Aktuality

Termíny odvozu komunálneho odpadu

29. máj 2020

12. jún 2020

26. jún 2020

10. júl 2020

24. júl 2020

7. august 2020

21. august 2020

4. september 2020

18. september 2020

2. október 2020

16. október 2020

30. október 2020

13. november 2020

27. november 2020

11. december 2020

28. december 2020

Pokyny k triedeniu odpadu v obci Veľká Lehota

Nebuďme leniví, TRIEĎME ODPAD!

Za triedený odpad NEPLATÍME!!!

Vážení občania a chalupári obce Veľká Lehota, oboznámte sa s pokynmi na správne triedenie odpadu v obci.

Plasty sa odvážajú vo vreciach podľa harmonogramu zberu raz mesačne od brán rodinných domov. Patria tam pokrčené plastové fľaše od nápojov, igelitové a mikroténové vrecká, umyté tégliky z jogurtov, obaly z pracích a čistiacich prostriedkov a kozmetiky a polystyrén v malom množstve.  

Sklo sa odváža od kontajnerov na triedený odpad podľa harmonogramu zberu. Patria tam prázdne sklené fľaše, črepy a tabuľové sklo z okien bez rámov.

Kovy sa odvážajú od kontajnerov na triedený odpad podľa harmonogramu zberu. Patria tam nápojové plechovky, konzervy, alobal, kovové obaly a drobné kovové súčiastky. Do kovov nepatria plechovice od farieb ani elektroodpad.

Tetrapaky sa odvážajú od kontajnerov na triedený odpad podľa harmonogramu zberu. Patria tam viacvrstvové kombinované materiály ako obaly od mlieka a mliečnych výrobkov, ovocných džúsov a iných nápojov. Prázdne obaly je potrebné vypláchnuť vodou a stlačiť.

V obci sú na triedený zber rozmiestnené kontajnery: Zelený na sklo, Žltý na plasty, Červený na kovy a Oranžový na tetrapaky. Čo patrí do kontajnerov na triedený odpad máte uvedené aj na nálepkách na kontajneroch, iný odpad do farebných kontajnerov nevhadzujte! Rozmiestnené sú v časti Pirte, pri potravinách u Vaškov, v centre obce za pohostinstvom, pri bare, v dolnom závoze a pod ihriskom na Víglaši.

Papier je potrebné pozväzovať do balíkov a zvlášť pozväzovať kartóny. Papier môžete odovzdať buď v Základnej škole vo Veľkej Lehote alebo ho odovzdať firme počas výkupu výmenou za hygienické potreby, termíny výkupu papiera budú ohlásené v miestnom rozhlase.

Použité žiarovky, žiarivky a malé baterky môžete odovzdať v predajni COOP Jednota do zbernej nádoby.

V prípade drobného stavebného odpadu je potrebné objednať si veľkokapacitný kontajner. Môžete si ho objednať  u pána Šipikala, Nová Baňa (0907 272 253).

Objemný odpad patrí do veľkokapacitného kontajnera, sú to odpady, ktoré veľkosťou nevojdú do bežnej nádoby na komunálny odpad, napr. časti nábytku, sedačky, dvere, matrace a pod. Do veľkokapacitného kontajnera nepatrí elektroodpad, biologický odpad, eternit, drevo, sklo, plasty, papier a kartóny. Objemný odpad sa bude zbierať 2x ročne. Do veľkokapacitných kontajnerov na cintoríne patrí len odpad z cintorína, iný tam nepatrí!  

Použitý kuchynský olej môžete zbierať do suchých a čistých plastových fliaš. Fľašu s použitým kuchynským olejom odovzdajte na podestu plechového skladu pri pošte. Taktiež tam môžete odovzdať aj použité farby a motorový olej.

Elektroodpad, a to chladničky, práčky, televízory a ďalšie elektrospotrebiče môžete pri kúpe nového spotrebiča odovzdať predajcovi. Okrem toho obec 2x ročne organizuje zber elektroodpadu od rodinných domov. Menší elektroodpad môžete zaniesť pred garáž do areálu bývalého zdravotného strediska.

Nadrozmerný kovový odpad môžete zaniesť oproti vstupu do bývalého zdravotného strediska.

Obnosené a nepotrebné šatstvo môžete zaniesť vo vreciach pred vchodové dvere bývalého zdravotného strediska.

Staré opotrebované pneumatiky môžete odovzdať predajcovi prípadne v pneuservise alebo zaniesť pred areál bývalých štátnych majetkov v Burových jarkoch.

Vývoz fekálií zabezpečujú Technické služby mesta Nová Baňa tel. č. 045/685 60 03; EKOTRANZ s.r.o., Brehy, tel. č. 0905 405 466. Do žúmp a septikov odporúčame používať biologické prípravky ako WC NET Stop zápachu, ktoré odstraňujú zápach, usadeniny a znižujú frekvenciu vývozu.

