Aktuality

Termíny odvozu komunálneho odpadu

22. marec 2019

5. apríl 2019

19. apríl 2019

3. máj 2019 

17. máj 2019

31. máj 2019  

14. jún 2019

28.  jún 2019

12. júl 2019

26. júl 2019

9. august 2019

23. august 2019

6. september 2019

20. september 2019

4. október 2019

18. október 2019

1. november 2019

15. november 2019

29. november 2019

13. december 2019

27. december 2019

Pokyny k triedeniu odpadu v obci Veľká Lehota

Nebuďme leniví, TRIEĎME ODPAD!

Za triedený odpad NEPLATÍME!!!

Vážení občania a chalupári obce Veľká Lehota, oboznámte sa s pokynmi na správne triedenie odpadu v obci.

Sklo sa odváža vo vreciach podľa harmonogramu zberu od brán rodinných domov. Patria tam prázdne sklené fľaše, črepy a tabuľové sklo z okien bez rámov.

Plasty sa odvážajú vo vreciach podľa harmonogramu zberu raz mesačne od brán rodinných domov. Patria tam pokrčené plastové fľaše od nápojov, igelitové a mikroténové vrecká, umyté tégliky z jogurtov, obaly z pracích a čistiacich prostriedkov a kozmetiky a polystyrén v malom množstve.  

Kovy sa odvážajú od kontajnerov na triedený odpad podľa harmonogramu zberu. Patria tam nápojové plechovky, konzervy, alobal, kovové obaly a drobné kovové súčiastky. Do kovov nepatria plechovice od farieb ani elektroodpad.

Tetrapaky sa odvážajú od kontajnerov na triedený odpad podľa harmonogramu zberu. Patria tam viacvrstvové kombinované materiály ako obaly od mlieka a mliečnych výrobkov, ovocných džúsov a iných nápojov. Prázdne obaly je potrebné vypláchnuť vodou a stlačiť.

V obci sú na triedený zber rozmiestnené kontajnery: Zelený na sklo, Žltý na plasty, Červený na kovy a oranžový na tetrapaky. Čo patrí do kontajnerov na triedený odpad máte uvedené aj na nálepkách na kontajneroch, iný odpad do farebných kontajnerov nevhadzujte! Rozmiestnené sú v časti Pirte, pri potravinách u Vaškov, v centre obce, pri bare, v dolnom závoze a pod ihriskom na Víglaši.

Papier je potrebné pozväzovať do balíkov a zvlášť pozväzovať kartóny. Papier môžete odovzdať buď v Základnej škole vo Veľkej Lehote alebo ho odovzdať firme počas výkupu výmenou za hygienické potreby, termíny výkupu papiera budú ohlásené v miestnom rozhlase.

Použité žiarovky, žiarivky a malé baterky môžete odovzdať v predajni COOP Jednota do zbernej nádoby.

V prípade drobného stavebného odpadu je potrebné objednať si veľkokapacitný kontajner. Informovať sa môžete na Obecnom úrade (045-6726 149).

Objemný odpad patrí do veľkokapacitného kontajnera, sú to odpady, ktoré veľkosťou nevojdú do bežnej nádoby na komunálny odpad, napr. časti nábytku, sedačky, dvere, matrace a pod. Do veľkokapacitného kontajnera nepatrí elektroodpad, biologický odpad, eternit, drevo, sklo, plasty, papier a kartóny. Kontajnery sú pri bývalom Zdravotnom stredisku a nad ZŠ s MŠ. Do veľkokapacitných kontajnerov na cintoríne patrí len odpad z cintorína!

Použitý kuchynský olej môžete zbierať do suchých a čistých plastových fliaš. Fľašu s použitým kuchynským olejom odovzdajte na podestu plechového skladu pri pošte. Taktiež tam môžete odovzdať aj použité farby a motorový olej.

Elektroodpad, a to chladničky, práčky, televízory a ďalšie elektrospotrebiče môžete pri kúpe nového spotrebiča odovzdať predajcovi. Okrem toho obec 2x ročne organizuje zber elektroodpadu od rodinných domov. Menší elektroodpad môžete zaniesť pred garáž do areálu bývalého zdravotného strediska.

Nadrozmerný kovový odpad môžete zaniesť oproti vstupu do bývalého zdravotného strediska.

Obnosené a nepotrebné šatstvo môžete zaniesť vo vreciach pred vchodové dvere bývalého zdravotného strediska.

Staré opotrebované pneumatiky môžete odovzdať predajcovi prípadne v pneuservise alebo zaniesť pred areál bývalých štátnych majetkov v Burových jarkoch.

Vývoz fekálií zabezpečujú Technické služby mesta Nová Baňa tel. č. 045/685 60 03; EKOTRANZ s.r.o., Brehy, tel. č. 0905 405 466. Do žúmp a septikov odporúčame používať biologické prípravky ako WC NET Stop zápachu, ktoré odstraňujú zápach, usadeniny a znižujú frekvenciu vývozu.

Biologický odpad z domácnosti – trávu, burinu a lístie je potrebné zlikvidovať kompostovaním hlavne na vlastnom pozemku. Opílené tenké konáre zo stromov možno odviesť na priestranstvo za cintorín, kde budú drvičkou podrvené.

Na zmesový komunálny odpad z domácnosti slúžia kukanádoby, ktoré si môžete zakúpiť na Obecnom úrade.

Ďakujeme, že chránite prírodu a poctivo triedite odpad!

Zoznam aktualít