Ako vybaviť

Dane a poplatky

Miestne príslušným správcom dane z nehnuteľností je obec, v územnom obvode ktorej sa nehnuteľnosť nachádza. To znamená, že Obec Veľká Lehota je príslušným správcom dane pre všetky nehnuteľnosti nachádzajúce sa v katastrálnom území Obce Veľká Lehota. 

Oznamovacia povinnosť - fyzická alebo právnická osoba je povinná oznámiť správcovi dane do 30 dní všetky zmeny, ktoré majú vplyv na výšku dane (nadobudnutie nehnuteľností, vydanie stavebného alebo kolaudačného povolenia, zmena účelu využitia stavby, zmena druhu pozemku, zmena výmery, zánik vlastníctva a pod.) Pri vzniku alebo zániku daň. povinnosti má oznamovaciu povinnosť ten, kto nehnuteľnosť predal alebo daroval, ale aj ten kto nehnuteľnosť nadobudol, teda k jednej právnej skutočnosti sa viaže oznamovacia povinnosť minimálne dvoch osôb. Oznámenie zmeny sa podáva písomne. Tlačivo si môžete stiahnuť v časti Dokumenty – Daň z nehnuteľností. 

Kto podáva daňové priznanie k dani z nehnuteľností: 
• daňovník, ktorý v predchádzajúcom zdaňovacom období nadobudol do vlastníctva nehnuteľnosti nachádzajúce sa v katastrálnom území Obce Veľká Lehota, 

• daňovník, u ktorého došlo oproti predchádzajúcemu roku k zmene vo vlastníctve nehnuteľností (kúpa, predaj, darovanie, dedičstvo, zmena účelu využitia, vydanie staveb. povolenia, kolaudácia a pod.). 

• Daňovníci, u ktorých zmeny nenastali, daňové priznanie nepodávajú a daň im bude vyrubená platobným výmerom. 

Ako sa podáva daňové priznanie: 
• daňové priznanie sa podáva podľa stavu v katastri nehnuteľností k 1. januáru zdaňovacieho obdobia 

• podáva sa na predpísaných tlačivách, ktoré si daňovník môže prevziať na Obecnom úrade, alebo stiahnuť v časti Dokumenty – Daň z nehnuteľností. 

Kedy a kde sa podáva daňové priznanie: 
• daňové priznanie sa podáva v lehote do 31. januára zdaňovacieho obdobia 

• vyplnené daňové priznanie treba doručiť na Obecný úrad vo Veľkej Lehote osobne, príp. poštou. 

Potrebujete: 
• podľa okolností – kúpno-predajnú zmluvu, osvedčenie o dedičstve, darovaciu zmluvu alebo iný doklad o prevode vlastníctva nehnuteľnosti 

Vyrubenie dane: Podané daňové priznanie bude správcom dane skontrolované a bude vyrubená daň. Správca dane následne doručí daňovníkovi platobný výmer, v ktorom bude mať uvedenú výšku dane a postup úhrady dane. Upozornenie: Za nesplnenie niektorej z uvedených povinností alebo za ich splnenie po lehote určenej zákonom môže správca dane uložiť pokutu. 

Legislatíva 
• Zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov 

• Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

• VZN obce Veľká Lehota o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobný stavebný odpad 

Kontakt 
• Obecný úrad Veľká Lehota, č. 52, 966 41 Veľká Lehota 
• Ing. Mária Benčová, tel. 045/6726149, bencova@velkalehota.eu
• Ing. Katarína Mániková, tel. 045/6726149, manikova@velkalehota.eu

Dokument na stiahnutie:

Zoznam všetkých článkov