Biologický odpad z domácnosti – trávu, burinu a lístie je potrebné zlikvidovať kompostovaním hlavne na vlastnom pozemku. Opílené tenké konáre zo stromov možno odviesť na priestranstvo za cintorín, kde budú drvičkou podrvené.

Na zmesový komunálny odpad z domácnosti slúžia kukanádoby, ktoré si môžete zakúpiť na Obecnom úrade.

Ďakujeme, že chránite prírodu a poctivo triedite odpad!

Pravidlá a podmienky zberu odpadov

Zber a prepravu komunálneho odpadu a triedených odpadov (plasty, sklo) zabezpečuje spoločnosť Waste transport, a.s. podľa týchto pravidiel a podmienok:

 • Pre zber  komunálnych odpadov sa používajú: 110 l / 120 l / 240 l nádoba,
  1100 l kontajner. Iné netypizované zberné nádoby sa nepoužívajú a nebudú vyprázdnené.
 • Do komunálneho odpadu nepatria odpady vznikajúce pri bezprostrednom výkone činností tvoriacich predmet podnikania právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa.
 • Triediť komunálny odpad je povinný každý obyvateľ, fyz. osoba – pôvodca odpadu.
 • Nádoby na zmesový komunálny odpad musia byť v deň zberu prístupné. Vyložte svoju nádobu s komunálnym odpadom pred 7,00 hod. rannou pred svoju nehnuteľnosť na prístupné miesto k okraju vozovky.
 • Vrecia s triedeným odpadom na sklo a plasty vyložte v deň zberu pred 7,00 hod. rannou pred svoju nehnuteľnosť na prístupné miesto k okraju vozovky. Vrecia NEUVÄZUJTE, sťažuje to manipuláciu, po vyprázdnení Vám firma vrece vráti späť.
 • V prípade, že vyložíte nádobu/kontajner/vrece neskoro alebo v príslušnej nádobe sa budú nachádzať iné zložky komunálneho odpadu (prímesi), ktoré tam nepatria, nebude Vám tento odpad odobratý.
 • Ak nádoba resp. stanovište nebude prístupné pre zberové komunálne vozidlo (zaparkované autá, nezjazdná alebo neprístupná príjazdová komunikácia, sneh, poľadovica, konáre stromov a pod.), nebude nádoba vyprázdnená.
 • Každá domácnosť by mala mať počet nádob na zmesový komunálny odpad podľa svojej produkcie odpadu, aby odpad nebol ukladaný mimo nádob a ani do vriec (hlodavce, líšky, mačky, vietor, znečistenie okolia).

Nádoby na komunálny odpad a triedené zložky musia spĺňať tieto podmienky:

 • musia byť typizované, funkčné, nepoškodené,
 • poklopy (veká) na nádobách musia byť voľné, v prípade že sa poklop neotvára voľne môže dôjsť pri vývoze odpadu k deformácii poklopu resp. nádoby, tomuto poškodeniu nevie vývozca predísť,
 • 110 l a 120 l nádoby sú konštruované na max. 15 – 20 kg odpadu, 240 l nádoby sú na max. 50 kg odpadu.  V prípade preťaženia dochádza k deformácii a poškodeniu nádoby a vývozca nezodpovedá za takéto poškodenie.

V prípade, že ste zistili pri kvalite nami poskytovaných služieb nejaký nedostatok alebo máte pre nás návrhy na zlepšenie kvality a rozsahu našich služieb, kontaktujte nás.

Waste transport, a.s.

VEDELI STE, ŽE ...

   
čas rozkladu jednotlivých komodít, ktoré obsahuje komunálny odpad vo voľnej prírode je rôzny? Tým, že sa zbavíme nepotrebných vecí vyhodením do voľnej prírody, spôsobujeme nebezpečenstvo nielen obyvateľom, ale aj zvieratám vo voľnej prírode. Zaťažujeme a znečisťujeme prírodu, ktorá sa s rozkladom jednotlivých komodít musí popasovať niekoľko rokov a v mnohých prípadoch niekoľko storočí či tisícročí! To znamená, že značne negatívne ovplyvníme život nielen súčasných generácii, ale aj generácií, ktoré prídu po nás.

Nepozerajme sa na súčasnosť, aby sme sa len my mali ako v perinke a vychutnávali si krásu prírody, ale uvedomme si, čo spôsobujeme svojimi činmi a ako tým ovplyvníme nielen nasledujúce generácie, ale aj súčasný život nás všetkých. Ako by sme sa cítili, keď by sa takýmto spôsobom zbavovali nepotrebných vecí naše minulé generácie. Teraz by sme boli ovplyvnení vyhodenými odpadmi.

Zabráňme týmto negatívnym vplyvom,  vstúpme si do svedomia a zachovajme Zem pre našich potomkov.

Zoznam aktualít