Aktuality

Termíny odvozu komunálneho odpadu

1. polrok                                                             2. polrok

8. január 2021                                                    9. júl 2021

22. január 2021                                                  23. júl 2021

5. február 2021                                                   6. august 2021

19. február 2021                                                 20. august 2021

5. marec 2021                                                     3. september 2021

19. marec 2021                                                   17. september 2021

29. marec 2021                                                   1. október 2021

16. apríl 2021                                                     15. október 2021

30. apríl 2021                                                     29. október 2021

14. máj 2021                                                       12. november 2021

28. máj 2021                                                       26. november 2021

11. jún 2021                                                       10. december 2021

25. jún 2021                                                       27. december 2021

Pokyny k triedeniu odpadu v obci Veľká Lehota

Nebuďme leniví, TRIEĎME ODPAD!

Za triedený odpad NEPLATÍME!!!

Vážení občania a chalupári obce Veľká Lehota, oboznámte sa s pokynmi na správne triedenie odpadu v obci.

Plasty sa odvážajú vo vreciach podľa harmonogramu zberu raz mesačne od brán rodinných domov a od kontajnerov na triedený odpad. Patria tam pokrčené plastové fľaše od nápojov, igelitové a mikroténové vrecká, tégliky z jogurtov, obaly z pracích a čistiacich prostriedkov a kozmetiky a polystyrén v malom množstve.  

Sklo sa odváža od kontajnerov na triedený odpad podľa harmonogramu zberu. Patria tam prázdne sklené fľaše, črepy a tabuľové sklo z okien bez rámov.

Kovy sa odvážajú od kontajnerov na triedený odpad podľa harmonogramu zberu. Patria tam nápojové plechovky, konzervy, alobal, kovové obaly a drobné kovové súčiastky. Do kovov nepatria plechovice od farieb.

Tetrapaky sa odvážajú od kontajnerov na triedený odpad podľa harmonogramu zberu. Patria tam viacvrstvové kombinované materiály ako obaly od mlieka a mliečnych výrobkov, ovocných džúsov a iných nápojov. Prázdne obaly je potrebné vypláchnuť vodou a stlačiť. 

Papier sa odváža od kontajnerov na triedený odpad podľa harmonogramu zberu. Patria tam noviny, časopisy, letáky, a knihy bez tvrdých obalov a kartóny. Papier môžete aj odovzdať firme počas výkupu papiera výmenou za hygienické potreby, termíny výkupu budú ohlásené v miestnom rozhlase.

V obci sú na triedený zber rozmiestnené kontajnery: Žltý na plasty, Zelený na sklo, Červený na kovy, Oranžový na tetrapaky a Modrý na papier. Čo patrí do kontajnerov na triedený odpad máte uvedené aj na nálepkách na kontajneroch, iný odpad do farebných kontajnerov nevhadzujte! Rozmiestnené sú v časti Pirte, pri potravinách u Vaškov, v centre obce za pohostinstvom, pri bare, v dolnom závoze a pod ihriskom na Víglaši.

Objemný odpad, ako sú napr. časti nábytku, sedačky, dvere, matrace a pod., sa zbiera v obecnej hale nad Základnou školou každú stredu od 14:00hod. do 17:00hod. Zaniesť tam môžete aj ostatný drevený odpad a všetky druhy triedeného odpadu. Objemný odpad sa bude zbierať aj po obci 2x ročne. Termíny zberu budú ohlásené v miestnom rozhlase.

V prípade drobného stavebného odpadu je potrebné objednať si veľkokapacitný kontajner. Môžete si ho objednať  u pána Šipikala z Novej Bane (0907 272 253).

Použité žiarovky, žiarivky a malé baterky môžete odovzdať v predajni COOP Jednota do zbernej nádoby. Staré a nespotrebované lieky môžete odovzdať v lekárni.

Použitý kuchynský olej môžete zbierať do čistých plastových fliaš. Fľašu s použitým kuchynským olejom odovzdajte na podestu plechového skladu pri pošte. Taktiež tam môžete odovzdať aj použité farby a motorový olej.

Elektroodpad, a to chladničky, práčky, televízory a ďalšie elektrospotrebiče môžete pri kúpe nového spotrebiča odovzdať predajcovi. Okrem toho obec 2x ročne organizuje zber elektroodpadu od rodinných domov. Termíny zberu budú ohlásené v miestnom rozhlase. Elektroodpad môžete zaniesť aj do obecnej haly každú stredu od 14:00 hod. do 17:00 hod.  

Nadrozmerný kovový odpad môžete zaniesť do obecnej haly každú stredu od 14:00 hod. do 17:00 hod.  

Obnosené a nepotrebné šatstvo môžete zaniesť vo vreciach pred vchodové dvere bývalého zdravotného strediska.

Staré opotrebované pneumatiky môžete odovzdať predajcovi prípadne v pneuservise alebo zaniesť pred areál bývalých štátnych majetkov v Burových jarkoch.

