Aktuality

Pozvánka OZ 14.9.2023

                                                                                                                                           Veľká Lehota dňa 8.9.2023

P o z v á n k a

         V zmysle § 13 ods. 4. písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov   z v o l á v a m   týmto zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa 14. septembra 2023 t. j. vo štvrtok o 16:30 hodine v zasadačke Spoločensko - kultúrneho centra s nasledovným programom:

  1. Otvorenie, privítanie, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a schválenie programu zastupiteľstva.
  2. Správa z plnenia uznesení zo dňa 15.06.2023 a 11.07.2023.
  3. Správa o čerpaní rozpočtu obce a ZŠ s MŠ k 30.06.2023.
  4. Návrh na schválenie zmien rozpočtu obce a ZŠ s MŠ.
  5. Návrh na schválenie inventarizačných komisií.
  6. Návrh na schválenie VZN č. 6/2023 – Dodatok č. 9 k VZN č. 5/2016 a jeho dodatkom č. 1-8 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady vo výdajnej školskej jedálni.
  7. Návrh na schválenie Dodatku č.2 k Zmluve o nájme pozemku CKN parc. č. 293/6 so Slovak Telekom, a.s.
  8. Návrh na schválenie kúpnej zmluvy  predaja  pozemku – časť z parcely E-KN č. 697/1 vo vlastníctve obce Veľká Lehota
  9. Rôzne:

- informácia o zbere komunálneho odpadu od r. 2024

     10. Diskusia.

     11. Návrh na uznesenie a záver.

Aktuálny návrh pozvánky je zverejnený na webovej stránke obce.                        

                                                                                                                                       Jozef   M i h á l  

                                                    starosta obce        


Zoznam aktualít