Aktuality

Pozvánka OZ 20.5.2021

                                                                                           P o z v á n k a

         V zmysle § 13 ods. 4. písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov   z v o l á v a m   týmto zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa 20. mája 2021 t. j. vo štvrtok o 18.00 hodine v sále Spoločensko - kultúrneho centra s nasledovným programom:

 1. Otvorenie, privítanie, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a schválenie programu zastupiteľstva.
 2. Kontrola plnenia uznesení zo dňa 25.02.2021.
 3. Správa o čerpaní rozpočtu obce a ZŠ s MŠ k 31.03.2021.
 4. Návrh na schválenie zmien rozpočtu obce a ZŠ s MŠ Veľká Lehota.
 5. Správa z kontroly hl. kontrolóra k dodržiavaniu povinností o slobodnom prístupe k informáciám na Obecnom úrade vo Veľkej Lehote.
 6. Odborné stanovisko hl. kontrolóra k návrhu Záverečného účtu Obce Veľká Lehota za rok 2020
 7. Návrh na schválenie záverečného účtu obce Veľká Lehota za rok 2020
 8. Návrh plánu kontrolnej činnosti hl. kontrolóra na 2. polrok 2021.
 9. Návrh na schválenie zámennej zmluvy parcely C-KN 236/11 a 471/8
 10. Žiadosť o dlhodobý prenájom pozemku za účelom umiestnenia predajne pekárenských výrobkov – Dumas plus s.r.o.
 11. Návrh miestnych komunikácií na rekonštrukciu v r. 2021
 12. Žiadosť o vydanie stanoviska vo veci spojenia územného konania o umiestnení stavby.

 1. Rôzne

- informácia o zrušených kultúrnych podujatiach

- informácia o stretnutí so zástupcami Regiónu GRON – vyhliadka na Štambrku

- informácia o príprave pozemkov okolo čističky odpadových vôd

- informácia o financovaní mzdových nákladov v ZŠ s MŠ

- informácia o ďalšom prerokovaní územného plánu

- informácia o platných nájomných zmluvách obce

 1. Diskusia.
 2. Návrh na uznesenie a záver.

                                                                                                                                 Jozef   M i h á l

   starosta obce


Zoznam aktualít