Aktuality

Pozvánka na obecné zastupiteľstvo

V zmysle § 13 ods. 4. písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov   z v o l á v a m   týmto zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa 17. mája 2018 t. j. vo štvrtok o 18.30 hodine v zasadačke Spoločensko - kultúrneho centra s nasledovným programom:

    

 1. Otvorenie, privítanie, navrhnutie overovateľov zápisnice
 2. Kontrola plnenia uznesení zo dňa 23.02.2018, 06.04.2018 a 11.05.2018
 3. Správa o čerpaní rozpočtu obce a ZŠ s MŠ k 31.03.2018
 4. Návrh na schválenie zmien rozpočtu obce a ZŠ s MŠ Veľká Lehota
 5. Návrh na schválenie plánu kontrolnej činnosti hl. kontrolóra na II. polrok 2018
 6. Stanovisko hl. kontrolórky k záverečnému účtu obce za rok 2017
 7. Návrh na schválenie záverečného účtu obce Veľká Lehota za rok 2017
 8. Predbežný návrh na dispozičné riešenie prestavby bývalého zdravotného strediska
 9. Návrh na schválenie zápisu do kroniky obce za rok 2017
 10. Návrh na schválenie Komunitného plánu sociálnych služieb obce Veľká Lehota na roky 2018 - 2022
 11. Návrh na schválenie prevádzkového poriadku posilňovne  
 12. Návrh na schválenie kúpnej zmluvy na pozemok pri bývalom zdravotnom stredisku
 13. Žiadosť o súhlas s umiestnením elektrickej prípojky a RE rozvádzača v časti obce Podcigliansko
 14. Žiadosť o odkúpenie časti pozemku v časti obce Garajovci pri RD č. 145
 15. Rôzne

-          informácia o ponuke na výmenu a doplnenie verejného osvetlenia  

-          informácia o prípravných prácach na Folklórne dni od 09. do 10. júna 2018

-          informácia o požiadanie na vysporiadanie spoločných dvoroch u Garajov

 1. Diskusia.
 2. Návrh na uznesenie a záver. 

Jozef Mihál

zástupca starostky obce

Zoznam aktualít