkového spoločenstva
 10. Odsúhlasenie vyňatia lesného pozemku parc. č. 977/5 o výmere 4130 m2 do ostatnej plochy
 11. Odsúhlasenie odvozu kamennej drte z lomu - odpad na náklady odberateľa
 12. Rôzne - diskusia
 13. Záver

                                                                                                    Jozef Daniš, predseda výboru

Zoznam aktualít