Aktuality

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva - 30.09.2021

P o z v á n k a

         V zmysle § 13 ods. 4. písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov   z v o l á v a m   týmto zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa 30. septembra 2021 t. j. vo štvrtok o 17.00 hodine v zasadačke Spoločensko - kultúrneho centra s nasledovným programom:

 1. Otvorenie, privítanie, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a schválenie programu zastupiteľstva.
 2. Kontrola plnenia uznesení zo dňa 22.07.2021.
 3. Správa o čerpaní rozpočtu obce a ZŠ s MŠ k 30.6.2021.
 4. Návrh na schválenie zmien rozpočtu obce a ZŠ s MŠ Veľká Lehota.
 5. Návrh na schválenie VZN č. 1/2021 – Dodatok č. 5 k VZN 5/2016 o výške mesačného  príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady stravovania vo výdajnej školskej jedálni ZŠ s MŠ Veľká Lehota.
 6. Návrh na schválenie inventarizačných komisií.
 7. Návrh na zápis do kroniky obce.
 8. Správa hlavnej kontrolórky obce z kontroly došlých faktúr na Obecnom úrade
 9. Návrh na schválenie kúpnej zmluvy parc. č. 153/24 a časti pôvodných parciel 153/19 a 155/3.
 10. Návrh na schválenie kúpnej zmluvy parc. č. CKN 234/6 – pozemok pod chodník.
 11. Žiadosť o vydanie dokladu na dovolené drobenie v extraviláne parc. č. EKN  495/18.
 12. Rôzne:
 • Informácia o predpokladaných nákladoch na nakladanie s odpadom
 • Informácia o prácach na obecnej hale
 1. Diskusia.
 2. Návrh na uznesenie a záver.

                                                                                                           Jozef   M i h á l

                                                                                                            starosta obce

Zoznam aktualít