Aktuality

Pozvánka OZ 9.12.2021

                                                                                                     Veľká Lehota dňa  2.12.2021

P o z v á n k a

V zmysle § 13 ods. 4. písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov   z v o l á v a m   týmto zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa  9. decembra 2021 t. j. vo štvrtok o 18:00 hod v zasadačke Spoločensko - kultúrneho centra s nasledovným programom:

 1. Otvorenie, privítanie, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a schválenie programu zastupiteľstva.
 2. Kontrola plnenia uznesení zo dňa 18.11.2021
 3. Vyhodnotenie plnenia Programu hospodárskeho rozvoja a soc. rozvoja obce Veľká Lehota za rok 2020
 4. Návrh na schválenie zmien rozpočtu obce a ZŠ s MŠ Veľká Lehota.
 5. Správa hl. kontrolórky obce z kontroly došlých faktúr a dodržiavania zákona o slobodnom prístupe k informáciám ZŠ s MŠ V. Lehota.
 6. Návrh plánu kontrolnej činnosti hl. kontrolórky obce na 1. polrok 2022.
 7. Návrh na schválenie VZN č. 2/2021 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa a žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Veľká Lehota.
 8. Odborné stanovisko hl. kontrolórky obce k návrhu rozpočtu obce na roky 2022-2024.
 9. Návrh na schválenie rozpočtu obce na roky 2022-2024.
 10. Návrh na schválenie VZN č. 3/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
 11. Návrh na schválenie internej smernice č. 4/2021, ktorou sa ruší smernica 4/2019 o poskytovaní finančných príspevkov.
 12. Návrh na schválenie prenájmu poľnohospodárskej pôdy – Poľan s.r.o..
 13. Návrh na schválenie prenájmu poľnohospodárskej pôdy – Roľan s.r.o..
 14. Návrh na schválenie odmeny pre poslancov Obecného zastupiteľstva, ktorí vykonali pre Obec Veľká Lehota za rok 2021 prácu naviac – nad rámec zasadnutí Obecného zastupiteľstva
 15. Diskusia.
 16. Návrh na uznesenie a záver.

                                                                                                                                Jozef   M i h á l

   starosta obce

Zoznam aktualít