Aktuality

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2020

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2020

V súlade s § 4 ods. 6 zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týmto obec Veľká Lehota predkladá informácie o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2020:

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2020 je 34,02 %%

Sadzba poplatku pre rok 2020 za uloženie zmesového komunálneho odpadu (200301) a objemného odpadu (200307) na skládku odpadov v EUR/ 1 tonu je 22,00 EUR.

Zoznam aktualít