Vývoz fekálií zabezpečujú Technické služby mesta Nová Baňa tel. č. 045/685 60 03; EKOTRANZ s.r.o., Brehy, tel. č. 0905 405 466. Do žúmp a septikov odporúčame používať biologické prípravky ako WC NET Stop zápachu, ktoré odstraňujú zápach, usadeniny a znižujú frekvenciu vývozu.

Biologický odpad z domácnosti – trávu, burinu a lístie je potrebné zlikvidovať kompostovaním hlavne na vlastnom pozemku. Opílené tenké konáre zo stromov možno odviesť na priestranstvo za cintorín, kde budú drvičkou podrvené.

Na zmesový komunálny odpad z domácnosti slúžia kukanádoby, ktoré si môžete zakúpiť na Obecnom úrade.

Ďakujeme, že chránite prírodu a poctivo triedite odpad!

Pravidlá a podmienky zberu odpadov

Zber a prepravu komunálneho odpadu a triedených odpadov (plasty, sklo) zabezpečuje spoločnosť Waste transport, a.s. podľa týchto pravidiel a podmienok:

 • Pre zber  komunálnych odpadov sa používajú: 110 l / 120 l / 240 l nádoba,
  1100 l kontajner. Iné netypizované zberné nádoby sa nepoužívajú a nebudú vyprázdnené.
 • Do komunálneho odpadu nepatria odpady vznikajúce pri bezprostrednom výkone činností tvoriacich predmet podnikania právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa.
 • Triediť komunálny odpad je povinný každý obyvateľ, fyz. osoba – pôvodca odpadu.
 • Nádoby na zmesový komunálny odpad musia byť v deň zberu prístupné. Vyložte svoju nádobu s komunálnym odpadom pred 7,00 hod. rannou pred svoju nehnuteľnosť na prístupné miesto k okraju vozovky.
 • Vrecia s triedeným odpadom na sklo a plasty vyložte v deň zberu pred 7,00 hod. rannou pred svoju nehnuteľnosť na prístupné miesto k okraju vozovky. Vrecia NEUVÄZUJTE, sťažuje to manipuláciu, po vyprázdnení Vám firma vrece vráti späť.
 • V prípade, že vyložíte nádobu/kontajner/vrece neskoro alebo v príslušnej nádobe sa budú nachádzať iné zložky komunálneho odpadu (prímesi), ktoré tam nepatria, nebude Vám tento odpad odobratý.
 • Ak nádoba resp. stanovište nebude prístupné pre zberové komunálne vozidlo (zaparkované autá, nezjazdná alebo neprístupná príjazdová komunikácia, sneh, poľadovica, konáre stromov a pod.), nebude nádoba vyprázdnená.
 • Každá domácnosť by mala mať počet nádob na zmesový komunálny odpad podľa svojej produkcie odpadu, aby odpad nebol ukladaný mimo nádob a ani do vriec (hlodavce, líšky, mačky, vietor, znečistenie okolia).

Nádoby na komunálny odpad a triedené zložky musia spĺňať tieto podmienky:

 • musia byť typizované, funkčné, nepoškodené,
 • poklopy (veká) na nádobách musia byť voľné, v prípade že sa poklop neotvára voľne môže dôjsť pri vývoze odpadu k deformácii poklopu resp. nádoby, tomuto poškodeniu nevie vývozca predísť,
 • 110 l a 120 l nádoby sú konštruované na max. 15 – 20 kg odpadu, 240 l nádoby sú na max. 50 kg odpadu.  V prípade preťaženia dochádza k deformácii a poškodeniu nádoby a vývozca nezodpovedá za takéto poškodenie.

V prípade, že ste zistili pri kvalite nami poskytovaných služieb nejaký nedostatok alebo máte pre nás návrhy na zlepšenie kvality a rozsahu našich služieb, kontaktujte nás.

BZENEX BMP  Marius Pedersen

VEDELI STE, ŽE ...

   
čas rozkladu jednotlivých komodít, ktoré obsahuje komunálny odpad vo voľnej prírode je rôzny? Tým, že sa zbavíme nepotrebných vecí vyhodením do voľnej prírody, spôsobujeme nebezpečenstvo nielen obyvateľom, ale aj zvieratám vo voľnej prírode. Zaťažujeme a znečisťujeme prírodu, ktorá sa s rozkladom jednotlivých komodít musí popasovať niekoľko rokov a v mnohých prípadoch niekoľko storočí či tisícročí! To znamená, že značne negatívne ovplyvníme život nielen súčasných generácii, ale aj generácií, ktoré prídu po nás.

Nepozerajme sa na súčasnosť, aby sme sa len my mali ako v perinke a vychutnávali si krásu prírody, ale uvedomme si, čo spôsobujeme svojimi činmi a ako tým ovplyvníme nielen nasledujúce generácie, ale aj súčasný život nás všetkých. Ako by sme sa cítili, keď by sa takýmto spôsobom zbavovali nepotrebných vecí naše minulé generácie. Teraz by sme boli ovplyvnení vyhodenými odpadmi.

Zabráňme týmto negatívnym vplyvom,  vstúpme si do svedomia a zachovajme Zem pre našich potomkov.

Zoznam aktualít