Aktuality

Výberové konanie na riaditeľa Základnej školy s materskou školou Veľká Lehota

Obec Veľká Lehota v súlade s § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie

riaditeľa Základnej školy s materskou školou Veľká Lehota,

č. 433, 966 41  Veľká Lehota

Predpokladaný termín nástupu do funkcie: 1.9.2020

Druh pracovného pomeru: trvalý pracovný pomer

Rozsah pracovného úväzku: úväzok 1,0

Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky uchádzača na vykonávanie miesta riaditeľa školy podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa požadovaného študijného odboru alebo vzdelávacieho programu pre učiteľov v základnej škole
 • vykonanie 1. atestácie
 • najmenej 5  rokov pedagogickej praxe

Ďalšie povinné požiadavky:

 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
 • bezúhonnosť,
 • ovládanie štátneho jazyka,
 • zdravotná spôsobilosť.

Iné predpoklady:

 • znalosť príslušnej legislatívy,
 • organizačné a riadiace schopnosti,
 • komunikačné zručnosti na úrovni vedúceho zamestnanca,
 • flexibilita.

Zoznam požadovaných dokladov do výberového konania:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • úradne osvedčené fotokópie dokladov o dosiahnutom stupni vzdelania, vrátane vysvedčenia o štátnych skúškach
 • fotokópia dokladu o absolvovaní 1. atestácie
 • odpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace), resp. oznámenie okresného úradu o splnení predpokladu bezúhonnosti
 • profesijný životopis
 • doklad o dĺžke výkonu pedagogickej činnosti,
 • potvrdenie o telesnej spôsobilosti a duševnej spôsobilosti pre výkon práce vedúceho pedagogického zamestnanca (nie staršie ako 3 mesiace)
 • písomný návrh koncepcie rozvoja školy ZŠ s MŠ Veľká Lehota
 • čestné prehlásenie uchádzača o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
 • čestné prehlásenie uchádzača o pravdivosti všetkých poskytnutých údajov,
 • čestné vyhlásenie uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

   

      Prihlášky s požadovanými dokladmi je potrebné predložiť najneskôr do 23.07.2020 do 15:30 hod. osobne do podateľne Obecného úradu Veľká Lehota, alebo poštou na adresu:

Obec Veľká Lehota, č. 52, 966 41  Veľká Lehota

v zalepenej obálke s výrazným označením „Výberové konanie ZŠ s MŠ Veľká Lehota – NEOTVÁRAŤ“.

Za deň doručenia sa považuje deň osobného doručenia do podateľne Obecného úradu Veľká Lehota, v prípade zasielania poštou deň fyzického doručenia poštovou službou Obci Veľká Lehota.

Dátum a miesto uskutočnenia výberového konania bude uchádzačom, ktorí splnia podmienky, oznámené najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením.

Vo Veľkej Lehote, 23.06.2020

                                                                                                   Jozef Mihál

                                                                                                  starosta obce

                                                                                                          v. r.

Zoznam aktualít