Výrub drevín a životné prostredie

Výrub stromov a krovín rastúcich mimo lesa sa môže vykonať len v čase mimo vegetačného obdobia od 1. októbra do 31. marca a vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody, teda obce.

Aby mohlo byť začaté konanie musí občan podať na obecnom úrade žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Žiadosť musí obsahovať prílohy:

-doklad o vlastníctve pozemku, na ktorom dreviny ratú
-doklad o zaplatení správneho poplatku v pokladni obce
-kópia katastrálnej mapy alebo iný doklad umožňujúci identifikáciu dreviny v teréne

Poplatky:

fyzické osoby = 10,00 EUR
právnické osoby = 100,00 EUR

Súhlas orgánu prírody na výrub drevín nevyžaduje –

 1. Na stromy s obvodom kmeňa do 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou a súvislé krovité porasty v zastavanom území obce s výmerou do 10 m² a za hranicami zastavaného územia obce s výmerou do 20 m²,
 2. Pri obnove produkčných ovocných drevín na účely výsadby nových ovocných drevín, ak sa výsadba uskutoční do 18 mesiacov odo dňa výrubu.
 3. Na stromy s obvodom kmeňa do 80 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, ak rastú v záhradách a záhradkárskych osadách.
 4. Pri bezprostrednom ohrození zdravia, alebo života človeka,  alebo bezprostrednej hrozbe vzniku značnej škody na majetku,
 5. Ak oprávnenie alebo povinnosť výrubu vyplýva z osobitných predpisov (napr. zabezpečenie ochranného pásma žel. trate, el. vedenia, plynovodu, cesty)
 6. Ak je výrub preukázateľne nevyhnutý na zabezpečenie starostlivosti o osobitne chránenú časť prírody a krajiny a ak ho vykonáva alebo obstaráva organizácia ochrany prírody,
 7. Ak orgán ochrany prírody vopred písomne určí, že výrub je preukázateľne nevyhnutný na zabezpečenie starostlivosti o osobitne chránenú časť prírody a krajiny.
 8. Na dreviny inváznych druhov podľa § 7b ods. 2. (zoznam je uvedený v prílohe č. 2 vyhl. Č. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o ochrane prírody a krajiny)
 9. Na porasty rýchlorastúcich drevín založené na poľnohospodárskej pôde v súlade s osobitným predpisom a plantáže vianočných stromčekov a  okrasných drevín,
 10. Na území so štvrtým alebo piatym stupňom ochrany, kde je výrub drevín zakázaný ä § 15 ods. 1 písm. e) a § 16 ods. 1 písm. a).

Malý zdroj znečistenia ovzdušia

Prevádzkovatelia malých zdrojov znečistenia ovzdušia (MZZO) sú v zmysle § 27 ods. 1 písm c) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší povinní písomne požiadať Obec Veľká Lehota o súhlas na umiestnenie a uvedenie MZZO na území obce do užívania.

Prevádzkovatelia malých zdrojov znečistenia sú podľa VZN č. 1/2019  o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malých zdrojov znečisťovania ovzdušia oslobodení od oznamovacej povinnosti uvedenej v § 6 ods. 4 zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov a od poplatku za znečisťovanie ovzdušia.

Súvisiace predpisy:
 • Zákon o ovzduší č. 137/2010 Z. z. a súvisiace predpisy.
 • VZN č. 1/2019 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malých zdrojov znečisťovania ovzdušia.
 • Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.