Aktuality

Obchodná verejná súťaž na predaj motorového vozidla Peugeot 206

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na predaj motorového vozidla Peugeot 206

Obec Veľká Lehota vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž

o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy na prevod prebytočného majetku obce,

hnuteľného majetku obce - motorového vozidla Peugeot 206,

podľa § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle uznesenia obecného zastupiteľstva vo Veľkej Lehote č. 48/2018 zo dňa 03.08.2018.

Predmet predaja: Osobný automobil Peugeot 206, rok výroby 2007, EČV: ZC246AO, farba: červená, VIN: VF32AKFWA47744580

Technický stav vozidla:

Počet najazdených kilometrov:  53 564 km

Palivo: benzín

Výkon motora: 55 kW, zdvihový objem valcov: 1360 cm3

Iné: platná STK a EK do 3.8.2019

Vozidlo po zrážke so zverou, poškodená predná časť vozidla (kapota, ľavé predné svetlo, hmlovka, čelné sklo, chladiče). V súčasnosti nepojazdné, potrebná oprava. Vozidlo sa ponúka na predaj v súčasnom technickom stave.

Cena: Minimálna predajná cena je určená na 1 100,- €, za úspešnú sa bude považovať návrh s najvyššou predloženou ponukou. Obec Veľká Lehota a Obecné zastupiteľstvo si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy pod stanovenú predajnú cenu.

Záujemcovia si môžu predmet súťaže obhliadnuť na mieste po telefonickom dohovore na t. č.: 0908 158 118, v prípade otázok sa môžu obrátiť na Obecný úrad Veľká Lehota.

Podmienky predaja: Odvoz vozidla si zabezpečí kupujúci na vlastné náklady nad rámec vysúťaženej ceny.

Podávanie návrhov na odkúpenie: Záujemcovia môžu návrhy na odkúpenie vyššie uvedeného predmetu podávať písomne alebo osobne na adresu: Obec Veľká Lehota, Obecný úrad č. 52, 966 41  Veľká Lehota v zalepenej obálke označenej „Predaj motorového vozidla Peugeot 206“ v termíne do: 24.08.2018 do 14:00 hod.

Návrh musí obsahovať: a) Identifikačné údaje záujemcu (meno, priezvisko, dátum narodenia, miesto trvalého pobytu, tel. kontakt, resp. názov firmy, IČO, sídlo firmy, tel. kontakt)

  1. Predmet predaja podľa údajov vyhlásenej verejnej obchodnej súťaže
  2. Cena, za ktorú má záujem predmet predaja odkúpiť
  3. Termín, do ktorého by si prevzal a odviezol predmet predaja.

Oznámenie vybraného návrhu: Najvhodnejší návrh bude vyhodnotený komisiou zloženou z poslancov Obecného zastupiteľstva vo Veľkej Lehote dňa 27.8.2018 o 17:00 hod. . Záujemcovia budú písomne informovaní o výsledku verejnej obchodnej súťaže do 5 dní od jej vyhodnotenia.         

Po uplynutí času určeného na doručenie návrhov nie je možné predložené návrhy meniť, ani dopĺňať. V prípade rovnosti viacerých ponúk rozhodujúcim kritériom pre výber bude dátum a čas doručenia ponuky. S úspešným záujemcom Obec Veľká Lehota uzavrie kúpnu zmluvu v súlade s podmienkami obchodnej verejnej súťaže bez nutnosti jej ďalšieho schvaľovania Obecným zastupiteľstvom vo Veľkej Lehote.

Zverejnenie: Verejná obchodná súťaž bola zverejnená na web stránke obce www.velkalehota.eu dňa. 7.8.2018, na úradnej tabuli obce dňa 7.8.2018 a bude zverejnená v regionálnych novinách: Noviny MY Žiarskej kotliny dňa 13.8.2018.

Vo Veľkej Lehote, 7.8.2018                                                              

   Jozef Mihál

                                                                                                                        zástupca starostky obce

Zoznam aktualít