Aktuality

Územný plán obce Veľká Lehota - zverejnenie návrhu na pripomienkovanie

Začatie prerokovania návrhu územného plánu obce Veľká Lehota


Obec Veľká Lehota, orgán územného plánovania v zmysle § 16 a obstarávateľ  územnoplánovacej dokumentácie obce v zmysle § 18 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov oznamuje verejnou vyhláškou pod číslom spisu OCÚVL-S2020/00216 PNUP zo dňa 29.10.2020 začatie prerokovania Návrhu Územného plánu obce v súlade s § 20 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov.

Predložený Návrh Územného plánu obce Veľká Lehota“ je možné pripomienkovať v lehote do 30 dní odo dňa zverejnenia písomne na Obec Veľká Lehota, Obecný úrad č. 52, 966 41  Veľká Lehota.

Návrh Územného plánu obce Veľká Lehota je zverejnený na internetovej stránke obce 

http://www.velkalehota.eu/-uzemny-plan-obce

alebo

https://uzemnyplan.eko-plan.sk/prerok.html ,

na nahliadnutie je prístupný na Obecnom  úrade v úradných dňoch.

Zverejnené dňa 29.10.2020

Zoznam aktualít