Aktuality

Zákaz vypaľovania suchých trávnych porastov

Nebezpečné vypaľovanie suchých trávnych porastov

Príchodom jarných slnečných dni chceme upozorniť na všeobecne známy a medializovaný zákaz vypaľovania porastov bylín, kríkov a stromov. Občania túto činnosť a riziko s ňou spojené často podceňujú a porušujú. Ak sa pozrieme na štatistiku požiarovosti za rok 2014 na území okresov Žiar nad Hronom, Žarnovica a Banská Štiavnica vzniklo spolu 116 požiarov a priame škody boli 798 865,- €. Pri týchto požiaroch bola 1 osoba usmrtená a dve osoby boli zranené. Vychádzajúc z tejto štatistiky bolo najčastejšou príčinou vzniku požiaru vypaľovanie suchých trávnatých porastov a to v 27 prípadoch. Zlepšenie nastalo u lesných požiaroch, pretože v roku 2014 nebol spôsobený ani jeden lesný požiar. Na prvý pohľad “bezpečné“ vypaľovanie suchej trávy na malej ploche alebo spaľovanie zhrabaných porastov, môže zapríčiniť požiar veľkých rozmerov. Oheň v otvorenom priestore sa za vhodných klimatických podmienok šíri veľmi rýchlo a svojimi rozmermi neraz spôsobí škody nielen na majetku, životnom prostredí, ale i na životoch a tiež môže spôsobiť veľké ekologické straty a to napr. stratu veľkej časti lesa, chránených porastov a bylín a taktiež úhyn chránených živočíchov. 

V prípadoch dlhotrvajúceho sucha, zvýšeného výskytu požiarov a vysokého požiarneho nebezpečenstva v lesoch, vyhlasuje Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiari nad Hronom čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru. 

Veľmi dôležité je tiež pripomenúť, že vypaľovanie porastov je podľa zákona o ochrane pred požiarmi prísne zakázané v každom ročnom období a to nielen v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru! V prípade porušenia tohto zákazu hrozí podľa zákona fyzickej osobe pokuta až do výšky 331,- € , resp. v blokovom konaní do výšky 100,- € a právnickej osobe alebo fyzickej osobe-podnikateľovi je možné uložiť pokutu až do výšky 16 596,- € . 


Občania by sa mali oboznámiť aj s všeobecne záväznými nariadeniami obce, ktoré upravujú aj spôsob spaľovania odpadov na voľnom priestranstve a v niektorých prípadoch ho aj zakazujú! 


Spaľovanie nie je jediný spôsob, ako sa zbaviť biologického odpadu. Je možné zbaviť sa ho napr. kompostovaním, ukladaním do špeciálnych kontajnerov, ktorých odvoz zabezpečuje obec alebo ho priamo vyvážať do zberných dvorov.

Aj touto cestou chceme ľudí upozorniť na niektoré zásady, ktoré je fyzická osoba pri spaľovaní horľavých látok na voľnom priestranstve povinná dodržiavať: 

- oznámiť pred začatím spaľovania miesto a čas spaľovania na Okresné riaditeľstvo HaZZ v Žiari nad Hronom (t.č.150),
- sledovať klimatické podmienky, kontrolovať miesto spaľovania,
- ukladať horľavé látky do upravených hromád tak, aby neohrozovali svojim sálavým teplom alebo odlietajúcimi časticami okolie,
- zabezpečiť potrebné množstvo hasiacich prostriedkov na zabránenie rozšírenia ohňa, 

- vykonávať neustále kontrolu miesta spaľovania,
- po skončení vykonať dohasenie zvyškov po spaľovaní a preventívne kontrolovať okolie po určitý čas.

Zoznam aktualít