Ako vybaviť

Samostatne hospodáriaci roľník

Zápis do evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov, vydanie osvedčenia, zmeny osvedčenia

Obec Veľká Lehota vedie evidenciu samostatne hospodáriacich roľníkov na území obce podľa zákona č. 219/1991 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov.

Do evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov môže byť zapísaná fyzická osoba, ktorá vykonávaná činnosť v oblasti:

- rastlinnej výroby,

- živočíšnej výroby,

- rastlinnej výroby kombinovanej so živočíšnou výrobou,

- iných výkonov (služieb) súvisiacich s poľnohospodárskou činnosťou (hospodárením v lesoch a na vodných plochách).

K ohláseniu samostatne hospodáriaceho roľníka do evidencie Obec Veľká Lehota fyzická osoba doloží:

- fotokópiu živnostenského oprávnenia v prípade, že podniká podľa živnostenského alebo obchodného zákona a má pridelené IČO,

- doklad o vlastníctve, respektíve nájomnom vzťahu nehnuteľnosti, ktorá súvisí s vykonávanou činnosťou,

- iný doklad, ak si to povaha vykonávanej činnosti vyžaduje.

Ohlásenie zápisu do evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov (vydanie osvedčenia) podlieha zaplateniu správneho poplatku (v hotovosti) podľa položky 142 písm. a) zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov vo výške 6,50 €.

Za zmenu priezviska alebo zmenu trvalého pobytu v osvedčení o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka je podľa položky 142 písm. b) správny poplatok vo výške 1,50 €.

Následne podnikateľ (SHR), ktorý ešte nemá pridelené IČO písomne požiada štatistický úrad - Krajská správa Štatistického úradu SR v Banskej Bystrici,  Trieda SNP 75,  974 89 Banská Bystrica, o pridelenie IČO. Žiadosť o pridelenie IČO nájdete na stránke www.statistics.sk

Dokument na stiahnutie:

Zoznam všetkých článkov